facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 150.000 ευρώ στον 80% κριθέντα ανάπηρο

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 150.000 ευρώ στον 80% κριθέντα ανάπηρο

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 150.000 ευρώ στον 80% κριθέντα ανάπηρο (1)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιανουάριος 2018)

Μετά από την επανάληψη της συζήτησης και τη προσκόμιση των σχετικών γνωμοδοτήσεων πραγματογνωμόνων αλλά και άλλων αποδεικτικών μέσων αποδεικνύεται ότι η αναπηρία του παθόντος ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Ο ψυχίατρος πραγματογνώμονας που βεβαίωσε ποσοστό αναπηρίας 35%, το οποίο είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας, είναι η ψυχική αναπηρία μόνο από τη χρόνια κατάθλιψη σοβαρού βαθμού από την οποία πάσχει ο ενάγων λόγω του σοβαρού τραυματισμού του σώματός του. Το ποσοστό της ψυχικής αναπηρίας προστίθεται στο ποσοστό της σωματικής αναπηρίας και έτσι η αναπηρία του ενάγοντος ανέρχεται συνολικά στο 80%. Και οι δύο ορισθέντες πραγματογνώμονες καταλήγουν στη γνωμοδότησή τους, ότι η κατάσταση της υγείας του ενάγοντος δεν του επιτρέπει την άσκηση οιουδήποτε επαγγέλματος, με δεδομένη δε την εκτίμησή τους ότι η αναπηρία του δεν πρόκειται να μειωθεί και η υγεία του δεν θα βελτιωθεί, δεν θα του επιτραπεί ούτε στο μέλλον η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Επιδικάσθηκε στον ενάγοντα ποσό 150.000 ευρώ εξ ΑΚ 931.

Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση δέχθηκε ότι όταν είναι βέβαιο ότι η αναπηρία θα έχει επίδραση στο οικονομικό – περιουσιακό μέλλον του παθόντος – πλην δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αυτή η επίδραση με ακρίβεια εκ των προτέρων, παρέχεται στον παθόντα αδικοπραξίας με βάση το άρθρο 931 του Α.Κ. αξίωση αποζημίωσης λόγω της επίδρασης που θα έχει η αναπηρία στο περιουσιακό του μέλλον, η οποία είναι μία εύλογη αποζημίωση του μελλοντικού διαφυγόντος κέρδους. Ο ενάγων εν προκειμένω έχει αποζημιωθεί για τα διαφυγόντα κέρδη του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 με βάση το άρθρο 929 του Α.Κ., ήτοι με πλήρη απόδειξη του διαφυγόντος κέρδους. Για το χρονικό διάστημα, όμως από τον τραυματισμό του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 δεν δικαιούται αποζημίωση ούτε με βάση από το άρθρο 931 του Α.Κ., δοθέντος ότι η δυσμενής επίδραση της αναπηρίας στο περιουσιακό του μέλλον αποτιμήθηκε με ακρίβεια και αποζημιώθηκε γι’ αυτή. Αποζημίωση με βάση από το άρθρο 931 του Α.Κ. δικαιούται για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2015 και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του, ανερχόμενη στο ποσό 150.000 ευρώ, αφαιρουμένης της ωφέλειας που θα αποκομίσει κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από την είσπραξη της προβλεπόμενης σύνταξης αναπηρίας από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που είναι ο εκ του νόμου ασφαλιστής του για την κοινωνική ασφάλιση.

(βλέπε κατωτέρω Σχόλια – Παρατηρήσεις).

Σχόλια – Παρατηρήσεις

Κατά την γνώμη μας η απόφαση εσφαλμένα, αντιφατικά και παράδοξα ταυτίζει την εκ του άρθρου ΑΚ 929 αξίωση του παθόντος με αυτήν εκ του άρθρου ΑΚ 931 (αποζημίωση επί μονίμου αναπηρίας), αφού δέχεται ότι η αξίωση με βάση το άρθρο ΑΚ 931 είναι εύλογη αποζημίωση μελλοντικού διαφυγόντος κέρδους. Κατά την πάγια άποψη στη θεωρία και στη νομολογία οι παραπάνω αξιώσεις είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους, τις οποίες δικαιούται να εγείρει ο παθών. Η εκ του άρθρου ΑΚ 931 αξίωση αποτελεί πρόσθετη αυτοτελή αποζημίωση εκ της δυσμενούς επίδρασης της αναπηρίας του παθόντος στο κοινωνικό, προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και οικονομικό μέλλον. (ΑΠ 670/2006, ΣΕΣυγκΔ 2006/135, ΑΠ 1874/2006, ΣΕΣυγκΔ 2007/20, ΑΠ 1216/2008, ΣΕΣυγκΔ 2008/428, ΑΠ 1174/2009, ΕΣυγκΔ 2009/429, ΑΠ 583/2010, ΕΣυγκΔ 2010/112, ΑΠ 1051/2011, ΕΣυγκΔ 2011/364).

Διαφορετική είναι η ερειδόμενη στο άρθρο ΑΚ 929 αξίωση απώλειας εισοδήματος, μελλοντικού διαφυγόντος κέρδους, όπως ρητά προβλέπεται από τη διάταξη αυτή.

Σε κάθε περίπτωση η εκ του άρθρου ΑΚ 931 αποζημίωση επιδικάζεται εφάπαξ ακριβώς λόγω της αναπηρίας του παθόντος, και σαφώς δεν ανατρέχει σε χρονικά διαστήματα, είτε παρελθόντα για τα οποία ο παθών δικαιώθηκε αποζημίωσης μελλοντικού διαφυγόντος κέρδους, είτε μελλοντικά κατά τα οποία θα απολέσει διαφυγόν κέρδος, όπως εσφαλμένα δέχθηκε εν προκειμένω η απόφαση. Πολλώ δε μάλλον από την επιδικαζόμενη εκ του άρθρου ΑΚ 931 αποζημίωση, δεν αφαιρείται η ωφέλεια που θα αποκομίσει ο παθών από την είσπραξη της σύνταξης αναπηρίας από τον ασφαλιστικό του φορέα. Τούτο θα εφαρμοσθεί εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις στην αποζημίωση με βάση την ΑΚ 929.

Η εσφαλμένη κατά τα ανωτέρω νομική κρίση της απόφασης δεν δικαιολογείται ούτε και με το επιδικασθέν κατά τα άλλα εύλογο και δίκαιο ποσό των 150.000 ευρώ, λόγω της αναπηρίας ποσοστού 80% και των όσων εξ αυτής συνεπάγεται στην εν γένει προσωπικότητα του παθόντος, στην οποία ευχόμεθα να μην προστεθεί περαιτέρω βάσανος και ταλαιπωρία – ως μη όφειλε – για την τελέσφορη είσπραξή του.

Αποφ.Μον.Πρωτ….

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας