facebook
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – Τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή

 

Αντί Προλόγου                                                                                                                                               Σελ. 2

Απόδειξη των Διατάξεων του Γερμανικού Δικαίου

από Γνωμοδοτήσεις  Νομομαθούς

Η μη προσκόμιση  νομικής πληροφορίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου με το κείμενο των διατάξεων του Γερμανικού δικαίου, σύμφωνα με οι διατακτικό της πρωτόδικης απόφασης, δεν επιδρά στην ένδικη υπόθεση, εφόσον προσκομίστηκαν από τον ενάγοντα τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Γερμανικού Δικαίου, όπως σχετική νομολογία και θεωρία του Γερμανικού Δικαίου, γνωμοδοτήσεις νομομαθούς, κλπ.  Ο δικαστής  μπορεί να πληροφορηθεί το αλλοδαπό δίκαιο με την προσφυγή σε κάθε πηγή γνώσεως.                                                                                                                                              Σελ. 54

 

Αποζημίωση επί  Μονίμου Αναπηρίας  (931 ΑΚ)

Μερικός Ακρωτηριασμός Αριστερού Αυτιού

Κάταγμα Γνάθου – Δύσμορφες  Ουλές  

Επιδικασθέν ποσό 20.000 ευρώ (όσο και πρωτοδίκως)

Στην ενάγουσα με Νοητική Στέρηση τελούσα σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης με οριστικό συμπαραστάτη τον εκπροσωπούντα αυτήν πατέρα της.

Η νοητική στέρηση δεν απέκλειε την ενάγουσα πριν από το ατύχημα, από τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης της σε θέση αντίστοιχη των προσόντων της (επιδικάσθηκαν και 35.000 ευρώ εξ ΑΚ 932). Σελ. 36

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος – Οικιακή Βοηθός

Τις αναγκαίες υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου υποκατέστησε η μητέρα της ενάγουσας – παθούσας. Επιδικάσθηκε ποσό 700 ευρώ μηνιαίως, λαμβανομένου υπόψιν και του ότι, στην προκειμένη περίπτωση, επρόκειτο και για άτομο με αυξημένες (ειδικές) ανάγκες.                                                                                                               Σελ. 37

 

Βελτιωμένη Τροφή

Κρίθηκε ότι λόγω της φύσεως του τραυματισμού της η παθούσα χρειάσθηκε να λάβει ειδική και βελτιωμένη διατροφή για το χρονικό διάστημα εκατόν έξι (106) ημερών, για το οποίο δαπανήθηκε από τους γονείς της το ποσό των πέντε (5) ευρώ ημερησίως, δικαιούμενη, ως εκ τούτου αποζημιώσεως 530 ευρώ, το οποίο δικαιούται, κατ΄ άρθρ.930 παρ. 3 του ΑΚ.                                                                                                                             Σελ. 38

Διακοπή και Επανάληψη Δίκης λόγω Θανάτου Διαδίκου

Η διακοπή επέρχεται από την γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο με επίδοση δικογράφου ή με τις προτάσεις ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός ακροατηρίου. Οι κληρονόμοι του θανόντος αρχικώς διαδίκου υπεισέρχονται στη δικονομική του θέση   και συνεχίζουν εκουσίως στο όνομά τους τη διακοπείσα δίκη. Σελ. 26

 

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης – Ζημίες εκ Προθέσεως

 Ενδεχόμενος Δόλος του Υπαιτίου Οδηγού  (άρθρ. 6 παρ.1εδ.β’ ν. 489/1976)

Τροχαίο με όχημα με Γερμανικές Πινακίδες Κυκλοφορίας Συνήθη Τόπο Στάθμευσης τη Γερμανία εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

 

Δεν ευθύνεται όπως και ο ασφαλιστής για την αποζημίωση των σωματικών βλαβών και της ηθικής βλάβης του ενάγοντος, που προκλήθηκαν από πρόθεση (ενδεχόμενο δόλο) του υπαιτίου οδηγού του αλλοδαπού οχήματος. Επιτρεπτά προβάλλεται από το εναγόμενο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης η σχετική ένσταση απαλλαγής του κατά του ζημιωθέντος  τρίτου.                                                                                                                                    Σελ. 14

Αποκλειστικά υπαίτιος για τις προκληθείσες σωματικές βλάβες του ενάγοντος είναι ο οδηγός του αλλοδαπού αυτοκινήτου ο οποίος ενήργησε με πρόθεση (ενδεχόμενο δόλο) αποδεχόμενος το αποτέλεσμα  που τυχόν θα προκληθεί από την ενέργεια του αυτή.  Κρίνοντας  έτσι το Εφετείο δεν παραβίασε εκ πλαγίου τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 489/1976. Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης.                                                        Σελ. 15

(Βλέπε Σχετικό Σχόλιο Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου ΑΠ., ε.τ. ).                               Σελ. 23

 

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Οδήγηση με Μη Ανανεωμένη Άδεια Ικανότητας Οδήγησης

που έληξε λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου

Αναγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά Ασφαλισμένου –  ΑπορριπτέαΔεκτή η Ένσταση Καταχρηστικής Άσκησης Δικαιώματος (281 ΑΚ) που πρόβαλε ο εναγόμενος  ασφαλισμένος.                                       Σελ. 69

 

Εξώδικος Συμβιβασμός της Ασφαλιστικής Εταιρίας

Με τη ζημιωθείσα τρίτη εν Αγνοία του ασφαλισμένου της οδηγού  – τα δικαιώματα του οποίου δεν προστάτευσε. Αναγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά Ασφαλισμένου –  ΑπορριπτέαΔεκτή η Ένσταση Καταχρηστικής Άσκησης Δικαιώματος (281 ΑΚ) που πρόβαλε ο εναγόμενος  ασφαλισμένος.                                       Σελ. 69

 

Έφεση κατά Μη Οριστικής Απόφασης

που παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση κατά την Προσήκουσα Διαδικασία (άρθρ. 513 ΚΠολΔ) – Απαράδεκτη

Το Απαράδεκτο ερευνάται Αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρ 532 ΚΠολΔ). Σελ. 38

 

 

Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ)  35.000 ευρώ (όσο και πρωτοδίκως)

Μερικός Ακρωτηριασμός Αριστερού Αυτιού

Κάταγμα Γνάθου – Δύσμορφες  Ουλές

Λαμβάνοντας υπόψη την αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του λεωφορείου, τον παραπάνω βαρύτατο τραυmατισμό της ενάγουσας και των συνεπειών του, τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο, τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, τη σωματική και ψυχική της ταλαιπωρίας, την ηλικία της,  19 ετών,  την κοινωνική και οικονομική θέση της, επιδικάσθηκε στην ενάγουσα για τη χρηματική της ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη το εύλογο ποσό των 35.000 ευρώ, όπως και πρωτοδίκως (πλέον 20.000 ευρώ εξ ΑΚ 931).         Σελ. 37

 

Ολική Καταστροφή Οχήματος

Συνεπεία του επίδικου τροχαίου ατυχήματος  το  ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο, υπέστησαν ολική καταστροφή τόσο υπό την οικονομική έννοια του όρου, όσο και υπό την τεχνική έννοια του όρου αφού  η τυχόν επισκευή τους είναι αμφιβόλου αποτελέσματος.   Σελ. 55

 

Παράσυρση Πεζής Εκτός Διαβάσεων Πεζών

που δεν υπήρχαν στο Σημείο του Ατυχήματος

Συγκλίνουσα  Αμέλεια Οδηγού και Πεζής.    Σελ. 71

Παράσυρση Πεζού

κατά τη διενέργεια Οπισθοπορείας Λεωφορείου

Αποκλειστικός υπαίτιος κρίθηκε ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος μετέφερε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ο οδηγός σταμάτησε προσωρινά προκειμένου να αποβιβαστούν οι μαθητές. Και στη συνέχεια ξεκίνησε χωρίς όμως να ελέγξει αν είχαν διέλθει όλοι οι μαθητές από το πίσω μέρος του λεωφορείου, και ενεργώντας οπισθοπορεία παρέσυρε την πεζή ενάγουσα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει βαρύτατα. Ανυπαίτιος  ο συνοδός  των μεταφερόμενων με το λεωφορείο μαθητών με ειδικές ανάγκες καθώς δεν επέδειξε καμία αμέλεια στα πλαίσια των καθηκόντων του, στα οποία δεν εμπίπτει  η εκ μέρους του ρύθμιση της κίνησης του λεωφορείου.   Σελ. 37

 

Προαιρετική  Ασφάλιση Οχήματος για Προσωπικό  Ατύχημα  Οδηγού

που τελούσε υπό την Επίδραση Οινοπνεύματος

Ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2496/1997 περί Ιδιωτικής Ασφάλισης και ΟΧΙ από το Ν. 489/1976 – Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 560 παρ.1  ΚΠολΔ. Οι κληρονόμοι του οδηγού σε περίπτωση θανάτου του δικαιούνται να αξιώσουν από τον ασφαλιστή κατά την κληρονομική μερίδα τους το συμφωνηθέν ασφάλισμα ενώ δεν ασκεί καμία νομική επιρροή η ύπαρξη ή όχι υπαιτιότητας του οδηγού που προκάλεσε την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας  περί εξαιρέσεως της ασφαλιστικής κάλυψης.   Σελ.8

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Οχημάτων 

Οδήγηση υπό την επήρεια Μέθης

Αποκλειστική υπαιτιότητα του ανηλίκου οδηγού μοτοσικλέτας που τελούσε  σε κατάσταση πλήρους Μέθης (2,11 gr/l αίματος). Αναιρετική Διαδικασία – Εκδίκαση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο  επί Δεύτερης Αναιρέσεως  (κατ’ άρθρ. 580 παρ.3 ΚΠολΔ).  Σελ. 25

 

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων Οχημάτων στην Αλλοδαπή

Εφαρμογή του Γερμανικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

Υπαιτιότητα 70%  του  οδηγού αλλοδαπού φορτηγού (τράκτορα με επικαθήμενο), που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να απωλέσει τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο  ολισθαίνοντας επέπεσε στη μεσαία μπάρα του αυτοκινητόδρομου και ανατράπηκε κάθετα στο οδόστρωμα καταλαμβάνοντας και τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Υπαιτιότητα 30%  του  ενάγοντα οδηγού του φορτηγού που οδηγούσε μεγάλη ταχύτητα, ο οποίος βλέποντας το αλλοδαπό φορτηγό να έχει ανατραπεί, τροχοπέδησε και προέβη σε αποφευκτικό ελιγμό, με αποτέλεσμα να απωλέσει τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο δίπλωσε και στη συνέχεια προσέκρουσε στο αναποδογυρισμένο αλλοδαπό φορτηγό και μετά στις προστατευτικές μπάρες.       Σελ. 54

Τροχαίο  Ατύχημα στην Αλλοδαπή

Ευθύνη Αλλοδαπού Ασφαλιστή

Αρμοδιότητα Ελληνικών Δικαστηρίων – Εφαρμοστέο το Γερμανικό Δίκαιο

Επιδίκαση Ηθικής Βλάβης 5.000 ευρώ για Υλικές Ζημίες

κατ΄ άρθρο 932 ΑΚ του Ελληνικού Δικαίου που εφαρμόζεται Άμεσα από τον Δικαστή του Forum ως Κανόνας  Αμέσου Εφαρμογής (άρθρ. 16 του Κανονισμού 864/2007 «ΡΩΜΗ ΙΙ».  Πρωτοποριακή Απόφαση.    

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας