facebook

1.Ακρωτηριασμός  Κάτω Άκρου

Α) Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 100.000 ευρώ 

(αντί των 50.000 ευρώ πρωτοδίκως) 

Β)  Αποζημίωση λόγω Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 80.000  ευρώ

(αντί των 50.000 ευρώ πρωτοδίκως) 

Απορριπτέος ο Αναιρετικός λόγος περί παραβίασης της

Αρχής Αναλογικότητας και Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου

ως προς το ύψος των επιδικασθέντων ποσών (άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ)

 

2.Τροχαίο εντός Εργοταξίου – Λιγνιτορυχείου

Φορτηγού και Μηχανήματος Έργων

Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθρ. 559 αριθ. 19, 10 ΚΠολΔ)

Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης

 

Το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του αναφορικά  με την υπαιτιότητα και τις συνθήκες του ένδικου τροχαίου ατυχήματος δέχθηκε ότι αποκλειστικά υπαίτιος του ένδικου τροχαίου ατυχήματος είναι ο εναγόμενος οδηγός του βαρέος μηχανήματος έργων μήκους 7,30 μέτρων (παραβάσεις άρθρων 12 παρ. 1, 19 παρ. 1 και 21 παρ. 1 και 2 του Κ.Ο.Κ και του άρθρου 330 εδ. β’ ΑΚ), ότι ουδεμία υπαιτιότητα βαρύνει τον ενάγοντα,  και απέρριψε την ένσταση των εναγομένων περί συνυπαιτιότητας (300 ΑΚ) κατά ποσοστό 99% του ενάγοντος στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος και του τραυματισμού του. Ειδικότερα κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης ο ενάγων οδηγούσε κανονικά το φορτηγό αυτοκίνητο, έμφορτο με χωματουργικά υλικά, στο ρεύμα κυκλοφορίας του, με την επιτρεπόμενη ταχύτητα των 35 χλμ/ω και αμέσως μόλις αντιλήφθηκε την είσοδο του μηχανήματος έργων μήκους 7,30 μέτρων στο ρεύμα κυκλοφορίας του και την παρεμβολή αυτού στην πορεία του, ενήργησε τον ενδεδειγμένο δεξιό ελιγμό του φορτηγού  του, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση με αυτό (μηχάνημα έργων), η οποία, όμως δεν αποφεύχθηκε, καθόσον  το ζημιογόνο μηχάνημα έργων παρεμβλήθηκε αιφνίδια στην πορεία του φορτηγού  κινούμενο διαγωνίως και σε πολύ μικρή απόσταση από αυτό (8 μέτρων). Ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι ο αποφευκτικός προς τα δεξιά ελιγμός, που ενήργησε ο ενάγων με το φορτηγό αυτοκίνητο ήταν λανθασμένος και ότι αυτός μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση, εάν ενεργούσε αριστερό ελιγμό του φορτηγού αυτοκινήτου και εισερχόταν στο αντίθετο για  αυτόν ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή  στο ρεύμα κυκλοφορίας όπου εκινείτο αρχικά το ζημιογόνο μηχάνημα έργων, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθώς κατά τον χρόνο του ατυχήματος το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού (που οδηγεί προς τους χώρους εκσκαφών) δεν ήταν ελεύθερο, αλλά εκινείτο σε αυτό άλλο όχημα και ειδικότερα πίσω από το ζημιογόνο μηχάνημα έργων, εκινείτο το  μηχάνημα έργων (UNIMAC)  κυριότητας της δεύτερης εναγόμενης εταιρίας.

 Επομένως δεν έσφαλε το Εφετείο και συνεπώς απορριπτέοι οι  εκ του άρθρου 559 αριθ.19 και 10 λόγοι αναίρεσης.

 

Ακρωτηριασμός  Κάτω Άκρου

Α) Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 100.000 ευρώ 

(αντί των 50.000 ευρώ πρωτοδίκως) 

β)  Αποζημίωση λόγω Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 80.000  ευρώ

(αντί των 50.000 ευρώ πρωτοδίκως) 

Απορριπτέος ο Αναιρετικός λόγος περί παραβίασης της

Αρχής Αναλογικότητας και Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου

ως προς το ύψος των επιδικασθέντων ποσών (άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ)

 

(Αυξητική Τάση και από τον Άρειο Πάγο που επικύρωσε την Εφετειακή Απόφαση η οποία επιδίκασε τα ανωτέρω ποσά)

 

 Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι επιδικάζοντας το Εφετείο στον βαρύτατα τραυματισμένο και μόνιμα ανάπηρο ανυπαίτιο ενάγοντα, τα παραπάνω ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (932 ΑΚ) και για την εκ του άρθρου 931 ΑΚ αποζημίωση λόγω μόνιμης αναπηρίας  δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος και  δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας.

Απορριπτέος ως αβάσιμος ο εκ του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης

 

Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

Αυτοτελής η Αποζημίωση λόγω Μονίμου Αναπηρίας (άρθ. 931 ΑΚ)

 

 Δεν εξαρτάται από την επέλευση περιουσιακής ζημίας και δύναται να επιδικασθεί σωρευτικά με τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Ως «μέλλον» νοείται η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου.

 Κρίθηκε ότι ως «αναπηρία» κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου. Ως «μέλλον» νοείται η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Στον επαγγελματικό και οικονομικό τομέα, η αναπηρία ή παραμόρφωση του ανθρώπου κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της οικονομικής εξελίξεως και προαγωγής του και οι σχετικές δυσμενείς συνέπειες είναι περισσότερο έντονες σε περιόδους οικονομικών δυσχερειών και στενότητας στην αγορά εργασίας. Η εξ αρθρ. ΑΚ 931 προβλέπει επιδίκαση από το Δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, εφ` όσον βεβαίως αυτές είναι μόνιμες και διαρκείς κι επηρεάζουν το μέλλον του, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία. Η κατά την ΑΚ 931 αξίωση είναι διαφορετική τόσο από την ΑΚ 929 αξίωση, όσον και από την κατ` άρθρο 932 χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, και  δύνανται όλες οι παραπάνω αξιώσεις να ασκηθούν είτε σωρευτικά, είτε μεμονωμένα.

 Επομένως το Εφετείο δεν παραβίασε την διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ, την οποία ερμήνευσε και εφάρμοσε ορθώς  αναφορικά με το γεγονός ότι η μόνιμη εφόρου ζωής αναπηρία  που προκλήθηκε στον ενάγοντα – αναιρεσίβλητο λόγω του ακρωτηριασμού του δεξιού κάτω άκρου του συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος, θα επιδράσει δυσμενώς στη μελλοντική επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή, προσωπική και κοινωνική ζωή του. Απορριπτέος ο εκ του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

Απόφ Α.Π…..

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας