facebook
NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

1.Πρόσφορη Αιτιώδης Συνάφεια μεταξύ της προϋπάρχουσας πάθησης του παθόντος (αναπηρία) και του τραυματισμού του συνεπεία τροχαίου ατυχήματος

Επιβάρυνση της υγείας του (1)

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολΔ

2. Ηθική Βλάβη

 

Πρόσφορη Αιτιώδης Συνάφεια μεταξύ της προϋπάρχουσας πάθησης του παθόντος (αναπηρία) και του τραυματισμού του συνεπεία τροχαίου ατυχήματος

Επιβάρυνση της υγείας του (1)

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολΔ

(Δημοσιεύεται στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου τεύχος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2019)

Η προδιάθεση του παθόντος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε σχέση με τις προ του ατυχήματος παθήσεις του δεν επηρεάζουν την εξέλιξη της αιτιώδους διαδρομής μεταξύ του ατυχήματος και της εξαιτίας αυτού επερχόμενης ζημίας.  

Το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε ότι μεταξύ του τροχαίου ατυχήματος και των συνεπειών αυτού με την επιβάρυνση της υγείας του παθόντα από τον τραυματισμό του υπάρχει πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια, διότι στην επίταση αυτή συνετέλεσε άμεσα ο τραυματισμός του στο τροχαίο ατύχημα, μέχρι το οποίο ο παθών δικαιοπάροχος των αναιρεσιβλήτων ήταν λειτουργικός και ότι χωρίς τον τραυματισμό του δεν θα επιβαρυνόταν η υγεία του.

Συγκεκριμένα, δέχθηκε ότι, πριν από 25 έτη από το ένδικο τροχαίο ατύχημα ο παθών είχε χειρουργηθεί από σκολίωση της σπονδυλικής στήλης και ότι τον Αύγουστο του 2011 είχε χειρουργηθεί για το κάταγμα του αριστερού ισχίου, πλην όμως η ως άνω επιβαρημένη υγεία του δεν τον εμπόδιζε να εργάζεται κανονικά ως μόνιμος υπάλληλος στο Δήμο, και ότι ήταν λειτουργικός έως την προηγούμενη ημέρα του τροχαίου ατυχήματος, οπότε είχε λάβει την κανονική του ετήσια άδεια και ότι εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος εμφάνισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα για τα οποία υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, ότι, το κάταγμα του δεξιού βραχιονίου, κατέλιπε υπολειμματική μόνιμη κινητικότητα και ότι εξαιτίας των ανωτέρω σωματικών βλαβών, που συνδέονται αιτιωδώς με το τροχαίο ατύχημα, σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες παθήσεις, οι οποίες επιτάθηκαν εξαιτίας του τραυματισμού του, κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 80% από την πρωτοβάθμια επιτροπή των ΚΕΠΑ.

Επομένως, τα αντίθετα ισχυριζόμενα από το αναιρεσείον Επικουρικό Κεφάλαιο με τον αναιρετικό του αυτό λόγο αναφορικά με την έλλειψη αιτιώδους συνάφειας απορρίπτονται ως ουσιαστικά αβάσιμα και σε κάθε περίπτωση ως απαράδεκτα, διότι υπό την επίφαση της αναιρετικής πλημμέλειας της ευθείας εκ πλαγίου παραβίασης των ουσιαστικών κανόνων δικαίου ( άρθρα 914, 297, 298 ΑΚ), το αναιρεσείον επιδιώκει να πλήξει την περί του αποδεικτικού υλικού κρίση του Εφετείου, η οποία δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (άρθρο 561 αρ.1 ΚΠολΔ).

 

Ηθική Βλάβη

 

Το είδος και η βαρύτητα του τραυματισμού δεν αποτελούν ίδια αυτοτελή στοιχεία, ώστε να είναι αναγκαία η παράθεσή τους για την πληρότητα της αιτιολογίας, κατά την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αλλά συνιστούν προσδιοριστικά στοιχεία, τα οποία το Δικαστήριο της ουσίας εκτιμά ελεύθερα και η κρίση του δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, αφού σχηματίζεται από την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων (άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολΔ), χωρίς την υπαγωγή του πορίσματος, ως προς την εύλογη χρηματική ικανοποίηση, σε νομική έννοια, ώστε στην περίπτωση αυτή να μπορεί να κριθεί εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου για έλλειψη νομίμου βάσης. Κατά συνέπεια απορριπτέος στο σύνολό του ως ουσιαστικά αβάσιμος άλλως και ως απαράδεκτος είναι ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως του Επικουρικού Κεφαλαίου αναφορικά με την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στον παθόντα.

 

Σημείωση

Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση μεταξύ των άλλων αναφέρεται στον Περιορισμό της Ποσοτικής Ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας επί σωματικών βλαβών (άρθρο 4 εδ. γ΄ Ν. 4092/2012 που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ.2 ν. 489/1976), σε ορισμένο ποσό της πλήρους αποζημίωσης και κατά ανώτατο όριο 100.000 ευρώ και συνακόλουθα του περιορισμού της πλήρους αποζημίωσης του παθόντος και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης μέχρι του ανωτέρω ανώτατου ποσού των 100.000 ευρώ. Κρίθηκε δε η ανωτέρω διάταξη Αντισυνταγματική και αντίθετη προς τις Κοινοτικές Οδηγίες 72/166/ΕΟΚ και 84/5 ΕΟΚ καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, και άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. Πρόσφορη Αιτιώδης Συνάφεια μεταξύ της προϋπάρχουσας πάθησης του παθόντος (αναπηρία) και του τραυματισμού του συνεπεία τροχαίου ατυχήματος – Επιβάρυνση της υγείας του.

Θάνατος παθόντος μεταγενέστερα του τραυματισμού του και της νοσηλείας του εξαιτίας επιβάρυνσης της υγείας του και από προϋπάρχον νόσημα – Καρδιοπάθεια – Αιτιώδης Συνάφεια

Από τις διατάξεις των άρθ. 297, 298, 330 και 914 Α.Κ προκύπτει ότ προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζημίωση είναι, πέραν των άλλων, η υπαιτιότητα του υπόχρεου σε αποζημίωση και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξεως ή της παράλειψης και της ζημίας. Η
πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια δεν αποκλείεται για το λόγο ότι στην επέλευση ή την έκταση της ζημίας συνετέλεσε και ειδική προδιάθεση και εν προκειμένω προυφιστάμενη καρδιοπάθεια του παθόντος. Στην προκειμένη περίπτωση ο παθών παρουσίαζε προ του χρόνου του ατυχήματος αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αρτηριακή υπέρταση,
την τελευταία δε ρύθμιζε με φαρμακευτική αγωγή.Κατά το ένδικο τροχαίο ατύχημα υπέστη υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού μηριαίου οστού. Νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο 14 ημέρες,
όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με ημιαρθροπλαστική του αριστερού ισχίου. Μετά την έξοδό του από το Νοσοκομείο νοσηλευόμενος κατ’ οίκον υπέστη οξύ πνευμονικό οίδημα και ακολούθως οξεία δύσπνοια, η οποία εξελίχτηκε σε καρδιακή ανακοπήεξαιτίας της οποίας κατέληξε μετά παρέλευση πλέον των 4 μηνών και 22 ημερών από του χρόνου του ατυχήματος. Εν προκειμένω κρίθηκε ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του υποκεφαλικού κατάγματος που υπέστη ο ενάγων κατά το τροχαίο ατύχημά του της επιβαρύνσεως της προηγούμενης καταστάσεως της υγείας του, εξαιτίας της οποίας επήλθεν ο θάνατός του. Εφ. Αθ. 1181/2011, ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ.

Η παθούσα νοσηλευόμενη για τον τραυματισμό της σε τροχαίο ατύχημα (υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού βραχιονίου, κάταγμα περιφερικής κερκίδας αριστερά και υποκεφαλικό κάταγμα αριστερού ισχύου), απεβίωσε σε χρόνο ενάμισι μήνα μετά το ατύχημα. Κρίθηκε ότι αν και έπασχε από καρκίνο του παχέως εντέρου, η αιτία του θανάτου της (λιπώδης εμβολή) – συνδέεται αιτιωδώς με τον ανωτέρω τραυματισμό της. ΑΠ 1360/2010 ΕΣυγκΔ 2010/97.

 

Καρδιακή Προσβολή και Θάνατος του τραυματισθέντος 80 ετούς πεζού μετά διετία από το ατύχημα συνεπεία του ατυχήματος. Εφ.Αθ.7741/2003 ΣΕΣυγκΔ 2004/279.

Απόφ. ΑΠ….Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε μετά από την παρακάτω εικόνα στην φράση που βρίσκεται στο γκρί πλαίσιο 

με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>> 

Αιτιώδης Συνάφεια.BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας