facebook

 1.Ψυχική Οδύνη 210.000 ευρώ 

 2. Πρόσκρουση αυτοκινήτου στο άκρο μεταλλικού σωλήνα που είχε αποσυνδεθεί από τις μπάρες ασφαλείας και προεξείχε προς το οδόστρωμα Ευθύνη Δημοσίου

 3. Ευθύνη για τη συντήρηση των οδών βασικού δικτύου Νομού Αττικής  Συντρέχον πταίσμα

 4. Αναιρετικός έλεγχος

Επιμεριζόμενα ανά :

80.000 ευρώ σε καθένα γονέα.

30.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο αδέλφια.

20.000 ευρώ στον παππού.

Πρόσκρουση αυτοκινήτου στο άκρο μεταλλικού σωλήνα που είχε αποσυνδεθεί από τις μπάρες ασφαλείας

και προεξείχε προς το οδόστρωμα

Ευθύνη Δημοσίου                      

   Ευθύνη προς αποζημίωση του Δημοσίου ή νπδδ γεννάται όχι μόνο από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή από την μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως εκτελεστής διοικητικής πράξεως, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή νπδδ, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες συνάπτονται με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους. Εξ άλλου, υπάρχει ευθύνη αυτών και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία και τους οικείους κανονισμούς, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως . Για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του Δημοσίου ή νπδδ, δεν απαιτείται η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου τους που δεν ενήργησε νομίμως.

Συνθήκες Ατυχήματος

Ο οδηγός αυτοκινήτου απώλεσε τον έλεγχο αυτού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει τελικά με το αριστερό πλαϊνό του στο κράσπεδο της διαχωριστικής νησίδας ασφαλείας, σε σχέση προς την οποία κινήθηκε ακολούθως παράλληλα μερικά μέτρα. Όμως το άκρο ενός μεταλλικού σωλήνα που είχε αποσυνδεθεί από τις μπάρες ασφαλείας και προεξείχε προς το οδόστρωμα, διαπέρασε τον ανεμοθώρακα («παρμπρίζ») του αυτοκινήτου και προκάλεσε το θάνατο του οδηγού.

Ευθύνη για τη συντήρηση των οδών βασικού δικτύου Νομού Αττικής

Η ευθύνη για τη συντήρηση των οδών που έχουν ενταχθεί στο βασικό οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής ανήκει στο Δημόσιο και όχι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από τους οποίους διέρχονται οι οδοί αυτοί. Με υπουργική απόφαση δε, λεωφόροι εντάχθηκαν στις οδούς αυτές.    

Το Δ. Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή κατά το μέρος που εστρέφετο κατά του δήμου κρίνοντας ότι η λεωφόρος που έλαβε χώρα το εν λόγω ατύχημα ανήκε στο βασικό οδικό δίκτυο της Αττικής και διέσχιζε περισσότερους δήμους, έχοντας έτσι χαρακτήρα εθνικής οδού. Για λόγο αυτό, υπεύθυνα για την συντήρησή της ήσαν τα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου. Έκρινε δε περαιτέρω ότι τα τελευταία είχαν παραλείψει να αποκαταστήσουν την βλάβη του στηθαίου ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο, η οποία απετέλεσε και την αποκλειστική αιτία του θανάσιμου τραυματισμού του εν λόγω οδηγού.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ως ορθή την ανωτέρω κρίση του πρωτοβαθμίου και απέρριψε δε τους περί του αντιθέτου προβληθέντας λόγους εφέσεως.

   Το ΣτΕ, απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως του Δημοσίου με την αιτιολογία ότι η ως άνω κρίση του δικάσαντος εφετείου – ανεξαρτήτως των ειδικότερων αιτιολογιών της – παρίσταται νόμιμος, καθ’ όσον αρμόδια για την συντήρηση της οδού στην οποία συνέβη το ανωτέρω τροχαίο ατύχημα ήσαν τα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου και όχι τα όργανα του δήμου. Απέρριψε δε όσα περί του αντιθέτου προεβλήθησαν με την αίτηση αναιρέσεως.                                                               

Αιτιώδης Σύνδεσμος

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημιώσεως είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξεως ή παραλείψεως ή υλικής ενεργείας ή παραλείψεως υλικής ενεργείας του δημοσίου οργάνου και της επελθούσης ζημίας. Δεν αποκλείεται δε, κατ΄ αρχάς, η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του βλαβέντος.

Συντρέχον πταίσμα – Αναιρετικός έλεγχος

Η κρίση για την ύπαρξη συντρέχοντος πταίσματος απόκειται στην εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο μπορεί να επιδικάσει ολόκληρη την αποζημίωση ή να μην επιδικάσει καθόλου αποζημίωση ή και να μειώσει μόνο το ποσό της αποζημιώσεως. Πρέπει όμως να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος. Η κρίση ως προς τη συνδρομή ή όχι συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος, υπόκειται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως προς το κατά πόσον τα πραγματικά περιστατικά, που δέχεται το δικαστήριο, συγκροτούν ή όχι την έννοια του συντρέχοντος πταίσματος. Επίσης, ελέγχεται κατ΄ αναίρεσιν, κατά πόσον τα περιστατικά του πταίσματος του ζημιωθέντος επιτρέπουν το συμπέρασμα να θεωρηθεί αντικειμενικώς ορισμένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία του ζημιογόνου αποτελέσματος. Δεν υπόκειται, όμως, στον αναιρετικό έλεγχο η κρίση σχετικά με τη βαρύτητα του πταίσματος και τον καθορισμό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η αποζημίωση.

                                      

Ψυχική Οδύνη 210.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα ανά :

80.000 ευρώ σε καθένα γονέα.

30.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο αδέλφια.

20.000 ευρώ στον παππού.

 

Απόφ.ΣτΕ…..

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας