facebook

1.Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων

  ΙΧΕ οχήματος και Μοτοσικλέτας κατά την διενέργεια

  Αντικανονικού Προσπεράσματος

  Παραβίαση Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής

 

2.Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

 

 

3. Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 40.000 ευρώ

  Απώλεια Όρασης

  Ολική Τύφλωση Δεξιού Οφθαλμού – Μερική Αριστερού Οφθαλμού

 

4.Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 50.000 ευρώ

 

5.Οικιακή Βοηθός

  η Μητέρα και ο Αδελφός

  Δαπάνη Μέλλουσα – Καταβλητέα εφάπαξ

 

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2021)

 

Υπαιτιότητα 60% του οδηγού ΙΧΕ οχήματος ο οποίος  πραγματοποίησε αιφνιδίως ελιγμό προς τα αριστερά της πορείας της, προκειμένου να εισέλθει στην κάθετο οδό, παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική Γραμμή (Ρ-27) (παράβαση των διατάξεων 4 παρ3, 5 παρ 8α, 12 παρ 1 και 21 παρ 1 του ΚΟΚ).

 Υπαιτιότητα 40% του οδηγού της μοτοσικλέτας ο οποίος επιχειρώντας να προσπεράσει ακινητοποιημένα οχήματα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας καθ΄ υπέρβαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ακινητοποιήσει το δίκυκλο του, όταν παρεμβλήθη στην πορεία του το ανωτέρω προπορευόμενο όχημα, που αντικανονικά επιχειρούσε στροφή αριστερά, για να εισέλθει σε παρακείμενη κάθετη οδό (παράβαση των άρθρων 5 παρ 8α, 12 παρ 1, 16 παρ 4 και 19 παρ 1 και 2 του ΚΟΚ).

 

Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

 

Από το είδος και την έκταση των σωματικών κακώσεων που προκλήθηκαν στην περιοχή της κεφαλής του ενάγοντος και στην κατ’ αποτέλεσμα επέλευση της οπτικής του αναπηρίας, αποδείχθηκε ότι ο ανωτέρω δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 6 και 101 ΚΟΚ). Οι ανωτέρω σωματικές βλάβες συνδέονται αιτιωδώς με την παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους. Κρίθηκε συνυπαίτιος σε ποσοστό 30% στην έκταση της ζημίας.

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 40.000 ευρώ

Απώλεια Όρασης

Ολική Τύφλωση Δεξιού Οφθαλμού – Μερική Αριστερού Οφθαλμού

 

Αποδείχθηκε ότι η μόνιμη ολική οπτική αναπηρία του ενάγοντος στο δεξιό οφθαλμό και η μόνιμη μερική οπτική αναπηρία στον αριστερό οφθαλμό, επηρεάζει το μέλλον του σε όλα τα επίπεδα εξέλιξης αυτού, μεταξύ των οποίων και του οικονομικού, λόγω της οριστικής δια βίου αδυναμίας του για κάθε είδους εργασία και κατ’ αποτέλεσμα για την εσόδευση πόρων. Είναι επίσης βέβαιο ότι η ανωτέρω αναπηρία θα έχει αρνητική επίδραση στην καθημερινή, κοινωνική, προσωπική και οικογενειακή εξέλιξη του παθόντος, εφόσον στερεί αυτόν κατά μεγάλο ποσοστό από τη δυνατότητα να βλέπει και να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής, πλέον του ότι ο ενάγων εμφανίζει παράδοξο τρόπο στις κινήσεις του και παράδοξη θέση κεφαλής στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει το 1/8 του οπτικού του πεδίου και στερούμενος στερεοσκοπικής όρασης, εξαιτίας της οποίας δεν έχει ακριβή αντίληψη των αποστάσεων. Μετά ταύτα κρίνεται ότι πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα η κατ’ άρθρο 931 ΑΚ αποζημίωση, η οποία ενόψει του είδους και των συνεπειών της αναπηρίας, της ηλικίας του παθόντος [30 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος], των συνθηκών του ατυχήματος, της συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση του ατυχήματος και στην έκταση της βλάβης πρέπει να οριστεί στο εύλογο ποσό των 40.000 ευρώ. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που επιδίκασε μικρότερο χρηματικό ποσό, εσφαλμένα έκρινε, δεκτού γενομένου εν μέρει, ως ουσιαστικά βάσιμου του σχετικού λόγου της έφεσης του ενάγοντος – εκκαλούντος.

 

Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 50.000 ευρώ

 

Ενόψει των συνθηκών του ατυχήματος, του είδους, της έντασης και της έκτασης της σωματικής βλάβης του ενάγοντος, της ηλικίας του (30 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος), της διάρκειας της νοσηλείας του, της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση του τοιχώματος και την αποκατάσταση των καταγμάτων του εγκεφαλικού και σπλαχνικού κρανίου καθώς και σε εκείνες που πρόκειται να υποβληθεί για τη διαμόρφωση του πώρου στην περιοχή της δεξιάς κλείδας και για την αποκατάσταση της δύσμορφης ουλής που φέρει στην εμπρόσθια επιφάνεια της δεξιάς κνήμης, της πορείας της υγείας του και της πλήρους οπτικής αναπηρίας του στο δεξιό οφθαλμό και της μερικής σε ποσοστό 80% οπτικής αναπηρίας στον αριστερό οφθαλμό, του πόνου που δοκίμασε, της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε, αλλά και της στενοχώριας που δοκίμασε από τις παραπάνω αιτίες, του βαθμού του πταίσματος της οδηγού (συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 60%), της συνυπαιτιότητας του ενάγοντος σε ποσοστό 40% στην πρόκληση του ατυχήματος και κατά ποσοστό 30% στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας που επήλθε στην περιοχή της κεφαλής του κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτόν το ποσό των 50.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, (αντί των 45.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων).

 

Οικιακή Βοηθός

η Μητέρα και ο Αδελφός

Δαπάνη Μέλλουσα – Καταβλητέα εφάπαξ

 

Αποδείχθηκε ότι  ο ενάγων με οπτική αναπηρία ανερχόμενη σε 80%, και παρά την εξοικίωσή του να χρησιμοποιεί μόνο το 1/8 του οπτικού του πεδίου, θα βρίσκεται σε κατάσταση μερικής αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης.  Χρειάζεται τη συνδρομή τρίτου προσώπου, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες. Την αναγκαία αυτή βοήθεια θα την παρέχει, συγγενικό του πρόσωπο [η μητέρα του ή ο αδελφός του]. Αν αυτός προσλάμβανε άλλο πρόσωπο προς παροχή υπηρεσιών οικιακής βοηθού, θα δαπανούσε για το χρονικό διάστημα των 21 μηνών, το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, για απασχόληση όχι μεγαλύτερη των τριών (3) ωρών ημερησίως, αφού αυτή, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ήταν επαρκής για την παροχή των απαραίτητων ως άνω υπηρεσιών, ήτοι συνολικά θα δαπανούσε το ποσό των (300 ευρώ Χ 21 μήνες ) = 6.300 ευρώ, της καταβολής του οποίου ποσού δεν απαλλάσσεται ο υπόχρεος προς αποζημίωση κατ’ άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ.

 Το ανωτέρω ποσό πρέπει να μειωθεί διπλά, τόσο κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας από 40% στην πρόκληση του ατυχήματος, όσο και κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας από 30% στην έκταση της ζημίας λόγω έλλειψης Κράνους και συνολικά κατά ποσοστό 70%, ανερχόμενης μετά ταύτα στο ποσό των 1.890 ευρώ. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ζημία ανάγεται στο χρόνο μετά την άσκηση της αγωγής, είναι δηλαδή μέλλουσα, πλην, όμως, βεβαία   και αναγκαία κατά τη συνήθη πορεία των οπτικής αναπηρίας, στην οποία και θα υποβληθεί ο ενάγων και την οποία δικαιούται να λάβει κατά το άρθρο 929 εδάφ. α’ ΑΚ καταβλητέο σε εφάπαξ κεφάλαιο, εφόσον συντρέχει σπουδαίος περί τούτου λόγος όπου συνίσταται στην οικονομική του διάσταση.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 Διπλωπία  – Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας εξ ΑΚ 931 80.000 ευρώ

Η 24χρονη ενάγουσα υπέστη εμμένουσα διπλωπία,  καθότι  οι κόρες αμφοτέρων των οφθαλμών της αντί της κανονικής τους θέσης στο κέντρο αυτών, συγκλίνουν μονίμως προς τα μέσα με συνέπεια με την απομείνασα ελάχιστη όρασή της να βλέπει διπλά τα αντικείμενα και να μη μπορεί να ευθυγραμμιστεί κατά τη βάδιση, ενώ εξαιτίας του προβλήματος αυτού εμφανίζει καθημερινά συμπτώματα ζάλης και αστάθειας. Το ποσοστό αναπηρίας της υπολογίζεται άνω του 70%. Επιπρόσθετα παρουσιάζει σχετική παραμόρφωση της ζυγωματικής περιοχής του προσώπου της. Από την εν λόγω αναπηρία επηρεάζεται  δυσμενώς πέραν της υγείας της και η επαγγελματική εξέλιξή της καθώς αυτή είχε εισαχθεί στη σχολή Ευελπίδων του Στρατού Ξηράς. Λόγω όμως του τραυματισμού της, σταμάτησε αναγκαστικά και οριστικά τη φοίτησή της εκεί. Η διπλωπία πρόκειται να επηρεάσει δυσμενώς στο μέλλον την  επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξή της, δεδομένου ότι ήδη η αναπηρία αυτή της δημιουργεί και θα της δημιουργεί στο μέλλον μειονεξία, εσωστρέφεια και αντικοινωνικότητα έναντι των συνομηλίκων της, θα δυσχεράνει την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων ενώ, λόγω της αδυναμίας όρασης είναι αδύνατο να αποκατασταθεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Για όλους τους ανωτέρω λόγους κρίθηκε ότι πρέπει να της επιδικαστεί (πέρα από την αποζημίωση και τη χρηματική ικανοποίηση που ήδη της επιδικάστηκε και ιδιαίτερη κατά το άρθρο 931 ΑΚ αποζημίωση, το εύλογο ύψος της οποίας ανέρχεται σε 80.000 ευρώ, Μον.Πρ.Αγρ.144/2018, ΕΣυγκΔ 2018/545.

 Παραλυτικός Στραβισμός (Διπλωπία). Η αναπηρία του ενάγοντος θεωρείται μόνιμη και τον καθιστά ανίκανο να ασκήσει το επάγγελμα που ασκούσε πριν το ατύχημα (εργάτης Σούπερ Μάρκετ).  Η αδυναμία  του αυτή θα διαρκέσει εφόρου ζωής λαμβάνει δε σύμφωνα  με διαδοχικές αποφάσεις της Υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και πιστοποίηση αναπηρίας πλήρη σύνταξη, Μον.Πρ.Αθ.164/2018, ΕΣυγκΔ 2018/338.

 

Μον.Εφ.ΑΘ….

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας