facebook

           1.Καταχρηστική Απόλυση εργαζομένου 

           2. Αοριστία Αγωγής ως προς την Νομική Βάση εξ ΑΚ 281

           3. Ακυρότητα Καταγγελίας σχέσεων Εξαρτημένης εργασίας και Αξιώσεις Μισθωτών

           4. Αοριστία της Αγωγής ως προς την Νομική Βάση εξ  άρθρου 5 Ν.3198/55

           5. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 16 ΚΠολΔ Έκταση Δεδικασμένου

          6. Μη παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1 του Ν. 3198/55 και των διατάξεων ΑΚ 261 παρ. 1 και 263 από το Εφετείο

Καταχρηστική Απόλυση εργαζομένου

Ιστορικό

Ο ενάγων με την αγωγή του εκθέτει ότι δυνάμει της από 1.7.2009 σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσλήφθηκε από την εναγομένη, ως βοηθός σερβιτόρου. Παρείχε τις υπηρεσίες του μέχρι τις 21.2.2011, οπότε η εναγομένη προέβη σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του κατά προφανή κατάχρηση δικαιώματος και μάλιστα χωρίς να κινηθεί εντός της προβλεπομένης από τον εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της εναγομένης πειθαρχικής διαδικασίας. Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι, η απόλυση είναι άκυρη, επειδή η εναγομένη δεν συνυπολόγισε στην καταβληθείσα σε αυτόν αποζημίωση απόλυσης τα προαιρετικά φιλοδωρήματα που δεχόταν από πελάτες της εναγομένης. Ζητεί , όπως παραδεκτά κατ’ άρθρα 223 και 591 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠολΔ περιορίζονται τα αιτήματα της αγωγής με τις προτάσεις , ν’ αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας, να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 23.083,67 ευρώ ως αποδοχές υπερημερίας από 21.2.2011 έως 21.2.2012 με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε επί μέρους κονδύλιο κατέστη απαιτητό και να υποχρεωθεί ν’ αποδέχεται τις υπηρεσίες του, επ’ απειλή εναντίον της χρηματικής ποινής για κάθε ημέρα άρνησής της. Ζητεί επίσης να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις και να καταδικασθεί στα δικαστικά του έξοδα.

Αοριστία Αγωγής ως προς την Νομική Βάση εξ ΑΚ 281

Η αγωγή κρίνεται αναφορικά με την πρώτη βάση της που επιχειρείται να θεμελιωθεί στη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης και απορριπτέα, διότι δεν γίνεται σε αυτήν επίκληση συγκεκριμένων λόγων, εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώματος της εναγομένης υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ, ενώ η μη τήρηση εκ μέρους της εναγομένης της πειθαρχικής διαδικασίας δεν καθιστά την απόλυση του ενάγοντος καταχρηστική

Αοριστία της Αγωγής ως προς την Νομική Βάση εξ άρθρου 5 Ν.3198/55

Αόριστη, ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης και απορριπτέα κρίνεται και η δεύτερη βάση της που επιχειρείται να θεμελιωθεί στη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3198/1955, διότι δεν εκτίθεται σε αυτή, αφενός η πρότασή του προς την εναγομένη για κατάρτιση σχετικής συμφωνίας συνυπολογισμού στις αποδοχές του ενάγοντος και των προαιρετικών ως άνω φιλοδωρημάτων, αφετέρου πραγματικά περιστατικά από τα οποία συνάγεται η σιωπηρή αποδοχή της πρότασης αυτής εκ μέρους της εναγομένης.

 

Απόρριψη από το Εφετείο του ισχυρισμού περί συνδρομής του δεδικασμένου

Ορθώς το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε , ότι δεν τίθεται ζήτημα ουσιαστικού δεδικασμένου, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εναγομένη, αφού η αρχική αγωγή, απερρίφθη λόγω αοριστίας και ο ενάγων δεν κωλύεται, εάν η αρχική του αγωγή απερρίφθη για τυπικούς λόγους, να ασκήσει νέα αγωγή, πληρούσα τους όρους του άρθρου 216 ΚΠολΔ, με όμοιο αίτημα.Ορθώς απέρριψε τον περί συνδρομής δεδικασμένου ισχυρισμό της εναγομένης – εφεσίβλητης και ήδη αναιρεσείουσας ανώνυμης εταιρείας.

Απόρριψη της Αρχικής Αγωγής ως Νομικά αβάσιμης – Προϋποθέσεις

Δεν συνιστά απόρριψη της αρχικής αγωγής ως νομικά αβάσιμης, η αναφορά στην με αριθ. 534/2012 απόφαση ότι μόνη η μη τήρηση της προβλεπομένης από εσωτερικό κανονισμό του εργοδότη πειθαρχικής διαδικασίας δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση της απόλυσης του μισθωτού, αφού στην αγωγή του αναιρεσίβλητου κατά την πρώτη αυτής βάση, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, η καταχρηστικότητα της απόλυσης αυτού είχε ως νομικό έρεισμα την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας μέσου και σκοπού, ενόψει της οικογενειακής του κατάστασης και του είδους του παραπτώματος αυτού (ανεξαρτήτως της κριθείσας αοριστίας αυτής), και όχι μόνο την παράλειψη της εναγομένης να τηρήσει την πειθαρχική διαδικασία, για το παράπτωμα στο οποίο ο ενάγων είχε υποπέσει κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, ότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε ότι δεν γεννάται δεδικασμένο από την απόρριψη της αγωγής για τυπικούς λόγους, αλλά δέχθηκε ορθώς ότι το δεδικασμένο αυτό δεν καλύπτει και το ουσιαστικό δικαίωμα, του οποίου έγινε επίκληση.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 16 ΚΠολΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 559 αρ. 16 του Κ.Πολ.Δ., λόγος αναιρέσεως επιτρέπεται και αν το Δικαστήριο , κατά παράβαση νόμου, δέχεται, ότι υφίσταται ή δεν υφίσταται δεδικασμένο. Ο ΑΠ ελέγχει μόνο την παράβαση νόμου, δηλαδή, την ψευδή ερμηνεία ή κακή εφαρμογή των διατάξεων περί δεδικασμένου. Διαδικαστικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται η εκτίμηση του περιεχομένου των εγγράφων , ενώ επισκοπείται και από τον ΑΠ, η απόφαση που παράγει δεδικασμένο. Ορθά το εφετείο έκρινε,ότι δεν υφίσταται παράβαση δεδικασμένου, αφού η αγωγή απορρίφθηκε λόγω αοριστίας.

Έκταση Δεδικασμένου

Το δεδικασμένο εκτείνεται και επί του δικονομικού ζητήματος που κρίθηκε οριστικά. Η απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης, λόγω έλλειψης μίας ή περισσότερων διαδικαστικών προϋποθέσεων (δικολογική ικανότητα, αρμοδιότητα δικαστηρίου, ορισμένο αγωγής ), αποτελεί δικονομικό ζήτημα, το οποίο κρίθηκε οριστικά.

Ακυρότητα Καταγγελίας σχέσεων Εξαρτημένης εργασίας και Αξιώσεις Μισθωτών

Στην διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3198/55, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε αξίωση μισθωτού , η οποία πηγάζει από άκυρη καταγγελία της σχέσης εξαρτημένης εργασίας είναι απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε τρίμηνη ανατρεπτική αποσβεστική προθεσμία από την λύση της σχέσης. Εάν, δηλαδή,παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η καταγγελία καθίσταται έγκυρη και η σχετική αγωγή απορρίπτεται λόγω της ακυρότητας, ως απαράδεκτη.

Διακοπή Παραγραφής

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 263 ΑΚ , κάθε παραγραφή που διακόπηκε με την έγερση της αγωγής , θεωρείται , ότι δεν έχει διακοπεί, εφόσον η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα, για λόγους μη ουσιαστικούς. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή, μέσα σε 6 μήνες η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ. 1 ΚΠολΔ

 

Η αναιρεσείουσα προσάπτει την πλημμέλεια, ότι εφόσον ήθελε κριθεί, ότι η δεύτερη αγωγή δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο της ήδη τελεσίικης απόφασης του ΜΠΑ , που απέρριψε την αρχική αγωγή , το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, κατά παράβαση του νόμου ήτοι της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3198/55 , δεν απέρριψε την δεύτερη αγωγή , με την οποία, ο αναιρεσίβλητος ζητούσε την αναγνώριση της ακυρότητας της από 21-2-2011, καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ως απαράδεκτη , λόγω παρόδου της τρίμηνης προθεσμίας από την καταγγελία , παρά την προβολή του ισχυρισμού αυτού, στην δευτεροβάθμια δίκη. Αβάσιμα προβάλλεται ο σχετικός λόγος αναιρέσεως.

 

Μη παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1 του Ν. 3198/55 και των διατάξεων ΑΚ 261 παρ. 1 και 263 από το Εφετείο

 

Το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, κρίνοντας, επί λέξει ότι :<<…..ο ισχυρισμός της εναγομένης περί απαράδεκτης άσκησης της αγωγής , με την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι η προηγούμενη αγωγή, που απερρίφθη λόγω αοριστίας με απόφαση του ΜΠΑ, είχε ασκηθεί εμπροθέσμως και παραδεκτώς ….>>, δεν παραβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του Ν. 3198/55 και των διατάξεων των άρθρων ΑΚ 261 παρ. 1 και 263 και διέλαβε επαρκείς αιτιολογίες , οι οποίες καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο.

Απορρίπτει αναίρεση.

Απόφ. ΑΠ…..

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας