facebook
NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

1.Άκυρη Σύμβαση Εργασίας (απλή σχέση εργασίας)

   Ευθεία αξίωση εκ του νόμου του εργαζόμενου για επιδόματα (δώρα) εορτών αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες, και όχι με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

 

2.Δικαίωμα επίσχεσης εργασίας προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση εργασίας

   Απορρίπτεται ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι ο εναγόμενος Δήμος κατέστη υπερήμερος

 

3. Άκυρη η προφορική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνήψε η ενάγουσα (εργαζόμενη) με τον Δήμο

 

Άκυρη Σύμβαση Εργασίας (απλή σχέση εργασίας)

Ευθεία αξίωση εκ του νόμου του εργαζόμενου για επιδόματα (δώρα) εορτών αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας

και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες, και όχι με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

   Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1082/1980, του άρθρου 1 παρ.2 της 19040/1981 Α.Υ Οικονομικών και Εργασίας, του άρθρου 1 παρ.1 και του άρθρου 2 του α.ν 539/1945, του άρθρου 3 παρ. 16 του Ν.4504/1966, του άρθρου μόνου του Ν. 133/1975 (που κύρωσε την από 26/2/1975 ΕΣΣΕ) και 1 παρ. 2 Ν.435/1976, συνάγεται ότι τα επιδόματα (δώρα) εορτών, άδεια, αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες, δικαιούται όχι μόνο ο μισθωτός οι απασχολούμενοι με έγκυρη σύμβαση εργασίας, αλλά και οι απασχολούμενοι με βάση άκυρη σύμβαση εργασίας – απλή σχέση εργασίας. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας ο εργαζόμενος δικαιούται ευθέως εκ του νόμου, και όχι με βάση περί αδικαιολογήτου πλουτισμού τα επιδόματα (δώρα) εορτών, άδεια, αποδοχές άδειας κα επίδομα άδειας και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες.

 

Δικαίωμα επίσχεσης εργασίας προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση εργασίας

Απορρίπτεται ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι ο εναγόμενος Δήμος   κατέστη υπερήμερος

Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας προϋποθέτει σύμβαση εργασίας που να εδράζεται σε έγκυρη σύμβαση εργασίας, γεγονός που εν προκειμένω δεν συντρέχει, ενόψει των παραπάνω, δεν συντρέχει, και συνεπώς ο εναγόμενος Δήμος δεν περιήλθε σε κατάσταση υπερημερίας, όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα.  

 

Άκυρη η προφορική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνήψε η ενάγουσα (εργαζόμενη) με τον Δήμο

Επιδίκαση των αξιώσεων της ενάγουσας για αμοιβή για τις Κυριακές, αποδοχές άδειας, επίδομα άδειας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα,

κατά το χρόνο της απασχόλησης της στον εναγόμενο Δήμο

Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του εναγόμενου Δήμου Απόρριψη ένστασης

 

Τον Ιανουάριο του 2011 η ενάγουσα προσελήφθη από τον εναγόμενο με προφορική σύμβαση εργασίας προκειμένου να απασχοληθεί ως υπάλληλος γραφείου από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο εργασίας από 08:00 πμ έως 16:00 μμ έναντι μηνιαίου μισθού έως τον Ιούλιο του 2011 743,46 ευρώ ενώ από τον Αύγουστο του 2011 ανήρχετο αυτός στο ποσό των 934,04 ευρώ. Η σύμβαση εργασίας τυγχάνει άκυρη καθώς δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία για την πρόσληψη υπαλλήλων σε νπδδ. Στην ενάγουσα ανατέθηκε η οργάνωση του παζαριού στο …….. και ειδικότερα αυτή ήταν αρμόδια για κάθε διαδικαστικό ζήτημα που το αφορούσε όπως οι άδειες των πωλητών, οι πληρωμές από αυτούς στον εναγόμενο, ενώ κάθε Κυριακή που λάμβανε χώρα η διεξαγωγή του η ενάγουσα έπρεπε να παρευρίσκεται στο χώρο του παζαριού, τηρώντας το ίδιο εργασιακό ωράριο, προκειμένου να ελέγξει τις άδειες των παρισταμένων πωλητών, καθώς και αν αυτοί τηρούσαν τους κανόνες ως όφειλαν όπως τις προβλεπόμενες μεταξύ τους αποστάσεις κ.α. Ο εναγόμενος, κατόπιν συνεχών πιέσεων της ενάγουσας προκειμένου να την προσλάβει νομότυπα, κι επειδή αυτό δεν ήταν εφικτό εκ μέρους του, την εμφάνισε ως υπάλληλο στη δημοτική επιχείρηση ανάπτυξης Δ.Ε.Α.Π., η οποία βρισκόταν υπό εκκαθάριση και ανήγγειλε την πρόσληψή της στον ΟΑΕΔ στις 20 Ιουλίου 2011. Ο εναγόμενος τόσο πρωτόδικα όσο με το δεύτερο λόγο της εφέσεώς του αρνείται ότι απασχολούσε την ενάγουσα στο εργατικό δυναμικό του ισχυριζόμενος ότι ακόμα κι αν απασχολήθηκε η ενάγουσα στη δημοτική επιχείρηση Δ.Ε.Α.Π. δεν υφίσταται εκ μέρους του παθητική του νομιμοποίηση καθώς δεν υπήρξε εργοδότης της, ούτε της ανέθεσε οποιαδήποτε εργασία και δεν άσκησε το διευθυντικό του δικαίωμα σε αυτή. Από τη συνεκτίμηση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού προκύπτει ότι η ενάγουσα ουδέποτε απασχολήθηκε ως υπάλληλος για τις ανάγκες της εκκαθάρισης της Δ.Ε.Α.Π. αλλά το αντικείμενό εργασιών της ήταν της ήταν αποκλειστικά η οργάνωση του παζαριού στο Σχιστό, το οποίο ανήκε στις αρμοδιότητες του εναγομένου Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος έφεσης που υποστηρίζει τα αντίθετα.

 

Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ενάγουσα απασχολήθηκε στον εναγόμενο Δήμο οφείλεται σε αυτήν, το συνολικό ποσό των 3.768,94 ευρώ που αφορά την αμοιβή της τις Κυριακές, αποδοχές άδειας και επίδομα άδεια και για δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, το οποίο πρέπει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος να της καταβάλει με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής έως την πλήρη εξόφληση, όπως κρίθηκε και πρωτόδικα. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος έφεσης που υποστηρίζει τα αντίθετα.       

Απόφ.Μον.Εφ.Πειρ……Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε όχι στην παρακάτω φωτογραφία αλλά ακριβώς ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση που είναι μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

 

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας