facebook
Αρχική Newsletters Αναιρετική Διαδικασία – Υπαιτιότητα Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧ οχήματος και μπετονιέρας Παρεμβολή Ζώου (1) Απόφ. ΑΠ 585/2010 Πρόεδρος: Διονύσιος Γιαννακόπουλος Εισηγητής : Ελευθέριος Μάλλιος Μέλη : Γεωργία Λαλούση – Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης – Βασ

Αναιρετική Διαδικασία – Υπαιτιότητα Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧ οχήματος και μπετονιέρας Παρεμβολή Ζώου (1) Απόφ. ΑΠ 585/2010 Πρόεδρος: Διονύσιος Γιαννακόπουλος Εισηγητής : Ελευθέριος Μάλλιος Μέλη : Γεωργία Λαλούση – Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης – Βασ

Αναιρετική Διαδικασία – Υπαιτιότητα
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων
ΙΧ οχήματος και μπετονιέρας
Παρεμβολή Ζώου (1)


Αναιρείται εφετειακή απόφαση έκρινε αποκλειστικός υπαίτιο τον οδηγό του ΙΧΕ, ο οποίος ισχυριζόμενος ότι προσπάθησε να αποφύγει πρόβατο επί του οδοστρώματος, οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός με αποτέλεσμα να εκτραπεί σε προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα πορείας του, στη συνέχεια να εισέλθει αιφνίδια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού και να προσκρούσει επί της κανονικώς κινουμένης μπετονιέρας. 
Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι το Εφετείο στην απόφασή του δεν προσδιορίζει με σαφήνεια την ταχύτητα αμφοτέρων των οχημάτων. Ενώ αρχικά δέχεται, ότι ο οδηγός του ΙΧΕ, προκειμένου να αποφύγει το στην πορεία του κινούμενο ζώο, τροχοπέδησε και παράλληλα έκανε ελιγμό προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις εκ δεξιών του προστατευτικές μπάρες, επί των οποίων προσέκρουσε ελαφρά, στη συνέχεια δέχεται ότι προσέκρουσε σ’ αυτές με σφοδρότητα. 
Επιπροσθέτως η προσβαλλόμενη απόφαση στην αρχή δέχεται την ύπαρξη προβάτου στο μέσον του οδοστρώματος, στο ρεύμα πορείας του οδηγού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στη συνέχεια κρίνει αντιφατικά ότι δεν υπήρξε πρόβατο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξακριβωθεί ποιο πραγματικό γεγονός έγινε δεκτό (υπήρξε ή δεν υπήρξε πρόβατο). 
Αναφορικά με την απόσταση από την οποία αντιλήφθηκε ο αναιρεσίβλητος οδηγός της μπετονιέρας τον κίνδυνο, η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει ασαφείς παραδοχές. 
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να διαπιστωθεί σε τίνος ή τίνων οδηγών την αμελή συμπεριφορά και σε τι ποσοστό, οφείλεται η επελθούσα σύγκρουση και το εξ αυτής αποτέλεσμα του θανάτου του οδηγού του ΙΧΕ.



Διακοπή Δίκης λόγω Θανάτου Διαδίκου
Επανάληψη από τους κληρονόμους
με ενιαία δήλωση κατά την εκφώνηση


Η βίαιη διακοπή της δίκης, που επέρχεται από το θάνατο του διαδίκου, καθώς και η εκούσια επανάληψη αυτής από τους κληρονόμους του, μπορούν να γνωστοποιηθούν διαδοχικά με ενιαία δήλωση στο ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως προς συζήτηση, εφόσον δεν υπάρξει αμφισβήτηση της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων, οπότε ακολουθεί αμέσως η συζήτηση της υποθέσεως.


Αναίρεση απόφασης λόγω μη νόμιμης σύνθεσης
Δημοσίευση της απόφασης
από δικαστές που δεν έλαβαν μέρος στη έκδοσή της & Προϋποθέσεις

Αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν είχε τη νόμιμη σύνθεση ή έλαβε μέρος στη σύνθεσή του δικαστής, του οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση ή κατά του οποίου είχε ασκηθεί αγωγή κακοδικίας. 
Κακή σύνθεση υπάρχει, όταν στη διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης συνέπραξαν δικαστές, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην τελευταία συζήτηση στο ακροατήριο, μετά την οποία εκδίδεται η απόφαση. 
Η δημοσίευση όμως της απόφασης, ως τυπική ενέργεια, μπορεί να γίνει και από δικαστές άλλους έναντι εκείνων που υπήρχαν κατά την έκδοσή της, εφόσον οι δικαστές που έλαβαν μέρος στη σύνθεση για τη δημοσίευση υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο. 


Εποπτεία κατόχου ζώου & Ευθύνη κατ΄άρθρ. 924 ΑΚ
Διαδικασία Τακτική
Αυτεπάγγελτος Χωρισμός αγωγών

Το Εφετείο, ορθώς δέχθηκε ότι η δεύτερη σωρευόμενη αγωγή κατά του κυρίου, κατόχου και νομέα προβάτου, επειδή δεν αποτελεί διαφορά προερχόμενη από αυτοκίνητο, κατά την έννοια του άρθρου 681 Α του ΚΠολΔ, αλλά διαφορά από την ευθύνη του κατόχου ζώου, αναφορικά με την εποπτεία του, υπό την έννοια του άρθρου 924 του ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 914 ΑΚ δεν δικάζεται κατά την ειδική, αλλά κατά την τακτική διαδικασία. Συνεπώς απορριπτέος ο εκ του 559 αριθ. 5 του ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.






Απόφ. ΑΠ 585/2010
Πρόεδρος: Διονύσιος Γιαννακόπουλος
Εισηγητής : Ελευθέριος Μάλλιος
Μέλη : Γεωργία Λαλούση – Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης – Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Δικηγόροι : Ιωάννης Πασπαλάς – Σταύρος Κουταλάς – Νικόλαος Πολίτης