facebook
Αρχική Αφιέρωμα Ιδρυτού Δικηγόρων Με σεβασμό προς τη μνήμη του ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Με σεβασμό προς τη μνήμη του ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

O Δικηγόρος & Συγγραφέας & Ιδρυτής , Εκδότης και Συντάκτης του Μοναδικού Περιοδικού στο είδος του «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» Ονούφριος Ονουφριάδης υπήρξεν αναμφισβήτητα ο αναμορφωτής του Αυτοκινητικού Δικαίου, το οποίον πραγματεύεται τόσο τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος όσο και την αστική ευθύνη που πηγάζει από το τροχαίο ατύχημα. Εκείνο που έχει τεράστια ση- μασία είναι ότι αφού ασχολήθηκε o Ονούφριος Ονουφριάδης με πλήρως οργανωμένο Δικηγορικό Γραφείο και κατά τον πλέον επιμελημένο τρόπο αποκλειστικά και μόνο με υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, ως επί το πλείστον από την μεριά του θύματος και λιγότερο από τη μεριά του υπόχρεου σε αποζημίωση , και μάλιστα δύο (2) δεκαετίες και συγκεκριμένα την10 ετία του 1950 και την 10 ετία του 1960 με αξιόλογες επιτυχίες στον τομέα της ειδικότητας του και αφού υλοποίησε πλήρως τις απαιτήσεις του τροχαίου ατυχήματος συνέγραψε τα έτη 1969 και 1970 το Δίτομο αριστουργηματικό έργο του «Το Δίκαιο των Πεζών και των Τροχοφόρων» , το οποίον πραγματεύεται τη Νομοθεσία & Ερμηνεία & Νομολογία του Δικαίου των πεζών και των τροχοφόρων και έτυχεν ευρυτάτης αποδοχής απ όλο το νομικό κόσμο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι μόνον ο Δικηγόρος που γνωρίζει άριστα τη νομοθεσία, την ερμηνεία , τη νομολογία και προπάντων τη δικαστηριακή πρακτική των τροχαίων ατυχημάτων και έχει χειριστεί και μάλιστα με επιτυχία μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και προπάντων από τη θέση του παθόντα, η οποία είναι σαφώς δυσκολότερη απ ότι η θέση του υπόχρεου σε αποζημίωση, μπορεί να κα- τανοήσει καλύτερα το τροχαίο ατύχημα και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στη διαμόρφωση του αυτοκινητικού δικαίου και στους ασχολουμένους με την εφαρμογή του είτε ως Δικηγόρων είτε ως Δικαστών, πράγμα το οποίον συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση με τον ανωτέρω Δικηγόρο και Συγγραφέα. Ο Ονούφριος Ονουφριάδης πέραν του ανωτέρω έργου του συνέγραψε κατά και- ρούς και μέχρι σήμερα πέντε (5) Κώδικες Οδικής Κυκλοφορίας, όπου παραθέτει τη νομοθεσία, την ερμηνεία και τη νομολογία των διατάξεών τους, οι οποίοι έτυχαν ευρυτάτης αποδοχής και αναγνωρίσεως από το νομικό κόσμο. Επειδή ακριβώς ο Ονούφριος Ονουφριάδης υπήρξεν άριστος γνώστης του ανω- τέρω αντικειμένου εδίδαξε ως Καθηγητής της Ερμηνείας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από το έτος 1978 μέχρι 1988 στις Σχολές Αξιωματικών και στις Σχολές Μετεκπαίδευσης των Αστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Ονούφριος Ονουφριάδης , πέραν του ανωτέρω αξιόλογου έργου του και πέραν της εν γένει προσφοράς του είτε ως Δικηγόρος είτε ως Συγγραφέας είτε ως Καθη- γητής στο χώρο του αυτοκινητικού δικαίου υπήρξεν το έτος 1973 ο Ιδρυτής, ο Εκ- δότης και ο Συντάκτης του μηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», το οποίον εκδίδεται ανελλιπώς από του ανωτέρω χρόνου ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα και επειδή ακριβώς έχει αντάξιους συνεχιστές θα συνεχίζει να εκδί- δεται στο διηνεκές. Το εν λόγω περιοδικό ασχολείται βασικά με τη δημοσίευση της Ελληνικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε εκδιδομένων δι- οικητικών πράξεων και των αξιόλογων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων , αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα, με ενδιάφεροντα σχόλια. Πολλές φορές σχο- λιάζει ακόμη και με σκληρή γλώσσα διάφορες λανθασμένες αποφάσεις, ακόμη και Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας μας, συμβάλλοντας κατ αυτό τον τρόπο στην αλλαγή της λανθασμένης ή αναχρονιστικής νομολογίας και στη διαμόρφωση της νομολογίας σύμφωνα με τα εκάστοτε κοινωνικά και οικονομικά κρατούντα στη Χώρα μας. Επί πλέον δε δημοσιεύει ακόμη και αξιόλογες αποφάσεις των Ανωτάτων Ευ- ρωπαϊκών Δικαστηρίων, με ενδιαφέροντα σχόλια, προάγοντας κατ& αυτό τον τρόπο έτι περισσότερο τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Έχει οργανώσει κατά καιρούς διάφορα Συνέδρια όπως π.χ πρόσφατα στην Πάτρα, στη Βέροια, στην Ξάνθη κ.λ.π με αξιόλογους Ομιλητές για την προαγωγή του αυτοκινητικού δικαίου. Επειδή ακριβώς το εν λόγω Περιοδικό συνεργάζεται στενά με πλειάδα Δικηγόρων ανά την Επικράτεια , που ασχολούνται με το τροχαίο ατύχημα, παρακολουθεί στενά τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις δικαστηριακές πρακτικές αναφορικά με το ανωτέρω αντικείμενο, δημοσιεύει έγκαιρα τα εκάστοτε εκδιδόμενα νομοθετήματα, τις εκά- στοτε εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της Χώρας μας, αξιόλογες αποφάσεις με ενδιαφέροντα σχόλια διαφόρων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ως και αξιόλογα άρθρα διακεκριμένων Νομομαθών , αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα, αποτελεί πράγματι το «Ευαγγέλιο» των ασχολούμενων είτε ως Δικηγόρων είτε ως Δικαστών με το αυτοκινητικό δίκαιο. Γνωρίζω τον ανω- τέρω Δικηγόρο & Συγγραφέα & Ιδρυτή, Εκδότη και Συντάκτη του παραπάνω Περιο- δικού και συνδεόμουν μαζί του φιλικά και επαγγελματικά από το έτος 1980 μέχρι πρόσφατα που μας αποχαιρέτησε. Εξ αυτού δε του λόγου έχω ασφαλή άποψη περί της εν γένει προσωπικότητάς του και της εν γένει προσφοράς του στη διαμόρφωση του αυτοκινητικού δικαίου. Και είναι αληθές ότι ο Ιδρυτής, Εκδότης και Συντάκτης του Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ, ο οποίος μάλιστα παράλληλα με το ανωτέρω συγγραφικό, εκδοτικό και συντακτικό έργο του ασκούσε και ενεργό δικηγορία με αυτοκινητικές υποθέσεις περίπου 40 χρόνια, συμ- βάλλοντας κατ αυτό τον τρόπο έτι περισσότερο στην προαγωγή του αυτοκινητικού δικαίου, τελείωσε πρόσφατα και συγκεκριμένα μεσημβρινές ώρες της 26ης Απριλίου 2011, πλήρης ημερών, το βιολογικό κύκλο του, πλην όμως επειδή ακριβώς το όνομά του συνδέεται αναπόσπαστα με το παραπάνω Περιοδικό του με την έννοια ότι όταν κάνουμε λόγο για το όνομά του εννοούμε χωρίς άλλο το εν λόγω Περιοδικό του και αντίστροφα, επειδή ο εν λόγω Αξιολογότατος Ιδρυτής & Εκδότης & Συντάκτης του Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» έχει αντάξιους συνε- χιστές με προοπτικές περαιτέρω αναβαθμίσεως του και επειδή ακριβώς κατόπιν τούτου το εν λόγω Περιοδικό θα συνεχίσει στο διηνεκές τους ανωτέρω λειτουργικούς σκοπούς του θα είναι αιωνία η μνήμη του Αξιολογότατου Δικηγόρου & Συγγραφέα και Ιδρυτή & Εκδότη και Συντάκτη του παραπάνω Περιοδικού ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ.

Με σεβασμό προς τη μνήμη του ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