facebook
1. Προϋποθέσεις Σύστασης ή Αλλοίωσης Ενοχής από Δικαιοπραξία
   Αρχή ελευθερίας των Συμβάσεων 
 
2. Ρυθμίσεις της ΚΥΑ Υ4ε/6424/2001 
   Υπουργών Οικονομικών-  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υγείας και Πρόνοιας
   Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
 
3. Προϋποθέσεις Προσδιορισμού της Παροχής σύμφωνα με την διάταξη ΑΚ 371
 
4. Συμφωνία για τον τρόπο καταβολής των αποδοχών του Ιατρού από το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
 
5. Τρόπος Κάλυψης πακέτου Νοσηλίων
 
6. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 8 ΚΠολΔ
   Σφάλμα του Εφετείου ως προς την Εφαρμογή των Διατάξεων ΑΚ 361 και 371 

 

Προϋποθέσεις Σύστασης ή Αλλοίωσης Ενοχής από Δικαιοπραξία

Αρχή ελευθερίας των Συμβάσεων

Η διάταξη του άρθρου 361 του ΑΚ, ορίζει ότι για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Με τον τρόπο αυτόν, καθιερώνεται ως απόρροια του δόγματος της αυτονομίας της βούλησης, η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Οι συμβαλλόμενοι έχουν πλήρη ελευθερία για την κατάρτιση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και με οποιαδήποτε περιεχόμενο επιθυμούν, αρκεί αυτό να μην απαγορεύεται από το νόμο και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Μπορούν δηλαδή, να καθορίσουν ως περιεχόμενο της μεταξύ αυτών σύμβασης, ρυθμίσεις από κανονιστικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες δεν θα είχαν εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε οι ρυθμίσεις αυτές καθίστανται συμβατικοί όροι της μεταξύ των μερών καταρτισθείσας σύμβασης.

 

Ρυθμίσεις της ΚΥΑ Υ4ε/6424/2001

Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Υγείας και Πρόνοιας

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

 

Ρυθμίσεις από κανονιστικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας   είναι και εκείνες που περιέχονται στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 16 παρ.1 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α 217) εκδοθείσα υπ’ αριθ. Υ4ε/6424/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β 1184/11.9.2001), που ίσχυε κατά τον επίδικο χρόνο, με την οποία καθορίσθηκαν με το άρθρο 1 αυτής τα νοσήλια του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και των ιδιωτικών κλινικών για επεμβάσεις ανοικτής καρδίας με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΓΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών (8.804 ευρώ). Με το άρθρο 3 εδ. β της ιδίας ΚΥΑ ορίσθηκε ότι σε περίπτωση θανάτου του ασθενούς εντός του χειρουργείου καταβάλλονται τ’ αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη έξοδα, μεταξύ των οποίων και η αμοιβή της καρδιοχειρουργικής ομάδας που ορίσθηκε στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) δραχμών (2.641 ευρώ).

 

Προϋποθέσεις Προσδιορισμού της Παροχής σύμφωνα με την διάταξη ΑΚ 371

Το   α εδ. της διάταξης του ΑΚ 371, παρέχει την δυνατότητα ανάθεσης του προσδιορισμού της παροχής σε κάποιον από τους συμβαλλόμενους ή τρίτον, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στον προσδιορισμό αυτής. Η εφαρμογή της ΑΚ 371 εκτείνεται και στις συμβατικές ενοχές. Η ύπαρξη της αοριστίας της αγωγής και η ανάθεση με την σύμβαση σε έναν από τους συμβαλλόμενους ή τρίτον, του προσδιορισμού της παροχής, αποτελούν τους απαραίτητους όρους εφαρμογής της διάταξης ΑΚ 371.

 

Συμφωνία για τον τρόπο καταβολής των αποδοχών του Ιατρού από το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

 

Ο ενάγων τυγχάνει καρδιοχειρουργός, έχοντας την αναλυτικά αναγραφομένη στην αγωγή προϋπηρεσία. Από τον Φεβρουάριο του 2003 έως και τον Μάρτιο του 2011, οπότε λύθηκε με καταγγελία από την εναγομένη η μεταξύ τους σύμβαση, παρείχε τις υπηρεσίες του ως ιατρός, με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αόριστης διάρκειας, στην Α.Ε. , ως επικεφαλής του τότε συσταθέντος καρδιοχειρουργικού τμήματος. Με βάση το καταρτισθέν ιδιωτικό συμφωνητικό , συμφωνήθηκε ότι, πέραν της αμοιβής που θα κατέβαλε ο ασθενής απευθείας στον ιατρό και την κλινική, το ύψος της οποίας θα καθόριζε κυριαρχικά ο καθένας για λογαριασμό του, χωρίς ανάμειξη του άλλου, η κλινική θα αποδίδει στον ιατρό και την ομάδα που θα μετέχει στις επεμβάσεις και το ποσό για τη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση που καθορίζεται κάθε φορά από το οικείο ΦΕΚ, εφόσον θα έχει εισπραχθεί το ποσό αυτό είτε από τον ασθενή, είτε από τον ασφαλιστικό του φορέα. Καταβολή των συμφωνηθέντων ποσών αμοιβών στον ιατρό, στο τέλος εκάστου μηνός.

 

Τρόπος Κάλυψης πακέτου Νοσηλίων

Κατά το διάστημα που διήρκεσε η μεταξύ των μερών συμβατική σχέση ίσχυε η με αριθ. 6424/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1184/9.11.2001), με την οποία η τιμή πακέτου νοσηλείας για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, που ήταν καταβλητέα από το Δημόσιο και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς είχε διαμορφωθεί σε 8.804 ευρώ, εκ των οποίων 2.641 ευρώ αφορούσαν τη συνολική αμοιβή της εκάστοτε συμμετέχουσας καρδιοχειρουργικής ομάδας. Ο ίδιος είχε καθορίσει και ανακοινώσει στην εναγομένη ότι από το ποσό της ως άνω συνολικής αμοιβής της καρδιοχειρουργικής ομάδας για κάθε επέμβαση, το ποσό των 1.741 ευρώ θα καταβαλλόταν στον ενάγοντα ως προσωπική του αμοιβή, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 900 ευρώ θα καταβαλλόταν κατά την αναλογία του σε καθένα από τα υπόλοιπα μέλη της καρδιοχειρουργικής ομάδας. Σε όλες τις περιπτώσεις η κάλυψη του πακέτου των νοσηλίων γινόταν απ’ ευθείας από τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις ασφαλιστικές εταιρείες των νοσηλευομένων ασθενών, εφόσον υπήρχαν μεταξύ των εν λόγω ασφαλιστικών φορέων και της εναγομένης κλινικής απ’ ευθείας συμβάσεις, ή στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν απ’ ευθείας συμβάσεις, τα ποσά αυτά καταβάλλονταν στην κλινική απ’ ευθείας από τους ασθενείς, οι οποίοι στη συνέχεια εισέπρατταν τα χρήματα από τους ασφαλιστικούς των φορείς.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 8 ΚΠολΔ

Σφάλμα του Εφετείου ως προς την Εφαρμογή των Διατάξεων ΑΚ 361 και 371

Το Εφετείο εφήρμοσε εσφαλμένα τις διατάξεις των άρθρων ΑΚ 361 και 371 με το να δεχθεί ειδικότερα αφενός μεν ότι οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4ε/6424/2001 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, δεν κατέστησαν περιεχόμενο της μεταξύ των διαδίκων συμβατικής σχέσης, αφετέρου δε ότι δεν διαλαμβανόταν στο οικείο δικόγραφο της αγωγής η κατάρτιση σχετικής προς τούτο συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων και στη συνέχεια να απορρίψει την έχουσα το προαναφερόμενο περιεχόμενο αγωγή ως μη νόμιμη, αν και με την αγωγή, με αναφορά μάλιστα στο περιεχόμενο του όρου 5 του από 20.10.2003 ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων επικαλέσθηκε ρητά σχετική συμβατική ρύθμιση μεταξύ των μερών.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 8 ΚΠολ.Δ.

Ορθή η κρίση του Εφετείου ως προς την Καταβολή των Διαφορών

Ως προς δε το ακριβές ύψος της οφειλομένης κατά την αγωγή στον ίδιο αμοιβής από 1741 ευρώ ή από 1441 ευρώ, όταν χρησιμοποιούνταν δύο βοηθοί καρδιοχειρουργοί στις επεμβάσεις (από το ποσό των 2.641 ευρώ που καθόριζε ως αμοιβή της καρδιοχειρουργικής ομάδας η εν λόγω ΚΥΑ), είχε κατά τα στην αγωγή εκτιθέμενα μεταξύ των μερών, κατ’ άρθρο 371 του ΑΚ, συμφωνηθεί ο καθορισμός αυτός να γίνει από τον ενάγοντα, ο οποίος κατά την επικαλουμένη συμφωνία θα προκαθόριζε το ποσό ή ποσοστό αυτής για κάθε μέλος, ενέργεια στην οποία προέβη ο ίδιος καθορίζοντας την αμοιβή των λοιπών μελών της καρδιοχειρουργικής του ομάδας στο ποσό των 900 ευρώ (2.641 – 900 = 1.741 ευρώ). Κατά το μέρος όμως που με την αγωγή διώκεται η καταβολή των διαφορών από την αμοιβή αυτή για διενεργηθείσες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις πριν την 20 Οκτωβρίου 2003 (οπότε καταρτίσθηκε μεταξύ των μερών το υπό την αυτή χρονολογία ιδιωτικό συμφωνητικό), όπως αυτές ειδικότερα διαλαμβάνονται στο οικείο δικόγραφο υπό στοιχείο πίνακα Α με αριθ. 1 – 113, υπό στοιχείο πίνακα Β με αριθ. 1 – 5 και υπό στοιχείο πίνακα Γ με αριθ. 1 – 6, ορθώς με την προσβαλλομένη απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου κρίθηκε ως μη νόμιμη η αγωγή, καθόσον ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων δεν επικαλέσθηκε στην αγωγή ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ των μερών να ισχύσει ο όρος αυτός και για επεμβάσεις που ο τελευταίος είχε πραγματοποιήσει στην εν λόγω κλινική πριν την κατάρτιση του ανωτέρω συμφωνητικού ή ότι κατά την έναρξη της μεταξύ των συνεργασίας τον Φεβρουάριο του έτους 2003 είχε μεταξύ των μερών προφορικά συμφωνηθεί η καταβολή της πιο πάνω αμοιβής σε αυτόν εκ μέρους της εναγομένης και ήδη αναιρεσίβλητης εταιρείας.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθ. 559 αρ. 14 ΚΠολΔ.

Απορριπτέος ως αβάσιμος είναι ο λόγος αναιρέσεως από το 559 αρ. 14 του Κ.Πολ.Δ., σύμφωνα με τον οποίο, το Εφετείο απαραδέκτως απέρριψε ως νομικά αβάσιμη την αγωγή, παρόλο που με την προηγουμένη παρεμπίπτουσα απόφαση του ιδίου δικαστηρίου διατάχθηκε κατά το άρθρο 254 του ΚΠολΔ η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να προσκομισθούν με επιμέλεια του επιμέλεστερου των διαδίκων τα αναφερόμενα σε αυτήν έγγραφα και στοιχεία.

Αναιρείται η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΑΠ…

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας