facebook
Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Παράσυρση Ανηλίκου Πεζού Επί διπλής διαχωριστικής γραμμής που κρατούσε η μητέρα του Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος επέπεσε με σφοδρότητα επί του ανηλίκου τον οποίο κρατούσε από το χέρι η μητέρα του, επί διπλής διαχωριστικής γραμμής Απόφ.

Παράσυρση Ανηλίκου Πεζού Επί διπλής διαχωριστικής γραμμής που κρατούσε η μητέρα του Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος επέπεσε με σφοδρότητα επί του ανηλίκου τον οποίο κρατούσε από το χέρι η μητέρα του, επί διπλής διαχωριστικής γραμμής Απόφ.

 Παράσυρση Ανηλίκου Πεζού
Επί διπλής διαχωριστικής γραμμής που κρατούσε η μητέρα του
Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ ο οποίος επέπεσε με σφοδρότητα επί του ανηλίκου τον οποίο κρατούσε από το χέρι η μητέρα του, επί διπλής διαχωριστικής γραμμής.

Εποπτεία Ανηλίκου (1)
Απορριπτέα η ένσταση υπαιτιότητας της μητρός του (εξ ΑΚ 300), αφού απεδείχθη ότι η ίδια συνόδευε τα τέκνα της, τα οποία μάλιστα κρατούσε με τα χέρια της, είχε περάσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας των οχημάτων μετά το προηγούμενο έλεγχο και βρισκόταν τη στιγμή εκείνη ακίνητη επί της διπλής διαχωριστικής διαγράμμισης, προς έλεγχο της κινήσεως των οχημάτων και του άλλου ρεύματος κυκλοφορίας.

Αποζημίωση επί Θανατώσεως Προσώπου
Επιδικάσθηκαν έξοδα κηδείας, και κατασκευής μαρμάρινου τάφου

Ψυχική Οδύνη 360.000 ευρώ (2)
Επιμεριζόμενα
ανά 120.000 ευρώ στους γονείς 80.000 ευρώ στον ανήλικο αδελφό Ανά 25.000 ευρώ σε παππού – γιαγιά

Απόφ. Μον.Πρωτ. Αθ.4010/2004
Πρόεδρος: Μαρία Σιδέρη Δικηγόροι: Μιχαήλ Νικολιδάκης – Βασιλική Κουρσούνη

Σχόλια – Παρατηρήσεις
1) Στην πράξη ανακύπτει πάντοτε επίκαιρο το ζήτημα της Εποπτείας Ανηλίκων σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων (Παράσυρση πεζού), ιδιαίτερα όταν οι ανήλικοι καθημερινώς κυκλοφορούν για μετάβαση των στα σχολεία. Η πολιτεία εθέσπισε τον θεσμό του σχολικού τροχονόμου, με μεγάλη ανταπόκριση και λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. άρθρο υπό τον τίτλο ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΑΚ 923) στα πλαίσια της σύγχρονης διαμόρφωσης της οικογενειακής ζωής και των κοινωνικών αναγκών. Ευθύνη γονέων για μη άσκηση της δέουσας εποπτείας επί των ανηλίκων τέκνων τους υπό Ον. Ονουφριάδη,Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Δ/ντού Σύνταξης ΣΕΣυγκΔ ΣΕΣυγκΔ 2004/66.
βλ. σχετικώς και
ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ των ΓΟΝΕΩΝ διά μη άσκησιν δεούσης ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, απορριπτέα, καθ όσον δεν ήτο αναγκαίο να μεταβαίνει η μικρή μαθήτρια στο σχολείο με την συνοδεί-αν των γονέων της. Εφ.Αθ. 299/1991 ΕΣυγκΔ 1991/126
Παράσυρση 11ετούς, ισταμένου επί της διαχωριστικής γραμμής (15 μέτρα εκείθεν των δια¬βάσεων των πεζών). Αποκλειστική υπαιτιότης του οδηγού (εν όψει προειδοποιητικών πινακίδων επικινδύνου θέσεων λόγω σχολείων κλπ). Ανεύθυνοι οι γονείς. Μον.Πρ.ΑΘ. 6711/1995 ΣΕΣυγκΔΙ 996/396.

ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΙ οι ΓΟΝΕΙΣ ως μη ασκήσαντες την δέουσαν ΕΠΟΠΤΕΙΑΝ “Διότι δεν ήταν αναγκαίο να μεταβαίνει η ανήλικη για τα κάλαντα, με τη συνοδεία των γονέων της, τυχόν δε αντιθέτως συμβαίνον προϋποθέτει ελευθερία χρόνου των γονέων της αλλά ακόμη δεικνύει ιδιαίτερη γι αυτή φροντίδα, η οποία υπερβαίνει το απαιτούμενο για την περίπτωση μέτρο. Μον.Πρ.Πατρ. 1124/1996 ΣΕΣυγκΔ 1998/174.

Εποπτεία ανηλίκου διαζευγμένων γονέων – Υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου εκ του νόμου ή βάσει συμβάσεως. Εποπτεία μεταξύ άλλων εκ του νόμου ασκούν οι γονείς στα πλαίσια άσκησης της γονικής μέριμνας (ΑΚ 1510). Αν εχώρισε διαζύγιο των γονέων, τότε η γονική μέριμνα (και η μέρος αυτής αποτελούσα εποπτεία) ρυθμίζεται βάσει του άρθρου 1513 ΑΚ, δηλαδή ρυθμίζεται από το δικαστήριο. 

Πολλές φορές όμως οι γονείς δεν προσφεύγουν για το σκοπό αυτό στο δικαστήριο. Η γονική μέριμνα τότε αναλαμβάνεται από τον ένα γονέα με την ανοχή του άλλου. Και στην περίπτωση αυτή ο γονέας με τον οποίο διαμένει το ανήλικο τέκνο θεωρείται “εποπτεύων” κατά την έννοια του άρθρου 923 ΑΚ. Αλλά και ο έτερος γονέας, με τον οποίο δεν διαμένει μονίμως το ανήλικο τέκνο, κατά το διάστημα της μετ αυτού επικοινωνίας θεωρείται “εποπτεύων” κατά το ανωτέρω άρθρο 923 ΑΚ. Αν εποπτεύοντες είναι περισσότεροι (π.χ. γονείς) υφίστανται μεταξύ τους εις ολόκληρον ευθύνη (αρθρ. 926 ΑΚ). 2) 
Ο εποπτεύον να παραμέλησε υπαίτια την εκ του νόμου εποπτεία του ανήλικου. Κατά το άρθρο 923 ΑΚ τεκμαίρεται μαχητά ότι σε περίπτωση που ο εποπτευόμενος παράνομα προκάλεσε τη ζημία σε άλλον ο εποπτεύων παραμέλησε την εποπτεία και μάλιστα από υπαιτιότητα του. 

Ο εποπτεύων μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη του, ισχυριζόμενος κατά τρόπο ορισμένο και αποδεικνύοντας, είτε ότι δεν παραμέλησε την εποπτεία, είτε ότι η παραμέληση της εποπτείας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του, είτε ότι η ζημία θα προκαλούνταν και αν ακόμη ασκούσε την προσήκουσα εποπτεία. Ειδικότερα ο εποπτεύον πρέπει κατά τρόπο ορισμένο να ισχυρισθεί και εν αμφισβητήσει να αποδείξει ποία μέτρα αυτός σε συγκεκριμένη περίπτωση έλαβε για να ανταποκριθεί στο καθήκον εποπτείας. Εφ. Αθ. 9400/1998 ΣΕΣυγκΔ 2001/564.

Βλ. ομοίως και Μον.Πρ.Θεσ/νίκης 16860/2003 ΣΕΣυγκΔ 2005/217: Το μέτρο της επίβλεψης εξαρτάται από την ηλικία, τη σύνεση, το βαθμό αδυναμίας ή αναπηρίας. Κρίσιμο είναι το προλεπτό της βλαπτικής συμπεριφοράς και ο βαθμός πιθανότητας για επέλευση της.

2) Στην κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση έγινε δεκτό το γεγονός ότι η μητέρα του ατυχούς αποβιώσαντος ανηλίκου που ήταν παρούσα κατά το ένδικο ατύχημα, (εφόσον μέσα από τα χέρια της παρασύρθηκε το τέκνο της), πάσχει από μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο και παρακολουθείται για υποστηρικτική ψυχοθεραπεία από ψυχιάτρους – ψυχοθεραπευτές.
Κείμενο Απόφ. Μον.Πρ.Αθ. 4010/2004