facebook

1.Αναγκαστική Εκτέλεση

Άμυνα του καθ’ ου η Εκτέλεση  Εγγυητή

Βάσει Διαταγής Πληρωμής

 

2.Ένσταση Διζήσεως  (άρθρο 855 ΑΚ)

Παρεπόμενη η Ευθύνη του Εγγυητή 

Δικαίωμα του Εγγυητή να αρνηθεί  την καταβολή της οφειλής μέχρι ο δανειστής

επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση κατά του  Πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη

Δεκτός ο λόγος Ανακοπής του Εγγυητή

 

3. Ο Εγγυητής Δεν Επιτρέπεται να Αντιμετωπίζεται από τον Δανειστή

ως Κύριος Οφειλέτης

 

4. Ελευθέρωση Εγγυητή από την Ειλημμένη Εγγυητική Σχέση

Ακυρωτέες η Προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής

και η Συμπροσβαλλόμενη Παρά Πόδας Επιταγή Προς Εκτέλεση

 

5. Καταχρηστικός ο Όρος Παραίτησης του Εγγυητή

από την Ένσταση Διζήσεως

Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να γνωρίζει τη σημασία

της Ένστασης Διζήσεως  και των συνεπειών της

Ακυρότητα της Εγγύησης λόγω Καταχρηστικότητας της

ως αντικείμενης στα χρηστά ήθη

 

6.Ακυρότητα της επιβαλλόμενης Αναγκαστικής Κατάσχεσης

εις Χείρας Τρίτου λόγω μη ύπαρξης Δεδικασμένου

Η καθ΄ης, όπως αποδείχθηκε αδράνησε για μεγάλο χρονικό διάστημα να εξασφαλίσει την απαίτηση της από τον πρωτοφειλέτη παρά τις πολλές ενέργειες του εγγυητή προς την επίτευξη αυτού του σκοπού. Η αδράνεια της να προβεί σε οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού του πρωτοφειλέτη μετά από τόσα χρόνια, παρά το ότι ο τελευταίος δεν προέβη σε καμία καταβολή από τη σύναψη ακόμη της επίμαχης σύμβασης, η αδράνεια της επίσης τόσα χρόνια να προβεί σε εκτελεστικά μέτρα κατά του πρωτοφειλέτη, αλλά και στην άρνηση της προς τη σύσταση ενεχύρου επί της απαίτησης του πρωτοφειλέτη, που είχε ο τελευταίος από το πρόγραμμα διάλυσης του αλιευτικού του σκάφους, απαίτηση, μάλιστα, η οποία ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη και ικανή να ικανοποιήσει την απαίτηση της καθ’ ης έναντι του πρωτοφειλέτη συνιστούν υπαίτιες παραλείψεις της καθ’ ης, οι οποίες κατέστησαν την ικανοποίηση της τελευταίας από τον πρωτοφειλέτη, αδύνατη, κατά την έννοια του άρθρου 862 ΑΚ.
Συνεπώς, ο ανακόπτων, βάσει των ανωτέρω, ελευθερώνεται από την ειλημμένη εγγυητική σχέση, με αποτέλεσμα από την αιτία αυτή, η προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής και η συμπροσβαλλόμενη παρά πόδας επιταγή προς εκτέλεση να καθίστανται ακυρωτέες, γενομένου δεκτού του πρώτου λόγου ανακοπής του ανακόπτοντος και απορριπτόμενων των σχετικών ισχυρισμών της καθ’ ης ως ουσία αβασίμων.

 

 

Καταχρηστικός ο Όρος Παραίτησης του Εγγυητή
από την Ένσταση Διζήσεως

Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να γνωρίζει τη σημασία
της Ένστασης Διζήσεως και των συνεπειών της

Ακυρότητα της Εγγύησης λόγω Καταχρηστικότητας της
ως αντικείμενης στα χρηστά ήθη

Ο όρος αυτός είναι καταχρηστικός και αντίθετος στο άρθρο 2 του Ν.2251/1994, καθόσον αφενός διαταράσσει υπέρμετρα την ισορροπία δικαιωμάτων – υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή – εγγυητή, αφετέρου ο μέσος καταναλωτής αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία της νομικής έννοιας της «δίζησης». Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να γνωρίζει τη σημασία της ενστάσεως διζήσεως και των συνεπειών της, σε περίπτωση που παραιτηθεί από αυτή, εφόσον ο ίδιος ο πιστωτής δεν του καταστήσει σαφώς τις συνέπειες της παραίτησης από την ένσταση αυτή.
Εν προκειμένω ο ανακόπτων συνεβλήθη με την ιδιότητα του εγγυητή, με πρωτοφειλέτη τον αδερφό του… προφανώς υπαγορευόμενος τότε από ηθική υποχρέωση να βοηθήσει τον αδερφό του στα επιχειρηματικά του σχέδια, πιστεύοντας στις τότε υποσχέσεις του ότι θα είναι συνεπής ως προς την εξόφληση των δανείων του, μιας και τα ποσά που έλαβε δεν ήταν μεγάλα… Ακόμα και σε περίπτωση, που ο πρώτος λόγος ανακοπής του ανακόπτοντος δεν κρινόταν δεκτός από το παρόν Δικαστήριο, οι ανωτέρω προσβαλλόμενες θα ακυρώνονταν, από την πλήρη αποδοχή του δεύτερου λόγου ανακοπής περί ακυρότητας της εγγύησης λόγω καταχρηστικότητας αυτής ως αντικείμενης στα χρηστά ήθη.

Ακυρότητα της επιβαλλόμενης Αναγκαστικής Κατάσχεσης
εις Χείρας Τρίτου λόγω μη ύπαρξης Δεδικασμένου

Η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής την οποία ήδη έχει προσβάλλει ο ανακόπτων δεν παράγει δεδικασμένο και συνεπώς η επιβληθείσα σε βάρος του κατάσχεση είναι άκυρη. Συγκεκριμένα, κατά της εκδοθείσας σε βάρος του ανακόπτοντος διαταγής πληρωμής ο ανακόπτων άσκησε την από 31-1-2022 ανακοπή του, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στην αντίδικο του, η εκδίκαση της οποίας ορίστηκε για τις 11-5-2022. Όπως αναφέρεται και στην ανακοπτόμενη κατάσχεση η ανωτέρω διαταγή πληρωμής κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα για πρώτη φορά την 20-1-2022 και δεν κοινοποιήθηκε δεύτερη φορά μετά την παρέλευση της 15πενθήμερης προθεσμίας για την άσκηση της ανακοπής. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής δεν παράγει δεδικασμένο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη από 08.03.2022 αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου για τους προαναφερόμενους λόγους, αποδεχόμενου του σχετικού λόγου ανακοπής του ανακόπτοντος και απορριπτόμενων των σχετικών ισχυρισμών της καθ’ ης ως νόμω αβάσιμων.

Απορριπτέα ως αβάσιμη η ένσταση της καθ΄ης
περί απαραδέκτου της ανακοπής (933 ΚΠολΔ)
λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της

Η ένσταση απαραδέκτου της ανακοπής λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της, καθότι η εμπρόθεσμη άσκηση της ανακοπής του 933 ΚΠολΔ, που στρέφεται τόσο στην εκδοθείσα Διαταγή Πληρωμής, το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής και της επιταγής προς εκτέλεση που τη συνοδεύει, όσο και της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, θεραπεύει το εκπρόθεσμο της ασκήσεως της ανακοπής, που βάλλει κατά της εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής του πρώτου εκτελεστού απογράφου αυτής και της επιταγής προς εκτέλεση που τη συνοδεύει ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του 632 ΚΠολΔ. Με την εμπρόθεσμη άσκηση της υπό κρίση ανακοπής από τον ανακόπτοντα παραδεκτά το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει όχι μόνο το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων ανακοπής που αφορούν τη κατάσχεση εις χείρας τρίτου, αλλά και το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγιων ανακοπής που αφορούν την εκδοθείσα Διαταγή Πληρωμής, το πρώτο εκτελεστό απόγραφο αυτής και της επιταγής προς εκτέλεση που τη συνοδεύει, καθότι η εγκυρότητα ή μη της εκδοθείσας Διαταγής Πληρωμής, του πρώτου εκτελεστού απογράφου αυτής και της επιταγής προς εκτέλεση επηρεάζει ευθέως την εγκυρότητα της ίδιας της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η εγκυρότητα της οποίας εξαρτάται ευθέως από την εγκυρότητα της προσβαλλόμενης Διαταγής Πληρωμής και του απογράφου αυτής, στα οποία στηρίζεται, καθώς και από την εγκυρότητα της προσβαλλόμενης επιταγής προς εκτέλεση που συνοδεύει την προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής και συνιστά την πρώτη πράξη εκτελέσεως.

Απόφ. Ειρ…..

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας