facebook
Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Απόφ. Εφ.Θεσ/νίκης 1065/2006 Πρόσκρουση επί Εσταθμευμένου Παράλειψη επισήμανσης Ακινητοποιηθέντος Οχήματος από βλάβη ή άλλη αιτία Τριγωνική Πινακίδα (1) (άρθρ. 34 παρ. 9 ΚΟΚ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΕΛ.493

Απόφ. Εφ.Θεσ/νίκης 1065/2006 Πρόσκρουση επί Εσταθμευμένου Παράλειψη επισήμανσης Ακινητοποιηθέντος Οχήματος από βλάβη ή άλλη αιτία Τριγωνική Πινακίδα (1) (άρθρ. 34 παρ. 9 ΚΟΚ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΕΛ.493

Υπαιτιότης 80% του οδηγού του σταθμεύσαντος ΔΧΦ, ο οποίος δεν στάθμευσε το όχημά του στο άκρο δεξιό της οδού, αλλά σε απόσταση 1,15 μέτρων από το άκρο του ασφάλτινου ερείσματος, καταλαμβάνοντας το μείζον του ρεύματος κυκλοφορίας. Επιπροσθέτως παρέλειψε να τοποθετήσει το αντανακλαστικό τρίγωνο σε απόσταση από τον χώρο σταθμεύσεώς του, (άρΘρο 34 παρ. 9 ΚΟΚ), με αποτέλεσμα να προσκρούσει επ’ αυτού το όπισθεν κινούμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου τραυματίσθηκε Θανασίμως.

Υπαιτιότης 20% του οδηγού του προσκρούσαντος οχήματος καθότι εκρίθη ότι η ευρεθείσα μικρή έστω υπέρβαση του ορίου περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα (Μέθη) (Ο,55%) επηρέασε την αντίληψη του, ώστε καΘυστερημένα να προβεί σε αποφευκτικό ελιγμό και τροχοπέδηση (12 μέτρα). (2) (βλ. κατωτέρω σχόλια παρατηρήσεις)

αποφυγή της επ’ αυτού βιαίας προσκρούσεώς του.»
Στο συμπέρασμά το αυτό κατέληξε το δικαστήριο αναφέροντας ότι δεν υπάρχει στην διάθεσή του πειστική περί του αντιθέτου ανταπόδειξη.
Σύμφωνα όμως με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής άλλες αποφάσεις έχουν 
καταλήξει σε αντιθέτως ακριβώς συμπέρασμα. Βλ. προχείρως Εφ.Αθ. 9828/1988 ΣΕΣυγκΔ 
2001/274 που έκρινε με μέθη Μέθη οδηγού – 0,59% ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλα συ-
μπτώματα ως πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να βεβαιώνεται η περιέλευση του οδηγού σε 
κατάσταση μέθης (διεσταλμένη κόρη οφθαλμών, αστάθεια βαδίσματος, μεταβολή της γρα-
φής, η απόπνοια οσμής, η έξαλλη κατάσταση, η ασυνάρτητη ομιλία).
Βλ. ομοίως Μέθη Οδηγού 0,78% -δεν Θεωρείται ότι επέδρασε στην πρόκληση του ατυ-
χήματος Μον.Πρ.Αθ. 4034/2003 ΣΕΣυγκΔ 2003/448
Η ποσότητα αλκοόλ την οποία είχε καταναλώσει ο οδηγός ήταν ελάχιστη και δεν επη-
ρέασε την ικανότητά του, προς ασφαλή οδήγηση, ούτως ώστε, λόγω του πολύ χαμηλού πο-
σοστού αλκοόλ στο αίμα (0,54%ο) να θεωρηθεί “εκ των ουκ άνευ” ότι τελεί εν μέθη. Εφ.Αθ.2035/2005 ΣΕΣυγκΔ 2005/148
Απόφ. Εφ.Θεσ/νίκης 1065/2006

Πρόεδρος: Αρχ. Νικολοπούλου
Εισηγητής : Δέσποινα Κουμάνια
Δικηγόροι: Κων/νος Ταρνατώρος – Αθανάσιος Μασούρας

Σχόλια – Παρατηρήσεις
1) Εν σχέσει με την πρόσκρουση επί εσταθμευμένου – Τριγωνική Πινακίδα Επισήμανσης ακινητοποιημένου Οχήματος. Βλ. Βλ. Εφ.Αθ. 4024/2003/ ΣΕΣυγκΔ 2004/42 που έκρινε Υπαιτιότητα 60% του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκίνητο που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό του ενάγοντος ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος είχε σταματήσει κανονικά στο δεξιό της Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας, λόγω μηχανικής βλάβης του οχήματός του, προκειμένου να εξάγει από το πορτ-μπαγκάζ και τοποθετήσει στη κατά νόμο απόσταση την τριγωνική πινακίδα προειδοποίησης (δηλαδή τον παρέσυρε το ζημιογόνο αυτοκίνητο). Το συντρέχον πταίσμα (40%) του ενάγοντος, όπως κρίθηκε, με δύναμη δεδικασμένου, συνίσταται στο ότι ενώ κατ’ ανάγκη είχε σταθμεύσει προσωρινά με το πιο πάνω όχημα του, επί της Ε.Ο., παρέλειψε να ανάψει τα φώτα κινδύνου του αυτοκινήτου προειδοποιητικά για τους άλλους οδηγούς.
Ομοίως βλ. Μον.Πρ.Αθ. 6004/1995 ΕΣυγκΔ 1999/269: Αποκλειστική υπαιτιότης του σταθμεύσαντος, λόγω βλάβης, στο δεξιόν άκρον του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, χωρίς να προβεί στην επισήμανση του οχήματός του, με την προβλεπομένη φωσφορούχο τριγωνική πινακίδα ή άλλη κατάλληλη συσκευή (ΚΟΚ άρ.29 και 81).
ΑΠ 979/1994 ΕΣυγκΔ 1995/309: ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΕΟΥΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΣ με ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΟΚ 81 100 μ. προ του σταθμεύσαντος επί του Οδοστρώματος οχήματος λόγω βλάβης, εκτός κατοικημένης περιοχής, σε αυτοκινητόδρομο ή Οδό Ταχείας κυκλοφορίας (ΚΟΚ άρθρα 29.3 και 2), με συνέπεια το επερχόμενο Φορτηγό αυτοκίνητο-Ψυγείο-ρυμουλκομμένο, να προσκρούσει επί του εσταθμευμένου, και να τραυματισθεί θανάσιμα ο ασχολούμενος με την επισκευή της βλάβης οδηγός.ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΣ 80% του προσκρούσαντος. ΣΥΝΠΑΙΤΙΟΤΗΣ και του Θανόντος οδηγού εξ 20% ως παραλείψαντος την δέουσαν επισήμανση (εξ αποστάσεως 100 τουλάχιστον μέτρων αντί των ενταύθα 2Ο μ.) . ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ότι κακώς εκρίθη συνυπαίτιος ο Θανών ως παραβάς το ρηθέν άρθρ 29.3 του ΚΟΚ, το οποίον είναι εφαρμοστέο επί αυτοκινητοδρόμου ή επί Οδού ταχείας κυκλοφορίας, εις την έννοιαν των οποίων δεν υπάγεται η Εθνική οδός (Αθηνών-Κορίνθου) όπου έγινε το ατύχημα. Απορριπτέα η Αίτηση Αναιρέσεως ως αβάσιμος. CONTRA μοφ – Ανυπαίτιος, ο Παραλείψας την ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ αφού το εσταθμευμένο ήτο ορατό εκ μακράς αποστάσεως λόγω ευθείας οδού επί 1500 μ καιλόγω επαρκούς φωτισμού (ωρα 4 μ.μ.. Ιουνιου 1989), εν όψη και της θέσεως τουοδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου “αρκετά ψηλά” ώστε να δύναται ούτος να έχει τον έλεγχον της οδού”.