facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Περιεχόμενα Τεύχους Ιούλιος 2017
Άρθρα-Απόψεις
Ο Δικονομικός τρόπος προβολής των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου
(Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 242, 248 του Ν. 4364/2016 και 53 του Ν.
4438/2016), υπό Γεωργίου Αμπατζή Δικηγόρου ε.τ.
Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ
(Ανεπαρκείς Αιτιολογίες)
Ελλείψεις αναγόμενες μόνον στην ανάλυση και στάθμιση των αποδεικτικών
μέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αν
αυτό διατυπώνεται σαφώς, δε συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες.
Διόρθωση Στοιχείων Διαδίκου
Επιτρεπτή διόρθωση της επωνυμίας της αναιρεσίβλητης με δήλωση του
πληρεξουσίου δικηγόρου δια των προτάσεων, δεδομένου ότι από την εσφαλμένη
αυτή αναγραφή δεν δημιουργείται αμφιβολία για την ταυτότητα της διαδίκου,
ούτε βλάβη στους αναιρεσείοντες, οι οποίοι και δεν αντιλέγουν.
Εκτροπή Οχήματος λόγω υπερβολικής ταχύτητας
Εκσφενδονισμός οδηγού εκτός οχήματος και εγκλωβισμός συνεπιβάτη
Αναίρεση για το κρίσιμο ζήτημα ποιος ήταν στη θέση του οδηγού
Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ για ανεπαρκείς και
αντιφατικές αιτιολογίες αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα του ποιος ήταν ο οδηγός
του ζημιογόνου αυτοκινήτου κατά τον χρόνο του ατυχήματος και ποιος ήταν ο
συνεπιβάτης αυτού, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος ως
προς την συνδρομή των νομίμων όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων που
εφαρμόστηκαν.
Επικουρικό Κεφάλαιο
Περιορισμός Ευθύνης του βάσει Ν.4092/2012 – Απορριπτέος
Εν προκειμένω απορριπτέα η ένσταση ως μη νόμιμη καθότι, οι αξιώσεις των
εναγουσών έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε
πριν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.
Ηθική Βλάβη 90.000 ευρώ
Στον ευρισκόμενο σε κατάσταση άγρυπνου κώματος (Φυτό)
Η επιδίκαση από το Εφετείο ποσού 90.000 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, στον αναιρεσίβλητο – παθόντα, που βρίσκεται σε αφασία
(άγρυπνο κώμα) και δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, δεν παραβιάζει ευθέως,
με εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου
932 ΑΚ, ούτε τα διδάγματα της κοινής πείρας. Κατά συνέπεια, απορρίπτεται ως
αβάσιμος ο εκ του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.
Μέθη Οδηγού
Δεν αποδείχθηκαν περιστατικά συνυπαιτιότητας ή από κοινού αιτιότητας του
οδηγού του ΙΧΕ ο οποίος αν και οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος (0,46
mg/l α’ μέτρηση και 0,39 mg/lit β’ μέτρηση, με μέθοδο αλκοολόμετρου), κρίθηκε ότι
δεν ευθύνεται για τη πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος.
Παράσυρση του εν Μέθη Πεζού
εκτός διαβάσεως
Παράσυρση του εν μέθη πεζού, ο οποίος κινούμενος ομορρόπως με τα οχήματα σε
χωμάτινο έρεισμα και έχοντας στα αυτιά του ακουστικά σύνδεσης με το κινητό
του τηλέφωνο, επιχείρησε να διασχίσει, εκτός διαβάσεων πεζών, κάθετα το
οδόστρωμα λεωφόρου. Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 Εφετειακή απόφαση που
έκρινε αποκλειστικώς υπαίτιο τον ανωτέρω πεζό για ασαφείς και ανεπαρκείς
αιτιολογίες.
Παράσυρση Πεζής εκτός Διαβάσεως
που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα Λεωφόρου
Αποκλειστική υπαιτιότητα της 77χρονης πεζής η οποία επιχείρησε να διασχίσει
λεωφόρο κάθετα σε σημείο απαγορευμένο για τους πεζούς, αφού στο μέσον της
λεωφόρου και σε όλο το μήκος αυτής υπήρχε κεντρική διαχωριστική νησίδα των
δύο ρευμάτων κυκλοφορίας με προστατευτικές μεταλλικές μπάρες ύψους 1,60 μ.,
τις οποίες έπρεπε να υπερπηδήσει, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από ΙΧΕ όχημα
και να υποστεί σοβαρές σωματικές βλάβες, συνεπεία των οποίων επήλθε ο
θάνατός της.
 
