facebook

1.Αποζημίωση επί  Μονίμου Αναπηρίας  (ΑΚ 931 ΑΚ) 200.000 ευρώ

(αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 150.000 ευρώ)

Μόνιμη  Αναπηρία σε ποσοστό 82%

 

2.Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 150.000 ευρώ

(όσο και πρωτοδίκως)

 

3.Αναιρετική Διαδικασία  (άρθρ. 559 αριθ.1 και 19  ΚΠολ)

Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της Αρχής Αναλογικότητας

και Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το ύψος των επιδικασθέντων ποσών

 

4.Ζώνη Ασφαλείας – Έλλειψη

Απορριπτέα η Ένσταση

 

5.Δικαστική Δαπάνη

Αναιρετικός Έλεγχος (άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ)

 

 (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Νοέμβριος 2022)

 

Η παθούσα  υπέστη  1) βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση, διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, μετατραυτική υπαραχνοειδή αιμορραγία, θλάσεις – αιμορραγικές βλάβες εγκεφαλικής ουσίας στους μετωπιαίους λοβούς άμφω και στην περιοχή των βασικών γαγγλίων και της έσω κάψας αριστερά, 2) κάταγμα οδόντος στον Α2  αυχενικό σπόνδυλο και κάταγμα του τόξου αυχενικού Α5, 3) πολλαπλά κατάγματα πλευρών και οπισθίων τόξων αυτών, αιμοθώρακα δεξιά,  4) συντριπτικό κάταγμα αριστερής κοτύλης, λαγονίου, ηβοισχιακών κλάδων άμφω,  οπίσθιο εξάρθρημα ισχύου και ιερού δεξιά, 5) κατάγματα σωμάτων των θωρακικών σπονδύλων Θ3, Θ7, Θ10 και κάταγμα της δεξιάς εγκάρσιας απόφυσης του πρώτου οσφυικού σπονδύλου Ο1, 6)  παραμορφώσεις  σώματος και προσώπου, 7)  ακρωτηριακές επεμβάσεις με αφαίρεση οστών και μυών,  8) βαριά σπαστική ημιπάρεση δεξιά και χαλαρή πάρεση αριστερού κάτω άκρου,  9) πλήρης  αδυναμία ισορροπίας και στήριξης του κορμού σε όρθια θέση,  10) αδυναμία βάδισης χωρίς υποβοήθηση, 11) αδυναμία σωστής άρθρωσης και  μετωπιαίο σύνδρομο, 12) νοητική  κατάσταση της 23 ετούς ενάγουσας σε  επίπεδο ανήλικου παιδιού

 

Το Εφετείο επιδικάζοντας τα παραπάνω ποσά  ΔΕΝ ΥΠΕΡΕΒΗ τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας και  ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ  την Αρχή της Αναλογικότητας (άρθρ. 2 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος)  που ελέγχονται από τον Άρειο Πάγο  ως πλημμέλειες από το άρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ, ούτε τις παραπάνω ουσιαστικές διατάξεις τις οποίες εφήρμοσε, αφού τα επιδικασθέντα ως άνω ποσά  κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση δεν υπολείπονται και μάλιστα καταφανώς από τα συνήθως επιδικαζόμενα σε παρόμοιες περιπτώσεις ποσά σε παρόμοιες περιπτώσεις ούτε αντιβαίνουν στην αρχή της αναλογικότητας.

 Δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι η ανωτέρω Συνταγματική διάταξη (άρθ. 25 παρ.1), έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται  σ΄ αυτήν, απευθύνεται και στον δικαστή, όσον αφορά τις σχέσεις των διαδίκων, καθιερώνοντας αυτήν ως δεσμευτική δικαιϊκή αρχή, όπως και άλλες τέτοιες αρχές που διατρέχουν το δίκαιο και είναι δεσμευτικές (αρχή του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, αρχή της δίκαιιης δίκης κλπ).    

Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης (άρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ) των αναιρεσειόντων – εναγομένων.

 

Ζώνη Ασφαλείας – Έλλειψη

Απορριπτέα η Ένσταση

 

Όσον αφορά απορριφθέντα ισχυρισμό των εναγομένων και ήδη αναιρεσειόντων περί συνυπαιτιότητος της ενάγουσας και μάλιστα σε ποσοστό 95%, για έλλειψη ζώνης ασφαλείας, το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του ότι ο τραυματισμός θα επερχόταν ακόμη και αν αυτή φορούσε τη ζώνη ασφαλείας και μάλιστα ενδεχομένως αυτός να ήταν βαρύτερος και πιθανώς θανάσιμος και ότι η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, στην προκειμένη περίπτωση δεν συνδέεται με τον τραυματισμό της ενάγουσας και την έκτασή του. Οι αιτιάσεις των αναιρεσειουσών για ανεπάρκεια και αντιφατικότητα αιτιολογίας της προσβαλλομένης αποφάσεως, όπως και οι ειδικότερες ελλείψεις και αντιφάσεις, που αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση από τους αναιρεσείοντες προβάλλονται απαράδεκτα, διότι αυτές αφορούν την πληρέστερη κατά την άποψη τους ανάλυση του αποδεικτικού υλικού, και, υπό την επίφαση της πλημμέλειας του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολΔ πλήττεται η ανέλεγκτη περί των πραγμάτων εκτίμηση των αποδείξεων από το Δικαστήριο ουσίας (άρθρ. 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

 

Δικαστική Δαπάνη –

Αναιρετικός Έλεγχος (άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ)

 

Η καταψήφιση στη δικαστική δαπάνη του διαδίκου που νικήθηκε δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας και είναι συνέπεια της αρχής της ήττας (άρθρο 176 ΚΠολΔ), ενώ ο συμψηφισμός εν όλω ή εν μέρει της δικαστικής δαπάνης, κατ’ άρθρο 179 ΚΠολΔ ή η επιβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης λόγω μερικής νίκης και μερικής ήττας, κατ’ άρθρο 178 § 1 ΚΠολΔ, απόκειται στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, που δεν ελέγχεται αναιρετικά  Στην προκειμένη περίπτωση, οι αναιρεσείοντες αποδίδουν στην προσβαλλόμενη απόφαση πλημμέλεια αληθώς εκ του άρθρου 559 αρ. 1 (και όχι 19), ότι κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 178 ΚΠολΔ καθόρισε το ύψος των δικαστικών του εξόδων για αμφότερους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Ενόψει του ότι επιβλήθηκε μέρος της δικαστικής δαπάνης λόγω μερικής νίκης και μερικής ήττας κατ’ άρθρο 178 § 1 ΚΠολΔ, ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι απαράδεκτος.

 

Απόφ.ΑΠ….

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας