facebook
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016_Μεσαία_εικόνα

1. Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

     Έλλειψη της κατά το νόμο άδειας ικανότητας οδήγησης Δεν απαιτείται η συνδρομή αιτιώδους συνάφειας  με την πρόσκληση του ατυχήματος

     Δεκτή Παρεμπίπτουσα αγωγή Ασφαλιστή

2. Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως υπό μοτοσικλέτας

3. Ηθική Βλάβη – Ψυχική Οδύνη Αναιρετικός Έλεγχος

 

Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως

υπό μοτοσικλέτας (1)

 

Υπαιτιότητα 70% του 81χρονου πεζού ο οποίος προτιθέμενος να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα της οδού, αφού είχε διασχίσει τις τρείς πρώτες λωρίδες κυκλοφορίας εισήλθε στην τελευταία (λεωφοριόδρομο), όπου κτυπήθηκε ελαφρά από δίκυκλη μοτοσiκλέτα  (παράβαση άρθρ. 38 παρ. 4 στοιχ. ε’ του ΚΟΚ). Από την πτώση του στο οδόστρωμα επήλθε ο σοβαρός τραυματισμός του στο κεφάλι με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του αυθημερόν.

 Υπαιτιότητα 30% του οδηγού μοτοσiκλέτας ο οποίος δεν οδηγούσε με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή, κατά παράβαση του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), με συνέπεια να μη αντιληφθεί εγκαίρως τον πεζό, αν και αυτός συνοδευόμενος και από τη σύζυγό του ήταν απόλυτα ορατός καθόλο το χρόνο που διέσχιζε κάθετα τις τρεις πρώτες λωρίδες.

 

  Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου δέχθηκε ότι με την ανωτέρω κρίση του το Εφετείο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ, καθόσον τα ανελέγκτως δεκτά γενόμενα ως αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά πληρούν το πραγματικό των εννοιών της υπαιτιότητας του θανατωθέντος πεζού και της συντρέχουσας συνυπαιτιότητας κατά ποσοστό 30% του οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας, απορριπτομένου ως αβάσιμου ως του από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγου αναιρέσεως. Επιπρόσθετα για την πληρότητα της αιτιολογίας κρίθηκε ότι δεν ήταν αναγκαίο να διευκρινιστεί η ακριβής απόσταση της διάβασης πεζών, η οποία σημειωτέον από την παραδεκτή επισκόπηση της έκθεσης αυτοψίας, κατ’ άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ ήταν σε απόσταση 64,5 μέτρων από τον τόπο του ατυχήματος. Συνακόλουθα απορρίπτεται ως αβάσιμος και ο εκ του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως.

  Δεν είναι  αναγκαία η ειδική αναφορά και η ξεχωριστή αξιολόγηση του καθενός από τα αποδεικτικά μέσα. Το γεγονός ότι μνημονεύονται και εξαίρονται μερικά από αυτά λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του Δικαστηρίου μεγαλύτερης σημασίας τους, δεν σημαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα υπόλοιπα, αρκεί βέβαια να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόμενο της αποφάσεως ότι συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν νόμιμα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ’ ΚΠολΔ, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγματικό γεγονός που επικαλείται ό διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού μόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείμενο αποδείξεως.

 

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Έλλειψη της κατά το νόμο άδειας ικανότητας οδήγησης

Δεν απαιτείται η συνδρομή αιτιώδους συνάφειας

 με την πρόσκληση του ατυχήματος

Δεκτή Παρεμπίπτουσα αγωγή Ασφαλιστή (2)

 

 (δημοσιεύεται στη Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου τεύχος 1/2017 σελ. 23). 

   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3557/2007 κρίθηκε ότι δεν απαιτείται αναγκαίως η συνδρομή αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της έλλειψης αδείας ικανότητος οδήγησης της μοτοσικλέτας με το επιζήμιο αποτέλεσμα, αρκούμενος στο γεγονός και μόνο ότι ο οδηγός δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από τον νόμο και για την κατηγορία του οχήματος, που οδηγεί, άδεια ικανότητας οδηγού. Επομένως δεν έχει νομική αξία ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος για έλλειψη, στην προκειμένη περίπτωση, της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της έλλειψης αδείας ικανότητας οδήγησης της μοτοσικλέτας με το επιζήμιο αποτέλεσμα, απορριπτομένου ως αβασίμου του από το άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγου αναιρέσεως.

 

Ηθική Βλάβη – Ψυχική Οδύνη

Αναιρετικός Έλεγχος (3)

 

 Η κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου (άρθρο 559 ΚΠολΔ αναλόγως από τους αρ. 1 ή 19), η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 2 παρ. 1 και 25 του Συντάγματος), αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το Δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, όπως αυτά διαπιστώνονται από τα δεδομένα της κοινής πείρας και την κοινή περί δικαίου συνείδηση σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Και τούτο, διότι μια απόφαση, με την οποία επιδικάζεται ένα ευτελές ή υπέρμετρα μεγάλο ποσό, ως δήθεν εύλογο (κατά την ελεύθερη κρίση του Δικαστηρίου), ευτελίζει  στην πρώτη περίπτωση, (όσον αφορά τον παθόντα), το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, και στην δεύτερη, (όσον αφορά τον υπόχρεο), το δικαίωμα της περιουσίας του. Εν προκειμένω κρίθηκε ότι το Εφετείο δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας αλλά και δεν παραβίασε ευθέως αλλά ούτε και εκ πλαγίου την αρχή της αναλογικότητας, αφού τα ποσά που επιδίκασε (10.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκνα και 5.000 ευρώ σε καθένα από τα τέσσερα εγγόνια), κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση δεν υπολείπεται (και μάλιστα καταφανώς) του συνήθους επιδικαζόμενου σε παρόμοιες περιπτώσεις

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

1. Παράσυρση Πεζού εκτός Διαβάσεως

Παράσυρση υπό μοτοποδηλάτου ηλικιωμένης  Πεζής που διέσχισε το μείζον του οδοστρώματος  εκτός διαβάσεων.  Υπαιτιότητα 70% του άνευ αδείας ικανότητας οδηγού του μοτοποδηλάτου ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική για τις επικρατούσες συνθήκες ταχύτητα (νύκτα, εντός κατοικημένης περιοχής – σταθμευμένα εκατέρωθεν του οδοστρώματος αυτοκίνητα –  πυκνή κυκλοφορία), δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την πεζή, η οποία κινούνταν αργά λόγω της ηλικίας της και είχε διανύσει το μείζον του πλάτους του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει σοβαρά. (παράβ. άρθρ. 12 παρ. 1 και 19 παρ. 3 ΚΟΚ).  Υπαιτιότητα 30% της 83ετους πεζής  η οποία δεν χρησιμοποίησε τις διαβάσεις πεζών (άρθρ. 38 ΚΟΚ παρ. 4 ΚΟΚ ), αλλά κινούμενη αρχικά ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα, διέσχισε το αντίθετο ρεύμα πορείας, από αυτό στο οποίο κινούνταν το μοτοποδήλατο, εισήλθεστο ρεύμα πορείας του τελευταίου, και προσέγγιζε στο πεζοδρόμιο. ΑΠ 1360/2010, ΕΣυγκΔ 2011/97

Παράσυρση Πεζού που είχε διανύσει το μείζον του πλάτους του οδοστρώματος. Στοιχεία απαραίτητα για τον καθορισμό της υπαιτιότητας: Ο ακριβής καθορισμός της απόστασης , την οποία είχε διανύσει ο πεζός κινούμενος στο ρεύμα πορείας αυτού που τον παρέσυρε και ο εντεύθεν ακριβής προσδιορισμός του σημείου όπου έλαβε χώρα η πρόσκρουση ενός οχήματος επί του πεζού, είναι αναγκαίος για τον καταλογισμό της υπαιτιότητας , αφού από την απόσταση αυτή εξαρτάται το κατά πόσο θα ήταν δυνατό να γίνει αντιληπτός ο πεζός που επιχειρεί να διασχίσει το ρεύμα της οδού από τον οδηγό του οχήματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αναιρείται απόφαση εφετείου που διέλαβε ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες ως προς την υπαιτιότητα. ΑΠ 29/2004, ΕΣυγκΔ 2004/485

 

2. Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Έλλειψη της κατά το νόμο άδειας ικανότητας οδήγησης – Δεν απαιτείται η συνδρομή αιτιώδους συνάφειας με την πρόσκληση του ατυχήματος

  Σύμφωνα με το άρθρ 4 του Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α’ 100/14-5-2007) “Εξαιρούνται από την ασφάλιση οι ζημίες, που προκαλούνται: α) από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί…”. Έτσι γίνεται εσχάτως δεκτό ότι με βάση την γραμματική διατύπωση του νόμου ο αποκλεισμός του ασφαλιστή επέρχεται για τον λόγο ότι το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγούσε πρόσωπο στερούμενο της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας ικανότητας οδηγού. Συνεπώς δεν απαιτείται αναγκαίως η συνδρομή αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του νομίμου λόγου ευθύνης (παραβίαση διατάξεων του ΚΟΚ) και της επελθούσας ζημίας.  Έτσι όμως επιχειρείται ο εξοβελισμός του αιτιώδους συνδέσμου ως προϋπόθεση για τη γένεση αστικής ευθύνης στο σύστημα του δικαίου μας.

 Σαφής διαχωρισμός θα πρέπει να γίνεται μεταξύ της περιπτώσεως παντελούς έλλειψης της κατά νόμο προβλεπόμενης άδειας ικανότητας οδήγησης και των περιπτώσεων της μη ανανέωσης ή και της άδειας ικανότητας για άλλη κατηγορία οχήματος.

 Βλ.σχετικώς  ΑΠ 925/2015, ΕΣυγκΔ 2016/92 που δέχθηκε ότι στην άδεια ικανότητας Β κατηγορίας ενσωματώνεται και η ερασιτεχνική. Οδηγός με άδεια Β κατηγορίας (μη ανανεωμένη) δύναται να οδηγεί ΙΧΕ όχημα μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας. Ο συμβατικός όρος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή, περί αποκλεισμού της ευθύνης του τελευταίου σε περίπτωση οδηγήσεως αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως, πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ.

  Άδεια ικανότητας Οδήγησης μη ανανεωμένη – Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Απορριπτέα – Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος. Ο ασφαλιστής ανανέωσε την ασφαλιστική σύμβαση και εισέπραξε ασφάλιστρα παρά την λήξη ισχύος της άδειας ικανότητας του ασφαλισμένου. το Εφετείο με το να απορρίψει τον λόγο της έφεσης της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, κατά της ομοίως κρίνασας πρωτόδικης απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε η  παρεμπίπτουσα αγωγή αυτής (λόγω έλλειψης της κατά νόμο άδειας λόγω μη ανανέωσης) κατά του αναιρεσίβλητου – παρεμπιπτόντως εναγόμενου με την αγωγή αυτή, κατά παραδοχή της ένστασης του τελευταίου περί καταχρηστικής ασκήσεως εκ μέρους της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, της εν λόγω παρεμπίπτουσας αγωγής, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε, ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου την εφαρμοσθείσα, ως άνω, ουσιαστική διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ. ΑΠ 495/2015, ΕΣυγκΔ 2016/154

 

 3. Χρηματική Ικανοποίηση για Ψυχική Οδύνη – Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932)

Το ύψος επιδικαζόμενων ποσών ελέγχεται αναιρετικά, (κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ή 10 ΚΠολΔ)

Αναιρείται εφετειακή απόφαση που επιδίκασε εξευτελιστικά ποσά  Βλ. σχετικώς  ΑΠ 705/2016, ανωτέρω Σελ. 10.

 Απόφ.ΑΠ….

Πηγή : Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου Τεύχος Ιανουάριος 2017

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων Βy Google 

Για να αποκτήσετε την δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης και όχι απλής ανάγνωσης στα Άρθρα και στην Νομολογία κάντε πρώτα Login εδώ    

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016_Μεσαία_εικόναΕάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και να ενημερώνεστε υπεύθυνα μέσα από τις στήλες του περιοδικού τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στο περιοδικόκαθώς επίσης και για να λαμβάνετε άμεσα στο email σας ειδήσεις νομικού ενδιαφέροντος, σχολιασμένη επίκαιρη νομολογία, και νομικά άρθρα και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας –Νομοθεσίας των τελευταίων μηνών. 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας