facebook

Η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 3156/2003 δεν απονέμει στις εταιρίες διαχειρίσεως ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ένδικες αυτοτελείς πρόσθετες παρεμβάσεις, παρά μόνο ρυθμίζουν τους όρους και το πλαίσιο της εκτελέσεως εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες.

 

Οι διατάξεις του Ν. 4354/2015

για την κατ’ εξαίρεση Νομιμοποίηση

ως μη Δικαιούχων Διαδίκων

των Εταιριών Διαχείρισης Δανείων

ΔΕΝ εφαρμόζονται επί εταιριών διαχείρισης

του Ν. 3156/2003 (1)

 

«Εν προκειμένω η πρόσθετη παρέμβαση της “INTRUMHELLASA.E.Δ.Α.Δ.Π”, είναι απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως, διότι η μόνη νομιμοποιούμενη να ασκήσει πρόσθετη αυτοτελή παρέμβαση υπέρ της δικαιοπαρόχου της πρώτης αναιρεσίβλητης Τράπεζας είναι (ως ειδική διάδοχος αυτής) η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “VEGAIIINPLFINANCEDAC“, ως δικαιούχος της ένδικης απαίτησης. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες αιτιολογίες, η ως άνω παρεμβαίνουσα εταιρία διαχείρισης δεν δύναται να επιδιώξει την εκπλήρωση της ένδικης απαίτησης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας που κατέστη δικαιούχος της απαίτησης με εκχώρηση αφού ο ν. 3156/2003 δεν απονέμει στην εταιρία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου (μη δικαιούχου), όπως ρητά πράττει για τις εταιρίες διαχειρίσεως του ν. 4354/2015 στο άρθρο 2 § 4 αυτού»

                                                           

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεκτοί οι εκ του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολΔ αναιρετικοί λόγοι

                               

Μεταρρύθμιση Πίνακα Κατάταξης

Αποβολή Αναιρεσείοντα Δικηγόρου για Νόμιμες Αμοιβές

 

«Εν προκειμένω το Εφετείο απέρριψε το σχετικό λόγο εφέσεως και την έφεση ως αβάσιμη κατ’ ουσία, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, που είχε αποφανθεί ομοίως και είχε μεταρρυθμίσει τον προαναφερόμενο πίνακα κατάταξης αποβάλλοντας τον αναιρεσείοντα κατά το ποσό των 43.961,33 ευρώ, που αφορούσε νόμιμες αμοιβές του υπολογιζόμενες σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Με την κρίση αυτή, το Εφετείο, παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του ν.δ. 3026/1954, όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 5 παρ.6 του ν. 3919/2011, καθώς και αυτές της 1117864/2297/Α0012/ 7-12-2007 ΚΥΑ, των οποίων η αληθινή έννοια έχει προεκτεθεί στη μείζονα σκέψη»

 

Αίτημα για Επαναφορά των Πραγμάτων

στην Προτέρα Κατάσταση κατ΄άρθρο 579 παρ. 2 ΚΠολΔ

 

Όταν απορρίπτεται τελεσίδικα η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, ο οποίος στη συνέχεια εκτελείται με τη διανομή του εκπλειστηριάσματος στους καταταχθέντες δανειστές από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου έχει κατατεθεί το εκπλειστηρίασμα, δεν εκτελείται η απορριπτική της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης τελεσίδικη απόφαση, γι` αυτό σε περίπτωση αναίρεσης της τελεσιδικίας από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, δεν νοείται στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 579 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. επαναφορά των πραγμάτων από το ίδιο Δικαστήριο (ΑΠ 1134/2012, ΑΠ 557/2010).

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Οι Εταιρίες Διαχείρισης των Δανείων που Μεταβιβάστηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 στα funds αναλαμβάνοντας την διαχείριση τους με τις διατάξεις του ίδιου νόμου ΔΕΝ φέρουν την ιδιότητα του μη δικαιούχου διάδικου και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκδώσουν διαταγή πληρωμής, Μον.Εφ Αθηνών 1858/2022, ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ

 Έλλειψη Νομιμοποίησης Εταιριών Διαχείρισης Δανείων με τον Ν. 3156/2003 για Επιβολή Κατασχέσεων και Επίσπευση Πλειστηριασμών – Διαταγή Πληρωμής – Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (αλληλόχρεο) Λογαριασμό – Αναγκαστική Εκτέλεση – Απόρριψη Ανακοπής – Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων για Αναστολή Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Δεκτή, Μον.Εφ.Αθ.3577/2022, ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ.

 

 Αναιρείται η υπ΄ αριθμ. 5977/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

 

Απόφ. ΑΠ….

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας