facebook
Αρχική Νομολογία Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων ΙΚΑ Δεν Μεταβιβάζονται αξιώσεις παθόντος αυτοκινητιστού με ιατροφαρμακευτική μεν κάλυψη από το ΙΚΑ αλλά αμέσως ασφαλισμένου στο ΤΣΑ Απόφ.Εφ.Αθ. 953/2005 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.372

ΙΚΑ Δεν Μεταβιβάζονται αξιώσεις παθόντος αυτοκινητιστού με ιατροφαρμακευτική μεν κάλυψη από το ΙΚΑ αλλά αμέσως ασφαλισμένου στο ΤΣΑ Απόφ.Εφ.Αθ. 953/2005 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.372

ΙΚΑ
Δεν Μεταβιβάζονται αξιώσεις
παθόντος αυτοκινητιστού (1)
με ιατροφαρμακευτική μεν κάλυψη από το ΙΚΑ
αλλά αμέσως ασφαλισμένου στο ΤΣΑ


Στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως όλα τα πρόσωπα τα οποία μέσα στα όρια της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσία έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα με την ιδιότητα του εργοδότη και αδιάφορα με τη νομική φύση της σχέσεως εργασίας, δηλαδή άσχετα αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικού δικαίου.
Δεν τίθεται ζήτημα μεταβιβάσεως της αξιώσεως του παθόντος στο ΙΚΑ αν ο παθών προσφέρει εργασία ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Συνεπώς το ΙΚΑ δεν υπεισέρχεται στα δικαιώματα των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α..

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ενάγων ως συτοκινητιστής , δηλαδή ως ιδιοκτήτης και εκμεταλλευτής Επιβατηγού ΔΧ αυτοκινήτου (ταξί), δεν είναι ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, αλλά είναι άμεσα ασφαλισμένος στο Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α) στο οποίο πληρώνει ασφάλιστρα για τη συνταξιοδότησή του και για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλιμής του, ενώ το ΙΚΑ παρέχει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων στο Τ.Σ.Α έναντι αντιπαροχών, τις οποίες εισπράττει απ’ ευθείας από το Τ.Σ.Α. και όχι από τους ασφαλισμένους του.
Έτσι, το συνολικό ποσό των 10.069,86 ευρώ που το ΙΚΑ κατέβαλε για νοσήλια για λογαριασμό του, δικαιούται να το λάβει ο ενάγων από τους ενάγωμένους κατ’ άρθρο. 930 παρ. 3 ΑΚ και όχι το ΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 5 του ΝΔ 4104/1960, 18 του Ν. 4476/1965 και 18 του Ν. 1654/1986.

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας
Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, κατάγματα πλευρών, ηβοιοχιακού κλάδου Κνήμης, περόνης, ταρσού, μεταταρσίου, συνεπεία των οποίων καταλείπεται ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 50%.


Μετατόπιση Οφθαλμικού κόγχου – Διπλωπία

Κάταγμα οστών αριστερού οφθαλμικού κόγχου, με συνέπεια την μετακίνηση ολόκληρου του αριστερού βολβού από την φυσιολογική Θέση.

Η ύπαρξη έστω και μικρού βαθμού διπλωπίας αποτελεί απαγορευτικό όρο για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού αυτοκινήτου.


Χειρουργικές Επεμβάσεις – Μέλλουσες

Δαπάνη επιδικαστέα

Αποκλειστική Νοσοκόμος η σύζυγος

Λόγω της αδυναμίας του παθόντος – ενάγοντος να αυτοεξυπηρετείται, ήταν απολύτως αναγκαία η εκτέλεση χρεών αποκλειστικής νοσοκόμου από πλευράς της συζύγου του εντός της οικίας του καθημερινώς από της 15.00 ώρας μέχρι της 08.00 ώρας της επόμενης ημέρας, όχι όμως και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Λαμβανομένης υπόψη και της κατά διαστήματα ολιγόωρης ανάπαυσής της επεριποιείτο τον ενάγοντα σύζυγό της κατά μέσον όρον 12 ώρες ημερησίως, αποτιμωμένων των υπηρεσιών της αυτών σε 15.000 δραχμές ημερησίως.

Αποθετική Ζημία αυτοκινητιστού
Συμπεριλαμβάνονται και η δαπάνη εκμίσθωσης για μία βάρδια του ΤΑ-1 που αγόρασε ο παθών προς αντικατάσταση του ολικώς καταστραφέντος εκ της συγκρούσεως, στο οποίο δεν μπορεί να εργασθεί λόγω διπλωπίας.

Ένσταση περιορισμού Ευθύνης

ο ισχυρισμός των εναγομένων, περί του ότι ο ενάγων συνεπεία της διπλωπίας, τυγχάνει ανίκανος κατά το επίδικο χρονικό διάστημα μόνο για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού ταξί και όχι για κάθε επάγγελμα, ισχυρισμό που προέβαλαν με τις προτάσεις τους στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επαναλαμβάνουν με τον ίδιο ως άνω λόγο της έφεσής τους, είναι ως ένσταση, απορριπτέος ως αόριστος, γιατί δεν περιέχει τα στοιχεία της συνδρομής των συνθηκών και περιστάσεων που Θα επέτρεπαν την άσκηση του νέου επαγγέλματος, όπως είναι οι σχετικές γνώσεις, η αντίστοιχη εκπαίδευση, η σωματική, πνευματική και ψυχική δυνατότητα του ενάγοντος προς προσαρμογή στο νέο επάγγελμα και οι αποδοχές που θα μπορούσε να πορίζεται ο τελευταίος από την άσκηση του νέου επαγγέλματος


Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) Επιδικάσθησαν 52.786 ευρώ

Δικαστική Δαπάνη
Αν προσβληθεί από κάποιο διάδικο η απόφαση ως προς την ουσία, παραδεκτές ασκείται έφεση και ως προς το κεφάλαιο περί δικαστικής δαπάνης.
Το απαράδεκτο του ενδίκου Μέσου που Θεσπίζεται με τη διάταξη του άρθρου 193 ΚΠολΔ δεν ισχύει στην παραπάνω περίπτωση, αφού η προσβολή της αποφάσεως ως προς τα έξοδα δεν είναι αυτοτελής, αλλά συνέχεται με την ταυτόχρονη προσβολή της ως προς την ουσία.
375
Έτσι, επί της εφέσεως των εναγομένων που παραπονούνται για την εσφαλ¬μένη μερική παραδοχή της αγωγής, παραδεκτώς ασκείται έφεση από τους εναγόμενους για υπερβολική επιδίκαση της δικαστικής δαπάνης.
Απόφ.Εφ.Αθ. 953/2005 Πρόεδρος: Ιωάν. Πρέκας
Εισηγητής: Σπυρ. Παπαδάκης
Δικηγόροι: Μιχ. Νικολιδάκης – Εμμαν. Μαριδάκης

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1) Για να υπαχθεί κάποιος στην ασφάλιση του ΙΚΑ, πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Αφενός να αμείβεται για την παροχή της εργασίας του και αφετέρου η εργσσία του να είναι εξαρτημένη. Εξαρτημένη δε εργασία πν επιτήρηση και καθοδήγησή του. Βλ. σχε¬τικώς άρθρο Σωτ. Λευκαρίτη, «ΙΚΑ Προϋποθέσεις μεταβίβασης αξίωσης του ασφαλισμένου του.» ΣΕΣυγκΔ 2004/466.
Ως αναφορά την Έκταση της υποκατάστασης του ΙΚΑ στις αξιώσεις των παθόντων – Προϋποθέσεις Βλ. σχετικά σχόλιά μας ΣΕΣυγκΔ 2004/476, Παρουσίαση σχετικής νομολογίας βλ. ΣΕΣυγκΔ 2004/479, 482.