facebook

Κράνος Μοτοσικλετιστή –  Έλλειψη

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (300 ΑΚ)  – Απορριπτέα της Επιβαίνουσας ενάγουσας στην επέλευση του βαρύτατου  τραυματισμού της 

λόγω παράλειψης Χρήσης Κράνους

Βάσει των σαφών συμπερασμάτων στην Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη οι  τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες που υπέστη η ενάγουσα ουδόλως

μπορούσαν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν με τη χρήση προστατευτικού κράνους

 Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 110.000 ευρώ

Λόγω της μόνιμης ολικής αναπηρίας της ενάγουσας σε ποσοστό 100%, ηλικίας  21 ετών

 

Ηθική Βλάβη  (ΑΚ 932) 120.000 ευρώ Δαπάνη  Μίσθωσης Κατοικίας στην Αττική και  Αμοιβής Μεσίτη – Επιδικαστέα

Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος Οκτώβριος 2023

Κράνος Μοτοσικλετιστή –  Έλλειψη

 

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (300 ΑΚ)  – Απορριπτέα της Επιβαίνουσας ενάγουσας στην επέλευση

του βαρύτατου  τραυματισμού της  λόγω παράλειψης Χρήσης Κράνους (1)

 

Βάσει των σαφών συμπερασμάτων στην Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη του διορισθέντος από το δικαστήριο ιατρού πραγματογνώμονα

οι  τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες που υπέστη η ενάγουσα ουδόλως μπορούσαν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν με τη χρήση προστατευτικού κράνους

 

Κρίθηκε, ότι, σύμφωνα με  την ιατρική πραγματογνωμοσύνη του διορισθέντος από το δικαστήριο ιατρού πραγματογνώμονα, ο οποίος απαντώντας στα τεθέντα από το δικαστήριο ερωτήματα, γενεσιουργός αιτία του βαρύτατου τραυματισμού της υπό δικαστική συμπαράσταση ενάγουσας και της μόνιμης αναπηρίας της, αποτέλεσε αποκλειστικά και μόνον η βίαιη μετατόπιση του εγκεφάλου εντός της κρανιακής κοιλότητας ως αποτέλεσμα της πολλαπλής σύγκρουσης της κεφαλής επί του οδοστρώματος και των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν επί του πλέοντος στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ανεξαρτήτως του  ότι η παθούσα δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Ακόμα και τα πλέον προηγμένα κράνη, που διατίθενται και χρησιμοποιούνται στην πολεμική αεροπορία, δεν μπορούν αντικειμενικά να επηρεάσουν τις γωνιώδεις/ περιστροφικές δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται και ασκούνται επί του εγκεφάλου σε συνθήκες βίαιων συγκρούσεων και, επομένως, ούτε μπορούν να αποτρέψουν τις τραγικές συνέπειες αυτών.

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 110.000 ευρώ

Λόγω της μόνιμης ολικής αναπηρίας της ενάγουσας σε ποσοστό 100%, ηλικίας  21 ετών κατά το ατύχημα, της επιδικάσθηκε το ποσό των 110.000 ευρώ ως πρόσθετη αυτοτελή αποζημίωση κατ’ άρθρο  931 ΑΚ, καθώς η μόνιμη αυτή βλάβη της υγείας της  σαφώς θα επηρεάσει το κοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό μέλλον της και την  καθημερινή της  ζωή, και κοινωνική της εξέλιξη.   

Ηθική Βλάβη  (ΑΚ 932) 120.000 ευρώ 

Για εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης (ΑΚ 932)  που υπέστη η ενάγουσα   από τον βαρύτατο  τραυματισμό της  και της συνεπείας αυτού  μόνιμης ολικής αναπηρίας της, επιδικάσθηκε στην  ενάγουσα  το εύλογο ποσό των 120.000 ευρώ,  λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του  ατυχήματος, τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής,  την αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του οχήματος,  το είδος και την έκταση του τραυματισμού της ενάγουσας, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της ενάγουσας, πλην της ασφαλιστικής εταιρίας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική.   

Δαπάνη  Μίσθωσης Κατοικίας στην Αττική

και  Αμοιβής Μεσίτη – Επιδικαστέα

 

Επιδικάσθηκαν στην ενάγουσα, κάτοικο Κέρκυρας, οι δαπάνες: α) μίσθωσης κατοικίας  στην Κηφισιά  Αττικής, για ιατρική παρακολούθηση  από τους  θεράποντες ιατρούς του  νοσοκομείου ΚΑΤ  καθώς και τη συνέχιση του προγράμματος  λειτουργικής αποκατάστασης στο Τμήμα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του ίδιου νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης και της εγγραφής της  στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, β) αμοιβής μεσίτη για την ανεύρεση της μισθωμένης κατοικίας.

Δαπάνες Απορριπτέες ως Αβάσιμες

α) Αγοράς και εγκατάστασης ηλεκτρικών ειδών, β) αγοράς επίπλων, γ) αγοράς οικιακού εξοπλισμού, ειδών καθαρισμού και διακόσμησης   του μισθωμένου διαμερίσματος 

Τα παραπάνω αγωγικά κονδύλια απορρίφθηκαν ως ουσιαστικά αβάσιμα,  καθώς δεν αποδείχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του μισθωμένου διαμερίσματος, ούτε  αποδείχθηκε ότι συνδέονται αιτιωδώς με τον ένδικο τραυματισμό της ενάγουσας, αφού οι δαπάνες αυτές  αφορούν σε συνήθεις δαπάνες διαβίωσης, ενώ από την αγορά των ανωτέρω πραγμάτων ωφελήθηκε η ενάγουσα από την χρησιμοποίησή τους. 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη – Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (300 ΑΚ)

Κρίθηκε ότι η παράλειψη χρήσης προστατευτικού κράνους εκ μέρους του θανόντος μοτοσικλετιστή δεν συνδέεται αιτιωδώς με το επελθόν ζημιογόνο αποτέλεσμα, καθότι αποδείχθηκε ότι ο θάνατος αυτού επήλθε από τον τραυματισμό του στον αυχένα, ο οποίος σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, θα είχε προκληθεί, ακόμη και εάν αυτός  φορούσε το κράνος ασφαλείας, αφού η χρήση του κράνους θα προστάτευε μόνο την κεφαλή του και όχι τον αυχένα του. Επομένως απορρίπτεται ως αβάσιμη η σχετική ένσταση συντρέχουσας αμέλειας του θανόντος στην έκταση του τραυματισμού του και στην επέλευση του θανάτου του, Μον.Εφ.Πατρ. 172/2020, ΕΣυγκΔ 2020/114.

  Απορρίπτεται  ως αβάσιμη η ένσταση περί συντρέχοντος πταίσματος του θανόντος μοτοσικλετιστή, λόγω έλλειψης προστατευτικού κράνους. Όπως αποδείχθηκε σύμφωνα και με μαρτυρική κατάθεση φίλου του, ο θανών φορούσε προστατευτικό κράνος, το οποίο όμως λόγω της πρόσκρουσης της κεφαλής του, στο εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του πλαστικού προφυλακτήρα του ζημιογόνου οχήματος, αποχωρίστηκε από την κεφαλή του και βρέθηκε στο άκρο δεξιό τμήμα της οδού, Μον.Εφ.Αθ.2528/2020, ΕΣυγκΔ 2020/223.

   Απορριπτέα ως αβάσιμη η ένσταση των εναγομένων περί συντρέχοντος πταίσματος του οδηγού της μοτοσικλέτας στις σωματικές του βλάβες λόγω έλλειψης κράνους. Ναι μεν δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων φορούσε κράνος πλην όμως ο τραυματισμός του δεν επιδεινώθηκε από τη μη χρήση του κράνους, αφού δεν έφερε κακώσεις κεφαλής, αλλά πέραν από τα κατάγματα των κάτω άκρων, υπέστην κάταγμα λάρυγγα, το οποίο δεν θα αποτρεπόταν από το κράνος. Μον. Εφ. Θρακ. 32/2020, ΕΣυγκΔ 2021/137.

  Το γεγονός ότι ο θανών μοτοσικλετιστής  υπέστη κάκωση και στο κρανίο δεν συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι δεν φορούσε το κράνος, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να απώλεσε αυτό λόγω της πτώσης και του συρσίματός του στο οδόστρωμα και της σύγκρουσης. Κρίθηκε δε ότι ο θανάσιμος τραυματισμός του, θα επήρχετο ακόμη και εάν δεν είχε τραυματισθεί στο κρανίο, από τις υπόλοιπες πολλαπλές κακώσεις των λοιπών ζωτικών οργάνων αυτού, (θώρακα, κοιλίας, σπληνός, πνευμόνων, ήπατος και μεσεντερίου). Συνεπώς, απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας του, ως προς την πρόκληση και την έκταση της σωματικής του βλάβης, Μον.Πρ.Πατρ.202/2020, ΕΣυγκΔ 2020/306.

   Απορριπτέα ως αβάσιμη η σχετική ένσταση συντρέχοντας πταίσματος, καθόσον ο θάνατος του θα είχε επέλθει ακόμα και αν έφερε προστατευτικό κράνος, αφού σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση του ιατροδικαστή, ο θάνατος επήλθε συνεπεία των βαρέων κακώσεων στην περιοχή της κεφαλής, του θώρακος και της κοιλίας, όπως έχει κριθεί και με την υπ’ αριθ. 1178/2018 απόφαση του Δικαστηρίου, Μον. Πρ. Αθ.1514/2020, ΕΣυγκΔ 2021/473.

 

  1. Μίσθωση Κατοικίας – Δαπάνη Επιδικαστέα

   Επιδικαστέα κρίθηκε η σχετική δαπάνη, προκειμένου ο παθών να διαμένει κατά τα Σαββατοκύριακα που εξερχόταν από το Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων για όσο χρόνο νοσηλευόταν σ’ αυτό, αλλά και μετά την έξοδό του απ’ αυτό για το χρονικό διάστημα που απαιτείτο να παραμένει στην Αθήνα για διενέργεια των αναγκαίων φυσικοθεραπειών, Μον.Εφ.Αθ. 4114/2008, ΕΣυγκΔ 2010/124.

Η ενάγουσα μητέρα του παθόντος (δικαστική συμπαραστάτης), η οποία μέχρι του ατυχήματος ήταν κάτοικος Ζακύνθου, αναγκάστηκε να προβεί προσωρινά σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος στη Βάρη Αττικής, ήτοι πλησίον του νοσοκομείου, στο οποίο παρέμεινε από τον Αύγουστο έτους 2019 έως και το Σεπτέμβριο έτους 2020, καταβάλλοντος συνολικά μηνιαίως (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων αυτού) το ποσό των 900 ευρώ. Ώστε το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την αιτία αυτή ανέρχεται συνολικά σε (900 ευρώ μηνιαίως χ 13 μήνες=) 11.700 ευρώ, Μον.Πρ.Αθ.559/2022, ΕΣυγκΔ 2022/368.

 Επιδικαστέες οι Δαπάνες της ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ κατοικίας (Πλησίον του Νοσοκομείου), για την αναγκαίαν βοήθειαν και συμπαράστασιν του παθόντος υπό της ΣΥΖΥΓΟΥ του), μετά των Κοινοχρήστων καί των Παγίων δαπανών Κοινής Ωφελείας (Φώς, νερό κλπ). Μον.Πρ.Αθ. 4738/2022, ΕΣυγκΔ 2002/541.

Αποδείχθηκε ότι όταν ο ανήλικος παθών εξήλθε από το νοσοκομείο δεν ήταν δυνατόν να επιστρέψει στην οικία του στην επαρχία, διότι έπρεπε να παρακολουθεί το πρόγραμμα στο Κέντρο Αποκατάστασης που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής. Για το λόγο αυτό παρέμεινε με τη μητέρα του στην Αθήνα. Επιδικάσθηκε το ποσό πού αναλογεί στην εκμίσθωση διαμερίσματος (μετά της σχετικής δαπάνη ΔΕΗ και κοινοχρήστων), Μον.Πρ.Αθ. 259/2017, ΕΣυγκΔ 2017/269

Απόφ.Μον.Πρωτ……

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας