facebook
BANNER ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ

Αναπροσαρμογή Μισθώματος Επαγγελματικής Μίσθωσης (πρατήριο καυσίμων)

Επιδίκαση του Μικρότερου Διαμορφούμενου Ελεύθερου Μισθώματος (5.000 ευρώ) λόγω της Οικονομικής Κρίσης και της Μείωσης των Εσόδων του Μισθωτή και της Μισθωτικής Αξίας των Καταστημάτων της Περιοχής

Απορριπτέος ο κατ΄άρθρ. 559 παρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης

Η Εμμονή των Εναγομένων (εκμισθωτριών) στην καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος προσκρούει

στις αρχές της καλής πίστης

Απορριπτέα Η Ένσταση Καταχρηστικής Άσκησης Δικαιώματος (281 ΑΚ)

Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε ότι, μεταξύ του συμβατικώς οφειλομένου μισθώματος (6.077,50 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6% κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής) και εκείνου που μπορεί να επιτευχθεί υπό καθεστώς ελεύθερης μίσθωσης “ελευθέρου μισθώματος” (5.000 ευρώ), υπάρχει διαφορά σημαντική, ώστε επιβάλλεται, κατά τις αρχές της καλής πίστης, αφού ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη, να αναπροσαρμοστεί κατ’ άρθρο 288 ΑΚ, το καταβαλλόμενο μίσθωμα στο επίπεδο που αίρει τη δυσαναλογία και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη….. Ο ενάγων υπήρξε μισθωτής του επίδικου πρατηρίου από 1996….. Πέραν του επιδίκου ο ενάγων διατηρεί την εκμετάλλευση και άλλου πρατηρίου καυσίμων…… Λόγω της πασίδηλης οικονομικής κρίσης αρχόμενης από το 2010 (η χώρα κατέφυγε στη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου και στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ακολούθησε σημαντική μείωση των αποδοχών των μισθωτών και συνταξιούχων, αυξανόμενη πτωτική τροχιά της εμπορικής κίνησης, κλείσιμο επιχειρήσεων με συνέπεια την απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, κατακόρυφη αύξηση των επιβαρύνσεων στην τιμή των καυσίμων (ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, κλπ), με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της καταναλωτικής δύναμης των πολιτών, τη μεγάλη πτώση των πωλήσεων καυσίμων. Το μίσθιο ναι μεν βρίσκεται σε περιοχή με μεγάλη κίνηση, πλην όμως, τα στοιχεία της κίνησης του πρατηρίου επί του ένδικου μισθίου, για μεν το έτος 2010 είχε πωλήσεις μηνιαίως κατά μέσο όρο 480.000 λίτρων καυσίμων, και για το 2011 380.000 λίτρων, όταν κατά τα έτη 2008 και 2009 είχε πωλήσεις 600.000 λίτρων περίπου………. Η εμμονή των εναγομένων στην πληρωμή του συμφωνημένου μισθώματος, προσκρούει από την απαιτούμενη στις συναλλαγές καλή πίστη, με συνέπεια να παρίσταται αναγκαία η αναπροσαρμογή (μείωση) του μισθώματος, στο ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως (πλέον τέλους χαρτοσήμου) για το χρόνο από την επίδοση της αγωγής και εντεύθεν. Απορριπτέα ως μη νόμιμη η ένσταση των εναγομένων (εκμισθωτριών) περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του ενάγοντος, αφού τα επικαλούμενα προς θεμελίωσή της περιστατικά (περί του ότι ο ενάγων διέθετε την επαγγελματική πείρα ώστε να έχει λάβει υπόψη του κατά τη σύναψη της μίσθωσης τα ενδεχόμενα διακύμανσης των τιμών των καυσίμων και της επιβολής πρόσθετων φόρων και τελών) δεν συνιστούν κατάχρηση δικαιώματος κατά την έννοια της ΑΚ 281.

Έτσι , κρίνοντας το Εφετείο ορθά εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 281 και 288 ΑΚ, δεδομένου ότι τα επικαλούμενα από τις αναιρεσείουσες πραγματικά περιστατικά προς στοιχειοθέτηση της παραπάνω ενστάσεως, δεν θεμελιώνουν κατάχρηση κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

Μετά την Αναπροσαρμογή του Μισθώματος

με Δικαστική Απόφαση

Καταλύεται στο Μέλλον η Συμβατική Ρύθμιση για Σταδιακή Ετήσια Αναπροσαρμογή του Μισθώματος

Ισχύει Πλέον Η Νόμιμη Αναπροσαρμογή του άρθρου 7 παρ.3 ΠΔ 34/1995 ( ίσο με το 75% Της Μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή)

Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης κατ΄ άρθρ. 559 αριθ.9

BANNER ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ                                                 Αναπροσαρμογή Μισθώματος Επαγγελματικής Μίσθωσης

 

Ο ενάγων – μισθωτής, με την αγωγή του αξίωνε, πέραν της αναπροσαρμογής (μείωσης) του μισθώματος, και τη μείωση της συμφωνηθείσας ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος από ποσοστό 5% για τα πρώτα έξι έτη και από ποσοστό 6% για τα επόμενα έξι έτη, σε ποσοστό 2% για κάθε μισθωτικό έτος. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αυτό ως ουσία αβάσιμο.  

Το Εφετείο, ως προς το παραπάνω αίτημα, ερευνώντας αυτεπάγγελτα το νόμιμο της αγωγής εξαφάνισε την πρωτοβάθμια απόφαση και απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη, και δέχθηκε ότι με την δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος καταλύεται για το μέλλον η συμβατική ρύθμιση για αναπροσαρμογή και ισχύει πλέον η νόμιμη αναπροσαρμογή του άρθρου 7 παρ.3 ΠΔ 34/1995, ήτοι μετά το έτος από την επίδοση της αγωγής το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται πλέον ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου κάθε φορά έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

Κρίνοντας έτσι το Εφετείο ορθά εφάρμοσε αυτεπάγγελτα το νόμο και συνεπώς οι αιτιάσεις του λόγου αυτού της αναίρεσης πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες.      

 

Απόφ.ΑΠ….

 Τ.Ν.Π. ο Σόλων Πράσινο Πορτοκαλί                                  Video Νομολογία

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας