facebook
Αρχική Νομολογία Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) & 600.000 ευρώ (1) (Αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 500.000 ευρώ) Απόφ. ΣτΕ 2819/2005 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΣΕΛ.345

Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) & 600.000 ευρώ (1) (Αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 500.000 ευρώ) Απόφ. ΣτΕ 2819/2005 ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΣΕΛ.345

Το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο δέχθηκε ότι η κρίση του Εφετείου είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη αναφορικά με την επιδίκαση του ποσού των 600.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στον καταστάντα ανίκανο για οποιαδήποτε εργασία συνεπιβάτη οχήματος του Δημοσίου. 
Στην κρίση του αυτή ήχθη το δικαστήριο ύστερα από εκτίμηση όλων των αναλυτικώς εκτεθέντων κριτηρίων (συνθήκες ατυχήματος, παρατεταμένη παραμονή του εγκλωβισμένου βαρύτατα τραυματισμένου συνεπιβάτη & πυροσβέστη, αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού).
Συνεπώς είναι απορριπτέος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως που προέβαλε το Δημόσιο. 
Περαιτέρω, κατά το μέρος που με τον λόγο αυτό αμφισβητείται η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το ύψος της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποιήσεως, ο λόγος είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι η κρίση αυτή είναι ανέλεγκτη κατ& αναίρεση.
(ΣΣ βλ. κατωτέρω σχόλια και παρατηρήσεις μας)

Εκτροπή – Κατακρήμνιση Πυροσβεστικού Οχήματος
Ευθύνη Δημοσίου
(άρθρ. 105 Εισ.Νόμου του ΑΚ)

Αποκλειστική υπαιτιότης του οδηγού του Πυροσβεστικού Οχήματος, ο οποίος από αμέλειά του και κατά παράβαση των άρθρων άρθρων 314, 315 του Ποινικού Κώδικα και 19 του ν. 2696/1999 περί Κ.Ο.Κ., λόγω υπερβολικής ταχύτητας και ολισθηρότητας του οδοστρώματος λόγω βροχής εξετράπη του οδοστρώματος κατακρημνισθείς σε κοίτη ποταμού από ύψος 10 μέτρων.
Έστω υπόψη ότι το ατύχημα προκλήθηκε κατά την επιστροφή από διατεταγμένη υπηρεσία και συνεπώς ο οδηγός δεν ευρίσκετο υπό πίεση χρόνου.Απόφ. ΣτΕ 2819/2005
Πρόεδρος : Γ. Ανεμογιάννης
Εισηγητής : Δ. Μαρινάκης
Δικηγόροι : Ασημ. Ροδοκάλη & Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Π. Γαλιουδάκης


Σχόλια & Παρατηρήσεις

1) Το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε απορριπτέο ως απαράδεκτο τον λόγο αναιρέσεως αναφορικά με το ύψος της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ΑΚ 932), διότι η κρίση αυτή είναι ανέλεγκτη κατ& αναίρεση. 
Όμως έγινε δεκτό ότι το Διοικητικό Εφετείο που επιδίκασε το ποσό των 600.000 ευρώ στον ατυχή μονίμως καταστάντα ανίκανο προς πάσα εργασία είναι πλήρως αιτιολογημένη καθόσον αναφέρονται όλα τα κριτήρια που υποχρεούται το δικαστήριο της ουσίας να λάβει υπόψη του, αναφορικά με το ύψος του επιδικαζόμενου ποσού.
Βλέπε σχετικώς και εισαγωγικό άρθρο «ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ – Ο ρόλος του μετατραυματικού στρες στους παθόντες σε τροχαία ατυχήματα. Σ.ΕΣυγκΔ τεύχος Ιούλιος 2007 Σελ.338
Με βάση τα κριτήρια αυτά συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων του μετατραυματικού στρες στην κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή του παθόντος (την παρατεταμένη παραμονή του εγκλωβισμένου * και βαρύτατα τραυματισμένου στο κατακρημνισμένο όχημα,τις διαταραχές συμπεριφοράς,δυσκινησία και αδυναμία αυτοεξυπηρετήσεώς του, με αποτέλεσμα την οικογενειακή και κοινωνική περιθωριοποίησή του ) κρίθηκε ως απολύτως αιτιολογημένη η κρίση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου που επιδίκασε με υψωτική τάση το ποσό των 600.000 ευρώ κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 500.000 ευρώ.
Σ.Σ. ΕΥΓΕ , αναμένουμε μιμητές και στον χώρο της πολιτικής δικαιοσύνης, που δεν μας έχει συνηθίσει ακόμη σε παρόμοια αντιμετώπιση και θάρρος αναφορικά με το ύψος των επιδικαζομένων ποσών. Αντιθέτως παρατηρείται τελευταία έστω και εθιμικώς η επιβαλλόμενη μείωση των πρωτοδίκως επιδικαζομένων ποσών, (σπανίως δε η αύξηση αυτών), άνευ αιτιολογίας τις περισσότερες φορές, εκτός της συνήθους επωδού «Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έσφαλε αναφορικά με την επιδίκαση του ποσού αυτού» και συνεπώς πρέπει αυτό να μειωθεί, χωρίς την διαφοροποίηση του βαθμού υπαιτιότητας ή των άλλων σχετικών κριτηρίων που επιτάσσει ο νόμος. 


ΒΛΕΠΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟ 2007 ΣΕΛ.345
Κείμενο Απόφ. ΣτΕ 2819/2005