1. Κληρονομία Αγωγή Περί Κλήρου Σύσταση Καταπιστεύματος

 

Αν από τη διαθήκη δεν προκύπτει το χρονικό σημείο ή το γεγονός της επαγωγής του καταπιστεύματος

η επαγωγή χωρεί μετά το θάνατο του βεβαρημένου και ο καταπιστευματοδόχος επέχει θέση κληρονόμου

και προστατεύεται και με την περί κλήρου αγωγή

 

2.Η περί Κλήρου Αγωγή υπόκειται σε 20ετή Παραγραφή

   Η έναρξη της παραγραφής μπορεί να προηγηθεί της δημοσίευσης της διαθήκης

 

3. Πότε συμπληρώνεται η Παραγραφή

 

4.Έκτακτη Χρησικτησία

 

Αν από τη διαθήκη δεν προκύπτει το χρονικό σημείο  ή το γεγονός της επαγωγής του καταπιστεύματος

 η επαγωγή χωρεί μετά το θάνατο του βεβαρημένου και ο καταπιστευματοδόχος επέχει θέση κληρονόμου

και προστατεύεται και με την περί κλήρου αγωγή 

Η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός των εννόμων σχέσεων

ανήκει στο δικαστήριο το οποίο δεν δεσμεύεται από σχετική μνεία στην αγωγή ή τις απόψεις των διαδίκων

 

Η περί Κλήρου Αγωγή υπόκειται σε 20ετή Παραγραφή

Η έναρξη της παραγραφής μπορεί να προηγηθεί της δημοσίευσης της διαθήκης

 

Πότε συμπληρώνεται η Παραγραφή

Αν η αγωγή περί κλήρου δεν έχει παραγραφεί, ο νομέας της κληρονομίας δεν μπορεί να επικαλεστεί κατά του κληρονόμου

Έκτακτη Χρησικτησία

«Εν προκειμένω η ένδικη αγωγή δεν είχε παραγραφεί. Η αρχικώς ενάγουσα, η οποία ορίστηκε καταπιστευματοδόχος σε ποσοστό της κληρονομιαίας περιουσίας, είναι, μετά το θάνατο της βεβαρημένης, κληρονόμος εκ διαθήκης επί των επιδίκων»

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτέος ο δεύτερος λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8α του άρθρου 559 ΚΠολΔ.

Εν προκειμένω το Εφετείο απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την ένσταση παραγραφής των εναγομένων, κατά παραδοχή ως κατ’ ουσίαν βάσιμης της παραπάνω αντένστασης αναστολής της παραγραφής της ενάγουσας, την οποίαν έκρινε ως ορισμένη και νόμιμη παρά τη μη ρητή αναφορά ως προς το χαρακτηρισμό του εν λόγω ισχυρισμού ως αντένστασης, και η οποία, όπως έχει ως άνω διατυπωθεί ήταν νόμιμη και ορισμένη , αφού περιείχε όλα τα αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία, ενώ η σιωπηρά αποδοχή της κληρονομιάς του διαθέτη Α. Χ. με βάση τη δεύτερη διαθήκη αναφέρεται έμμεσα στην αγωγή και δεν απαιτούνταν άλλα επιπρόσθετα στοιχεία.

Επομένως, το Εφετείο με το να κρίνει ως ορισμένη και, συνακόλουθα, ως παραδεκτά προταθείσα την εν λόγω αντένσταση της ενάγουσας, δεν έλαβε υπόψη, παρά το νόμο, απαραδέκτως προταθέντα πράγματα και ο δεύτερος λόγος αναίρεσης των αναιρεσειόντων από τον αριθ. 8α του άρθρου 559 ΚΠολΔ, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμος.

 

Περαιτέρω, και οι λοιποί λόγοι αναίρεσης απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι, και εν τέλει απορρίφθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.  

 

Απόφ. ΑΠ…..

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας