facebook
Αρχική Νομολογία Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Προτεραιότητα σε Ισόπεδους Οδικούς Κόμβους με Κίτρινο Παλλόμενο Φως

Προτεραιότητα σε Ισόπεδους Οδικούς Κόμβους με Κίτρινο Παλλόμενο Φως

Προτεραιότητα σε Ισόπεδους Οδικούς Κόμβους

με Φωτεινή Σηματοδότηση – Κίτρινο Παλλόμενο Φως (1)

 

 

  Στους άνευ σημάνσεως ισόπεδους οδικούς κόμβους, (διασταυρώσεις ή διακλαδώσεις οδών, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές), η προτεραιότητα ανήκει στον εκ δεξιών κινούμενο (άρθρ. 26 παρ. 4 και 5 του Ν.2696/1999).

 Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αναγνωρίζεται μόνο στις περιοριστικώς αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη περιπτώσεις

  α) εκείνων που κινούνται σε αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας,

  β) των σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών οχημάτων, τα οποία έχουν, σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα,

  γ) αυτών που εισέρχονται σε οδό από χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδια ιδιοκτησία, χώρους στάθμευσης και σταθμούς ανεφοδιασμού και

   δ) εκείνων που εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω, όπου αυτό επιτρέπεται, οι οποίοι οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να παραχωρούν προτεραιότητα στους εξ αριστερών τους κινούμενους οδηγούς.

 

 Στην προκειμένη περίπτωση εγένετο δεκτό ότι την ημερομηνία του ατυχήματος

είχαν τοποθετηθεί φωτεινοί σηματοδότες για την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων που εισέρχονται στη διασταύρωση από κάθε κατεύθυνση, πλην όμως λειτουργούσαν μόνο με την ένδειξη του κίτρινου παλλόμενου φωτός, χωρίς και να υπάρχει σήμανση της τροχαίας με πινακίδες με την ένδειξη STOP, ώστε να αντιλαμβάνονται οι οδηγοί ότι πρέπει να παραχωρήσουν προτεραιότητα. Επιπροσθέτως η απόφαση του Διοικητή ΕΛΑΣ Ροδόπης, με την οποία ορίζετο ότι τα οχήματα που κινούνται στην οδό στην οποία κινείτο ο ενάγων και ήδη αναιρεσίβλήτος οδηγός έχουν προτεραιότητα, δεν είχε υλοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 Συνεπώς, η κρίση του το Πολυμελές Πρωτοδικείο – δικάζον ως  Εφετείο –  με την οποία εγένετο δεκτό  ότι,  εφόσον επρόκειτο περί ισοπέδου οδικού κόμβου, η προτεραιότητα ανήκε  στον εκ δεξιών κινούμενο, (άρθρ. 26 παρ.5  ΚΟΚ), δηλαδή στον πρώτο των εναγομένων και ήδη πρώτο των αναιρεσιβλήτων, (λαμβανομένου υπόψη ότι δεν συνέτρεχε κάποια περίπτωση εξαίρεσης από τον κανόνα αυτό από τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο), ουδόλως παραβίασε τις διατάξεις του ΑΚ και του ΚΟΚ, τα δε αντιθέτως προβαλλόμενα με τον από το άρθρο 560 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δ. πρώτο λόγο της αναίρεσης, κατά τον οποίο συνυπαίτιοι του ενδίκου ατυχήματος είναι και οι δύο οδηγοί των συγκρουσθέντων οχημάτων και όχι μόνον ο ενάγων, είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

 

 

Αναίρεση κατ΄ αποφάσεως Ειρηνοδικείου

Για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου – Προϋποθέσεις

 

  Σύμφωνα με το  άρθρο 560 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δ. λόγος αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, ιδρύεται όταν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα. Η  παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή.

  Στην προκείμενη περίπτωση με τον δεύτερο λόγο αναίρεσης αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η αιτίαση ότι με το αποδεικτικό της πόρισμα “παραβίασε την ουσιαστική διάταξη του άρθρου 116 Κ.Πολ.Δ. και συγκεκριμένα το καθήκον αληθείας“.  Εφόσον όμως η διάταξη που φέρεται ότι παραβιάσθηκε από το Εφετείο δεν είναι κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αλλά κανόνας δικονομικού δικαίου, ο ως άνω λόγος αναίρεσης είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος.

 

 Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. 1)Κίτρινο παλλόμενο απλό ή διπλό φως κυκλικής μορφής

Σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ.1.δ του ΚΟΚ ο οδηγός υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα.

  Εκ της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει η υποχρέωση των οδηγών να ανακόπτουν την ταχύτητά τους  αλλά όχι να διακόπτουν την κίνησή τους (να σταματούν). Με την ίδια ως άνω διάταξη όμως σαφώς προκύπτει η υποχρέωση των οδηγών να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς αλλά και στα οχήματα που κινούνται επί της άλλης διασταυρούμενης οδού.  Στην πράξη παρατηρείται η ενεργοποίηση του κίτρινου παλλόμενου σηματοδότη, όταν έχει διακοπεί η κανονική λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, λόγω βλάβης ή όταν έχει προγραμματισθεί η ρύθμιση με αυτό τον τρόπο κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν η κυκλοφορία είναι συνήθως περιορισμένη.

 Συνεπώς το κίτρινο παλλόμενο – αναλάμπον – φως κυκλικής μορφής υποδηλοί επικίνδυνο διασταύρωση. Για το λόγο αυτό ο οδηγός θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή ειδικά δε σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ορατότητα που να επιτρέπει την έλεγχο της κίνησης των οχημάτων που κινούνται στην διασταυρούμενη οδό, ίσως και να απαιτείται η ακινητοποίηση του οχήματός του, ακριβώς και όπως προ του ερυθρού σηματοδότου.

  Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων-Φωτεινή Σηματοδότηση (παλλόμενο πορτοκαλί και για τα δύο οχήματα).  Συνυπαιτιότης ανά 50 %   αμφοτέρων των οδηγών.  Του Α οδηγού για  υπερβολική ταχύτητα,  ( 120 χ/ω),  έλλειψη ιχνών τροχοπεδήσεως και αποφευκτικού ελιγμού .  Του Β οδηγού διότι παρότι επιχείρησε να εισέλθει καθέτως σε ισόπεδο κόμβο προερχόμενος από οδό με σήμανση STOP και  αναλάμπουσα κίτρινη ένδειξη στο σηματοδότη πορείας του δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και ενώ έφθασε στο μέσον της διασταυρώσεως δεν ήλεγξε, αν και υποχρεούτο, επαρκώς την κίνηση των οχημάτων που εκινούντο στο αντίθετο ρεύμα. Εφ. Θες. 1199/2005 ΣΕΣυγκΔ 2006/478.

 Υπαιτιότης 70% του οδηγού του ΙΧ Φορτηγού Οχήματος ο οποίος εισήλθε σε ισόπεδο οδικό κόμβο με ΕΟ, χωρίς να προβεί σε στοιχειώδη έστω έλεγχο, παραβιάζοντας πινακίδα ρυθμιστική πινακίδα ΣΤΟΠ. (παράβαση των διατάξεων του άρθρ.26 παρ.1, και 4 παρ. 3 του ΚΟΚ).

 Συνυπαιτιότης 30% του οδηγού ΙΧΕ, ο οποίος κινούμενος μεν επί της Εθνικής οδού, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης (0,73ο/οο)  και παρόλο ότι πλησίαζε σε ισόπεδο οδικό κόμβο,  ορατό  από μεγάλη απόσταση λόγω του  παλλόμενου πορτοκαλί σηματοδότη, αυτός  δεν ανέκοψε  τη μεγάλη του ταχύτητα, όπως επιβάλλεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 19 παρ. 1,3, και 26 παρ. 1 ΚΟΚ,  αλλά κινούμενος με την ίδια μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στο πίσω δεξιό τμήμα του φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του συνεπιβαίνοντος. Εφ. Ιωαν. 243/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/549

 Αποκλειστική Υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΦ, ο οποίος παραβιάζοντας ρυθμιστική πινακίδα  ΣΤΟΠ, και ενώ οι φωτεινοί σηματοδότες έδειχναν κίτρινο παλλόμενο φως, εισήλθε αιφνιδιαστικά σε διασταύρωση με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί πλαγιομετωπικά με το εκ δεξιών του κινούμενο ΙΧΕ. (παράβ. άρθρ. 26 παρ.4 και 4&3 περ. β΄, 6&1 περ. δ’ του ΚΟΚ). Μον.Πρ.Δραμ. 82/2005 ΣΕΣυγκΔ 2007/560.

 Σύγκρουση ασθενοφόρου (χωρίς ασθενή) και μοτοσυκλέττας. Αποκλειστική υπαιτιότητα του ασθενοφόρου διότι παραβίασε ΣΤΟΠ και τον κίτρινο παλλόμενο σηματοδότη. Εφ.Αθ. 5994/1995 ΣΕΣυγκΔ 1997/311.

 Σύγκρουση σε διασταύρωση με πλημμελή λειτουργία σηματοδοτών Αποκλειστική υπαιτιότητα του με παλλόμενο κίτρινο φως (υπόχρεου να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή), Ανυπαίτιος ο με πράσινο. Εφ. Αθ.6998/1986 ΕΣυγκΔ 1987/395.

 

 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας