facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Ποινικό αδίκημα οι επιθέσεις σε εφοριακούς – Από 150.000 ευρώ οι δεσμεύσεις από το ΣΔΟΕ για εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου

Ποινικό αδίκημα οι επιθέσεις σε εφοριακούς – Από 150.000 ευρώ οι δεσμεύσεις από το ΣΔΟΕ για εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου

Μια πολυσέλιδη τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

 

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

 1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του α.ν.1920/1939 σχετικά με τη λειτουργία της «Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» (Ε.Ο.κ.Κ). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Συνιστάται μια (1) οργανική θέση εκτελεστικού οργάνου της Διοίκησης της Επιτροπής την οποία καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας αυτής.

Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία πρόσληψης και επιλογής του προσωπικού της Επιτροπής.

Ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα, η θητεία, τα καθήκοντα του, κ.λπ. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Γενικός Γραμματέας, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται στην θέση που υπηρετούσε πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, αν προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που η θέση αυτή έχει καταργηθεί, συνιστάται προσωποπαγής θέση για όλο τον χρόνο παραμονής του στην υπηρεσία. Επίσης, ρυθμίζονται ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα για τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής.

 1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3296/2004, σχετικά με το πλαίσιο των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών και ακινήτων που πραγματοποιεί σε επείγουσες περιπτώσεις, η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο..Ε). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζονται:
  οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου των εν λόγω δεσμεύσεων (εκτιμώμενη ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κ.λπ.),
  η διαδικασία δέσμευσης, περιορισμού ή ανάκλησης αυτής καθώς και το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του μέτρου, κλπ.
 2. Συμπληρώνονται και αντικαθίστανται διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), στα εξής σημεία:
  α. Δίνεται ευρύτερος ορισμός της έννοιας «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού».
  β. Οι ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 102 του ανωτέρω Κώδικα (απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κ.λπ. των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών) εφαρμόζονται (από 1.3.2018) αναλόγως και για το μείγμα καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού.

4.α. Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεση της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την νομική υπεράσπιση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελεσάντων, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων. Οι ανωτέρω παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και υπό τις λοιπές οριζόμενες προϋποθέσεις. Η εκπροσώπηση αυτών από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποκλείει την εκπροσώπηση τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εκπροσώπησή τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης τους, δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, η ΑΑΔΕ υποχρεούται, με απόφαση του Διοικητή, να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών και μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα, συνοδευόμενο από θετική εισήγηση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.
Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Εάν οι ανωτέρω καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην ΑΑΔΕ τις ως άνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η πολιτική αγωγή.

 1. Τροποποιείται ο αναφερόμενος στην παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016«Πίνακας Ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ» ως προς το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 15 στις Γούρνες Ηρακλείου, ώστε τμήμα αυτού να μεταβιβαστεί αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

 1. Εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών, (4.631 ευρώ), που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.4354/2015, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζομένους είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποδοχές και οι εν γένει πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και αποζημιώσεις των εν λόγω προσώπων καθορίζονται με κ.υ.α. και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 90% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου (8.314,56 ευρώ x 90% = 7.483,10 ευρώ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο

Τροποποίηση του α.ν. 1920/1939 (Α’ 346)

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του α.ν. 1920/1939, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία ανάδειξης μελών της «Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων», ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη σύνδεση του εξαιρετικά σημαντικού κληροδοτήματος των μεγάλων εθνικών ευεργετών Ευαγγέλου και Κωνσταντίνου Ζάππα, με τους κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας και του έργου του, και την ισχυροποίηση των δεσμών του με την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του α.ν.1920/1939 και με το πρώτο εδάφιο αυτής ορίζεται ότι η θέση του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής εμπίπτει στις θέσεις εκτελεστικών οργάνων διοίκησης, για τα οποία έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ν.4369/2016.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 25 του α.ν.1920/1939 και ορίζεται ο τρόπος επιλογής του προσωπικού εν γένει με ειδικότερη ανάπτυξη στην επιλογή του προσώπου και τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, ο ρόλος του οποίου, είναι συντονιστικός, οργανωτικός αλλά και υπεύθυνος για την υπόδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και των απαραίτητων πρακτικών για την υλοποίησή τους, θέτοντας και την απαιτούμενη στοχοθεσία, μέσα από το εκπονούμενο, με επιμέλεια των υπηρεσιών της Επιτροπής, και υπό την ευθύνη του, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης.  
Με την παρ. 4 προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 26, με σκοπό την επίλυση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων που αφορούν στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής.
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται από το παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ισχύουν
Τέλος, με την παράγραφο 7 σκοπείται η προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, στις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες κατισχύουν κάθε αντίθετης προϋφιστάμενης διάταξης, ενώ, με μεταβατική διάταξη ορίζεται ο τρόπος ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την άμεση λειτουργία του υπό τις νέες ρυθμίσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο… 
Τροποποίηση του α.ν. 1920/1939

1. Το άρθρο 3 του α.ν. 1920/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως, και κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί διοικήσεως της υπό του Ευαγγέλη Ζάππα καταλειφθείσης εις το Έθνος περιουσίας» (Α’ 346) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
1. α. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εν λόγω απόφαση, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομικών από κατάλογο είκοσι (20) προτεινομένων μελών, ο οποίος καταρτίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται γνώση και εμπειρία του αιτούντος στα θέματα νομοθεσίας και διαχείρισης κοινωφελών περιουσιών, καθώς και αξιόλογη υπηρεσιακή και κοινωνική δράση. Για την κατάρτιση του καταλόγου, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών απευθύνει, επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία του ενός (1) μηνός, έγγραφο αίτημα για την υποβολή σχετικής πρότασης προς:
1)    τον Υπουργό Εξωτερικών,
2)    τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
3)    τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
4)    τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
5)    τον Υπουργό Τουρισμού,
6)    τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής,
7)    τον Δήμαρχο Αθηναίων,
8)    τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,
9)    το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
10)    το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
11)    το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
12)    την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
13)    το Οικονομικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
14)    τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών,
15)    τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
16)    την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδας.
Οι ερωτώμενοι φορείς προτείνουν μέλη τους για την κατάρτιση του καταλόγου ή ενημερώνουν για την αδυναμία τους να προτείνουν μέλος, μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου αιτήματος.
Το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών μπορεί να συμπληρώνει τον κατάλογο και αυτεπαγγέλτως με προσωπικότητες που διακρίνονται για την πνευματική, οικονομική κοινωνική ή κοινωφελή τους δράση, καθώς και με απογόνους της οικογένειας Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου Ζάππα. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική.
β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής, που συμμετέχει στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση, κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την λήξη της θητείας τους και μέχρι τον διορισμό και ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.».

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του α.ν. 1920/1939 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων υφίσταται μία (1) οργανική θέση εκτελεστικού οργάνου της Διοίκησης της Επιτροπής, επιλεγόμενο κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4369/2016(Α’ 33), την οποία καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής, ο οποίος είναι ο Προϊστάμενος των οργανικών μονάδων της. Υφίστανται, επίσης, οι εξής οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού: α) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού / Οικονομικού, β) Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Γεωπόνων, γ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ, Τεχνολόγων Εφαρμογών, δ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Γραφικών Τεχνών, ε) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού/Λογιστικού, στ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δακτυλογράφων, ζ) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, επιμελητή κήπων, κλάδου Γεωργικού, η) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Τεχνικού, ενός ηλεκτρολόγου και ενός υδραυλικού.
  θ) Δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δενδροανθοκηπουρών. ι) Μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Χειριστών Η/Υ.
  ια) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Τεχνικού, ενός ελαιοχρωματιστή και ενός ξυλουργού (μαραγκού), ιβ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων, ιγ) Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Κλητήρων – Θυρωρών, ιδ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, του κλάδου Καθαριστών – Καθαριστριών.
  Κάθε άλλη θέση μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, καταργείται.
  Με απόφαση της Επιτροπής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε μόνιμη θέση ή σε θέση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατατάσσεται ή εντάσσεται στις παραπάνω μόνιμες θέσεις, εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα.».

 1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του α.ν. 1920/1939, αντικαθίστανται ως εξής:
  «1. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής, πλην του Γενικού Γραμματέα, διορίζονται κατά τη διαδικασία διορισμού των μόνιμων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση για την κίνηση διαδικασίας προσλήψεων λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της, η οποία συντάσσεται κατ’ έτος και από την οποία ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο για τις κενές οργανικές θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και για τις διαμορφωμένες υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την πλήρωση καθεμιάς από τις προτεινόμενες προς κάλυψη θέσεις. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής η πρόσληψη γίνεται με απόφαση της Επιτροπής. Ο υπάλληλος διανύει ετήσια δοκιμαστική υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής αν πρέπει να καταστεί μόνιμη η πρόσληψή του. Οι αποφάσεις πρόσληψης μονιμοποίησης και προαγωγής των υπαλλήλων, εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
  2. Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που η θέση είναι κενή, το θέμα εισάγεται με επιμέλεια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με τη διαδικασία της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016(Α’ 33).
  Για την προς πλήρωση θέση, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4369/2016ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).
  Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα και μετά τη λήξη της, για τα θέματα που αφορούν ή συνδέονται με τις υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα και την πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Η άσκηση των καθηκόντων Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ως προς όλες τις συνέπειες. Ο Γενικός Γραμματέας, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται στην θέση που υπηρετούσε πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, αν προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που η θέση αυτή έχει καταργηθεί, συνιστάται προσωποπαγής θέση για όλο τον χρόνο παραμονής του στην υπηρεσία. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά την κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της δράσης της (master plan), με τετραετές χρονοδιάγραμμα, με στόχο την αύξηση της προβολής του έργου και την επέκταση του κύκλου των δραστηριοτήτων της. Επεξεργάζεται προτάσεις για την τροποποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής, με υπόδειξη του Διοικητικού Συμβούλιου, και τις υποβάλλει σ’ αυτό προς συζήτηση. Κατ’ έτος καταρτίζει, με τη συνεργασία των υπηρεσιών, και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο με τις διακριθείσες προσωπικότητες στον ελληνικό χώρο και την ομογένεια, με βάση τον οποίο η Επιτροπή αποφασίζει την βράβευση επιφανών Ελλήνων. Λοιπές αρμοδιότητές του που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εξακολουθούν να ισχύουν.».

 1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 26 του α.ν.1920/1939 προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Για τα πρόσωπα που υπηρέτησαν με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, αν προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, ο χρόνος της υπηρεσίας τους στην Επιτροπή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που υπηρετούσαν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Για τα πρόσωπα αυτά η Επιτροπή καταβάλλει, σε κάθε περίπτωση, τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, στον τομέα που είχαν ασφαλισθεί, κύρια και επικουρικά, κατά τον αμέσως προηγούμενο του διορισμού τους εργασιακό χρόνο, από τον οποίο τομέα και μόνο μπορούν να αξιώνουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.».

 1. Η διαδικασία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων κινείται με την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η θητεία του υφισταμένου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής παρατείνεται μέχρι τον διορισμό νέου, και πάντως μέχρι την 10.8.2018. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 1. Υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων που αντικαθίστανται ή τροποποιούνται από το παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ισχύουν.

 1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης της θέσης του Γενικού Γραμματέα κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει με τρόπο αντίθετο τα θέματα που ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…

Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3296/2004

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η περίπτωση ε’ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) και καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιβολής, από την Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), του διασφαλιστικού μέτρου της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, η έκταση του μέτρου καθώς και η διαδικασία επιβολής και άρσης αυτού. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η εναρμόνιση της διάταξης με τις διατάξεις της παρ. 1 του όρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 17 , και της παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α. – ν.δ. 53/1974, Α’ 256). Η ρύθμιση του μέτρου γίνεται με τρόπο ώστε αφενός να είναι δυνατή η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχομένου, αφετέρου να περιορισθεί η διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης σε σχέση με την επιβολή του.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι το μέτρο λαμβάνεται σε επείγουσες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η εκτιμώμενη ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), κατά περίπτωση. Περαιτέρω, ορίζεται το αποφασιστικό όργανο επιβολής της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, η διαδικασία δέσμευσης, περιορισμού ή ανάκλησης αυτής καθώς και το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του μέτρου. Τέλος ορίζεται ανώτερο χρονικό όριο διατήρησης του μέτρου, καθώς και η δυνατότητα παράτασης αυτού με ειδικά αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης.
Πέραν τούτου, με τις παρ. 2 και 3 ρυθμίζεται η τύχη των υφισταμένων δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων που έχει επιβάλλει η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., βάσει του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.
Για μεν τις δεσμεύσεις που αφορούν σε υποθέσεις αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., προβλέπεται ότι αίρονται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η πρόβλεψη αυτή γίνεται υπό το πρίσμα της υπ’ αριθμ. 3316/2014 απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, σύμφωνα με το σκεπτικό της οποίας «[η διάταξη] του άρθρου 30 παρ. 5 περίπτ. ε’ είναι ανεφάρμοστη διότι αντίκειται στα άρθρα 5 παρ 1, 17 παρ 1 και 25 παρ 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.»
Περαιτέρω, ρυθμίζεται το θέμα της άρσης των δεσμεύσεων τις οποίες έχει επιβάλλει η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και αφορούν υποθέσεις οι οποίες έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Οι υποθέσεις αυτές είναι εκείνες για τις οποίες έχει αποσταλεί έκθεση ελέγχου στις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές, υποθέσεις της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α* 94) και του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α’ 141), καθώς και οι λοιπές φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε.
Τέλος, με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 6, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές επαληθεύσεις για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων, όπως τούτο προβλέπεται αντίστοιχα στην περίπτ. ια της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Άρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3296/2004

1. Η περίπτ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών και ακινήτων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε επείγουσες περιπτώσεις επί ερευνών οικονομικού εγκλήματος που πραγματοποιεί η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε) σύμφωνα με την παρ 2, εφόσον η εκτιμώμενη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων, υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), κατά περίπτωση.
Η δέσμευση γίνεται, χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή του τρίτου, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Η δέσμευση γνωστοποιείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης κοινοποίησης – γνωστοποίησης με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο – της πράξης, προς τον οργανισμό ή την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
Η πράξη δέσμευσης επιδίδεται, εντός δέκα (10) ημερών από την ισχύ της, στον καθ’ ου ή στον τρίτο – σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή κοινής θυρίδας – οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση. Κατά τη διάρκεια της έρευνας το όργανο που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει αυτήν ολικά ή μερικά κατ’ εκτίμηση των αντιρρήσεων ή των ευρημάτων της έρευνας.
Τα πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί η πράξη δέσμευσης δύνανται, με αίτησή τους προς το όργανο που εξέδωσε αυτήν, να ζητήσουν την αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών, αναγκαίων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.
Η δέσμευση ισχύει μέχρι την περαίωση της έρευνας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως έξι (6) το πολύ μήνες με ειδικά αιτιολογημένη νέα πράξη του οργάνου που εξέδωσε την πράξη δέσμευσης.»

2. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, και αφορούν υποθέσεις που εκκρεμούν στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε αίρονται μετά από αίτηση του καθού η πράξη δέσμευσης δύνανται δε να επιβληθούν εκ νέου σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις.

3. Οι δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.3296/2004 και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες έχει αποσταλεί έκθεση ελέγχου στις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές, υποθέσεις της υποπαρ. Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α’ 141), οι οποίες μεταφέρονται από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και λοιπές φορολογικές ή τελωνειακές υποθέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο, αίρονται κατά περίπτωση ως εξής:
α) για τις φορολογικές υποθέσεις κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου στη Φορολογική Διοίκηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση πράξεων και προτεραιοποιούνται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Φ.Δ., εφόσον ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
β) για τις τελωνειακές υποθέσεις με απόφαση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ, κατόπιν αίτησης του προσώπου σε βάρος του οποίου έχει ληφθεί από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. το μέτρο της δέσμευσης, εφόσον διαζευκτικά:
αα) έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό βάσει καταλογιστικής πράξης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση ελέγχου ή βάσει δικαστικής απόφασης μεταρρύθμισης της καταλογιστικής πράξης 
ββ) έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που ακυρώνει την καταλογιστική πράξη στο σύνολο της και για λόγους ουσίας,
γγ) έχει εκδοθεί απαλλακτική πράξη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία έχει αποσταλεί η σχετική έκθεση ελέγχου για το πρόσωπο σε βάρος του οποίο έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης
δδ) έχει καταβληθεί ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του 70% των διαφυγόντων δασμών και φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και των αναλογούντων τόκων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, το πρόσωπο σε βάρος του οποίο έχει ληφθεί το μέτρο της δέσμευσης υποβάλλει σχετική αίτηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής στην οποία έχει αποσταλεί η έκθεση ελέγχου, ο οποίος υποχρεούται να εκδώσει καταλογιστική πράξη εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλως το μέτρο της δέσμευσης αίρεται αυτοδικαίως, εε) έχουν ληφθούν τα προβλεπόμενα κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ 356/1974, Α’….) αναγκαστικά μέτρα είσπραξης..

4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι ως άνω υπάλληλοι δύνανται να προβαίνουν στη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Άρθρο…

Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 τροποποιούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α” 265), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.4410/2016 (Α’ 141), αναφορικά με τον ορισμό του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθόσον με τη διεύρυνση του ορισμού της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 53Α του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, το οποίο υπόκειται σε φόρο κατανάλωσης, αφενός προσαρμόζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και αφετέρου επιδιώκεται η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, η αποφυγή στρεβλώσεων, η εξασφάλιση της εύρυθμης και ομοιόμορφης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς καθώς και η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων μέσω της ομοιόμορφης και ίσης φορολογικής μεταχείρισης συναφών προϊόντων με τα ίδια κύρια χαρακτηριστικά (παραγωγή αερολύματος μέσω θέρμανσης και όχι καύσης), η αγορά των οποίων εμφανίζεται ιδιαιτέρως αναπτυσσόμενη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 προστίθεται στην παράγραφος 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 η κατ’ αναλογία εφαρμογή της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τις ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών και για τα προϊόντα της περίπτωσης στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α για λόγους νομοτεχνικής πληρότητας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Άρθρο …
Τροποποίηση του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. Η περίπτ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α”265), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.4410/2016 (Α’ 141), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ως «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο περιέχει καπνό και παράγει αερόλυμα μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης.»

 1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Οι διατάξεις της περίπτ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 102, αναφορικά με τις ειδικές απαλλαγές βιομηχανοποιημένων καπνών, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα προϊόντα της περίπτ. στ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

 1. Η ισχύς της διατάξεως της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.3.2018.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Άρθρο …

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται πλέον ως επιβαρυντική περίσταση η διάπραξη των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361, 361Α’ ΠΚ σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για λόγους σχετιζόμενους με την άσκηση της υπηρεσίας του. Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία, καθώς παρατηρούνται συνεχώς αυξανόμενες επιθέσεις σε βάρος των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, για λόγους που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ιδιαίτερη ηθικοκοινωνική απαξία που ενέχει η διάπραξη των ως άνω ποινικών αδικημάτων σε βάρος κρατικών υπαλλήλων των ελεγκτικών αρχών, οι οποίοι ένεκα της ιδιαίτερης φύσης της αποστολής τους αποτελούν την επίσημη εκπροσώπηση της Πολιτείας στον έλεγχο της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, υπαγορεύει για λόγους προληπτικούς και κατασταλτικούς, η Πολιτεία να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αυστηρότητα τους δράστες. Αντίστοιχη διάταξη υπάρχει ήδη στην νομοθεσία μας για την προστασία των αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστικών και υγειονομικών υπαλλήλων (άρθρο 315Α Ποινικού Κώδικα).
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης εισάγεται, μετά το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), νέο άρθρο 33Α , με τίτλο «Νομική Υπεράσπιση-Δικαστικά Έξοδα», με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματική λειτουργία όλων των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και η θωράκιση και ενίσχυση του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού της, με στόχο την επίτευξη των στόχων της. Ειδικότερα προβλέπονται:
α . Με την παρ. 1 του άρθρου 33Α ότι ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου να τύχουν μιας έγκαιρης και αποτελεσματικής νομικής στήριξης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
β. Πέραν της ανωτέρω εκπροσώπησης προβλέπεται στην παρ. 2 του νέου άρθρου (33Α) η διατήρηση του δικαιώματος τους να εκπροσωπηθούν και από δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε δικονομικό στάδιο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενισχυμένη νομική θωράκιση του ρόλου τους. Η εκπροσώπησή τους, όμως, αυτή αποκλείει την παράλληλη εκπροσώπηση και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ. Ειδικότερα, με τις παρ. 3 έως και 5 προβλέπεται η κάλυψη από την ΑΑΔΕ των εξόδων στα οποία υποβάλλονται ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών. Ανάλογες ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί και με τις υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4484/2017(Α’110) που αφορούν στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής στα οποία υποβάλλονται ο Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛ.ΣΓΑΤ., όσο και του άρθρου 64 του ν 3883/2010 (Α’167) και του ΠΔ 87/2017 (Α* 121),για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, προβλέπεται ότι στις δίκες αυτές καθώς και σε εκείνες στις οποίες ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΜΕ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μόνον, όμως στην περίπτωση εκπροσώπησής τους από μέλος αυτού.
δ. Επιπροσθέτως με την παρ. 6 του α. 33Α προβλέπονται οι περιπτώσεις επιστροφής στην ΑΑΔΕ των ως άνω δαπανών και με την παρ. 7 δίδεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να καθορίζει με απόφασή του τις προϋποθέσεις τη διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης, κάλυψης εξόδων και επιστροφής των δαπανών, την προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
ε. Με την παρ. 8 δε, προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 33 Α κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Τέλος με την παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως και 6 του νέου άρθρου 33Α για την κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτού εκκρεμείς υποθέσεις, για διαδικαστικές πράξεις, όμως, που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 1.1.2018 και μετά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…

1. Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

 1. Μετά το άρθρο 33 του ν. 4389/2016(Α’ 94) εισάγεται νέο άρθρο 33Α, ως εξής:

«Άρθρο 33Α Νομική Υπεράσπιση – Δικαστικά έξοδα
1. Ο Διοικητής ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ύστερα από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Διοικητή, εφόσον περιέλθει σε αυτόν έγγραφη αίτηση εξεταζόμενου, διωκόμενου ή εναγόμενου υπαλλήλου, η οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου, στις περιπτώσεις υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυντή Γραφείου του Διοικητή, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή η έγγραφη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ.
2. Η εκπροσώπηση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποκλείει την εκπροσώπηση τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εκπροσώπησή τους δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία ή διατελεσάντων, δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, η ΑΑΔΕ υποχρεούται, με απόφαση του Διοικητή, να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών και μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα, συνοδευόμενο από θετική εισήγηση. Στην περίπτωση υπάλληλου της Α.Α.Δ.Ε., απαιτείται θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου, στις περιπτώσεις υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυντή Γραφείου του Διοικητή ΑΑΔΕ, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή, το σχετικό αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα, για την εκπροσώπησή τους αρκεί μόνο η υποβολή αιτήματος τους προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
Στις ανωτέρω δίκες καθώς και σε εκείνες στις οποίες ο Διοικητής ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.
5. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
6. Εάν ο Διοικητής, ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας ή υπάλληλος της ΑΑΔΕ καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην ΑΑΔΕ τις ως άνω δαπάνες Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η πολιτική αγωγή.
7. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης των παραπάνω εξόδων, το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αμοιβή, η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

3. Τα οριζόμενα στις παρ. 2 έως και 6 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 1.1.2018 και μετά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ’ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016

Τροποποιείται το αναφερόμενο, στην παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 Παράρτημα Γ’ «Πίνακας Ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ», ειδικά ως προς το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 15, ώστε το τμήμα του ακινήτου το οποίο αποδίδεται στην ΕΤΑΔ να αξιοποιηθεί σύμφωνα με την κατά προορισμό χρήση του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …
Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ’ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016

Το Παράρτημα Γ’ της παρ. 7 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΙΠΕΔ» τροποποιείται, ως προς το ακίνητο με αύξοντα αριθμό 15, όπως τούτο εμφαίνεται στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου – Μηχανικού Τ.Ε. Ιωάννη Αλεξίου, που προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα I, ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΑΒΚ

KM

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ/

ΑΚΙΝΗΤΟΥ/

Περιοχή

Διεύθυνση

15

ΓΟΥΡΝΕΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα 345.567 τ.μ. εκ του ακινήτου με ΑΒΚ 289, όπως το τμήμα αυτό εμφαίνεται υπό στοιχεία. 1,2,3,4,5

…… 59,60,61,62,1

στο από Μάρτιο 2017

Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ-1 κλίμακας 1:2000 που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Ιωάννη Αλεξίου .

ν.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χερσονήσου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’176)

Με την προτεινόμενη τροποποίηση εισάγεται εξαίρεση από το ανώτατο όριο αποδοχών που καθιερώνει ο ν. 4354/2015, ως προς τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές έχουν ήδη μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., καθώς και των θυγατρικών αυτών.

Συγκεκριμένα για τις εταιρείες για τις οποίες προτείνονται αλλαγές ως προς τις αμοιβές της ανώτατης διοίκησης, λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος τους από πλευράς εσόδων και αριθμού εργαζομένων που απασχολούν με βάση και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και ο ρόλος και η σπουδαιότητα της σωστής λειτουργίας τους στην υλοποίηση της στρατηγικής των εν λόγω δημοσίων επιχειρήσεων και τη συνεισφορά στην μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για την ελληνική οικονομία και τους έλληνες πολίτες – καταναλωτές. Σκοπός της προτεινόμενης αλλαγής αποτελεί η παροχή κινήτρων, ώστε τα στελέχη αυτά να επιδιώκουν με όλες τις δυνάμεις τους την επίτευξη των τιθέμενων στόχων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο…
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4354/2015

Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’176) προστίθεται περίπτ. γ), ως εξής:
«γ) Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζομένους είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό των αποδοχών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 90% του ανώτατου ορίου της περίπτ. α) της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22.».

Πηγή: Taxheaven