facebook

Έννοια Γονικής Μέριμνας

Έννοια Επιμέλειας

 BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514 του ΑΚ συνάγεται ότι η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, ασκείται από τους γονείς του. Είναι δε έννοια ευρύτερη της επιμέλειας, η οποία (επιμέλεια) περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.

Αφαίρεση Γονικής Μέριμνας

Προϋποθέσεις

Το άρθρο 1532 ΑΚ για την αφαίρεση λόγω κακής άσκησης της γονικής μέριμνας θέτει τις εξής προϋποθέσεις διαζευκτικώς, (εναλλακτικώς), διατυπωμένες, δηλαδή,

1) παράβαση καθηκόντων που επιβάλει το λειτούργημα,

2) καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος και

3) αδυναμία ανταπόκρισης σ’ αυτό.

Εάν η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, αφαιρούμενης της ασκήσεως αυτής από τον ένα, αυτή θα παραμένει μόνο στον άλλο γονέα, βάσει της αρχής του πλήρους δικαιώματος κάθε γονέως ασκήσεως αυτής. Εάν, όμως, οι προϋποθέσεις της κακής ή καταχρηστικής ασκήσεως υπάρχουν και στο πρόσωπο του άλλου γονέως ή μόνο ο ακατάλληλος γονέας είναι στη ζωή ή έχει τη γονική μέριμνα, μπορεί το δικαστήριο να διατάξει την ανάθεση της επιμέλειας ή την άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου σε τρίτο, ή να διορίσει επίτροπο για τη διοίκηση της περιουσίας αυτού. Λόγοι που αφορούν την τρίτη των παραπάνω προϋποθέσεων της αδυναμίας ανταπόκρισης στο λειτούργημα είναι, μεταξύ άλλων, η τυχόν ασθένεια που επηρεάζει την ικανότητα προς ανταπόκριση στο λειτούργημα, ο δύστροπος χαρακτήρας, ο ακόλαστος και άσωτος βίος, η ανήθικη και εγκληματική διαγωγή του γονέα.

«Εν προκειμένω με την ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου απευθυνόμενη ένδικη αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου και υπό την επίκληση της, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα, ακαταλληλότητας των καθών στρέφεται αυτή, ήδη αναιρεσείοντος και δεύτερης αναιρεσίβλητης γονέων της γεννημένης στις 25.2.2008 ανήλικης Ε. Π., να ασκήσουν την γονική μέριμνα της τελευταίας, ζητήθηκε να αφαιρεθεί απ’αυτούς η άσκησή της και να ανατεθεί στον Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό και κατά σύντμηση ΕΜΚΟ, με την επωνυμία “…”.κρίνεται ότι οι καθ’ ων η αίτηση προβαίνουν σε κακή άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου τους με τη μορφή της αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντα που το λειτούργημα τούτο τους επιβάλλει και συνεπώς είναι απαραίτητη η αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας από αυτούς και η ολική ανάθεσή της στον Εθελοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό ειδικής μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού με την επωνυμία “… …”, στη Χίο. Λεκτέον, ότι το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση αυτή, χωρίς να πραγματοποιήσει επικοινωνία με την ανήλικη, διότι, κατά την κρίση του, ενόψει του ψυχολογικά επιβαρυμένου παρελθόντος και της εκπεφρασμένης φοβίας για το Δικαστήριο, θα ταραχθεί η έως τώρα πρόοδος της, ενώ τα έγγραφα της δικογραφίας και οι καταθέσεις των μαρτύρων και του διαδίκου στο ακροατήριο κρίνονται επαρκή ώστε το Δικαστήριο να αχθεί σε ασφαλή δικανική πεποίθηση».

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτέος ο τέταρτος λόγος κατά το δεύτερο σκέλος του πρώτου μέρους (υπό στοιχ. Α δικογρ. αναίρεσης), το τρίτο και τέταρτο σκέλη του δευτέρου μέρους αυτού (υπό στοιχ. Βγ και Βδ δικογράφου αναίρεσης) λόγος αναιρέσεως κατ΄ άρθρο 559 αρ.1, 19 ΚΠολΔ

 

Έτσι που έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1511, 1532 και 1533 ΑΚ αλλά και την διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ την οποία ορθώς δεν εφάρμοσε, διέλαβε δε ως προς τα παραπάνω στην προσβαλλόμενη απόφαση του σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες σχετικά με τα ουσιώδη ζητήματα της α) της ακαταλληλότητας του δευτέρου των καθών και αναιρεσείοντος να ανταποκριθεί στην άσκηση της γονικής μέριμνας της εκτός γάμου γεννηθείσας ανήλικης κόρης του και, β) της ανεπάρκειας των μέτρων που λήφθηκαν για την αποτροπή του σοβαρού κινδύνου που διατρέχει η σωματική, πνευματική και ψυχική της υγεία από την σ’αυτόν ανάθεση άσκηση της γονικής μέριμνας και γ) του συμφέροντος της τελευταίας να ανατεθεί η άσκησή της αποκλειστικά στον εθελοντικό ΕΜΚΟ με την επωνυμία “…”. Οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι το δικάσαν Μονομελές Πρωτοδικείο δεν περιέχει αιτιολογίες ικανές να θεμελιώσουν την αποδιδομένη σ’αυτόν ανεπάρκεια να ανταποκριθεί στην άσκηση της γονικής μέριμνας, της ανήλικης και ότι δεν διαλαμβάνονται στον ελάσσονα συλλογισμό της προσβαλλομένης παραδοχές σχετικά με την ύπαρξη μέτρων που του υπέδειξε η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και τη διαπίστωση της αναποτελεσματικότητάς τους πριν την αφαίρεσή της άσκησης τη απ’αυτόν και την αναθεσή της στον τρίτο αναιρεσίβλητο ΕΜΚΟ είναι αβάσιμες. … Επομένως ο τέταρτος λόγος κατά το δεύτερο σκέλος του πρώτου μέρους (υπό στοιχ. Α δικογρ. αναίρεσης), το τρίτο και τέταρτο σκέλη του δευτέρου μέρους αυτού (υπό στοιχ. Βγ και Βδ δικογράφου αναίρεσης) στα οποία, εκτός από την επικαλούμενη πλημμέλεια του αριθμού 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, προσιδιάζει κατ’εκτίμηση και η από τον αριθμό 1 πλημμέλεια του ίδιου άρθρου και ο πέμπτος από τον αριθμό 1 και κατ’εκτίμηση από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος, είναι αβάσιμοι και απαράδεκτοι κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

 

 Περαιτέρω, και οι λοιποί λόγοι αναίρεσης απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, και εν τέλει απορρίφθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.  

 AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ NEWSLETTER gia site 41 1

 

Απόφ….

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας