Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Γαμικές Διαφορές – Λύση Γάμου – Επιδίκαση με Αλλοδαπή Απόφαση 600.000 λιρών Αγγλίας στη σύζυγο – Αναγνώριση – Κήρυξη Εκτελεστής Αλλοδαπής Δικαστικής Απόφασης στην Ελλάδα

Γαμικές Διαφορές – Λύση Γάμου – Επιδίκαση με Αλλοδαπή Απόφαση 600.000 λιρών Αγγλίας στη σύζυγο – Αναγνώριση – Κήρυξη Εκτελεστής Αλλοδαπής Δικαστικής Απόφασης στην Ελλάδα

BANNER ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ

    1. Αναγνώριση και Κήρυξη Εκτελεστής Αλλοδαπής Δικαστικής Απόφασης (Αγγλικό Δίκαιο) Γαμικών Διαφορών στην Ελλάδα (άρθρ. 905 παρ. 3, 323 παρ. 5 ΚΠολΔ) 

        Απαιτείται μεταξύ άλλων να μην αντίκειται στην δημόσια τάξη υπό την έννοια του άρθρου 33 ΑΚ.

    2. Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (άρθ. 45 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της  22ας Δεκεμβρίου 2000).

    3. Εφαρμογή Ρήτρας Διεθνούς Δημόσιας Τάξης (άρθ. 34, σημείο 1 του Κανονισμού 44/2001).

         Δεν αναγνωρίζεται η αλλοδαπή απόφαση εάν η αναγνώριση αντίκειται προφανώς στη δημόσια τάξη του κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης

     4. Αλλοδαπή Δικαστική Απόφαση – Λύση Γάμου 

         Διάκριση μεταξύ Διατροφής σε σύζυγο μετά τη λύση του γάμου και ρύθμισης  των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων κατά το αλλοδαπό (Αγγλικό) και το Ελληνικό Δίκαιο.

    5. Αναιρετικός Έλεγχος της Εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατ΄ άρθρ.  559 αριθ. 1 ΚΠολΔ).

       Κανόνες ουσιαστικού δικαίου αποτελούν και οι διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ (πρώην ΕΚ) που αποτελούν εσωτερικό Ελληνικό Δίκαιο.

       Η Επιδίκαση με την Αλλοδαπή Απόφαση του εφάπαξ ποσού των 600.000 λιρών Αγγλίας στη σύζυγο, δεν θεωρείται απαίτηση διατροφής αλλά έχει σκοπό αναδιανεμητικό

       επανορθωτικό και οδηγεί στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων.

 

 

 

 

 

 

 

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας