facebook

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931

15% Mόνιμη Αναπηρία

αλλά Ολική Ανικανότητα προς Εργασία

Μελλοντική Αποθετική  Ζημία (Διαφυγόν Κέρδος) (1)

 

Η  μελλοντική αποθετική  ζημία του παθόντος δεν ταυτίζεται με το ποσοστό της αναπηρίας ή το είδος και την έκταση του τραυματισμού του αλλά με την απωλεσθείσα ικανότητα του να ασκήσει την προ του τραυματισμού του  εργασία του.

 

 Συγκεκριμένα  ο ενάγων υπέστη κάταγμα συμπιεστικό πρόσθιας κολώνας σώματος 03 οσφυϊκού σπονδύλου, με συνέπεια να έχει από τη βλάβη αυτή της υγείας του μερική μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 15% χωρίς να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της καταστάσεως της υγείας του, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο επιβάρυνσης της και η οποία τον καθιστά ανίκανο να ασκεί την εργασία που ασκούσε προ του ατυχήματος ή να εργάζεται σε άλλη παρεμφερή χειρονακτική εργασία, αφού τέτοια εργασία θα επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του.

 

Αναιρετική Διαδικασία 

Απορριπτέος ο εκ του άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 ΚπολΔ

λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας Ασφαλιστικής Εταιρίας

 

 Επικυρώνεται η προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου η οποία ορθά ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας της διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (άρθρ. 914, 297, 298, 330, 929 ΑΚ) επιδίκασε στον ενάγοντα για μελλοντική αποθετική ζημία του  (διαφυγόν κέρδος) για το επίδικο χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2016 της απωλεσθείσες μηνιαίες  αποδοχές του, επιδόματα εορτών και άδειας και της αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Απορριπτέα ως αόριστη η προβληθείσα πρωτοδίκως και επαναφερόμενη στο Εφετείο σχετική ένσταση της ασφαλιστικής εταιρίας.

Το Εφετείο, με το να οδηγηθεί στην προαναφερθείσα κρίση του, δεν παραβίασε εκ πλαγίου της ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, καθ’ όσον το πόρισμα του είναι πλήρες και επαρκές, διέλαβε δε στην απόφασή του πλήρεις, σαφείς, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά αιτιολογίες.

 

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Ενάγοντος

(άρθρ. 300- 262 ΑΚ) από την παράλειψή του να εργασθεί

σε άλλη εργασία συμβατή με το ποσοστό αναπηρίας του

 

Αναιρετική Διαδικασία

Απορριπτέος ο λόγος Αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ. 14

της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας

 

Για το ορισμένο της ένστασης της απαιτείται να αναφέρονται οι λόγοι για της οποίους ο παθών (ενάγων) πρέπει να αλλάξει ή να ασκήσει νέο επάγγελμα, ποιο ακριβώς επάγγελμα και ποιες οι αποδοχές του από τη νέα του επαγγελματική του δραστηριότητα.  Διαφορετικά απορρίπτεται απαράδεκτη ως αόριστη.  

Δεν επιτρέπεται να αξιωθεί από τον ενάγοντα η άσκηση νέου επαγγέλματος άσχετου με τις γραμματικές του γνώσεις. 

 

Αποζημίωση  επί Μονίμου Αναπηρίας (931 ΑΚ) – 15.000 ευρώ

Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζόμενων Ποσών

 

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι το Εφετείο επιδικάζοντας στον ενάγοντα το ποσό των 15.000 ευρώ λόγω της μερικής διαρκούς αναπηρίας του δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας και δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας.

Απορριπτέος ο τρίτος λόγος αναίρεσης (559 αριθ. 1 και 19) της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας.  

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Αποθετική Ζημία Μέλλουσα

Ο ενάγων εξαιτίας της ένδικης βλάβης της υγείας του κατέστη ανάπηρος εφόρου ζωής σε ποσοστό 35% και εντελώς ανίκανος ως προς την άσκηση του επαγγέλματος του διανομέα φαγητού, το οποίο ασκούσε πριν το ατύχημα, αλλά και ως προς  την άσκηση κάθε άλλου ισοδύναμου κοινωνικά και οικονομικά επαγγέλματος, ακόμη και αυτού του υπαλλήλου. Επιδικάσθηκε και αποθετική ζημία με εφάπαξ καταβολή για τα επόμενα 28 χρόνια, λόγω σπουδαίου λόγου.  Μον.Εφ.Αθ.1688/2018, ΕΣυγκΔ 2018/238

Ο  κατά τον χρόνο του ατυχήματος 54χρονος ενάγων, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ,  από το έτος 2009 μέχρι και τη συζήτηση της παρούσας αγωγής λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας λόγω της ανικανότητάς του να εργαστεί. Σύμφωνα δε με την προσκομιζόμενη  έκθεση πραγματογνωμοσύνης αδυνατεί πλέον να ασκεί την προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που απαιτεί ορθοστασία, εκτεταμένη κίνηση ή άρση βάρους και γενικότερα χειρωνακτική εργασία, με συνέπεια να αποστερηθεί μελλοντικά εισοδήματα. Επιπρόσθετα δεν είναι σε θέση να εργαστεί για τα επόμενα εννέα (9) χρόνια, οπότε και θα συμπληρώσει το 67° έτος της ηλικίας του, που κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Εφάπαξ κξαταβολή αποθετικής ζημίας μέχρις συνταξιοδοτήσεως.

Μον.Πρ.Καλαμ.267/2018, ΕΣυγκΔ 2019/407

Απόφ. ΑΠ…..

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας