facebook

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 19.10.2022, αφού άκουσε κατά τη συνεδρίασή του στις 27.9.2022 τις εισηγήσεις των Συμβούλων Α. Κουτσόλαμπρου – Α. Μαντζούτσου (Αντιπρόεδροι), Δ. Αναστασόπουλου, Φ. Γιαννούλα, Μ. Καλαντζόπουλου, Σ. Λεριού, Ζ. Σταυρόπουλου καθώς και τις τοποθετήσεις του Προέδρου της ΕΑΝΔΑ κ. Χρήστου Στυλιανουδάκη και του Προέδρου του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων κ. Βασιλείου Διονυσόπουλου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, έλαβε τις εξής αποφάσεις σχετικά με το εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς των ασκουμένων δικηγόρων του ΔΣΑ:

Α. Ως προς το φορολογικό καθεστώς, για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος (Ν 4172/2013), οι ασκούμενοι δικηγόροι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4172/2013. Η αμοιβή που καταβάλλεται στους ασκούμενους δικηγόρους δεν εμπίπτει στην παρ. 4 του άρθρου 60, προκειμένου να έχει παρακράτηση φόρου 20%.

Επιπλέον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων περί παρακράτησης φόρου ως από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Β. Ως προς το μισθολογικό καθεστώς, το ΔΣ επιβεβαίωσε την απόφασή του για την ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση των 600 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση στο μέλλον η άνω αποζημίωση θα αναπροσαρμόζεται αυξητικά κατά τρόπο ώστε να αντιστοιχεί στο 75% του εκάστοτε προβλεπόμενου νόμιμου κατώτατου μισθού όπως ισχύει για το σύνολο των μαθητευόμενων του ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ). Προς τούτο θα επιδιωχθεί νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 11 ΚΔ.

Γ. Ως προς το ασφαλιστικό καθεστώς, θα ζητηθεί ρύθμιση από την Πολιτεία προκειμένου, αφενός μεν να μην επιβαρύνεται ο ασκούμενος δικηγόρος με τις ασφαλιστικές εισφορές του τίτλου κτήσης (κύρια σύνταξη-επικούρηση), αφετέρου δε να επιβαρύνεται ο φορέας στον οποίο ασκείται (Δικηγορικά Γραφεία, Δικηγορικές Εταιρείες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ) με τις ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Δ. Να εφαρμόζονται στην άσκηση αναλογικώς όσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (του Εθνικού και Ενωσιακού Δικαίου) όπως αυτές εφαρμόζονται στη σύμβαση έμμισθης εντολής μέχρι σήμερα, αλλά και όσες προσιδιάζουν στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης (άδειες, πλαίσιο ωραρίου παροχής των υπηρεσιών κ.ο.κ.).

Ε. Το υφιστάμενο καθεστώς εγγραφής θα διεκδικηθεί να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε προαπαιτούμενο της εγγραφής ασκουμένου προς άσκηση σε οποιονδήποτε φορέα (Δικηγορικά Γραφεία, Δικηγορικές Εταιρείες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ) να είναι υποχρεωτική η υπογραφή και η υποβολή στον ΔΣΑ ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι ανωτέρω μισθολογικοί όροι και οι λοιποί όροι πραγματοποίησης της άσκησης.

Θα πρέπει δε να ληφθεί νομοθετική πρόνοια για την εγγραφή στα Μητρώα όσων ασκούμενων δεν προσκομίζουν το άνω έγγραφο.

ΥΠΕΡ ψήφισαν: ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτριος Βερβεσός, οι Αντιπρόεδροι, Κουτσόλαμπρος Ανδρέας, Μαντζούτσος Αλέξανδρος, ο Γενικός Γραμματέας, Κακλαμάνης Χρήστος, ο Σύμβουλος – Ταμίας, Καρέτσος Κωνσταντίνος καθώς και οι κ.κ. Σύμβουλοι Αβαρκιώτης Ιωάννης, Αναλυτής Ευστάθιος, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αυγουλάς Ευάγγελος, Γιαννούλας Φώτιος, Γούναρη-Χατζησαράντου Μαρινέττα, Διαμαντόπουλος Σωτήριος, Ζουρνατζή Άννα, Καλαντζόπουλος Μιχαήλ, Καμενόπουλος Θωμάς, Λεριός Στυλιανός, Μαντάς Θεόδωρος, Μαρινάκη Χρυσούλα, Σταυρόπουλος Ζώης, Τσαγκλή Χριστίνα.

ΚΑΤΑ ψήφισαν: Αντανασιώτης Αντώνιος (επισυνάπτεται η θέση του)

ΠΑΡΩΝ ψήφισαν: Σαραφιανός Δημήτριος, Καμπαγιάννης Αθανάσιος

Απόντες ήταν οι Σύμβουλοι Κάπος Ιωάννης, Λυρίτσης Δημήτριος

Πηγή : dsa.gr