facebook

Δικαίωμα Επικοινωνίας Γονέα με Τέκνο (1520 Α.Κ.)

Έννοια Συμφέροντος Τέκνου

Για να κριθεί τι αποτελεί συμφέρον του ανηλίκου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα εκτιμηθούν τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν βάσει αξιολογικών κριτηρίων που αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας και σχετικά με το πρόσωπο του ανηλίκου, θα ληφθούν υπόψη και τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής

 

«Εν προκειμένω οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο, σύμφωνα με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 15-10-2011, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, το Θ., που γεννήθηκε στις 13-3-2012. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και διακόπηκε οριστικά στις 27-3- 2012. Από τότε το ανήλικο τέκνο τους διαμένει με τη μητέρα του, στην οποία ανατέθηκε προσωρινά η άσκηση της γονικής του μέριμνας…. Η εναγομένη εξεταζόμενη ως διάδικος κατέθεσε ότι ο ενάγων είναι νευρικός, και ότι κατά τη γνώμη της μπορεί να πάρει το παιδί να διανυκτερεύσει μαζί του, όταν το παιδί γίνει δέκα πέντε χρονών και μετά. Επίσης η εναγομένη στην ίδια ως άνω κατάθεσή της, όλως αορίστως, κατέθεσε επί λέξει “απ’ ότι μου έχει πει ο ίδιος παρακολουθούνταν από κάποιο γιατρό, έπαιρνε χάπια, δεν ξέρω τί ακριβώς, τον είχα δει να μασάει κάτι και μετά να ηρεμεί”. Ενόψει όλων των ανωτέρω δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ούτε να προσκομισθεί έκθεση ψυχιατρικής έρευνας της προϊσταμένης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ηγουμενίτσας, που εξάλλου δεν προέκυψε ότι έχει συνταχθεί τέτοια και συνεπώς το σχετικό αίτημα πρέπει να απορριφθεί. Με τα ανωτέρω δεδομένα, το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το οποίο σήμερα είναι ηλικίας 4,5 περίπου ετών, επιβάλλει να γίνεται η επικοινωνία αυτού με τον ενάγοντα πατέρα του, χωρίς την παρουσία της εναγομένης μητέρας του».

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτέος ο τρίτος λόγος αναιρέσεως κατ΄ άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ

 

Το Εφετείο, με βάση τα ως άνω ανελέγκτως γενόμενα δεκτά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αναφερόμενα επωφελή για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, έκρινε ότι το καλώς εννοούμενο συμφέρον αυτού, το οποίο κατά τον κρίσιμο χρόνο ήταν ηλικίας 4,5 ετών, επιβάλλει να γίνεται η επικοινωνία του με τον αναιρεσίβλητο πατέρα του κατά τον εκτιθέμενο τρόπο, χωρίς την παρουσία της αναιρεσείουσας μητέρας του. Επιπλέον δε έκρινε ότι ο τρόπος αυτός επικοινωνίας δεν μπορεί να προκαλέσει στον ανήλικο οποιοδήποτε πρόβλημα για την ψυχική του ηρεμία, την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και γενικά την ανατροφή του, αλλά αντίθετα θα συμβάλει στη δημιουργία ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού αυτού με τον ενάγοντα πατέρα του, που θεωρείται απολύτως αναγκαίος για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (ανηλίκου), ενόψει του φύλου και της ηλικίας του. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί και το ότι ο ορισθείς από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τρόπος επικοινωνίας περιλαμβάνει δύο χρονικές περιόδους, μια για το χρονικό διάστημα από 7-1-2016 έως 7-1-2017 με περιορισμένο χρόνο επικοινωνίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η προσαρμογή του ανηλίκου στις νέες συνθήκες και μια για το χρονικό διάστημα από 8-1-2017 και μεταγενέστερα με περισσότερο χρόνο επικοινωνίας. Επομένως, είναι αβάσιμος ο τρίτος λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, με τον οποίο προβάλλονται σχετικές αιτιάσεις.

 

Περαιτέρω, και οι λοιποί λόγοι αναίρεσης απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, και εν τέλει απορρίφθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.  

Απόφ. ΑΠ.

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας