facebook
Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Θανατηφόρο Εργατικό Ατύχημα – Πτώση εργάτη – Θανάσιμος τραυματισμός – Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, 90.000 στο σύζυγο – ανά 90.000 ευρώ σε κάθε τέκνο και ανά 40.000 ευρώ σε κάθε γονέα.

Θανατηφόρο Εργατικό Ατύχημα – Πτώση εργάτη – Θανάσιμος τραυματισμός – Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, 90.000 στο σύζυγο – ανά 90.000 ευρώ σε κάθε τέκνο και ανά 40.000 ευρώ σε κάθε γονέα.

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

Θανατηφόρο Εργατικό Ατύχημα  – Πτώση εργάτη – Θανάσιμος τραυματισμός – Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, 90.000 στο σύζυγο – ανά 90.000 ευρώ σε κάθε τέκνο και ανά 40.000 ευρώ σε κάθε γονέα.

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

Εν προκειμένω περί ώρα 10.30′ ο Χρ. Κ… ,πενήντα (50) ετών, που βρισκόταν πάνω στη στέγη (ήδη ο Δ… Π… είχε κατέβει), πάτησε στο σημείο ένωσης του πλαστικού με τη λαμαρίνα σε ένα φεγγίτη, η λαμαρίνα υποχώρησε από το βάρος του και αυτός έπεσε στο δάπεδο και ακολούθως μέσα στην τάφρο επιθεώρησης οχημάτων, που ήταν κάτω από το στέγαστρο, μαζί του δε έπεσε και η λαμαρίνα που υποχώρησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο θάνατος του Χ… Κ… επήλθε λόγω καταγμάτων της κεφαλής (πολλαπλά) και του θώρακος. Στο χώρο του ατυχήματος δεν υπήρχαν ζώνες ασφαλείας και κράνη ούτε καλαθοφόρο ή γερανοφόρο όχημα, παρά μόνο μία φορητή κλίματα αλουμινίου (σκάλα) ύψους 4 μ. Το ανωτέρω θανατηφόρο εργατικό ατύχημα οφείλεται αποκλειστικά σε αμέλεια της εναγόμενης εργοδότριας εταιρίας και του 4ου εναγόμενου (Γ… Ζ…), προστηθέντος από την εταιρία αυτή – μεταξύ άλλων – και για την επίβλεψη και την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης της στέγης του κτηρίου καθώς αποδείχθηκε ότι στον τόπο του ατυχήματος δεν υπήρχε επίβλεψη από την εργοδότρια ( 1η εναγόμενη) ή εκπρόσωπο της (Ε. Μ… ή Γ. Ζ… ή Γ. Α…) όχι μόνο την ημέρα του ατυχήματος αλλά και τις προηγούμενες ημέρες εργασίας, η δε εκτέλεση των εργασιών από το συνεργείο έγινε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γ. Μ…. Η παράλειψη χρήσης ζώνης προστασίας από τον θανόντα δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια τόσο με την αιτία της πτώσης του όσο και με το επελθόν αποτέλεσμα (θάνατος). Η κυριότερη παράλειψη των εναγομένων, πέραν της προαναφερόμενης μη χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος με καλάθι για την ασφαλή πρόσδεση με γάντζους ασφαλείας του θανόντος, ήταν η μη τοποθέτηση δικτύου ασφαλείας κάτω από τη στέγη και καθ’ όλο το εύρος αυτής (μήκος και πλάτος), το οποίο, αν υπήρχε, είναι πλέον ή βέβαιο ότι θα συγκροτούσε τον θανόντα και θα αποφεύγετο η πτώση του στο δάπεδο του κτηρίου και ο επελθών θάνατος του. για την ηθική παρηγοριά και ψυχική ανακούφισή τους πρέπει να προσδιοριστεί το ύψος της δικαιούμενης από αυτούς (ενάγοντες) χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, στο ποσό των 90.000 ευρώ για καθένα από τους σύζυγο και τέκνα και στο ποσό των 40.000 ευρώ για καθένα εκ των γονέων του. Τα ποσά αυτά κρίνονται εύλογα ενόψει της ηλικίας του θανόντος και των εναγόντων, καθώς και του βαθμού συγγένειάς τους, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του ατυχήματος και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των μερών και δεν είναι υπερμέτρως ασυνήθη για την περίπτωση θανάτωσης οικείου προσώπου από αδικοπραξία, αφού τα ποσά αυτά, κατά την κοινή πείρα, την δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, δεν υπολείπονται και μάλιστα καταφανώς των συνήθως επιδικαζομένων σε παρόμοιες περιπτώσεις.

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεκτοί οι δεύτερος και πέμπτος λόγοι αναιρέσεως

κατ΄ άρθρο 559 αρ. 1 & 19 ΚΠολΔ


Εν προκειμένω εξαιτίας των ασαφών και ανεπαρκών αιτιολογιών, δηλαδή ελλείψεων που αφορούν στην ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των πράξεων και παραλείψεων του συγγενούς των εναγόντων και του θανάσιμου τραυματισμού του, καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών διατάξεων που εφαρμόσθηκαν από το Εφετείο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του και ιδίως εκείνων των άρθρων 300, 914 και 932 ΑΚ. Επομένως ο δεύτερος και πέμπτος λόγοι της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, όπως αυτοί διευρύνθηκαν με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, με τους οποίους προσάπτονται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση οι αναιρετικές πλημμέλειες από το άρθρο 559 αριθμός 1 και 19 ΚΠολΔ, αναφορικά με την ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του θανόντος, είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί, ενώ παρέλκει, εν όψει της αναιρετικής εμβελείας των εν λόγω δεκτών γενομένων λόγων, η εξέταση των λοιπών λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων.

Αναιρεί την 253/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά το προαναφερόμενο μέρος.

 

Απόφ. ΑΠ…..

AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ NEWSLETTER gia site 41 1

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας