facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί υλικών ζημιών Αναστροφή & Υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης οχήματος (1) Απόφ. Α.Π. 1138/2008 Προεδρεύων : Βασ. Ρήγας Εισηγητής : Δημ. Δαλιάνης Δικηγόροι : Μιλτ. Καρπέτας & Βασ. Κεραμάρης

Αναστροφή & Υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης οχήματος (1) Απόφ. Α.Π. 1138/2008 Προεδρεύων : Βασ. Ρήγας Εισηγητής : Δημ. Δαλιάνης Δικηγόροι : Μιλτ. Καρπέτας & Βασ. Κεραμάρης

Αναστροφή & Υπαναχώρηση
από τη σύμβαση πώλησης οχήματος (1)

Επί πωλήσεως ελαττωματικού πράγματος ο αγοραστής δικαιούται να αξιώσει, κατ’ ελεύθερη επιλογή, είτε την αναστροφή της πωλήσεως είτε τη μείωση του τιμήματος είτε την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο χωρίς ελάττωμα. Ο πωλητής, προς απόκρουση των εν λόγω δικαιωμάτων του αγοραστή, δικαιούται να προσφερθεί να διορθώσει το (πραγματικό) ελάττωμα, έτσι ώστε με τη διόρθωση να επανέλθει το ελαττωματικό πράγμα στην προηγούμενη κατάσταση. 
Αναιρείται εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι το δικαίωμα αυτό του πωλητή, ανταποκρινόμενο στο εννοιολογικό περιεχόμενο της καθιερούμενης με το άρθρο 288 ΑΚ γενικής αρχής της καλόπιστης εκπληρώσεως της παροχής, αποκλείει την άσκηση των ως άνω εκ της “αγορανομικής” ευθύνης αυτού (πωλητή) απορρεόντων-δικαιωμάτων του αγοραστή και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η αντίθεση των εν λόγω δικαιωμάτων στην καλή πίστη να είναι “προφανής”, όπως απαιτείται κατά το άρθρο 281 ΑΚ. 

Με τις εκτεθείσες παραδοχές του το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες, οι οποίες καθιστούν αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθότητα ή μη της εφαρμογής του άρθρου 288 ΑΚ, δηλαδή ως προς τη σωστή ή μη εξειδίκευση των αξιολογικών κριτηρίων της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών.
Συγκεκριμένα δεν αποσαφηνίζει αν δέχεται ή όχι την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων και σε άλλα μέρη του αυτοκινήτου, εκτός του κινητήρα. Δεν αναφέρει επίσης αν για την αποκατάσταση του αυτοκινήτου ως ισοδυνάμου με καινουργές, αρκούσε μόνη η αλλαγή του κινητήρα ή αν ήταν αναγκαία και η διόρθωση των άλλων ελαττωμάτων. Τέλος δεν προσδιορίζει αν και με ποιό τρόπο ήταν δυνατή η διόρθωση των ελαττωμάτων, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να καταστεί ισοδύναμο με καινουργές.


Απόφ. Α.Π. 1138/2008 
Προεδρεύων : Βασ. Ρήγας
Εισηγητής : Δημ. Δαλιάνης
Δικηγόροι : Μιλτ. Καρπέτας & Βασ. Κεραμάρης

Σχόλια & Παρατηρήσεις

1) Αναστροφή & Υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης οχήματος
Ο όρος αναστροφή πώλησης ταυτίζεται και ενοποιείται ορολογικά με τον όρο υπαναχώρηση πώλησης που προβλέπεται μετά την αντικατάσταση των άρθρ. 540 επ. ΑΚ από την διάταξη του άρθρ. 1 παρ.1 Ν.3043/2002. 
Το αγορασθέν όχημα εμφάνισε αμέσως σχεδόν μετά την πώληση του σοβαρά μηχανικά προβλήματα λειτουργίας (αυξομείωση στροφών λειτουργίας κινητήρος – αδικαιολόγητη πτώση αυτών στην τιμή του ρελαντί με συνέπεια την αιφνιδιαστική ακινητοποίηση του οχήματος), η ύπαρξη των οποίων αφενός μεν δεν δικαιολογείται σε ένα καινούριο αυτοκίνητο, αφετέρου δε δεν διασφαλίζει τη δέουσα ενεργητική και παθητική ασφάλεια στους επιβαίνοντες του οχήματος και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του, με συνέπεια το όχημα να καθίσταται ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση. Παρά δε τις επανειλημμένες αλλά ανεπιτυχείς προσπάθειες επισκευής το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε. 
Την ελαττωματικότητα του ανωτέρω οχήματος αναγνώρισε και η εναγομένη πωλήτρια εταιρία, όταν πρότεινε στον ενάγοντα την αντικατάσταση του με καινούριο όχημα ίδιου τύπου πλην όμως, ο ενάγων δεν αποδέχθηκε αυτό επειδή θα έπρεπε να επιβαρυνθεί επιπλέον με το ποσό των 4.000,00 ευρώ περίπου για την αιτούμενη αντικατάσταση για το λόγο ότι ο τύπος του ανωτέρω οχήματος είχε ήδη αντικατασταθεί από την κατασκευάστρια εταιρία με νέο μοντέλο, το κόστος αγοράς του οποίου ήταν αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο. Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων, η ως άνω υπαναχώρηση του ενάγοντος από την ένδικη σύμβαση είναι σύννομη, με συνέπεια να υφίσταται υποχρέωση της εναγομένης (πωλήτριας) να αποδώσει έντοκα στον ενάγοντα το τίμημα και τα έξοδα της πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, των τελών κυκλοφορίας και το ποσό των 1.77,93 ευρώ, που αφορά την αγορά πρόσθετου εξοπλισμού για το ως άνω όχημα. Μον.Πρ.Βερ. 109/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/516.

Το αγορασθέν όχημα αμέσως μετά την παραλαβή του παρουσίασε σοβαρά ελαττώματα που γνωστοποιήθηκαν στην εναγομένη (πωλήτρια εταιρία) εντός τεσσάρων ημερών, από την παραλαβή του αυτοκινήτου, αποδεικνύονται και από έκθεση πραγματογνωμοσύνης μηχανολόγου μηχανικού, ο οποίος εκτιμά ότι η αποκατάσταση αυτών θα μείωνε σημαντικά την αγοραστική του αξία και δεν θα το επανέφερε στην κατάσταση την οποία έπρεπε να έχει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ζητήθηκε δε από τον ενάγοντα (αγοραστή) η αντικατάσταση του ανωτέρω οχήματος ή η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Η εναγομένη σε ουδεμία ενέργεια προέβη αρνούμενη την ύπαρξη των ελαττωμάτων του αυτοκινήτου. 
Συνεπώς η υπαναχώρηση του ενάγοντα από την σύμβαση πώλησης του αυτοκινήτου είναι έγκυρη. Εφ.Λαρ. 438/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/658