Πρόσκρουση ΙΧΕ επί εμποδίων – Σκύλων εντός αυτοκινητοδρόμου
Ευθύνη της αναδόχου παραχωρησιούχου Εταιρίας Κατασκευής Εθνικής Οδού
Επί αξιώσεων αποζημίωσης τρίτου λόγω αδικοπραξίας, οφειλόμενης σε πράξη ή
παράλειψη στη συντήρηση και λειτουργία συγκεκριμένου τμήματος της Εγνατίας
Οδού, ευθύνονται εις ολόκληρον τόσο η ανάδοχος όσο και η κυρία του έργου
«Εγνατία Α.Ε.», στην οποία παραχωρήθηκε κατά νόμο η επίβλεψη και
παρακολούθηση εκτέλεσης των συγκεκριμένων συμβάσεων δημοσίων έργων. Το
αυτό ισχύει και προκειμένης αναδοχής για την κατασκευή συμπληρωματικών
εργασιών διαμόρφωσης με άλλους αναδόχους. Νόμω αβάσιμη συνεπώς, κρίνεται
η άρνηση εκ μέρους της «Εγνατίας Α.Ε.» της ευθύνης της εκ προστήσεως σε
σχετικές δίκες.
Πρόστηση
μεταξύ εργοδότη και εργολάβου Δημόσιων Έργων
Αν με τη βούληση του προστήσαντος ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να
χρησιμοποιεί τρίτους (υποπροστηθέντες) στη διεκπεραίωση της υποθέσεως του
προστήσαντος, αυτοί θεωρούνται προστηθέντες του αρχικού προστήσαντος, ο
δε τελευταίος ευθύνεται και για τις αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων, χωρίς να
προσαπαιτείται να ασκεί έλεγχο ή να δίδει οδηγίες και εντολές σε αυτούς. Δεν
θεωρείται προστηθείς του εργοδότη ο εργολάβος, που δε βρίσκεται σε σχέση
εξαρτήσεως. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και επί εκτελέσεως δημοσίου έργου.
Συγκρούσεις Διαδοχικές – Καραμπόλα
Όταν ο παθών ενάγει περισσότερους οδηγούς που προξένησαν ζημιά στο
αυτοκίνητο του λόγω αλλεπαλλήλων με αυτό συγκρούσεων (λόγω καραμπόλας)
και δεν μπορεί να εξακριβωθεί η έκταση της ζημίας που προξενήθηκε από κάθε
σύγκρουση, δεν είναι υποχρεωμένος ν’ αναφέρει στην αγωγή του και το
ποσοστό ευθύνης του καθενός απ’ αυτούς ή το ποσοστό συμμετοχής του στην
έκταση της ζημίας. Ο προσδιορισμός του ποσοστού αυτού θα καθοριστεί στη δίκη
της αναγωγής.
Σύγκρουση καθέτως κινουμένων
ΙΧΕ οχήματος και μοτοσικλέτας
Εκτροπή και διαδοχικές προσκρούσεις επί σταθμευμένων
Παραβίαση ΣΤΟΠ
Αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη οδηγού μοτοσυκλέτας, ο οποίος
παραβιάζοντας πινακίδα Ρ2 ΣΤΟΠ εισήλθε σε διασταύρωση προσκρούοντας στο
μέσον του εκ δεξιών κανονικώς κινούμενου ΙΧΕ οχήματος. Λόγω της ανωτέρω
πρόσκρουσης η μοτοσυκλέτα εξετράπη συρόμενη στο οδόστρωμα και επέπεσε σε
άλλα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημίες σ΄αυτά.
Τόκοι Επιδικίας
Το Εφετείο δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του αριθμού 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ
με το να επιδικάσει (αυξημένους) τόκους επιδικίας, κατά το άρθρ. 346 ΑΚ, όπως
ισχύει μετά την εν λόγω αντικατάστασή του, που ορθά εφάρμοσε, καθόσον τέτοιοι
τόκοι οφείλονται και στην προκείμενη περίπτωση που το καταψηφιστικό αίτημα
της αγωγής περιορίστηκε σε αναγνωριστικό.
 
Τόκοι Επιδικίας
Αίτημα Επιδίκασης από την επίδοση προηγούμενης αγωγής
 
Ψυχική Οδύνη Νηπίου (2,5 μηνών)
Εγγονής του θανόντος Παππού
Αναγνωρίζεται η δυνατότητα χρηματικής ικανοποίησης για αποθετική ή για
μέλλουσα ψυχική οδύνη του νηπίου, την οποία, λόγω της μικρής ηλικίας του και
της ατελούς ακόμη ανάπτυξης της συναισθηματικής του ωριμότητας δεν μπορεί να
αισθανθεί κατά το χρόνο θανάτωσης του οικείου του.
 

Διαβάστε επίσης :

Τι είπαν κατά καιρούς για εμάς

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έχετε κουραστεί να αναζητήτε νομολογία πελαγοδρομόντας με ελάχιστες δυνατότητες εξειδίκευσης της αναζήτησης σας;

 
 
 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας