facebook

Περιεχόμενα Παρόντος Τεύχους

Ανάκληση Προδικαστικής Απόφασης για Προσκόμιση Φορολογικών Δηλώσεων και Δήλωση Έναρξης Επαγγέλματος προς Απόδειξη Εισοδημάτων

Σελ. 472

Αποζημίωση  επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ  40.000 ευρώ

Δυσμορφία λόγω Ιριδοπληγίας  – Μετατραυματικό Γλαύκωμα

Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης 559 αριθ.1 και 19 ΚπολΔ της αναιρεσίβλητης ασφαλιστικής εταιρίας  περί παραβίασης των άρθρων 929, 931 ΑΚ 937 ΑΚ, 10 παρ. 2 Ν. 489/1976 και 268 παρ.1 ΑΚ. Σελ. 402

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 40.000 ευρώ

Ολική Τύφλωση Δεξιού Οφθαλμού – Μερική Αριστερού Οφθαλμού

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που επιδίκασε μικρότερο χρηματικό ποσό, εσφαλμένα έκρινε, δεκτού γενομένου εν μέρει, ως ουσιαστικά βάσιμου του σχετικού λόγου της έφεσης του ενάγοντος – εκκαλούντος. Σελ. 424

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 30.000 ευρώ

Συνταξιούχου 56 ετών  – Ισόβια Δυσμενείς Ψυχολογικές Επιδράσεις

Κρίθηκε ότι  ο ενάγων συνεπεία του ένδικου τραυματισμού του κατέστη δια βίου, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 82%. (πρωτοδίκως  το κονδύλιο απορρίφθηκε ως μη νόμιμο). Σελ. 436

 

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ

Παράλυση κάτω Άκρων

Σελ. 464

 

Αποθετική Ζημία Συντηρητή – Καπετάνιου (Σκίπερ) Σκαφών Αναψυχής

Απόδειξη με Μαρτυρικές Καταθέσεις και Ένορκες Βεβαιώσεις – Κρίσιμο είναι το πραγματικό ζήτημα της δυνατότητας πορισμού εισοδήματος από την εργασία κι επομένως, η σχετική ζημία επέρχεται ανεξαρτήτως της έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ, την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Σελ. 473

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος  – Οικιακή Βοηθός – Η Σύζυγος

Έσφαλε  η εκκαλουμένη απόφαση, η οποία αφενός μεν δέχθηκε ότι ο ενάγων είχε ανάγκη υποκατάστατης δύναμης για το μικρότερο χρονικό διάστημα, και αφετέρου εσφαλμένα μείωσε  σε ποσοστό 20% κατά τα παραπάνω την αποζημίωσή του αυτή λόγω μη χρήσης κράνους. Σελ. 438

 

Αποκλειστικοί Νοσοκόμοι οι Γονείς

Οι προβληθέντες από την εναγόμενη ισχυρισμοί προς απόρριψη του εν λόγω κονδυλίου, που ερείδονται στο ότι η ενάγουσα είναι δικαιούχος του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας, τυγχάνουν απορριπτέοι ως ουσιαστικά αβάσιμοι. Σελ. 465

 

Δικαστική Ομολογία – Συνομολόγηση Υπαιτιότητας

Aποτελεί πλήρη απόδειξη των ομολογηθέντων πραγματικών περιστατικών. Σελ. 435

 

Εκτροπή – Ανατροπή Οχήματος – Εκσφενδονισμός Επιβάτη

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού IXE οχήματος, ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα (140 χ/ω), απώλεσε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί, να διασχίσει το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, να προσκρούσει σε στύλο φωτισμού,  και να ανατραπεί. Σελ. 463

 

Επιδείνωση της Υγείας  του Παθόντος – Προβλεπτή

Επιμήκυνση 5ετούς παραγραφής σε 20ετία

της  εκ του άρθρου 931 ΑΚ αξίωσης λόγω Μόνιμης Αναπηρίας

Εφόσον η ενιαία αξίωση αποζημίωσης από την αδικοπραξία του τροχαίου ατυχήματος μέρος της οποίας αποτελεί και  η εκ της ΑΚ 931 αξίωση τελεσιδίκησε πριν την παρέλευση 5ετίας,  επήλθε επιμήκυνση της παραγραφής σε 20 ετία.  Σελ. 402     

 

Ζώνη Ασφαλείας Έλλειψη  

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Επιβαίνοντος Ανηλίκου

 Απορριπτέα ως αβάσιμη  δοθέντος ότι επί αγωγής ανηλίκου δεν μπορεί να αντιταχθεί από τον εναγόμενο συντρέχον πταίσμα του ανηλίκου λόγω της μη πρόσδεσης του με ζώνη ασφαλείας, καθόσον η σχετική ευθύνη βαρύνει όχι τον ανήλικο, αλλά το συνοδό του. Σελ. 463

 

Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 50.000 ευρώ

Ολική Τύφλωση Δεξιού Οφθαλμού – Μερική Αριστερού Οφθαλμού

 Αντί των 45.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων, Σελ. 424

Ηθική Βλάβη 60.000 ευρώ

Στον δια βίου ανάπηρο, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 82% (αντί των 20.000 ευρώ πρωτοδίκως).

Σελ. 437

 

Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ)

α) 25.000 ευρώ αντί των 15.000 ευρώ πρωτοδίκως (πολυτραυματία) – β) 12.000 ευρώ αντί των 7.000 ευρώ πρωτοδίκως (κάταγμα έξω σφυρού). Σελ. 452

 

Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 120.000 ευρώ – Παράλυση κάτω Άκρων

Σελ. 464

 

Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

Κρίθηκε ότι οι σωματικές βλάβες του συνδέονται αιτιωδώς με την παράλειψη αυτή. Κρίθηκε συνυπαίτιος σε ποσοστό 30% στην έκταση της ζημίας. Σελ. 423

Το ποσοστό συνυπαιτιότητας 20% του πολυτραυματία ενάγοντος οδηγού της μοτοσικλέτας, λαμβάνεται υπόψη μόνο για τις αξιώσεις από τον τραυματισμό του στη γνάθο. Δεν λαμβάνεται υπόψη για τις αξιώσεις που δεν σχετίζονται με τον ανωτέρω τραυματισμό του. Εσφαλμένα η εκκαλουμένη απόφαση μείωσε κατά το ανωτέρω ποσοστό 20% την αγωγική ένδικη αξίωση πλασματικής δαπάνης (άρθρ. 930 παρ.3 ΑΚ). Σελ. 435

Απορριπτέα ως αβάσιμη η σχετική ένσταση συντρέχοντας πταίσματος καθόσον ο θάνατος του θα είχε επέλθει ακόμα και αν έφερε προστατευτικό κράνος. Σελ. 473

 

Οικιακή Βοηθός η Μητέρα και ο Αδελφός – Δαπάνη Μέλλουσα 

Καταβλητέα εφάπαξ. Σελ. 425

 

Ολική Καταστροφή Μοτοσικλέτας

Η επισκευή της μοτοσικλέτας κρίθηκε  οικονομικά ασύμφορη. Σελ. 453

 

Στέρηση Διατροφής Συζύγου – Τέκνου σε  Άκυρο Γάμο

λόγω μη Λύσεως του Προηγούμενου Γάμου του Θανόντος

Αξίωση Επιδικαστέα. Σελ. 472

 

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων ΙΧΕ αυτοκινήτου και  Μοτοσικλέτας

Παράνομη έξοδος του ΙΧΕ αυτοκινήτου από υπόγειο χώρο στάθμευσης

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού του ΙΧΕ  που εισήλθε ανέλεγκτα σε ισόπεδο οδικό κόμβο προκειμένου να τον διασχίσει παράνομα και να εισέλθει  στην απέναντι οδό παρά την απαγόρευση λόγω διπλής διαχωριστικής γραμμής. Σελ. 435

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων ΙΧΕ οχήματος και Μοτοσικλέτας

κατά την διενέργεια Αντικανονικού Προσπεράσματος

Παραβίαση Διπλής Διαχωριστικής Γραμμής – Υπαιτιότητα 60% του οδηγού ΙΧΕ – Υπαιτιότητα40% του οδηγού της. Σελ. 423

 

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων (Καραμπόλα)  

σε Οδό που εκτελούντο Έργα με Εργοταξιακή Οδική Σήμανση 

 Προσπέραση  του πρώτου στη σειρά ΙΧΕ αυτοκινήτου σε μη επαρκή χώρο καθώς η αριστερή  λωρίδα στην οποία προτίθετο να εισέλθει έκλεινε με κώνους. Συνυπαίτιοι του ένδικου τροχαίου ατυχήματος και των συνεπειών του κρίθηκαν όλοι οι εμπλακέντες οδηγοί. Σελ. 451

Φάρμακα  Ορισμένο της Δαπάνης

 Δεν απαιτείται να αναφέρεται  ειδικά το όνομα των φαρμάκων που αγοράσθηκαν  με σχετικές αυτόματες αποδείξεις των ταμειακών μηχανών των φαρμακείων. Σελ. 438

Χειρουργικές Επεμβάσεις – Μέλλουσες

Προς Βελτίωση της Υγείας του Ενάγοντος

Δαπάνη Επιδικαστέα – (πρωτοδίκως απορρίφθηκε ως προοώρως ασκηθείσα). Σελ. 437

 

Ψυχική Οδύνη  (932 ΑΚ) 320.000 ευρώ

Αναιρετική Διαδικασία

Αυξητική τάση επιδικασθέντων ποσών

Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο επιδίκασε για το θάνατο της ανυπαίτιας  19χρονης συνεπιβαίνουσας : ανά 130.000 ευρώ στον πατέρα και στην μητέρα (αντί των 90.000 ευρώ πρωτοδίκως) – ανά 20.000 ευρώ σε καθένα από τους δύο παππούδες (αντί των 15.000 ευρώ πρωτοδίκως) – 20.000 ευρώ στην γιαγιά (αντί των 15.000 ευρώ πρωτοδίκως). Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι τα παραπάνω ποσά δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος και το δικαστήριο  δεν υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας. Σελ. 415

 

Ψυχική Οδύνη

Αναιρετική Διαδικασία κατ άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ

Απορριπτέος ως αβάσιμος ο   λόγος αναίρεσης της Ασφαλιστικής Εταιρίας

Η σχέση Υπαιτίου και Θύματος δεν αποτελεί  Αυτοτελή Πραγματικό Ισχυρισμό ούτε και Κριτήριο Επιδίκασης Χρηματικής Ικανοποίησης λόγω Ψυχικής Οδύνης στα μέλη της οικογένειας του θύματος

ούτε και αφορά την αρχή της  αναλογικότητας. Σελ. 416

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Οι συνδρομητές του περιοδικού λαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ κωδικό πρόσβασης στην
Τ.Ν.Π. ο Σόλων αποκτώντας πρόσβαση
στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων Νομοθεσίας.
Τώρα με ένα κλικ ακόμα και εάν ο χρήστης αγνοεί τον αριθμό των Νομοθετημάτων (ΦΕΚ, ΚΥΑ , ΠΟΛ, ΝΟΜΟΥΣ κλπ)
Αναζητήστε σε 478387 ΦΕΚ και 89808 ΝΟΜΟΥΣ με τον τρόπο της  Google.
Επίσης λαμβάνουν εβδομαδιαία ενημέρωση που περιλαμβάνει
Α) Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου.
Β) Τα εβδομαδιαία Νομοθετήματα
Γ)  Μοναδική Αρθρογραφία και εισηγήσεις των Πανελληνίων Συνεδρίων της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου
Δ)  Νομικά Νέα

Τι είπαν για εμάς

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
               ΜΙΧΑΛΗΣ  ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ 
www.esd.gr
Τηλ.210.9824002 & 6977 000500
Emailinfo@esd.gr