Αρχική Νομολογία Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου Μη Καταβολή Ληξιπρόθεσμων Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών (άρθρο 25 παρ.1Ν.1882/1990)

Μη Καταβολή Ληξιπρόθεσμων Βεβαιωμένων Χρεών προς το Δημόσιο για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών (άρθρο 25 παρ.1Ν.1882/1990)

AAA ΕΛΕΝΗΣ COPY VARIS ΚΟΡΥΦΑΙΑΟ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Μη Καταβολή Ληξιπρόθεσμων Βεβαιωμένων Χρεών

προς το Δημόσιο για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων  μηνών (άρθρο 25 παρ.1Ν.1882/1990)

Για ποσό υπερβαίνον τα 150.000 ευρώ σε βάρος του  κατηγορουμένου ατομικά και ως μέλους ΟΕ (711.341 ευρώ)

 

 Ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος του ότι, κατά το διάστημα από 31-3-2012 έως 29-3-2015, όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών προς το Δημόσιο για διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών, το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Είχε βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. σε βάρος του ατομικά και ως ομόρρυθμου μέλους των εταιρειών… Ο.Ε., χρέη υπέρ του Δημοσίου, όπως ακριβώς αναγράφονται στον πίνακα χρεών της  που συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την αίτηση ποινικής δίωξης του Προϊσταμένου συνολικό ποσόν 711.341 ευρώ που αφορά βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία ηθελημένα δεν κατέβαλε.

 Ήδη με τη διάταξη του άρθρ. 71 παρ.2 ν.4174/2013, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 8 ν.4337/2015 τα άνω ποσά αναπροσαρμόστηκαν έτσι ώστε να τιμωρείται :

 α) με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους εκείνος του οποίου το συνολικό χρέος από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και

 β) τριών τουλάχιστον ετών εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 510 παρ.1 στοιχ.δ΄ ΚΠΔ

Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορουμένου (άρθρ. 170 παρ.2, 333 παρ.2, 93 παρ.3, 139 ΚΠΔ) πρέπει να προβάλλονται με σαφήνεια και ορισμένα.

 

Άρνηση από τον κατηγορούμενο του νομικού χαρακτηρισμού της αποδιδόμενης σ΄αυτόν πράξης

δεν αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό αλλά άρνηση της κατηγορίας

 

Αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για την  αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί οικονομικής αδυναμίας του κατηγορουμένου να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό.

  Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ο αναιρεσείων δια του συνηγόρου του παρέδωσε στο δικαστήριο έγγραφο σημείωμα με το οποίο ισχυρίστηκε κατά τα ουσιώδη σημεία του ότι  ουδέποτε είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το καταλογισθέν σε βάρος του ποσόν.Ο ισχυρισμός αυτός που δεν είναι αυτοτελής, αλλά συνιστά άρνηση του υποκειμενικού στοιχείου του δόλου,δεν έχρηζε ιδιαίτερης αιτιολογίας,καθώς η αιτιολόγησή του εμπεριέχεται στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή και στη θέληση πραγμάτωσης των αντικειμενικών στοιχείων του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο,για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, το δε δικαστήριο, αν και δεν είχε υποχρέωση, αιτιολόγησε την απορριπτική του κρίση διαλαμβάνοντας ότι ο ισχυρισμός δεν αποδείχθηκε από τον κατηγορούμενο και πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.Ακόμα όμως και αν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα είχε υποχρέωση να καταβάλει κάποιο ποσό ως ένδειξη καλής θέλησης και πρόθεσης,αν όχι εξόφλησης τουλάχιστον να μειώσει το υφιστάμενο χρέος του, πράγμα το οποίο δεν έκανε για μεγάλο χρονικό διάστημα.Ο μοναδικός λόγος αναίρεσης,με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση της αναιτιολόγητης απόρριψης του  ισχυρισμού περί οικονομικής αδυναμίας να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.

 

Απόφ. ΑΠ…….Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

AAA ΕΛΕΝΗΣ COPY VARIS ΚΟΡΥΦΑΙΑΟ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας