facebook

Περιεχόμενα Παρόντος Τεύχους

Αποθετική Ζημία
Γουναρά – τυλιχτή – Πωλητή τροφής ταχείας εστίασης αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Σελ. 605
Αποκλειστική Νοσοκόμος – Οικιακή Βοηθός
Επιδικάσθηκε το ποσό των 11.800 ευρώ. Σελ. 587
Επιδικαστέα ΑΝΕΥ επίκλησης Ιατρικής Βεβαίωσης για την αναγκαιότητα πρόσληψής της. Σελ. 604
Άρνηση της Αγωγής – Γενική
Από την αμυνόμενη εναγόμενη Ασφαλιστική Εταιρία ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος χωρίς να αμφισβητεί ειδικά τους αγωγικούς ισχυρισμούς όσον αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος
Συνάγεται Ομολογία των Πραγματικών Περιστατικών (άρθ. 261 εδαφ. β ΚΠολΔ). Σελ. 585
Βελτιωμένη Τροφή
Επιδικάσθηκαν 10 ευρώ ημερησίως Χ 275 ημέρες – (πρωτοδίκως απορριφθείσα η αξίωση.
Σελ. 588
Δικαστικός Πληρεξούσιος – Δικηγόρος που παραστάθηκε στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δίκη
Είναι Αυτοδίκαια και Αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (άρθρ. 143 παρ.1 και 4 ΚΠολΔ όπως ισχύει μετά το Ν. 4335/2015) εκτός αν με δικόγραφο γνωστοποιήθηκε στους αντιδίκους η αντικατάστασή του. Η επίδοση που αφορά διάδικο με διαμονή του στο Εξωτερικό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στον νομίμως διορισθέντα αντίκλητό του. Σε περίπτωση απουσίας του διορισθέντα αντικλήτου παρά τη νόμιμη κλήτευσή του που ερευνάται αυτεπάγγελτα από τον Άρειο Πάγο η συζήτηση προχωράει παρά την απουσία του. Σελ. 562
Έξοδα Κηδείας
Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες αγοράς λαμπάδων, στεφάνων από άνθη, βάθρων και κηροπήγιων, μίσθωσης νεκροφόρας κηδείας, μεταφοράς του νεκρού με νεκροφόρα από τον τόπο θανάτου του στον τόπο της οικίας του, ανθοστολισμού φερέτρου και Ιερού Ναού, δημοσίευσης νεκρώσιμων αγγελιών αμοιβής των θρησκευτικών λειτουργιών και ψαλτών, δικαιώματα νεκροταφείου για την ταφή δαπάνες συνεστιάσεως προσκεκλημένων, (Βλ και Σχετική όμοια και contra νομολογία) Σελ. 623
Επιλογή Θεράποντος Ιατρού και Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου
Ανήκει στον παθόντα ενόψει της σημασίας που έχει η υγεία για τον άνθρωπο. Σελ. 605
Ερημοδικία Διαδίκου στην Πρωτοβάθμια Δίκη
Υποχρεωτική η Προφορική Συζήτηση στην Δευτεροβάθμια Δίκη. Σελ. 603
Ζώνη Ασφαλείας – Έλλειψη
Απορριπτέα η ένσταση συντρέχοντος πταίσματος (ΑΚ 300) του ενάγοντος στην έκταση του τραυματισμού του. Η ζώνη ασφαλείας συγκρατεί τον κορμό του οδηγού από ακούσιες και απότομες κινήσεις κατά τη σύγκρουση του οχήματος, όχι όμως και το τμήμα του κορμού του σώματος από τον αυχένα έως το κεφάλι, το οποίο ανάλογα και με την ένταση της σύγκρουσης, η οποία εν προκειμένω ήταν σφοδρότατη, μετακινείται εμπρός και πίσω.
Σελ. 586
Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 30.000 ευρώ
Αντί των 14.000 ευρώ πρωτοδίκως και μάλιστα συλλήβδην για ηθική βλάβη σωματικών βλαβών και ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος. Σελ. 586
Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 30.000 ευρώ
Αντί των 20.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων. Σελ. 603
Ηθική Βλάβη επί Υλικών Ζημιών ΔΧΕ Ταξί – Ολοσχερής Καταστροφή
Επιδικάστηκε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 1.000. Σελ.586
Ολική Καταστροφή Οχήματος
Υπό την οικονομικοτεχνική έννοια του όρου καθώς το κόστος επισκευής υπερβαίνει την προ του ατυχήματος εμπορική του αξία αλλά και τεχνικά το όχημα δεν μπορεί επαναφερθεί με την επισκευή του στην προηγούμενη ασφαλή κατάστασή του. Σελ. 588
Επιδικαστέα Ζημία στην εξ Αδιαθέτου Κληρονόμο των θανόντων. Σελ. 623
Παράσυρση Πεζής πάνω στο Πεζοδρόμιο – Ανυπαίτια η Πεζή
Αναιρετική Διαδικασία (κατ’άρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ)
Κρίθηκαν συνυπαίτιοι του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και του θανάσιμου τραυματισμού της πεζής πάνω στο πεζοδρόμιο, οι οδηγοί των εμπλακέντων οχημάτων σε ποσοστό 50% ο καθένας, Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης των αναιρεσειόντων (οδηγού και ιδιοκτήτη του ζημιογόνου ΙΧΕ αυτοκινήτου και της ασφαλίζουσας αυτό ασφαλιστικής εταιρίας). Σελ. 563
Πλαστικές Επεμβάσεις Δύσμορφων Ουλών – Μελλοντικές
Επιδικαστέες εφόσον ο ενάγων ήδη έχει εκδηλώσει με την αγωγή του την πρόθεσή του να υποβληθεί σε αυτές. Σελ. 604
Προσκόμιση Πρωτότυπων Αποδείξεων
των εξόδων θεραπείας, ιατρικών εξετάσεων, φαρμάκων, παραφαρμάκων, φυσικοθεραπειών, ορθοπεδικών ειδών, ακτινογραφιών – Επιδικαστέες. Δεν τίθεται ζήτημα υποκατάστασης του ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΠΥ – ΕΦΚΑ. Σελ. 587
Στέρηση Διατροφής Ανηλίκων Τέκνων- Στοιχεία Ορισμένου της Αγωγής
Ύψος της μηνιαίας διατροφής – Αναιρετική Διαδικασία
Απορριπτέος ο λόγος αυτός ως αβάσιμος καθόσον τα επικαλούμενα από τους αναιρεσείοντες στοιχεία δεν ήταν αναγκαία για τη νομική θεμελίωση της ένδικης κύριας αγωγής ως προς το κονδύλιο στέρησης διατροφής των ανηλίκων τέκνων της θανούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 928 εδ. β’, 1486 παρ. 2 και 1493 του Α Κ. Σελ. 563
Απορριπτέος ο λόγος ως προς το ύψος της επιδικασθείσας μηνιαίας διατροφής των ανηλίκων τέκνων. Τα ανήλικα τέκνα δεν λαμβάνουν σύνταξη από κάποιον ασφαλιστικό φορέα αλλά επίδομα ορφάνιας το οποίο συνυπολογίζεται στη μηνιαία αποζημίωση τους. Σελ. 564
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων
Αποκλειστικά υπαίτιος κρίθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, διότι οδηγούσε το ΙΧΕ αυτοκίνητό στην επίδικη οδό εντός κατοικημένης περιοχής με υπερβολική ταχύτητα, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει προς τα αριστερά ως προς την πορεία του, να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα, παρά τη διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή, και να προκαλέσει την μετωπική σύγκρουση με το ΔΧΕ Ταξί. Σελ. 585
Αποκλειστικά υπαίτιος κρίθηκε ο οδηγός του ζημιογόνου ΙΧΕ αυτοκινήτου, διότι ήταν νέος (24 ετών) και άπειρος οδηγός, οδηγούσε το ζημιογόνο αυτοκίνητο, παλαιό (με 15 έτη κυκλοφορίας), με ταχύτητα, άνω των 60 χλμ/ώρα, σε υγρό λόγω βροχόπτωσης οδόστρωμα και με περιορισμένη ορατότητα λόγω αριστερής στροφής ως προς την πορεία του, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να προσκρούσει στο άκρο δεξιό τσιμεντένιο ρείθρο του οδοστρώματος και ακολούθως περιστρεφόμενο επανήλθε στο οδόστρωμα και ακινητοποιήθηκε κάθετα στο μέσον του οδοστρώματος, στο ρεύμα κυκλοφορίας όπου κινιόταν κανονικά το ΙΧΕ αυτοκίνητο, με το οποίο συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα. Σελ. 622
Τόκοι Επιδικίας – «…ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας … ο οποίος πρέπει να επιδικάζεται μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής ευλόγως αντιδικεί». Σελ. 565
Επιδικαστέοι όταν η Αντιδικία Δεν είναι Εύλογη – Η εύλογη αντιδικία είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Όταν μάλιστα ο ασφαλισμένος οδηγός της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας αποδέχθηκε την αποκλειστική του υπαιτιότητα και υπέβαλε θετική δήλωση ατυχήματος στην ασφαλίζουσα το ζημιογόνο όχημα εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, η οποία δεν αμφισβήτησε την αποκλειστική υπαιτιότητα του ασφαλισμένου της οδηγού και με την έφεσή της προσέβαλε όλα τα κονδύλια της πρωτοβάθμιας απόφασης για να συνεχίσει την αντιδικία. Σελ. 589
Υπαιτιότητα
Το ζήτημα της υπαιτιότητας δεν πλήττεται με ειδικό λόγο έφεσης. Σελ. 603
Υπαξία Μοτοσικλέτας
Σε ποσοστό 15% της, παρά την επιμελημένη επισκευή της καθόσον είναι εύκολο να διαγνωστεί ότι ανήκει πλέον στην κατηγορία των «τρακαρισμένων μοτοσικλετών». Σελ. 605
Υποκατάσταση Ιδιωτικής Ασφαλιστικής Εταιρείας για Ασφάλιση Ζωής
Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ)
Αοριστία Οψιγενούς Ισχυρισμού των εκκαλούντων – αναιρεσειόντων συγγενών της θανούσας περί Ελλείψεως Ενεργητικής Νομιμοποίησης των εναγόντων για το ποσό των 25.000 ευρώ που έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία για αποζημίωση λόγω Ασφάλισης Ζωής. Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης κατ’ ορθή εκτίμηση εκ του αριθμού 14 άρθρου 559 ΚΠολΔ. Σελ. 564
ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής – Επιδικαστέος
Ζημία από Αδικοπραξία συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος
Αναιρετική Διαδικασία (κατ’άρθ. 559 αριθ. 1α ΚΠολΔ)
Της επισκευής του Λεωφορείου της ενάγουσας ιδιοκτήτριας εμπορικής εταιρίας και της μίσθωσης άλλου οχήματος.
Ουδεμία διάταξη νόμου προβλέπει τον συμψηφισμό του ΦΠΑ της ζημίας ειδικά στην περίπτωση αποζημίωσης από αδικοπραξία ως αυτόματη και άμεση συνέπεια τού ζημιογόνου γεγονότος. Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας Ασφαλιστικής Εταιρίας. Σελ. 578
Φυσικοθεραπείες – Μετακίνηση με Ιδιωτικό Αυτοκίνητο
Δαπάνη Απορριπτέα λόγω μη Προσκόμισης Αποδείξεων Δαπανών Καυσίμων, Διοδίων κλπ. Σελ. 604
Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 360.000 ευρώ
Αναιρετικός Έλεγχος επιδικαζομένων ποσών
(κατ’ άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ)
Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών επιδίκασε 100.000 ευρώ στο σύζυγο και ανά 130.000 ευρώ στα δύο ανήλικα τέκνα, ηλικίας 7 και 2,5 ετών αντίστοιχα. Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της αρχής της Αναλογικότητας και της Υπέρβασης της εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το Ύψος των επιδικασθέντων ποσών,. Σελ. 562
Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 480.000 ευρώ
Επιδικάστηκαν για το θάνατο των ηλικίας 59 ετών και 23 ετών, α) 200.000 ευρώ στη σύζυγο του θανόντος συζύγου της, ηλικίας 59 ετών και 200.000 ευρώ στη μητέρα του θανόντος υιού της, ηλικίας 23 ετών (σύνολο 400.000 ευρώ) β) 40.000 ευρώ στη μητέρα του θανόντος υιού της, ηλικία 59 ετών και 40.000 ευρώ στη γιαγιά του θανόντος εγγονού της, ηλικίας 23 ετών (σύνολο 80.000 ευρώ). Σελ. 622
Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) – Δικαιούχοι
Η Κουνιάδα και Θεία των θανόντων – δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της οικογένειας. Σελ. 622