facebook

1. Δικαίωμα Διατροφής εκτός από το Ανήλικο,

έχει και το ΕΝΗΛΙΚΟ τέκνο, κατ΄ άρθρο 1486 ΑΚ

εφόσον το τελευταίο δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του

από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του,

την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες,

ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του

 

Αρκεί, προς την πληρότητα των αιτιολογιών,  ο προσδιορισμός της διατροφής να γίνεται,

συνολικώς, για όλες τις ανάγκες του δικαιούχου.

 

2. ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτέος ο εκ του άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως

 

 «Εν προκειμένω η ενάγουσα….ηλικίας 19 ετών κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, είναι γνήσιο τέκνο του εναγομένου και της Ε. Κ., που τέλεσαν νόμιμο γάμο κατά το έτος 1992. …Η έγγαμη συμβίωση των γονέων της ενάγουσας διακόπηκε οριστικά κατά το έτος 2001 όταν η μητέρα της εγκατέλειψε οριστικά τη συζυγική οικία, λαμβάνοντας μαζί της τα τρία μικρότερα τέκνο της, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε στον εναγόμενο και το δεύτερο σε ηλικία τέκνο τους, τη Μ.. Ο γάμος των γονέων της ενάγουσας λύθηκε αμετάκλητα με την 122/2004 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρίνιου. Από το έτος 2014 η ενάγουσα σπουδάζει …. Η φοίτηση στο ανωτέρω Τμήμα διαρκεί επί 8 εξάμηνα. Προκειμένου η ενάγουσα να παρακολουθεί τις σπουδές της διαμένει στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών και έτσι δεν επιβαρύνεται με δαπάνες στέγασης. Η ενάγουσα υποφέρει από χρόνια πρόβλημα υγείας, δεδομένου ότι πάσχει από δερματικό λέμφωμα, για την αντιμετώπιση του οποίου πρέπει να παρακολουθείται τακτικά και να λαμβάνει ειδικές τροφές. Δε διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, ούτε προβλέπεται να αποκτήσει εισοδήματα κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (3 έτη από την επίδοση της αγωγής), εφόσον η κατάσταση της υγείας της και πολύ περισσότερο οι ανάγκες παρακολούθησης των σπουδών της αλλά και η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα αποτελούν εμπόδιο εξεύρεσης εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διατροφής της. Συνεπώς, παρά την ενηλικίωση αυτής, ο εναγόμενος πατέρας της αλλά και η μητέρα της, ενόψει και του θεμελιούμενου στο άρθρο 1389 Α.Κ. ισχυρισμού αυτού, υποχρεούνται, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες αυτών, να καλύψουν για το επίδικο χρονικό διάστημα τις ανάγκες της διατροφή της και τις εν γένει δαπάνες της διαβίωσης αυτής, οι οποίες είναι οι συνήθεις για τους συνομηλίκους της σπουδαστές ανωτάτων εκπαιδευτηρίων».

 

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Απορριπτέος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως κατ΄ άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολΔ

 

 

Με το δεύτερο λόγο της κρινόμενης αίτησης, ο αναιρεσείων αποδίδει στο Εφετείο την πλημμέλεια από τον αριθμό 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ, προσάπτοντας στην αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του ανεπαρκείς αιτιολογίες γιατί δεν διευκρινίζεται σ’ αυτή ποιες από τις εκτιθέμενες από την αναιρεσίβλητη – εφεσίβλητη – ενάγουσα βιοτικές ανάγκες της απεδείχθησαν ως υπάρχουσες και πραγματικές και ποιες απορρίφθηκαν ως μη υφιστάμενες. Προσάπτει, ακόμη, ο αναιρεσείων, στην προσβαλλομένη ότι δεν διευκρινίζεται, με τα όσα δέχθηκε, το χρηματικό ποσό, στο οποίο αποτιμάται εκάστη των βιοτικών αναγκών της αναιρεσίβλητης – εφεσίβλητης – ενάγουσας, που δέχθηκε, με συνέπεια την ανεπάρκεια της αιτιολογίας της, σχετικά με τον υπολογισμό του ύψους των μηνιαίων βιοτικών αναγκών της αντιδίκου του. Και αυτός ο αναιρετικός λόγος είναι αβάσιμος. Τούτο δε καθόσον, υπό τις προεκτεθείσες παραδοχές της η προσβαλλόμενη απόφαση δεν στερείται νόμιμης βάσης, αφού διαλαμβάνονται σ’ αυτήν επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, που επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο, ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, τις οποίες δεν παραβίασε, εκ πλαγίου. Ενώ δεν ήταν αναγκαίο, για την πληρότητα των αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλομένης να εξειδικεύονται, περαιτέρω, σ’ αυτή οι δαπάνες σε χρήμα για διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση της ήδη αναιρεσίβλητης, ενάγουσας, αφού αρκεί, προς τούτο (πληρότητα αιτιολογιών), ο προσδιορισμός της διατροφής να γίνεται, συνολικώς, για όλες τις ανάγκες του δικαιούχου (ΑΠ 884/2003, ΑΠ 823/2000, 1322/1992).

I

 

 

Περαιτέρω, και οι λοιποί λόγοι αναίρεσης απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, και εν τέλει απορρίφθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.  

 

 Απόφ. ΑΠ….

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας