facebook
1.Ειδική Διαδικασία Διαφορών για Αμοιβές από την παροχή Εργασίας 
 
2. Νομοθετικό Πλαίσιο της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης των Μισθωτών
    Υποχρεώσεις Εργοδότη
 
3. Διαφορά Απορρέουσα από Αμοιβή Δικηγόρου με Σύμβαση 
    έμμισθης Εντολής 
 
4. Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας
 
5. Παραβίαση της Αρχής της ίσης Μεταχείρισης 
 
6. Αναιρετική Διαδικασία κατ’ άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ 
 

 

Ειδική Διαδικασία Διαφορών για Αμοιβές από την παροχή Εργασίας

Η ένδικη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε κατά Εφετειακής αποφάσεως, εκδοθείσας κατ΄αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για αμοιβές από την παροχή εργασίας.

Νομοθετικό Πλαίσιο της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης των Μισθωτών

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης των μισθωτών θεμελιώνεται σε Συνταγματικές διατάξεις, σε διατάξεις του ΑΚ αλλά και σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις , όπως είναι η Συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα , η αρχή αυτή κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 22 παρ. 1, στον ΑΚ , στο άρθρο 288, και στην Συνθήκη περί ίδρυσης της Ευρωπαικής Κοινότητας, στο άρθρο 141.

Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει στον εργοδότη, όταν προβαίνει σε οικειοθελή μισθολογική ή άλλη εργασιακή παροχή, μονομερή ή συμβατική προς ορισμένους εργαζόμενους να μην εξαιρεί από αυτήν άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό την έννοια της ομοιότητας των συνθηκών απασχόλησης, εκτός εάν εξαίρεση ή απόκλιση δικαιολογείται από αντικειμενικό λόγο.  

Διαφορά Απορρέουσα από Αμοιβή Δικηγόρου με Σύμβαση έμμισθης Εντολής

Η ενάγουσα, δικηγόρος Αθηνών, με τις από 7.5.2007 και 15.6.2009 αγωγές της κατά του εναγομένου και ήδη αναιρεσιβλήτου, ισχυρίστηκε ότι προσλήφθηκε από το τελευταίο την 1.10.1982 με σύμβαση έμμισθης εντολής και προσέφερε έκτοτε σ’ αυτό τις υπηρεσίες της, αμειβόμενη με πάγια μηνιαία αντιμισθία , μέχρι 28.6.2004, οπότε το εναγόμενο κατήγγειλε τη σύμβαση και έπαυσε να αποδέχεται τις υπηρεσίες της. Με την τελεσίδικη απόφαση αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης και της επιδικάστηκαν μισθοί υπερημερίας μέχρι τον Νοέμβριο του 2004.Το εναγόμενο κατά το διάστημα της υπερημερίας του αλλά και μεταγενέστερα κατέβαλλε οικειοθελώς στις τρεις νεώτερες συναδέλφους της αντιμισθία υψηλότερη εκείνης που κατέβαλλε στην ίδια. Ζήτησε δε , μεταξύ των άλλων, να αναγνωριστεί ότι, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, το εναγόμενο υποχρεούται να της καταβάλει (κατά την τάξη επικουρικότητας που σημειώνεται στις αγωγές), τις αναφερόμενες αναλυτικά διαφορές αποδοχών μεταξύ των αποδοχών που κατά τα αναφερόμενα διαστήματα η ίδια έλαβε, από τις υψηλότερες αποδοχές που έλαβαν οι εν λόγω συνάδελφοί της κατά τα ίδια διαστήματα. Επί των αγωγών αυτών εκδόθηκαν οι 93/2008 και 64/2010 αντίστοιχα αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στην Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας

Το εναγόμενο σωματείο ιδρύθηκε με το από 10/6/1877 ΒΔ και αποτελεί ιδιόρρυθμο σωματείο ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται ως προς τη λειτουργία του από το καταστατικό του και τον ν. 3711/1928, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, τελεί δε ενόψει και του σκοπού που επιδιώκει και των διεθνών δεσμεύσεων, υπό καθεστώς πλήρους αυτονομίας και υπό τον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Με σύμβαση έμμισθης εντολής που καταρτίστηκε μεταξύ του εναγομένου και της ενάγουσας στην Αθήνα την 1/10/1982, το εναγόμενο προσέλαβε την ενάγουσα για να του παρέχει τις υπηρεσίες της ως δικηγόρος της Διεύθυνσης Δικαστικού αυτού, με μηνιαία πάγια αντιμισθία κατά τα οριζόμενα στην ατομική σύμβαση έμμισθης εντολής και στις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής η ενάγουσα προσέφερε πράγματι στο εναγόμενο σωματείο τις ως άνω υπηρεσίες της μέχρι την 1/7/2004, που εκείνο με την από 28/6/2004 έγγραφη καταγγελία του κατήγγειλε τη σύμβαση αυτή και έπαυσε έκτοτε να αποδέχεται τις υπηρεσίες της.

Παραβίαση της Αρχής της ίσης Μεταχείρισης

Οι αποδοχές αυτές είναι υψηλότερες από εκείνες που όφειλε να καταβάλει στην ενάγουσα στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα και κατά το υπερβάλλον καταβλήθηκαν εξ ελευθεριότητος-οικειοθελώς από το εναγόμενο. Επομένως, εν προκειμένω παραβιάστηκε από την εργοδότη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Αναιρετική Διαδικασία κατ’ άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ

Μόνη η παραδοχή ότι οι συνάδελφοι της ενάγουσας υπερέχουν αυτής ως προς την ποσότητα των υπηρεσιών που προσέφεραν στο εναγόμενο, η δεύτερη δε και ως προς την επιμόρφωση, δεν επαρκεί για να θεμελιώσει, κατ’ αντικειμενική κρίση, την τελική παραδοχή ότι συνέτρεχε ειδικός και σοβαρός λόγος που δικαιολογούσε την διαφορετική – δυσμενέστερη μεταχείριση της ενάγουσας κατά τα διαστήματα αυτά, αν ληφθεί ιδίως υπόψη ότι κατά τις παραδοχές της προσβαλλομένης. Καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής της νομοθεσίας και οι λόγοι της αναίρεσης, καθώς ο δεύτερος πρόσθετος λόγος, οι οποίοι, ενόψει και της διάταξης του άρθρου 562 παρ. 4 ΚΠολΔ, εκτιμώνται ενιαία ως αιτιάσεις από το άρθρο 559 αριθμ. 19 ΚΠολΔ είναι βάσιμοι.

Αναιρείται η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

 

ΑΠ…..

Αμοιβή Δικηγόρου

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας