facebook
NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

1.Αρχή της Προστασίας των Μισθωτών

2.Εφαρμογή της Αρχής της εύνοιας υπέρ των Μισθωτών, κατά την Συσχέτιση ΣΣΕ ή άλλης Πηγής

3.Μη Εφαρμογή της Αρχής της Εύνοιας υπέρ των Μισθωτών κατά την Συσχέτιση περισσοτέρων Πηγών της ίδιας Ιεραρχικής Βαθμίδας

4.Συσχέτιση των Διαφόρων Πηγών ως προς τους Κανονισμούς Εργασίας

5.Πότε υπερισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας

6.Εξασφάλιση των Ελάχιστων Εγγυήσεων υπέρ των Εργαζομένων στις διατάξεις του ΑΝ 539/45

7.Κανονισμός Εργασίας Εργατών Λιμένος Πειραιώς

8.Ρύθμιση της Αμοιβής των φορτωεκφορτωτών

9.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ

 

Αρχή της Προστασίας των Μισθωτών

Από την γενικότερη αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, (ΑΚ 680 παρ. 3 και 7 πα. 2 Ν. 1876/90 ), προκύπτει σαφώς, ότι οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας, υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων. Η αρχή αυτή, εφαρμόζεται, όχι μόνο στην σχέση συλλογικής και ατομικής σύμβασης εργασίας, αλλά και στην σχέση περισσότερων πηγών, ειδικότερα, νόμου, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές ιεραρχικές βαθμίδες.

Εφαρμογή της Αρχής της εύνοιας υπέρ των Μισθωτών, κατά την Συσχέτιση ΣΣΕ ή άλλης Πηγής

Για την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, κατά την συσχέτιση ΣΣΕ, ή άλλης πηγής, ως ρυθμιστικού παράγοντα της εργασιακής σχέσης και ατομικής σύμβασης εργασίας και κατά την συσχέτιση διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές των εργαζομένων συγκρίνονται ως μια ενότητα, αφού δεν είναι δυνατή η επιλεκτική αναζήτηση τμήματος αποδοχών από την μια πηγή και ετέρου τμήματος από διαφορετική πηγή, διότι, δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη εφαρμογή όλων τω πηγών αυτών, ως προς την έννοια των αποδοχών.

Μη Εφαρμογή της Αρχής της Εύνοιας υπέρ των Μισθωτών κατά την Συσχέτιση περισσοτέρων Πηγών της ίδιας Ιεραρχικής Βαθμίδας

Κατά την συσχέτιση περισσότερων πηγών της αυτής ιεραρχικής βαθμίδας ,δεν εφαρμόζεται η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, ούτε η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1896/90. Η διάταξη αυτή ρυθμίζει την σχέση νόμου και ΣΣΕ. Εν προκειμένω, έχουν εφαρμογή οι νεότεροι και ειδικοί κανόνες, οι οποίοι αποκλείουν την εφαρμογή των παλαιότερων και γενικών κανόνων. Αυτοί ακριβώς οι κανόνες, εφαρμόζονται, όταν ρυθμίζουν το ίδιο γενικό θέμα, κατά τρόπον αντίθετο, προς την ρύθμιση των παλαιότερων κανόνων.

Συσχέτιση των Διαφόρων Πηγών ως προς τους Κανονισμούς Εργασίας

Για την συσχέτιση διαφόρων πηγών ως προς τους Κανονισμούς Εργασίας, οι οποίοι καταρτίστηκαν και κυρώθηκαν υπό την ισχύ του ΝΔ 3789/57, οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας υπερισχύουν, εφόσον περιέχουν ρυθμίσειςευνοικότερες για τους εργαζόμενους, ως διατάξεις ανώτερης βαθμίδας, των διατάξεων των Κανονισμών Εργασίας, όπως αυτές καταρτίστηκαν, κατά την ισχύ του ΝΔ 3789/57.

Πότε υπερισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας

Οι διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας υπερισχύουν, εάν είναι ευνοικότερες των αντίστοιχων διατάξεων της κοινής εργατικής νομοθεσίας.

Εξασφάλιση των Ελάχιστων Εγγυήσεων υπέρ των Εργαζομένων στις διατάξεις του ΑΝ 539/45

Οι ρυθμίσεις του ΑΝ 539/45 διασφαλίζει τις ελάχιστες υπέρ όλων των εργαζομένων, εγγυήσεις. Οι διατάξεις αυτές έχουν έντονο προστατευτικό χαρακτήρα. Συνδέονται στενά, με την ικανοποίηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Η λειτουργία του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, εξασφαλίζεται με την χορήγηση ετήσιας άδειας και την καταβολή των αντιστοιχούντων σε αυτήν, αποδοχών. Επίσης, προστατεύεται και το δικαίωμα των εργαζομένων, προς ανάπαυση.

Κανονισμός Εργασίας Εργατών Λιμένος Πειραιώς

Με την ΚΥΑ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας 45058/7/22-7-71, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εργασίας Εργατών Λιμένος Πειραιώς. Ρυθμίζονται οι όροι εργασίας και αμοιβής του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού, που συνδέεται με την αναιρεσείουσα ΑΕ, πάντοτε με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. Ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι συνθήκες και ο τρόπος διεξαγωγής των φορτωεκφορτωτικών εργασιών στην περιοχή του Λιμένος Πειραιώς.

Ρύθμιση της Αμοιβής των φορτωεκφορτωτών

Ο Κανονισμός Εργασίας Εργατών Λιμένος Πειραιώς, ορίζει στις διατάξεις του, ότι οι απασχολούμενοι σε φορτοεκφορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων (containers) δια της γερανογέφυρας του …. λαμβάνουν αμοιβή ίση με τρία (3) βασικά ημερομίσθια λιμενεργάτη.

Λόγος Αναιρέσεως από το 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ

Το Εφετείο, χωρίς την προαπαιτούμενη νόμιμη προϋπόθεση ότι οι γενόμενες δεκτές συνολικές αγωγικές μηνιαίες αποδοχές, που αποτέλεσαν βάση υπολογισμού των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας, ενέπιπταν στο σύνολό τους στην έννοια των συνήθων (τακτικών) αποδοχών κατά τα ένδικα επί μέρους χρονικά διαστήματα, αλλά χρησιμοποιώντας ως βάση υπολογισμού την τελική αμοιβή που προέκυπτε από την απόδοση και την επικρατέστερη απασχόληση κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εργασίας, για τον προσδιορισμό αυτών, παραβίασε ευθέως τις διατάξεις που εφάρμοσε, αφού δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη επιλεκτική εφαρμογή όλων των πηγών προς εξεύρεση του εν λόγω επιδόματος ούτε συνιστούν κατά την κοινή εργατική νομοθεσία βάση υπολογισμού των αποδοχών και του επιδόματος αδείας παροχές που οφείλονται σε έκτακτες διακυμάνσεις του χρόνου εργασίας. Βάσιμα προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από το 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.

 Αναιρείται η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς.

Απόφ. ΑΠ……Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω από την φωτογραφία στην Φράση <<Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

Για Δωρεάν δοκιμαστική εγγραφή στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων (Τη μόνη Σχολιασμένης Νομολογίας και με παράθεση των Contra αποφάσεων ανά απόφαση)

που από 01-10-2019 διεύρυνε την πρόσβαση του και σε όλη την Νομοθεσία πατήστε στην παρακάτω εικόνα:

 NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

Απόφ. ΑΠ…..

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας