facebook
Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων “Έγγραφο ΥΣΑΕ δεν αποτελεί απόδειξη περί της ακυρώσεως της ασφαλιστικής Σύμβασης Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων Προτεραιότης του εκ Δεξιών Απόφ. Εφ.ΑΘ.4602/2004 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.357

“Έγγραφο ΥΣΑΕ δεν αποτελεί απόδειξη περί της ακυρώσεως της ασφαλιστικής Σύμβασης Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων Προτεραιότης του εκ Δεξιών Απόφ. Εφ.ΑΘ.4602/2004 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.357

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων
Προτεραιότης του εκ Δεξιών

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εισελθόντος εξ αριστερών στην διασταύρωση.
Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου – Προϋποθέσεις (1)
Για το ορισμένο της αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, αρκεί να αναφέρεται χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν ανασφάλιστο.
Για να απαλλαγεί της ευθύνης του το Επικουρικό Κεφάλαιο, στην περίπτωση ανασφαλίστου οχήματος, μπορεί ανταποδεικτικά να προτείνει την ύπαρξη ενεργού και εγκύρου ασφαλίσεως.

Λύση – Λήξη – Ακύρωση
Ασφαλιστικής Σύμβασης (2)

Γνωστοποίηση
Δεν παρέχεται η συμφωνηθείσα διάρκεια της ασφαλίσεως, αλλά χωρεί κάθε φορά ισόχρονη αυτόματη ανανέωση κατά τo άρθρο 6 παρ. 1 της Κ4/585/1978 Υ.Α., εφόσον δεν έχει ειδοποιήσει για το αντίθετο οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος το άλλο, με συστημένη επιστολή, την οποία πρέπει να στείλει 30 ημέρες πριν το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
Η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση λύσεως ή ακυρώσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως (είτε με καταγγελία, είτε με κοινή συμφωνία, ακόμα και όταν ο ίδιος ο ασφαλισμένος, ζητάει την ακύρωση τη διακοπή της ασφαλιστικής συμβάσεως) γιατί η καθιέρωση του πανηγυρικού αυτού τρόπου λήξεως της ασφαλιστικής συμβάσεως και παύσεως της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας έναντι του τρίτου θεσπίστηκε για να άρει κάθε αμφισβήτηση ως προς το χρόνο παύσεως της ευθύνης του ασφαλιστή και να αποτρέπει τη δυνατότητα συμπαιγνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και ασφαλιστή σε βάρος του ζημιωθέντος τρίτου.
Εξακολουθεί η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας, εφόσον η ασφαλιστική σύμβαση δεν ακυρώθηκε, έληξε ή ανεστάλη νόμιμα.

Η αντισυμφωνία των συμβαλλομένων, ασφαλισμένου και ασφαλιστή για την πρόωρη λύση της συμβάσεως ασφαλίσεως, κατ’ άρθρο 361 Α.Κ. για να ισχύσει έναντι των τρίτων, πρέπει να γίνει επίσης κατά τις προαναφερόμενες διατυπώσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.489/76. Σε περίπτωση μη καταβολής ασφαλίστρων, η σύμβαση ασφαλίσεως δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί και για τη λύση της να απαιτούνται, οι ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και διατυπώσεις.
Η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεσθεί ότι έληξε η ως άνω σύμβαση ασφαλίσεως συναινετικά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εφόσον δεν αποδεικνύει ότι τηρήθηκε και ο επιβαλλόμενος πανηγυρικός ως άνω τύπος για την λύση αυτής, ήτοι ότι γνωστοποιήθηκε η λύση της συμβάσεως στον ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή και παρήλθε χρόνος 30 ημερών από τη λήψη αυτής και συνεπώς δεν επήλθε κατά νόμιμο τρόπο η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, που εξακολουθεί να είναι έγκυρη, ώστε και να θεμελώνεται η ευθύνη της (3).

“Έγγραφο ΥΣΑΕ (4)
δεν αποτελεί απόδειξη περί της ακυρώσεως
της ασφαλιστικής Σύμβασης

Το γεγονός ότι αναφέρεται απλώς στο προσκομιζόμενο Δελτίο της Υ.Σ.Α. Ε. η πράξη ακυρώσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως, δεν καθιστά τούτο και μόνο αυτήν άκυρη, γιατί δεν αποδεικνύεται ότι έλαβε χώρα η ακυρότητα και η λήξη της ασφαλιστικής συμβάσεως, κατά τρόπο νόμιμο.

Παρεμπίπτουσα Αγωγή
Δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημιώσεως της ασφαλισμένης εναγομένης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, από τη μεταξύ τους ασφαλιστική σύμβαση, όπου ζητείται να υποχρεωθεί η ασφαλίστρων εταιρεία να της καταβάλει ό,τι αυτή Θα υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες της κυρίας αγωγής, για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Αποζημίωση επί Υλικών Ζημιών
Ολική Καταστροφή Οχήματος

Η δαπάνη της επισκευής του βλαβέντος οχήματος, υπερβαίνει την αγοραστική του αξία, συνεπώς κρίνεται από απόψεως οικονομοτεχνικής ασύμφορη και το όχημα θεωρείται ως ολικά καταστραφέντα. Ο ενάγων κύριος του οχήματος δικαιούμαι ως αποζημίωση το ποσό της αγοραίας αξίας του οχήματός του, πριν την ένδικη σύγκρουση, αφαιρουμένου πα’ αυτό του ποσού της αξίας των συζουμένων υπολειμμάτων του.

Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος εφέσεως περί επιδικάσεως νομιμοτόκως και όχι εντόκως του σχετικού κονδυλίου, καθόσον στην αγωγή δεν εμπεριέχεται αίτημα επιδικάσεως διαφυγόντων κερδών.


Απόφ. Εφ.ΑΘ.4602/2004 Πρόεδρος: Σωτ. Ρέππας
Εισηγήτρια: Μαρ.Γαλάνη
Δικηγόροι: Βας.Γεωργίου – Ιωάν. Λάσσης
Δημ. Ντανάκας – Αν.Δομάζος
Παρατηρήσεις-Σχόλια
1) Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου – Προϋποθέσεις. Βλέπε σχετικώς Αρθρο Μαρίας Καρασαρλίδου – Ονουφριάδη ανωτέρω σετ. 66.

2) Γνωστοποίηση Λύσης – Λήξης – Ακύρωσης Ασφαλιστικής Σύμβασης. Απαιτείται πάντοτε νομότυπος γνωστοποίηση. ΠΑ 27/2004-ΣΕΣυγκ.Δ 217/2004.