facebook
ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ BANNER ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ NEWSLETTER ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
1.Έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου δεν δημιουργείται Εκκρεμοδικία
Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) η εκδοθείσα απόφαση κατά ανυπάρκτου προσώπου (αρθρ. 313 παρ.1 περ.δ ΚΠολΔ)
Απαράδεκτη η αναίρεση ασκουμένη τόσο στο όνομα αποβιώσαντος όσο και κατ΄αυτού
Οι καθολικοί διάδικοι του αποβιώσαντος μη διαδίκου δεν δικαιούνται στην άσκηση αναίρεσης
2. Προϋποθέσεις καταβολής εξόδων κίνησης στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων (άρθρ.133 Δημοτικού Κώδικα)
3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 133 του Ν. 3463/06 από το Πρωτοδικείο πουν δίκασε κατ΄ έφεση απόφαση Ειρηνοδικείου 

Έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου δεν δημιουργείται Εκκρεμοδικία

Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) η εκδοθείσα απόφαση κατά ανυπάρκτου προσώπου (αρθρ. 313 παρ.1 περ.δ ΚΠολΔ)

Απαράδεκτη η αναίρεση ασκουμένη τόσο στο όνομα αποβιώσαντος όσο και κατ΄αυτού

Οι καθολικοί διάδικοι του αποβιώσαντος μη διαδίκου δεν δικαιούνται στην άσκηση αναίρεσης

Σε περίπτωση που εκδόθηκε διαταγή πληρωμής στο όνομα ανυπάρκτου φυσικού προσώπου, διότι αυτό είχε αποβιώσει πριν την υποβολή της αίτησης, ούτε η έκδοση της διαταγής πληρωμής, ούτε και η κατ’ αυτής ασκηθείσα ανακοπή δημιουργούν εκκρεμοδικία.

Ακόμη και αν από παραδρομή ο αποβιώσας εμφανίστηκε ως διάδικος στη σχετική δίκη της ανακοπής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ακολούθως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο – οι εκδοθείσες αποφάσεις είναι ανύπαρκτες (ανυπόστατες), ως εκδοθείσες σε δίκη που διεξήχθη κατά ανυπάρκτου προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 313 παρ. 1 περ. δ’ ΚΠολΔ. Η αίτηση αναιρέσεως είτε ασκείται στο όνομα του αποβιώσαντος, είτε απευθύνεται κατ’ αυτού είναι απαράδεκτη, καθόσον στρέφεται κατά ανύπαρκτης απόφασης, η οποία δεν είναι δυνατόν να προσβληθεί με το ένδικο μέσο της αναιρέσεως. Εφόσον ο αποβιώσας ουδέποτε υπήρξε διάδικος, ούτε και οι καθολικοί διάδοχοι αυτού δικαιούνται να ασκήσουν αναίρεση κατά της αποφάσεως του Εφετείου, στην οποία αυτός φερόταν ως διάδικος.

 

Προϋποθέσεις καταβολής εξόδων κίνησης στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων (άρθρ.133 Δημοτικού Κώδικα)

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δίκασε ως Εφετείο, ασχολήθηκε με το ζήτημα του λόγου, για τον οποίο καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης στους Προέδρους των τοπικών συμβουλίων. Το δευτεροβάθμιο, ερμηνεύοντας την διάταξη του άρθρου 133 του ισχύοντος Δημοτικού Κώδικα, θεώρησε, ότι τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους Προέδρους των τοπικών συμβουλίων, καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο για την μετάβασή τους στην έδρα του δήμου, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβάλλονται τα δικαστικά έξοδα.

 

Αναφορικά με την ανακοπττόμενη διαταγή πληρωμής, δέχτηκε επί λέξει , τα ακόλουθα : << Όπως προκύπτει από την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, για την έκδοση αυτής προσκομίστηκαν βεβαιώσεις που εξέδωσε ο καθού Δήμος για καθένα από τους αιτούντες και για το δικαιούμενο ποσό εκάστου από αυτούς ξεχωριστά. Στις βεβαιώσεις αυτές αναγράφονται τα ακόλουθα:… Η Κ. Β. του Ε., Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος …. του Δήμου ……….. την τετραετία 2007-2010, δεν έχει λάβει τα έξοδα κίνησης για το χρονικό διάστημα από 01-07-2009 μέχρι 31-12-2010 (ήτοι 18 μήνες, συνολικού ποσού 4.050,00 € (225,00 € μηνιαίως για Τοπικά Διαμερίσματα που απέχουν από την έδρα του Δήμου έως 10 χιλιόμετρα). …. O Κ. Δ. του Θ., Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος ….του Δήμου …….. την τετραετία 2007-2010, δεν έχει λάβει τα έξοδα κίνησης για το χρονικό διάστημα από 01-07-2009 μέχρι 31-12-2010 (ήτοι 18 μήνες), συνολικού ποσού 5.400,00 € (300,00 € μηνιαίως για Τοπικά Διαμερίσματα που απέχουν από την έδρα του Δήμου από 10 έως 20 χιλιόμετρα)…”>>. Παρατίθεται εν συνεχεία, το παρόμοιο περιεχόμενο των αντίστοιχων βεβαιώσεων και για τους λοιπούς αναιρεσείοντες . <<Από τις βεβαιώσεις δεν προκύπτει αν στις συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκαν και στην ημερήσια διάταξη αυτών περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα, αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούνται εξόδων κίνησης, καθόσον αυτά δεν χορηγούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετών οργάνων γενικά. Η απαίτηση δεν αποδεικνύεται εγγράφως, κατ’ άρθρο 623 ΚΠολΔ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δεν έκανε δεκτό το σχετικό λόγο ανακοπής και απέρριψε τις ανακοπές, έσφαλε, και συνεπώς ο σχετικός λόγος έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός ως και κατ’ ουσίαν βάσιμος.>>

Το Εφετείο δέχθηκε την έφεση του αναιρεσιβλήτου ΟΤΑ κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που είχε απορρίψει τις ανακοπές αυτού, και αφού εξαφάνισε αυτήν και δίκασε την υπόθεση κατ’ ουσίαν, δέχθηκε τις ανακοπές του αναιρεσιβλήτου και ακύρωσε την διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου, με την οποία ο αναιρεσίβλητος υποχρεώθηκε να καταβάλει στους αναιρεσείοντες τα αναγραφόμενα σε αυτή ποσά, που αφορούν έξοδα κίνησης, ως εκ της ιδιότητας αυτών ως Προέδρων τοπικών Συμβουλίων του συγκεκριμένου ΟΤΑ.

 

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 133 του Ν. 3463/06 από το Πρωτοδικείο πουν δίκασε κατ΄ έφεση απόφαση Ειρηνοδικείου

 

Στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 3463/2006, ορίστηκε ότι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου λαμβάνει και έξοδα κίνησης, τα οποία, όπως και η αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, χωρίς μάλιστα να εξαρτηθεί η καταβολή των εν λόγω εξόδων κίνησης, αποκλειστικά και μόνον, από τη συμμετοχή του προέδρου στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού συμβουλίου, όταν η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα, ή να συναρτηθεί το ύψος των εξόδων αυτών από τον αριθμό των αντίστοιχων συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Επομένως, τα προβλεπόμενα ως άνω έξοδα κίνησης συνδέονται με την κάλυψη των γενικών αναγκών μετακίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγμα των υπηρεσιών τους. Βάσιμα προβάλλεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από το 560 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. διότι, το Εφετείο, με το να δεχθεί ότι τα έξοδα κίνησης καταβάλλονται στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων αποκλειστικά για τη μετάβασή τους στην έδρα του Δήμου και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα, παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή την διάταξη του άρθρου 133 του ν. 3463/2006 (K.Δ.Κ.), την οποία δεν εφάρμοσε, αξιώνοντας για την εφαρμογή της την ως άνω επί πλέον προϋπόθεση, καίτοι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή αυτής, αφού, σύμφωνα με αυτά που εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, τα έξοδα καταβάλλονται στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων κάθε μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δεκτή η αίτηση αναιρέσεως.

 

 

Απόφ.ΑΠ……Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ BANNER ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ NEWSLETTER ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας