facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί θανατώσεως προσώπου Εκτροπή ΔΧ Λεωφορείου και πτώση αυτού εντός της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα Ψυχική Οδύνη συγγενών Υπαιτίου Οδηγού Επεδικάσθησαν 100.000 ευρώ στην μητέρα του θανόντος 70.000 ευρώ στην αδελφή Σημ. ΣΕΣυγκΔ Επεδικάσθησαν ομοίως αντίστοιχα ποσά και στους δικ

Εκτροπή ΔΧ Λεωφορείου και πτώση αυτού εντός της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα Ψυχική Οδύνη συγγενών Υπαιτίου Οδηγού Επεδικάσθησαν 100.000 ευρώ στην μητέρα του θανόντος 70.000 ευρώ στην αδελφή Σημ. ΣΕΣυγκΔ Επεδικάσθησαν ομοίως αντίστοιχα ποσά και στους δικ

Απόφ.Μον.Πρ.ΘεσΙκης 22529/2004
Πρόεδρος: Νικολέτα Παναγιωτίδου

Ψυχική Οδύνη – Δικαιούχοι

Στην οικογένεια του θύματος ανήκουν οι αγχιστείς πρώτου βαθμού [πεθερά, πεθερός, γαμπρός, νύφη], ενώ δεν περιλαμβάνονται πρώτοι εξάδελφοι, οι σύζυγοι των αδελφών, οι θείοι, οι ανηιμιοί και τα τέκνα των ανηψιών του θύματος, αδιάφορα αν υπάρχουν και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς ή αν αυτοί είναι οι μόνοι επιζώντες συγγενείς τους.
‘Εξοδα Κηδείας
Τι περιλαμβάνεται; (2)

Περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς του Θανόντος σε τόπο διάφορο του θανάτου, με το σύνηθες μεταφορικό μέσο, τα έξοδα ταφής δημοσίευση νεκρώσιμων αγγελιών, τα έξοδα τέλεσης νεκρωσίμου ιεροπραξίας, και τα απαιτούμενα την καθεαυτό ταφή έξοδα μεταφορά νεκρού στο νεκροταφείο, δικαιώματα νεκροταφείου για την ταφή, δικαιώματα γραφείου κηδειών, δαπάνη μίσθωση και κατασκευή τάφου).
Αντίθετα δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτά, αφενός τα έξοδα πένθους, δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν αιτία το θρησκευτικό καθήκον και την ευσέβεια προς την μνήμη του νεκρού έξοδα μνημοσύνων ή προμήθειας πενθίμων ενδυμασιών αφετέρου οι δαπάνες που είναι μεν συναφείς προς την κηδεία πηγάζουν όμως από ελευθεριότητα και διενεργούνται προς κατάδειξη της ιδιαίτερης στοργής και αγάπης του δαπανώντος προς το νεκρό, όπως είναι οι δαπάνες πένθιμης δεξίωσης μετά την ταφή, τα φιλοδωρήματα στο νεκροταφείο, οι καταθέσεις στεφανιών και σταυρών από άνθη. (2)
Επίσης δεν επιδικάζονται τα έξοδα ταξιδιού των συγγενών και γονέων του θανατωθέντος, για να μεταβούν στον τόπο όπου γίνεται η επικήδεια τελετή.
Επιδικάζονται όμως τα έξοδα μεταβάσεως προς παραλαβή του νεκρού.

“Έξοδα Κηδείας Δικαιούχοι

“Έχουν τον χαρακτήρα αποζημίωσης και δεν χωρεί επιμερισμός τους με βάση την κληρονομική μερίδα

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρ. 928 εδ.α ΑΚ, σε συνδυασμό και προς την διάταξη του άρθρου 1831 ΑΚ, τα έξοδα κηδείας του θανατωθέντος, δηλαδή όλες οι γενόμενες δαπάνες για τον ενταφιασμό του, που τελούν σε άμεση σχέση με τον θάνατο του και είναι ανάλογες προς την κοινωνική του θέση δικαιούται να αξιώσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου του εκείνοι που φέρουν αυτά κατά νόμο, οι οποίοι είναι οι κληρονόμοι του ή οι προς διατροφή του υπόχρεου ή ένας από αυτούς, ειρόσον πράγματι κατέβαλλε αυτά, δεδομένου ότι η αξίωση αυτή έχει το χαρακτήρα αποζημίωσης και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείο της κληρονομιάς, ώστε να χωρέσει επιμερισμός της με βάση την κληρονομική μερίδα.

Ψυχική Οδύνη συγγενών Υπαιτίου Οδηγού (3)

Θεωρούνται τρίτοι και έχουν ευθεία αξίωση αποζημιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταίρας και οι συγγενείς του οδηγού του αυτοκινήτου που προξένησε την ζημία ή του προσώπου του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την σύμβαση ασφαλίσεως ή έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση [άρθρο 10 παρ. 1 Π.Δ. 237/86]. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 489/1976, όπως ισχύει και μετά την αντικατάσταση της ο οδηγός του ασφαλισμένου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτει με την σύμβαση ασφαλίσεως, όπως και εκείνος που έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση δεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια του νόμου, όπως προαφαιρέθηκε, ώστε και αυτών να καλύπτει με την ίδια σύμβαση η ζημία τους. Οι συγγενείς όμως αυτών θεωρούνται μεν “τρίτοι’; με αποτέλεσμα να έχουν ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά για την ζημία που οι ίδιοι [οι συγγενείς] έχουν υποστεί και μόνο σε περίπτωση θανατώσεως αυτών συνεπεία του αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαιούτε η οικογένεια τους να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρεία χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Ψυχική Οδύνη
Σημ. ΣΕΣυγκΔ
Κατά την επιδίκαση των κονδυλίων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ελήφθησαν υπόψη τόσο η υπαιτιότητα, όσο και οι συνθήκες καιοι περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα και ιδίως το γεγονός ότι το ζημιογόνο όχημα αποτελούσε δημόσιο μέσο μεταφοράς. 

Επεδικάσθησαν
100.000 ευρώ στην μητέρα του θανόντος 70.000 ευρώ στην αδελφή Σημ. ΣΕΣυγκΔ Επεδικάσθησαν ομοίως αντίστοιχα ποσά και στους δικαιούχους των συνεκδικαζομένων αγωγών ήτοι : 100.000 ευρώ (σε κάθε γονέα)
100.000 ευρώ (σε κάθε τέκνο)
70.000 ευρώ (σε κάθε αδελφό)
Ανά 20.000 ευρώ για κάθε εγγονό (σε γιαγιά)
Διόρθωση Στοιχείων Αγωγής
Ονόματος των διαδίκων

Είναι δυνατή με προφορική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά κατά την πρώτη συζήτηση.
Η διάταξη του 224 ΚΠολΔ εφαρμόζεται αναλόγως και για την διόρθωση των στοιχείων του ονόματος ή της επωνυμίας των διαδίκων, αρκεί να μην μετάβάλλεται η ταυτότητα τους,

Απόφ.Μον.Πρ.ΘεσΙκης 22529/2004
Πρόεδρος: Νικολέτα Παναγιωτίδου

Παρατηρήσεις – Σχόλια

2) Δεν επιδικάζονται επίσης τα έξοδα ταξιδιού των συγγενών και γονέων του Θανατωθέντος