facebook

1.Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (80%) – ΑΚ 931

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις – Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών 

Επιληπτικές Κρίσεις – Κάκωση Αορτής

Επιδικασθέν ποσό 20.000 ευρώ

 

2.Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)Παραβίαση  της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ.1 του Συντάγματος) και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του  δικαστηρίου

 

2.Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

Παραβίαση  της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ.1 του Συντάγματος)

και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (80%) – ΑΚ 931

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις – Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών

Επιληπτικές Κρίσεις – Κάκωση Αορτής

Επιδικασθέν ποσό 20.000 ευρώ

 

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Δεκέμβριος 2020)

Αναιρετική Διαδικασία (άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ)

 

Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ.1 του Συντάγματος) και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου

Για τον καθορισμό του ύψους της εκ του άρθρου 931 ΑΚ χρηματικής παροχής επιβάλλεται να τηρείται η θεσπιζόμενη από το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας καθώς και από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και η κρίση του ουσιαστικού δικαστηρίου να μην υπερβαίνει ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας.

   Στην ένδικη υπόθεση ο ενάγων, ηλικίας 27 ετών, συνυπαίτιος του τραυματισμού του, σε ποσοστό 20% λόγω μη χρήσης κράνους, υπέστην βαρύτατο τραυματισμό (κρανιοεγκεφαλική κάκωση, επιληπτικές κρίσεις με αντιεπιληπτική αγωγή, πνευμοθώρακα, κατάγματα πλευρών και κλείδας αριστερά, αιμοπνευμοθώρακα αριστερά, θλάσεις πνεύμονα, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και κάκωση της θωρακικής αορτής, βλάβη στα μάτια, μεγάλη έκπτωση των νοητικών του λειτουργιών, αδυναμία να μιλήσει με ευκρίνεια, αστάθεια στην βάδιση, ταχυκαρδίες λόγω του αορτικού μοσχεύματος, αδυναμία οδήγησης, ανίκανος παντελώς εφόρου ζωής και να ασκήσει κάθε επάγγελμα και αυτό του διανομέα τροφίμων και σερβιτόρου που ασκούσε πριν τραυματιστεί κλπ). Συνεπεία του τραυματισμού του κρίθηκε μόνιμα βαριά ανάπηρος σε ποσοστό 80% από το ΙΚΑ, αλλά και από τον διορισθέντα από το δικαστήριο ιατρό πραγματογνώμονα. Πρωτοδίκως απορρίφθηκε η αγωγή του ενάγοντος.  

     Κρίθηκε, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου επιδικάζοντας στον ενάγοντα το ποσό των 20.000 ευρώ λόγω της μόνιμης βαριάς αναπηρίας του κατ΄ άρθρο 931 ΑΚ, υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας αλλά και παραβίασε την αρχή της αναλογικότητα, αφού το εν λόγω ποσό κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, υπολείπεται και μάλιστα καταφανώς του συνήθως επιδικαζόμενου σε παρόμοιες περιπτώσεις.

  

Σχόλια – Παρατηρήσεις

Για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής πρέπει να εκτίθενται συγκεκριμένα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια της αναπηρίας ή παραμόρφωσης, ο τρόπος με τον οποίο τέτοια συνέπεια αποκλείει ή περιορίζει την επαγγελματική, οικονομική ή κοινωνική εξέλιξη του παθόντος καθώς και ποια και πόση είναι η ζημία που αυτός παθαίνει εξαιτίας της αναπηρίας ή της παραμόρφωσής του. Για τον υπολογισμό της εξ ΑΚ 931 αποζημίωσης δεν έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα επί αξιώσεως αποζημίωσης κατ΄ κατ΄άρθρ.ΑΚ 929 όπου το ύψος της θετικής και αποθετικής βλάβης του παθόντος μειώνεται κατά το ποσοστό της συνυπαιτιότητάς του, αφού, η χρηματική παροχή της πρώτης διατάξεως δεν αποτελεί αποζημίωση.

Αναφορικά με τα επιδικαζόμενα ποσά εξ ΑΚ 931 και την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας βλέπε:

ΑΠ.142/2019, ΕΣυγκΔ 2019/298, που δέχθηκε ότι:

Η παθούσα ανήλικη υπέστη τελική βράχυνση του αριστερού κάτω άκρου που δεν μπορεί πλήρως να αποκατασταθεί, σε συνδυασμό με τη γωνιακή στροφική παραμόρφωση του αριστερού μηριαίου που ομοίως δεν μπορεί πλήρως να αποκατασταθεί, με συνοδές επιπτώσεις (δυσχέρεια έστω μικρή στη βάδιση και μεγαλύτερη στο τρέξιμο, σκολίωση κ.λπ.), που συνιστούν έστω και μικρού βαθμού μόνιμη σωματική αναπηρία.

Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου που επιδίκασε το ποσό των 15.000 ευρώ (100.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων) εξ ΑΚ 931, για παραβίαση των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας, αφού το εν λόγω ποσό, κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, υπολείπεται και μάλιστα καταφανώς, των συνήθως επιδικαζομένων σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 90.000 ευρώ για

α) Ακρωτηριασμό αριστερού κάτω άκρου πάνω από το γόνατο με δημιουργία κολοβώματος και

β) επιπλεγμένο υπερδιακονδύλιο κάταγμα δεξιού μηριαίου οστού ανοικτό του ιγνύος (κοιλότητα πίσω επιφάνειας γόνατος) με εξωτερική οστεοσύνθεση και στη συνέχεια με ενδομυελική ήλωση.

Συνεπεία του τραυματισμού του στο ένδικο τροχαίο ατύχημα, ο ενάγων, ηλικίας 37 ετών, άγαμος, εργάτης αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου, κρίθηκε από τα αρμόδια ΚΕΠΑ ανάπηρος σε ποσοστό 70% εφόρου ζωής.

Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας ούτε υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά κατά την κοινή πείρα και δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο δεν υπερβαίνουν και μάλιστα καταφανώς εκείνα που συνήθως επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας, ΑΠ.398/2020, ΕΣυγκΔ 2020/414

 

Κείμενο Απόφ. ΑΠ.

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας