facebook
NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ
1.Διαδικασία Ακύρωσης Δικαιοπραξίας Ουσιώδης πλάνη 
2.Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση δικαιοπραξίας
3.Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου
4.Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης 

 Διαδικασία Ακύρωσης Δικαιοπραξίας

Ουσιώδης πλάνη

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 140 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συμφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, με τη βούλησή του, έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 141 ΑΚ, η πλάνη είναι ουσιώδης όταν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την προσωπική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία. Η πλάνη κατά τη δήλωση της βουλήσεως, παρέχει στον πλανηθέντα το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, όταν είναι ουσιώδης. Η πλάνη αυτή μπορεί να αφορά ακόμη και στο περιεχόμενο της δηλώσεως, έστω και αν έχει σχέση με το δίκαιο, δηλαδή με το είδος της δικαιοπραξίας ή τη νομική ενέργεια κάποιου όρου ή με τις έννομες συνέπειες της δηλώσεως.

 

Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση δικαιοπραξίας

Σύμφωνα με το 157 του ΑΚ, όταν περάσουν δύο χρόνια από τη δικαιοπραξία επέρχεται απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση. Αν η πλάνη ή η απάτη ή η απειλή εξακολούθησαν και μετά τη δικαιοπραξία, η διετία αρχίζει από τότε που αρχίζει η κατάσταση αυτή. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ακύρωση όταν περάσουν είκοσι χρόνια από τη δικαιοπραξία. Μετά την πάροδο διετίας και σε κάθε περίπτωση εικοσαετίας από τη δικαιοπραξία, αποκλείεται η ακύρωση αυτής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής, τόσο με αγωγή όσο και με ένσταση, αφού η προθεσμία αυτή του άρθρου 157 ΑΚ είναι αποσβεστική, ώστε να επέρχεται απόσβεση του διαπλαστικού δικαιώματος προς ακύρωση της δικαιοπραξίας.

 

Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου

Η εφεσίβλητος τυγχάνει ψιλή κυρία ενός διαμερίσματος, επιφανείας …. Τμ., του β υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας. Την ψιλή κυριότητα του ακινήτου απέκτησε δυνάμει του νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία μεταγραφών, συμβολαίου γονικής παροχής, αιτία γονικής παροχής από τον πατέρα της, ο οποίος παρακράτησε την ισόβιο επικαρπία αυτού. Ο τελευταίος, επιθυμώντας να λάβει η σύζυγος του, στεγαστικό δάνειο από την εκκαλούσα τράπεζα, ζήτησε από τη θυγατέρα του εφεσίβλητο να συναινέσει στην εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί της ψιλής κυριότητος του ακινήτου, προκειμένου να εγκριθεί η χορήγηση του στεγαστικού δανείου, , η δε τελευταία αποδέχθηκε εξ ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος, λόγω της προηγηθείσας γονικής παροχής το αίτημα αυτό και υπέβαλε προς την τράπεζα, από κοινού με τη δανειολήπτρια, αίτηση για χορήγηση στεγαστικού δανείου , στην οποία φέρεται τεθείσα η υπογραφή της κάτωθι της ενδείξεως “Ο Εγγυητής”. Ακολούθησε η υπογραφή της από 30.3.2007 “Ιδιωτικής Συμβάσεως Δανείου Τοκοχρεωλυτικού ΕΥΡΩ 448.000 (Προσημείωση Υποθήκης επί Ακινήτου)” .

Εν προκειμένω το Εφετείο, διέλαβε στην αναιρεσιβαλλομένη σαφείς, πλήρεις και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, που στηρίζουν το, αποδεικτικό του πόρισμα περί απορρίψεως της αγωγής της αναιρεσείουσας, λόγω αποσβέσεως του δικαιώματός της, για ακύρωση της σύμβασης, με την πάροδο της διετούς, αποσβεστικής, προθεσμίας από της καταρτίσεώς της και σε κάθε περίπτωση από τις 26-04-2007, οπότε και αν υπήρχε στο πρόσωπό της η επικαλουμένη πλάνη, η κατάσταση αυτή έληξε κατ’ αυτό το χρόνο (26-04-2007), κατά τον οποίο, παρασταθείσα στο Μονομελές Πρωτοδικείο αυτοπροσώπως, έλαβε οπωσδήποτε γνώση ότι είχε συμβληθεί στην επίμαχη σύμβαση ως εγγυήτρια, ενώ τις κρίσεις του περί έλλειψης πλάνης στο πρόσωπο της ήδη αναιρεσίβλητης ενάγουσας, κατά τον κρίσιμο χρόνο, πλεοναστικά εξέφερε και δεν στήριξε επ’ αυτών το διατακτικό της, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, στήριξε, αποκλειστικώς, στην αιτιολογία περί αποσβέσεως του σχετικού της δικαιώματος, με την πάροδο της σχετικής αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκησή του.

Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

Ο πρόσθετος λόγος, με τον οποίο καταλογίζει στο Εφετείο την πλημμέλεια του αριθμού 14, επικουρικά του αριθμού 1, άρθρου 559 ΚΠολΔ, συνισταμένη στην απόρριψη ως αλυσιτελούς (απαραδέκτου) της ένστασής της περί μη γνησιότητας της υπογραφής της στην αίτηση στεγαστικού δανείου, και ο πρόσθετος λόγος από αριθμό 11 περ. γ’ και επικουρικά της περ. α’ (αριθ.11) άρθρου 559 ΚΠολΔ, με τον οποίο αποδίδει στο Εφετείο ότι, αφενός, παρέλειψε να λάβει υπόψη του την από 7-3-2014 έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης της δικαστικής γραφολόγου, αποφαινομένης ότι η υπογραφή στην αίτηση στεγαστικού δανείου δεν χαράχθηκε από την αναιρεσείουσα και, αφετέρου, έλαβε υπόψη του την επίμαχη αίτηση, χωρίς, προηγουμένως, ν’ αποφανθεί περί της γνησιότητας ή όχι αυτής. Είναι και απαράδεκτοι, ως αλυσιτελείς. Πλήττουν τη μη στηρίζουσα το απορριπτικό, της ένδικης αγωγής, διατακτικό της αναιρεσιβαλλομένης, αλλά πλεοναστικώς εκφερθείσα, αιτιολογία του Εφετείου, περί μη αποδείξεως της επικαλουμένης πλάνης της αναιρεσείουσας.

Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους αυτής.

 

Απόφ. ΑΠ…….Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω από την εικόνα 

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας