facebook
Αρχική Νομολογία Ανακοινώσεις Πρόστιµο εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις

Πρόστιµο εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις

  ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 24-10-2017

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7671/24-10-2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ. 127/2017

(Τµήµα)

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων  Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε  µετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση Τµήµατος στην έδρα της την 04-10- 2017, σε συνέχεια της από 14-06-2017 τακτικής συνεδρίασής της και εξ αναβολής της από 10-05-2017 συνεδρίασης, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γεώργιος Μπατζαλέξης, κωλυοµένου του Προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου, και τα αναπληρωµατικά µέλη Παναγιώτης Ροντογιάννης, ως εισηγητής, και Χαράλαµπος Τσιλιώτης, σε αντικατάσταση των τακτικών µελών Αντωνίου Συµβώνη και Σπυρίδωνος Βλαχόπουλου αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος. Το τακτικό µέλος Χαράλαµπος Ανθόπουλος και το αναπληρωµατικό αυτού Γρηγόριος Τσόλιας, αν και προσκλήθηκαν νοµίµως, δεν προσήλθαν λόγω κωλύµατος. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου, παρέστησαν επίσης, µε εντολή του Προέδρου, οι Γεώργιος Ρουσόπουλος και Κωνσταντίνος Λιµνιώτης, ειδικοί επιστήµονες – ελεγκτές, ως βοηθοί εισηγητή. Επίσης παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υποθέσεων, ως γραµµατέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

Στην Αρχή υποβλήθηκε πλήθος καταγγελιών αναφορικά µε ανεπιθύµητες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση και µε σκοπό την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, από την εταιρεία Voice Telemedia EE (εφεξής και Voice Telemedia ή υπεύθυνος επεξεργασίας). Στο πλαίσιο από κοινού εξέτασης των εν λόγω καταγγελιών, η Αρχή απέστειλε στην ως άνω εταιρεία το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3991/23-06-2016 έγγραφο, µε το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της αναλυτικά για κάθε µία εκ των έως τότε υποβληθεισών καταγγελιών – οι οποίες και της διαβιβάστηκαν (καταγγελίες α’ έως και ε’ που περιγράφονται στη συνέχεια). Ακολούθως, και ενώ η Voice Telemedia δεν είχε απαντήσει στο ως άνω έγγραφο, η Αρχή απέστειλε στην εταιρεία το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4922/04-08-2016 έγγραφο,µε τον οποίο την ενηµέρωνε και για επιπλέον σχετικές καταγγελίες που είχαν εν τωµεταξύ υποβληθεί (καταγγελίες στ’ – ζ’ που περιγράφονται στη συνέχεια) και ζήτησε τις απόψεις της και επ’ αυτών – συµπληρωµατικά µε τις προηγούµενες καταγγελίες. Κατόπιν τούτων, η Voice Telemedia απάντησε στην Αρχή µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2016/025 και µε ηµεροµηνία 09-12-2016 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Αρχής: Γ/ΕΙΣ/8157/12-12-2016).

Στη συνέχεια, η Voice Telemedia κλήθηκε νοµίµως, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2959/06-04-2017 έγγραφο της Αρχής, σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής στη συνεδρίαση της 10-5-2017, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, για να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και να εκθέσει διεξοδικά τις απόψεις της τόσο επί των ανωτέρω καταγγελιών, όσο και για δώδεκα (12) νεότερες συναφείς καταγγελίες (καταγγελίες η’ – ιθ΄) τις οποίες διαβίβασε στον υπεύθυνο επεξεργασίας µε το έγγραφο  της κλήσης. Ακολούθως ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπέβαλε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3454/27-04-2017 αίτηµα αναβολής της ως άνω συνεδρίασης λόγω κωλύµατος του εκπροσώπου του κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, οπότε και ορίστηκε ως νέα ηµεροµηνία συζήτησης της εν λόγω υπόθεσης η 14η Ιουνίου 2017. Η Αρχή απέστειλε στον υπεύθυνο επεξεργασίας την υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/3777/12-05-2017 κλήση για να παραστεί ενώπιον της Αρχής στην ως άνω ορισθείσα ηµεροµηνία, µε την οποία διαβίβασε επίσης στον υπεύθυνο επεξεργασίας και οκτώ (8) νεότερες καταγγελίες συναφούς αντικειµένου (καταγγελίες κ’ – κζ΄) προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις του και για αυτές.

Επισηµαίνεται επίσης ότι η Αρχή, µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/8286/15-12- 2016,    Γ/ΕΞ/8290/15-12-2016,    Γ/ΕΞ/8288/15-12-2016,    Γ/ΕΞ/8289/15-12-2016,

Γ/ΕΞ/8285/15-12-2016 και Γ/ΕΞ/8287/15-12-2016 έγγραφά της προς τις εταιρείες χορηγηθούν τα στοιχεία (επωνυµία) όσων ενδιαφεροµένων έχουν αιτηθεί και έχουν λάβει αντίγραφο του µητρώου του άρ. 11 του ν. 3471/2007 από τις εν λόγω εταιρείες, καθώς επίσης και οι ηµεροµηνίες τόσο των σχετικών αιτηµάτων όσο και χορήγησης του µητρώου, καθ’ όλο το έτος 2016. Στα ανωτέρω έγγραφα ανταποκρίθηκαν οι εταιρείες OTE, Vodafone και Wind µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/718/31-01- 2017, Γ/ΕΙΣ/1255/16-02-17 και Γ/ΕΙΣ/163/11-01-2017 αντίστοιχα. Βάσει των ανωτέρω απαντήσεων των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Αρχή, µε την ως άνω αναφερθείσα πρώτη κλήση της (υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2959/06-04-2017) ενηµέρωσε τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι, σύµφωνα µε τα ως άνω στοιχεία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, προκύπτει ότι εντός του 2016 ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απηύθυνε ούτε µία φορά αίτηµα λήψης του µητρώου του άρ. 11 του ν. 3471/2006 προς τους παρόχους OTE, Vodafone, Wind και, ως εκ τούτου, η Αρχή ζήτησε τις απόψεις του και επ’ αυτού του ζητήµατος.

Στη συνεδρίαση της Αρχής στις 14-06-2017 παρέστησαν νοµίµως, ως εκπρόσωποι του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο Α, ∆ιαχειριστής της εν λόγω εταιρείας, και ο Νικόλαος Αναστασιάδης ∆ικηγόρος (ΑΜ∆ΣΑ …). Κατά την ακρόαση, οι εκπρόσωποι του υπεύθυνου επεξεργασίας εξέθεσαν προφορικά τις απόψεις τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατέθεσε στην Αρχή το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4640/14-06- 2017 υπόµνηµα κατά την ακρόαση και, κατόπιν της ακρόασης, κατέθεσε στην Αρχή εντός της ταχθείσας προθεσµίας το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4832/23-06-2017 υπόµνηµα.

Ειδικότερα, οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Αρχή οι οποίες αφορούν τη Voice Telemedia και συνεξετάστηκαν αφορούσαν, σύµφωνα µε τα καταγγελλόµενα τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω συνοπτικά, τηλεφωνικές κλήσεις στους εξής τηλεφωνικούς αριθµούς:

α) (…….) στις 20-10-2015 και ώρα 10:57. Η κλήση έγινε από τον αριθµό 2311230300 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5359/20-10-2015 καταγγελία του (…….)). Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι µετά από αρχικό ηχογραφηµένο µήνυµα, µίλησε µε την κ. Β, η οποία του είπε ότι δεν γνώριζαν ότι το τηλέφωνό του είναι στη λίστα του αρ. 11 επειδή χρησιµοποιούν παλιές λίστες του ΟΤΕ.

β) (…….) στις 26-04-2016 και ώρα περίπου 16:00 (άλλες και σε άλλες ηµεροµηνίες, που δεν προσδιορίζονται ειδικώς στην εν λόγω καταγγελία). Η κλήση έγινε από τον αριθµό 2311230400 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2838/04-05-2016 µε αυτόµατο σύστηµα.

γ) (…….) (ο τηλεφωνικός αριθµός του καταγγέλλοντος έχει διαβιβαστεί στην Αρχή µέσω άλλης συναφούς καταγγελίας του), στις 19-05-2016 και ώρα 14:54 (άλλες και σε άλλες ηµεροµηνίες, που δεν προσδιορίζονται ειδικώς στην εν λόγω καταγγελία). Η κλήση έγινε από τον αριθµό 6933905300 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3218/23-05-2016 καταγγελία του (…….)).

δ) (…….)    στις 06-06-2016 και ώρα 9:01. Η κλήση έγινε από τον αριθµό

2311230400 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3589/06-06-2016 καταγγελία του (…….)).

ε) (…….) στις 13-06-2016 και ώρα 9:41. Η κλήση έγινε από τον αριθµό

2311230400 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3759/13-06-2016 καταγγελία του (…….)).

στ) (…….) στις 04-11-2014 και ώρα 7:30. Στη διάρκεια της κλήσης ακούστηκε ηχογραφηµένο µήνυµα προτροπής στον καλούµενο να επιλέξει ένα πλήκτρο αν θέλει να προχωρήσει σε παραγγελία. Ο καταγγέλλων έκανε την εν λόγω επιλογή και τελικά µίλησε µε εκπρόσωπο η οποία τον ενηµέρωσε ότι καλεί εκ µέρους της Voice Telemedia, καθώς και ότι η εταιρεία χρησιµοποιεί καταλόγους τηλεφωνικών αριθµών, από τους οποίους επιλέγονται τυχαία κάποιοι από το σύστηµα και καλούνται αυτόµατα: σε περίπτωση απάντησης του καλούµενου, ξεκινάει το αυτόµατο σύστηµα προώθησης προϊόντων. Αντίστοιχη αυτοµατοποιηµένη κλήση από τη Voice Telemedia, προς τον ίδιο τηλεφωνικό αριθµό, πραγµατοποιήθηκε, επίσης, στις 18-11-2014 και ώρα 18:10 από τον αριθµό 2315151200 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6702/05-11-2014 καταγγελία του (…….), όπως συµπληρώθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7083/20-11-2014 έγγραφο).

ζ) (…….) στις 24-05-2016 και ώρα 13:10. Η κλήση έγινε από τον αριθµό

2311230400 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4294/06-07-2016 καταγγελία του (…….)).

η) (…….) (ίδιος αριθµός µε την περίπτωση ε΄) στις 23-06-2016 και ώρα 14:32. Η κλήση έγινε από τον αριθµό 6933905300 και ακούστηκε αυτόµατο προηχογραφηµένο µήνυµα εµπορικής προώθησης και διαφήµισης  προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4151/29-06- 2016 καταγγελία του (…….)) .

θ) (…….) (ίδιος αριθµός µε την περίπτωση ζ’) στις 04-08-2016 και ώρα 12:46. Η κλήση έγινε από τον αριθµό 6933905300 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5006/05-08-2016 καταγγελία του (…….)).

ι) (…….) (ίδιος αριθµός µε τις περιπτώσεις ζ’ και θ’) στις 19-10-2016 και ώρα

18:02. Η κλήση έγινε από τον αριθµό 6953034015 και ακούστηκε ηχογραφηµένο µήνυµα «έχετε επιλεγεί για να κερδίσετε ένα χρηµατικό έπαθλο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 1», όπου ο καταγγέλλων επέλεξε το πλήκτρο 1 για να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, όπου συνοµίλησε µε υπάλληλο η οποία τον ενηµέρωσε ότι κλήθηκε για διαφηµιστικούς σκοπούς από τη Voice Telemedia (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6641/20-10-2016 καταγγελία του (…….)).

ια) (…….) στις 21-11-2016 και ώρα 17:40. Η κλήση έγινε από τον αριθµό 6933905300 και ακούστηκε ηχογραφηµένο µήνυµα της µορφής «έχετε επιλεγεί να κερδίσετε 1000 Ευρώ».      Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι βρήκε από το ∆ιαδίκτυο ότι ο εν λόγω τηλεφωνικός αριθµός αντιστοιχεί στην εταιρεία Voice Telemedia (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7571/21-11-2016 καταγγελία του (…….)). Σηµειώνεται ότι ο αριθµός αυτός αναφέρεται και στις ανωτέρω γ’, η’ και θ’ καταγγελίες, ως αριθµός της Voice Telemedia.

ιβ) (…….) (ίδιος αριθµός µε τις περιπτώσεις ζ’, θ’ και ι’) στις 22-11-2016 και ώρα 14:59 (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7740/24-11-2016 καταγγελία του (…….)).

ιγ) (…….) (όπως ο καταγγέλλων δηλώνει τον τηλεφωνικό του αριθµό κατά την ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας του στην Αρχή). Στην καταγγελία δεν αναφέρεται ηµεροµηνία και ώρα της κλήσης, αλλά ότι απαντώντας σε αυτή ακούστηκε ηχογραφηµένο µήνυµα της µορφής «κερδίσατε – πατήστε πλήκτρο «1» για περισσότερες πληροφορίες» (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7895/30-11-2016 καταγγελία του (…….), κατά την ηλεκτρονική υποβολή της ως άνω καταγγελίας, αναφέρει τη Voice Telemedia ως καταγγελλόµενη εταιρεία).

ιδ) (…….) (όπως ο καταγγέλλων δηλώνει τον τηλεφωνικό του αριθµό κατά την ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας του στην Αρχή), στις 25-01-2017 και ώρα 19:50 και 26-01-2017 και ώρα 11:30 αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η κλήση ήταν αυτοµατοποιηµένη και ακούστηκε ηχογραφηµένο µήνυµα που παρέπεµπε τον καλούµενο να καλέσει στο 14614 για να διεκδικήσει δώρο (βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/612/26-01-2017 καταγγελία του (…….)).

Επίσης, υποβλήθηκαν οι εξής καταγγελίες αναφορικά µε αυτοµατοποιηµένες κλήσεις από τον αριθµό 6953034015, ο οποίος – σύµφωνα µε την ως άνω ι’ σχετική καταγγελία – αντιστοιχεί στη Voice Telemedia:

ιε) Υπ΄ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7896/30-11-2016 καταγγελία της (…….), στην οποία γίνεται αναφορά σε επανειληµµένες κλήσεις µε µαγνητοφωνηµένα µηνύµατα της µορφής «κερδίσατε κατόπιν κλήρωσης». Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της ως άνω καταγγελίας, αναφέρεται ως καλών τηλεφωνικός αριθµός ο 6953034015.

ιστ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1121/13-02-2017 καταγγελία του (…….). Ο καταγγέλλων αναφέρει ως καλούντα τηλεφωνικό αριθµό τον 695303401 και ότι κατά την κλήση ενηµερώθηκε ότι κέρδισε χρήµατα ∆ηλώνει επίσης ότι έχει εγγράψει τον αριθµό του τηλεφώνου του ((…….)) στο µητρώο του άρ. 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου του (ΟΤΕ),

ιζ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1781/04-03-2017 καταγγελία του (…….). Στην καταγγελία αναφέρεται ότι στις 4-3-2017 και ώρα 10:04 δέχτηκε κλήση στον τηλεφωνικό του αριθµό (…….) και απαντώντας άκουσε ηχογραφηµένο µήνυµα της

µορφής «έχετε κερδίσει δώρο από συγκεκριµένη εταιρεία». Ο καταγγέλλων επίσης αναφέρει ότι έχει εγγράψει, προ ενός έτους περίπου, τον αριθµό του στο µητρώο του άρ. 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου του (Forthnet),

ιη) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2219/16-03-2017 καταγγελία της (…….), στην οποία αναφέρεται πλήθος αυτοµατοποιηµένων κλήσεων, µε πιο πρόσφατη αυτή της 16-03-2017 και ώρα 15:50. Σε κάθε κλήση ακούγεται ηχογραφηµένο µήνυµα ότι ο καλούµενος κέρδισε είτε χρήµατα είτε διακοπές. Η καταγγέλλουσα δεν αναφέρει ρητά τον αριθµό του τηλεφώνου στον οποίο δέχεται κλήσεις, ενώ κατά την ηλεκτρονική υποβολή της ως άνω καταγγελίας αναφέρεται µόνο αριθµός κινητού τηλεφώνου.

ιθ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2220/16-03-2017 καταγγελία της (…….), στην οποία αναφέρεται πλήθος αυτοµατοποιηµένων κλήσεων. Σε κάθε κλήση ακούγεται από την αρχή ηχογραφηµένο µήνυµα, στο οποίο αναφέρεται ότι ο καλούµενος θα κερδίσει χρήµατα αν πατήσει ένα πλήκτρο. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της ως άνω καταγγελίας επισηµαίνεται η Voice Telemedia ως καταγγελλόµενη εταιρεία, καθώς επίσης και οι αριθµοί τηλεφώνου της καταγγέλλουσας ((…….) και (…….)).

κ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2528/27-03-2017 καταγγελία του (…….), στην οποία αναφέρεται πλήθος αυτοµατοποιηµένων κλήσεων. Σε κάθε κλήση ακούγεται ηχογραφηµένο µήνυµα ότι ο καλούµενος θα κερδίσει χρήµατα αν πατήσει ένα πλήκτρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τέτοιες κλήσεις στις 13-2-2017 και ώρα 12:56 προς τον αριθµό (…….), καθώς και στις 8-12-2016 και ώρα 12:03, στις 22-12-2016 και ώρα 12:29, στις 23-12-2016 και ώρα 18:11, στην 19-01-2017 και ώρα 13:20, στην 1-3-2017 και ώρα 6:34 µ.µ., στις 17/32017 και ώρα 15:53. Αν και δεν προσδιορίζεται ρητά σε όλες αυτές τις κλήσεις ο αριθµός του συνδροµητή, αναφέρεται ωστόσο ότι γενικά οι κλήσεις πραγµατοποιούνται – πέραν του ανωτέρω αναφερθέντος αριθµού – προς  τους  (…….)  και  (…….).  Όλοι  οι  εν  λόγω  τηλεφωνικοί  αριθµοί  του καταγγέλλοντος είναι καταχωρηµένοι στο µητρώο «opt-out» του παρόχου τους.

κα) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2550/27-03-2017 καταγγελία του (…….), η οποία διαβιβάστηκε στην Αρχή από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Αναφέρεται κλήση στις 13-3-2017 και ώρα 13:35 προς τον αριθµό (…….), κατά την οποία ηχογραφηµένο µήνυµα ενηµερώνει τον καλούµενο ότι κέρδισε δώρο.

κβ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2919/06-04-2017 καταγγελία του (…….), η οποία διαβιβάστηκε στην Αρχή από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι η κλήση έγινε στον αριθµό (…….) στις 18-3-2017 και αφορούσε προώθηση προϊόντων, καθώς επίσης και ότι ο αριθµός του καλούµενου συνδροµητή είναι καταχωρηµένος στο µητρώο «opt-out» του παρόχου του. Ο καταγγέλλων επισηµαίνει ρητά τη Voice Telemedia ως καλούσα εταιρεία.

κγ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2948/06-04-2017 καταγγελία της (…….). Η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι δέχεται στον αριθµό του σταθερού της τηλεφώνου (αν και   δεν τον αναφέρει στην Αρχή) αυτοµατοποιηµένες κλήσεις µε ηχογραφηµένα

µηνύµατα που ενηµερώνουν ότι ο καλούµενος κέρδισε χρηµατικό ποσό και για να αποδεχτεί θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο 1. Η καταγγέλλουσα αναφέρει επίσης, ότι έχει καταχωρήσει τον αριθµό της στο µητρώο «opt-out» του παρόχου της.

κδ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3003/07-04-2017 καταγγελία του (…….), στην οποία αναφέρεται ότι δέχτηκε κλήση στον αριθµό του (…….) και ηχογραφηµένο

µήνυµα τον ενηµέρωσε ότι κέρδισε σε κάποια κλήρωση. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι έχει καταχωρήσει τον αριθµό του στο µητρώο «opt-out» του παρόχου του.

Επίσης, υποβλήθηκαν οι εξής καταγγελίες αναφορικά µε αυτοµατοποιηµένες κλήσεις από τον αριθµό 2313011360, ο οποίος – σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/8070/07-12-2016 έγγραφο της εταιρείας Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, σε απάντηση του υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/7586/22-11-2016 εγγράφου της Αρχής – αντιστοιχεί στη Voice Telemedia:

κε) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1391/02-03-2016 καταγγελία του (…….), στην οποία αναφέρεται αυτοµατοποιηµένη κλήση στον αριθµό (…….) την 01-03-2016. Ηχογραφηµένο µήνυµα ενηµέρωσε τον καταγγέλλοντα ότι κέρδισε σηµαντικό ποσό µετρητών και συµµετοχή σε κλήρωση για µεζονέτα, ενώ –κατόπιν του ηχογραφηµένου µηνύµατος– έγινε σύνδεση µε τηλεφωνήτρια που ενηµέρωσε ότι η καλούµενη θα πρέπει να καλέσει έναν πενταψήφιο αριθµό για να µάθει περισσότερες πληροφορίες.

κστ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2120/04-04-2016 καταγγελία της (…….), η οποία διαβιβάστηκε στην Αρχή από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι έλαβε κλήση στο σταθερό της τηλέφωνο από τον ως άνω αριθµό. Ηχογραφηµένο µήνυµα της υποδείκνυε να επιλέξει το πλήκτρο «0» για να κερδίσει ένα διαµέρισµα.

κζ) Υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2621/28-03-2017 καταγγελία του (…….), στην οποία αναφέρεται ότι δέχτηκε κλήση στον αριθµό (…….) στις 27-3-2017 και ώρα 19:59. Ηχογραφηµένο µήνυµα έλεγε «έχετε επιλεγεί από την εταιρεία QYARIS για να κερδίσετε χρηµατικό ποσό. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το 0». Ο καταγγέλλων σηµειώνει τη Voice Telemedia ως καλούσα εταιρεία, καθώς επίσης και ότι έχει καταχωρήσει τον αριθµό του στο µητρώο «opt-out» του παρόχου του.

Οι συνδροµητές των ως άνω τηλεφωνικών αριθµών (περιπτώσεις α’ – ε’, ζ’ – ιβ’) αναφέρουν ότι είχαν προηγούµενα δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυµούν να δέχονται τέτοιες κλήσεις – είτε ειδικώς, απευθείας στην εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας (περίπτωση ιβ’), ασκώντας το δικαίωµα αντίρρησης, είτε γενικώς, µέσω εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο συνδροµητών «opt-out» του παρόχου τους (περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’, ιστ’, ιζ’, κ’, κβ’, κγ’, κδ’, κζ’), ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρέχουν και αναλυτικά στοιχεία για την καταγγελία, όπως  αριθµό καλούντος, ονοµατεπώνυµο υπαλλήλου και λοιπά στοιχεία για τη συνοµιλία. Επιπροσθέτως, για τις καταγγελίες α’, στ’, η’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’, ιη’, ιθ’, κ’, κα’, κγ’, κδ’, κε’, κστ’, κζ’ επισηµαίνεται ότι γίνεται αναφορά σε αυτές για αυτοµατοποιηµένη κλήση (ηχογραφηµένο µήνυµα) από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Με  τα  τρία  συνολικά  σχετικά  έγγραφά  του  προς  την  Αρχή,  όπως  αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισηµαίνει συνοπτικά τα εξής: Η εταιρεία Voice Telemedia ΕΕ ασχολείται µε διαφόρων ειδών υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης            µέσω     σταθερής      και                                         κινητής τηλεφωνίας,        καθώς      και πολυµεσικής επικοινωνίας, ενώ είναι αδειοδοτηµένη από την Ε.Ε.Τ.Τ., υπό καθεστώς γενικής  άδειας,  και  έχει  υποβάλει  και  γνωστοποίηση  επεξεργασίας  προσωπικών δεδοµένων στην Αρχή

1. Το αντικείµενο των παρεχόµενων από αυτή υπηρεσιών είναι ευρύ και αφορά, κυρίως, τη διαµεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων από απόσταση µε κύριο αντικείµενο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαµεσολάβηση για τη σύναψη συµβάσεων συνδροµών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και την τεχνική υποστήριξη και ενηµέρωση συνδροµητών για λογαριασµό µεγάλων εταιρειών µε τις οποίες έχει συµβληθεί σχετικώς. Επισηµαίνει επίσης ότι έχει συνάψει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφόρησης (πολυµεσική επικοινωνία), µε σηµαντικές εταιρείες, όπως OTE A.E., Mediatel Α.Ε., Wind Α.Ε., Lexitel Μ.Ε.Π.Ε. Ειδικότερα, η Voice Telemedia καλεί τηλεφωνικά, πάντα µε ανθρώπινη παρέµβαση, αριθµούς οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στα µητρώα

«opt-out» (µητρώα του άρ. 11 του ν. 3471/2007) των παρόχων τους. Κατά την κλήση ο καλούµενος συνοµιλεί µε εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος τον ενηµερώνει για το εκάστοτε προωθητικό πρόγραµµα. Αν ο καλούµενος επιθυµεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την παρεχόµενη υπηρεσία ή προϊόν ή αν επιθυµεί να δηλώσει ότι δεν επιθυµεί να κληθεί εκ νέου µε σκοπό την προώθηση του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενηµερώνεται σχετικώς από τον εκπρόσωπο και προβαίνει στην σχετική  δήλωση  η  οποία  λαµβάνεται υπόψη. Η συνοµιλία αυτή γίνεται χωρίς καµία χρέωση του καλούµενου. Εάν ο καλούµενος επιθυµεί να λάβει την προωθούµενη υπηρεσία, η οποία, κατά περίπτωση, αποκτάται µέσω κλήσης σε τηλεφωνικό αριθµό πολυµεσικής επικοινωνίας, πληροφορείται τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθµό και το ύψος της χρέωσης και, στη συνέχεια, πρέπει ο ίδιος να καλέσει τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθµό. Σε κάποιες περιπτώσεις, και εφόσον ο καλούµενος δηλώσει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι επιθυµεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το προωθούµενο προϊόν ή υπηρεσία, παραπέµπεται στην ακρόαση ηχητικού µηνύµατος το οποίο τον ενηµερώνει σχετικά. Αν µετά την ακρόαση του εν λόγω µηνύµατος θελήσει να λάβει την υπηρεσία ή επιθυµεί περισσότερες πληροφορίες, πιέζει συγκεκριµένο πλήκτρο της τηλεφωνικής συσκευής του οπότε και συνδέεται µε εκπρόσωπο της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, κατά την έναρξη της επικοινωνίας ο καλούµενος συνοµιλεί πάντα µε άνθρωπο και

 • 1 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4832/23-06-2017 υπόµνηµά του αναφέρει την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/801-1/24-04-2014 γνωστοποίηση, αλλά κατόπιν αναζήτησης στο µητρώο γνωστοποιήσεων που τηρεί η Αρχή διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/629/13-05-2013 γνωστοποίηση, η οποία συµπληρώθηκε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/727/15-04-2017 έγγραφο (το έγγραφο το οποίο αναφέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι έγγραφο µε το οποίο η Αρχή χορήγησε στον υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφο της γνωστοποίησής του).

δεν ακούγεται ηχογραφηµένο µήνυµα, οπότε και οι καταγγελίες οι οποίες κάνουν λόγο για ηχογραφηµένο µήνυµα, ακόµα και αν είναι καλοπροαίρετες, αναφέρονται προφανώς σε ηχογραφηµένο µήνυµα κατά τα ως άνω αναφερόµενα. Ως προς αυτό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας σηµειώνει ότι από τη διάταξη του άρ. 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 δεν απαγορεύεται γενικώς η ύπαρξη ηχογραφηµένου µηνύµατος κατά τη διενέργεια κλήσεων µε εµπορικό ή διαφηµιστικό σκοπό, αλλά η διενέργεια τέτοιων κλήσεων µε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Επισηµαίνει ότι η ύπαρξη ηχογραφηµένου µηνύµατος κατά την έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας άνευ άλλου δηλώνει ότι η εν λόγω επικοινωνία έλαβε χώρα µε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Η διαδικασία που ακολουθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας ακολουθείται ώστε οι εξερχόµενες κλήσεις να είναι καθ’ όλα νόµιµες, εξοικονοµώντας παράλληλα εργασιακούς πόρους µη απασχολώντας προσωπικό για την τυποποιηµένη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων η οποία κάλλιστα µπορεί να συντελεστεί µε την ακρόαση ηχητικού µηνύµατος.

Στις περιπτώσεις που ο καλούµενος, και ανεξαρτήτως εάν είναι καταχωρηµένος στο µητρώο «opt-out» του παρόχου του, δηλώσει ότι δεν επιθυµεί να επανακληθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, η δήλωσή του καταχωρείται και ο τηλεφωνικός του αριθµός εξαιρείται από το σχετικό αρχείο. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισυνάπτει, στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4640/14-06-2017 έγγραφό του, δύο ενδεικτικές σχετικές αναφορές (σ.σ. πρόκειται για δύο µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από υπάλληλο (agent) της Extra Line Ε.Π.Ε., ηµεροµηνίας  13-06-2017).

H Voice Telemedia αναφέρει επίσης ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε ο κατάλογος των τηλεφωνικών αριθµών που χρησιµοποιεί κατά την ως άνω διαδικασία να είναι πάντα ενηµερωµένος και µην κληθεί πρόσωπο που έχει δηλώσει στον πάροχό του ότι δεν επιθυµεί να δέχεται κλήσεις για προωθητικό σκοπό. Αναφέρει ότι πράγµατι, εντός του έτους 2016 η Voice Telemedia δεν αιτήθηκε από τους παρόχους OTE, Vodafone και Wind τη λήψη των µητρώων του άρ. 11 του ν. 3471/2006 (µητρώα «opt-out») που τηρούν, διότι τα σχετικά αιτήµατα τα πραγµατοποιούσε η εταιρεία µε την επωνυµία «Υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης Extra Line Ε.Π.Ε.» και µε τον διακριτικό τίτλο «Extra Line Ε.Π.Ε. (εφεξής, Extra Line), εταίρος της Voice Telemedia µε ποσοστό συµµετοχής 75%. H Extra Line έχει παρεµφερές επιχειρηµατικό αντικείµενο µε τη Voice Telemedia, ήτοι παρεχόµενες υπηρεσίες µέσω  τηλεφωνίας,  και  αµφότερες  οι  εταιρείες  στεγάζονται  στην  ίδια  διεύθυνση (Μοναστηρίου 12, Θεσσαλονίκη) έχουσες αµφότερες τον ίδιο νόµιµο εκπρόσωπο Α. Η Extra Line ζητούσε τα σχετικά µητρώα του άρ. 11 του ν. 3471/2006 για την ίδια και από τη στιγµή που η Voice Telemedia είναι κατά τα ανωτέρω «συγγενεύουσα» µε την Extra Line, ελάµβανε τα σχετικά µητρώα από αυτήν. Αυτό συνέβαινε διότι η Extra Line, ως παλαιότερη της Voice Telemedia, είχε συγκροτήσει µία επικοινωνία µε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την αίτηση και λήψη αρχείων και όταν συστάθηκε η Voice Telemedia θεώρησε ότι θα αποτελούσε περιττό διαδικαστικό και λειτουργικό βάρος να αιτείται παράλληλα µε την Extra Line τα εν λόγω αρχεία.

Στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4640/14-06-2017 έγγραφο του υπεύθυνου επεξεργασίας επισυνάπτεται πλήθος ενδεικτικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µεταξύ της Extra Line και τηλεπικοινωνιακών παρόχων (συγκεκριµένα OTE, Cyta, Forthnet, Wind και Vodafone), από το Σεπτέµβριο του 2013 µέχρι τον Ιούνιο του 2017, από τα οποία προκύπτει – σύµφωνα µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας – ότι η Extra Line διαρκώς αιτούνταν και ελάµβανε τα µητρώα του άρ. 11 του ν. 3471/2006. Πέραν αυτών, η Voice Telemedia αναφέρει ότι η Extra Line ήταν συµβεβληµένη µε τις εταιρείες  Cyta και Forthnet µε σκοπό την προώθηση των τηλεπικοινωνιακών τους υπηρεσιών και, στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, ελάµβανε από αυτές από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Οκτώβριο του 2016 τις λίστες opt-out των εταιρειών Cyta, OTE, Forthnet, HOL, Wind και ON (επίσης επισυνάπτονται σχετικά ηλεκτρονικά µηνύµατα στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4640/14- 06-2017 έγγραφο του υπεύθυνου επεξεργασίας). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, µέσω της Extra Line, είχε στη διάθεσή του και χρησιµοποιούσε για όλο το κρίσιµο χρονικό διάστηµα των προκείµενων καταγγελιών τις λίστες opt-out όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι πραγµατοποιεί περίπου 10.000 (δέκα χιλιάδες) κλήσεις ανά ηµέρα, ήτοι περίπου 2.500.000 κλήσεις ανά  έτος. Για  το κρίσιµο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν κλήσεις σε αριθµούς που είχαν καταχωρηθεί στο µητρώο «opt-out» του αντίστοιχου παρόχου. Αναφέρει ότι το γεγονός αυτό είναι σπάνιο αναλογικά µε τον συνολικό αριθµό εξερχοµένων κλήσεων, ωστόσο αποτέλεσε πηγή προβληµατισµού και ως εκ τούτου διεξήγαγε σχετική έρευνα µε σκοπό να διαπιστωθεί για ποιο λόγο, παρά τις διαρκείς προσπάθειες να λαµβάνονται πάντα υπόψη κατά τις κλήσεις τα µητρώα του άρ. 11 του ν. 3471/2006 των παρόχων, σε ορισµένες περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκαν κλήσεις σε αριθµούς που ήταν καταχωρηµένοι σε αυτά. Όπως επισηµαίνει, µία αιτία είναι το ανθρώπινο λάθος κατά το φιλτράρισµα του αρχείου των τηλεφωνικών αριθµών που ο υπεύθυνος επεξεργασίας καλεί, λόγω της απουσίας ενός ενοποιηµένου µητρώου από την πλευρά των παρόχων. Κάθε πάροχος αποστέλλει το µητρώο σε διαφορετική ηµεροµηνία, γεγονός το οποίο αναγκάζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εκτελεί τη διαδικασία φιλτραρίσµατος πολλές φορές µέσα στο µήνα αφού, µε τη λήψη ενός µητρώου από έναν πάροχο, επικαιροποιείται κατάλληλα το ενιαίο αρχείο που καταρτίζει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο περιέχει τους αριθµούς οι οποίοι δεν έχουν εξαιρεθεί από το να δέχονται κλήσεις για προωθητικούς σκοπούς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισηµαίνει επίσης  ότι, σε κάθε περίπτωση, η  πολυπλοκότητα  της διαδικασίας καθιστά αδύνατο το να µην υπάρξει ανθρώπινο σφάλµα.

Περαιτέρω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρεί πολύ πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις να µη λαµβάνει ενηµερωµένες λίστες από τους παρόχους, αναφέροντας ως ενδεικτική περίπτωση την ως άνω ιδ’ σχετική καταγγελία, όπου ο τηλεφωνικός αριθµός του καταγγέλλοντος (….) δεν είναι καταχωρηµένος σε καµία λίστα «opt-out» κανενός παρόχου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισηµαίνει επίσης ότι οι πάροχοι δεν είναι πάντα συνεργάσιµοι αναφορικά µε την παράδοση του µητρώου «opt-out» που τηρούν, κωλυσιεργώντας στο να ανταποκριθούν στα σχετικά αιτήµατα που λαµβάνουν σε µηνιαία βάση, µε αποτέλεσµα ο κατάλογος που χρησιµοποιεί ο υπεύθυνος επεξεργασία να µην είναι – χωρίς υπαιτιότητα του ιδίου – απολύτως ενηµερωµένος. Προς τούτο, αναφέρει ως ενδεικτική περίπτωση την ως άνω κδ’ σχετική καταγγελία, για την οποία ο αριθµός (…….) του καλούµενου συνδροµητή εµφανίζεται για πρώτη φορά στο µητρώο «opt-out» της Vodafone στο απεσταλµένο στις 19-5-2017 σχετικό αρχείο αυτής, παρόλο που το σχετικό αίτηµα έγινε από τις 29- 3-2017 και κατόπιν επανειληµµένων επικοινωνιών µε τη Vodafone, ενώ η σχετική κλήση έγινε στις 7-4-2017. Από τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που επισυνάπτονται στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4640/14-06-2017 έγγραφό του, προκύπτει – κατά τον υπεύθυνο επεξεργασίας – ότι από το Μάιο του 2017 η Extra Line έχει αιτηθεί από τις εταιρείες Vodafone και Forthnet τα µητρώα «opt-out». Η Forthnet απάντησε στις 17-6-2017 ενώ η Vodafone, µέχρι τις 22-6-2017, δεν είχε ακόµα ανταποκριθεί.

Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας σηµειώνει ότι δεν καλεί ποτέ αριθµούς κινητής αλλά µόνο σταθερής τηλεφωνίας, κάνοντας ειδική µνεία στις ως άνω ιη’ και κγ’ σχετικές καταγγελίες στις οποίες δεν γίνεται καµία αναφορά σε αριθµό σταθερής τηλεφωνίας των καταγγελλουσών. Περαιτέρω, για την ως άνω ιστ’ σχετική καταγγελία, αναφέρει ότι ο αριθµός του καλούµενου συνδροµητή ήταν καταχωρηµένος στο µητρώο «opt-out» του ΟΤΕ από το Μάιο του 2016 έως το ∆εκέµβριο του 2016 και, έκτοτε, δεν εµφανίζεται σε αυτό, ενώ το ίδιο ισχύει για χιλιάδες άλλους τηλεφωνικούς αριθµούς συνδροµητών του ΟΤΕ. Αναφορικά µε την ως άνω στ’ σχετική καταγγελία, ο τηλεφωνικός αριθµός (…….) του καταγγέλλοντα εµφανίζεται για πρώτη φορά στο µητρώο «opt-out» του ΟΤΕ στις 10-4-2015, ενώ οι επίµαχες κλήσεις πραγµατοποιήθηκαν στις 4-11-2014 και 18-11-2014 όπου, κατά την περίοδο εκείνη, ο αριθµός δεν εµφανιζόταν στο σχετικό µητρώο ούτε σε αντίστοιχο µητρώο άλλου παρόχου.

Ως προς την ενηµέρωση των υποκειµένων των δεδοµένων αλλά και τα δικαιώµατα πρόσβασης και αντίρρησης αυτών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναφέρει ότι κατά την έναρξη της επικοινωνίας ο εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνει την επωνυµία αυτής, το ονοµατεπώνυµό του, το σκοπό της κλήσης, ενώ επίσης ενηµερώνει τον εκάστοτε καλούµενο ότι έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να µην επανακληθεί από τη Voice Telemedia, είτε δηλώνοντάς το στον εκπρόσωπο που τον κάλεσε είτε οποτεδήποτε αργότερα καλώντας στον τηλεφωνικό αριθµό παραπόνων 2311230325. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, ο εκπρόσωπος της Voice Telemedia που λαµβάνει µια τέτοια δήλωση, την καταχωρεί αµέσως σε ειδική ηλεκτρονική φόρµα ώστε ο τηλεφωνικός αριθµός του ασκούντος το δικαίωµα αντίρρησης να µην ξανακληθεί. Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4832/23-06-2017 υπόµνηµά του ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισυνάπτει ενδεικτικώς, όπως σηµειώνει, ανατυπώσεις τέτοιων δηλώσεων από τη σχετική ηλεκτρονική φόρµα (σηµειώνεται ότι όλες αφορούν σε ηµεροµηνίες εντός του Ιουνίου του 2017), όπου πέραν της δήλωσης αντίρρησης πραγµατοποιείται και έλεγχος για το αν ο κληθείς τηλεφωνικός αριθµός ήταν επιπροσθέτως καταχωρηµένος στο µητρώο «opt-out» κάποιου παρόχου. Στο υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4832/23-06-2017 υπόµνηµά του επισυνάπτεται σχετικό σενάριο επικοινωνίας της κάρτας υγείας «MEDICA», για το οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι είναι στη διάθεση και στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή των εκπροσώπων του που πραγµατοποιούν τις κλήσεις (υπάλληλοι – agents) ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν, η περίπτωση κάποιος να παρεκκλίνει από αυτό. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκπαιδεύει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το προσωπικό για τη διαδικασία πραγµατοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ εντός του τηλεφωνικού κέντρου βρίσκεται πάντοτε υπάλληλος επιφορτισµένος µε τη διαρκή και επιτόπια επίβλεψη της όλης διαδικασίας. Οι κλήσεις δεν γίνονται ποτέ µε απόκρυψη του καλούµενου αριθµού, ενώ διατηρεί σε ειδικό αρχείο εξερχοµένων κλήσεων τις τηλεφωνικές κλήσεις που διεξάγει στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών – συγκεκριµένα, τα στοιχεία των κλήσεων αυτών όπως ο τηλεφωνικός αριθµός του καλούντος, του καλούµενου, η ηµεροµηνία και η ώρα της κλήσης.

Τέλος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβάλλει το επιχείρηµα ότι αν αδιαφορούσε για την εκ του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 υποχρέωσή του, θα είχε καλέσει συνολικά κατά το χρόνο λειτουργίας της εταιρείας απείρως περισσότερους τηλεφωνικούς αριθµούς που έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο «opt-out» του παρόχου τους.

Κατά την ακρόαση της 14-06-2017, οι εκπρόσωποι του υπεύθυνου επεξεργασίας ανέφεραν ως αρχική πηγή των τηλεφωνικών αριθµών στις οποίες γίνονται οι κλήσεις το δηµόσια προσβάσιµο αρχείο τηλεφωνικών αριθµών του ΟΤΕ από το 2003 (κατάλογος συνδροµητών), όπως αναφέρεται και στην υπό στοιχεία α’ καταγγελία, αλλά στα υποµνήµατά του ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν κάνει καµίαµνεία στην πηγή των αριθµών αυτών.

Η Αρχή, µετά από εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου και αναφορά στα διαµειφθέντα της από 14-06-2017 συνεδρίασης, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις των βοηθών εισηγητή, οι οποίοι αποχώρησαν µετά τη συζήτηση και πριν από τη διάσκεψη και τη λήψη αποφάσεως, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 1. Το άρθρο 2  του   ν. 2472/1997, ορίζει ότι «δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι  «κάθε  πληροφορία  που  αναφέρεται  στο  υποκείµενο  των  δεδοµένων».

«Υποκείµενο των δεδοµένων» είναι «το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική».

Στο ίδιο άρθρο επίσης ορίζεται ως επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα    «κάθε  εργασία  ή  σειρά  εργασιών  που  πραγµατοποιείται,  από  το

∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων  ή  φυσικό  πρόσωπο  µε  ή  χωρίς  τη  βοήθεια  αυτοµατοποιηµένων

µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή».

 1. Σύµφωνα µε το άρ. 2 στοιχ. ζ’ του ν. 2472/1997, ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται όποιος «…καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός». Η Οδηγία 95/46/ΕΚ περιέχει αντίστοιχο ορισµό στο άρθρο 2 στοιχ. δ) µε µόνη διευκρινιστική προσθήκη -την οποία δεν αποκλείει το γράµµα και το πνεύµα του ελληνικού νόµου2- ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει από µόνος του ή από κοινού µε άλλους το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, προβλέποντας έτσι ότι η πολυπλοκότητα των εννόµων σχέσεων, των συναλλακτικών και τεχνολογικών αναγκών µπορεί να οδηγεί σε περισσότερους υπευθύνους επεξεργασίας για την ίδια ή διαφορετική, επιµέρους εργασία στο ευρύτερο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. δ) ν. 2472/1997.

Περαιτέρω, στο άρ. 2 στοιχ. η) του ν. 2472/1997, ως εκτελών την επεξεργασία ορίζεται οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό του υπευθύνου επεξεργασίας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός).

Η έννοια του υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία αποτελεί αυτόνοµη έννοια του ενωσιακού δικαίου, ως προς το υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής της αναφέρεται σε σχέση µε το δηµόσιο τοµέα σε αρχή, δηµόσια υπηρεσία, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο οργανισµό. Βαρύτητα δίδεται στο λειτουργικό κριτήριο, δηλαδή υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός που καθορίζει το σκοπό ή/και τα ουσιώδη, τουλάχιστον, στοιχεία του τρόπου της επεξεργασίας (πρβλ. για  την έννοια του υπευθύνου και εκτελούντος την επεξεργασία τη Γνώµη 1/2010 της Ο.Ε. του Άρθρου 293, στην οποία και αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι ο καθορισµός των στόχων και του τρόπου ισοδυναµεί µε τον καθορισµό, αντίστοιχα, του «γιατί» και

 • 2 Πρβλ. οµοίως  για  τη  διατύπωση  στο  γερµανικό  οµοσπονδιακό  νόµο  προστασίας   δεδοµένων

Dammann σε: Simitis, Bundesdatenschutzgesetz, 7η έκδοση, άρθρο 3, αρ. περ. 226

του «πώς» ορισµένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας).

Η Voice Telemedia Ε.Ε. έχει υποβάλει στην Αρχή την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/629/13-05-2013 γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για το σκοπό της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία ακολούθως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/727/15-04-2014 γνωστοποίηση. Εξάλλου, µε βάση τα όσα αναφέρει η εταιρεία στα ως άνω υποµνήµατά της, η εταιρεία ασχολείται µε διαφόρων ειδών υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης µέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, έχοντας προδιαγράψει συγκεκριµένη διαδικασία για την παροχή αυτών των υπηρεσιών – ήτοι κλήσεις τηλεφωνικών αριθµών, ενηµέρωση των καλούµενων συνδροµητών για το εκάστοτε προωθητικό πρόγραµµα και καθοδήγησή τους για περαιτέρω ενέργειες εφόσον ενδιαφέρονται για αυτό (όπως ενηµέρωσή τους ότι θα πρέπει να καλέσουν άλλον αριθµό για τα περαιτέρω). Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το περιεχόµενο των ανωτέρω καταγγελιών. Μάλιστα, στις καταγγελίες δε γίνεται αναφορά σε προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων, αλλά σε κλήσεις που γίνονται µε σκοπό την παρότρυνση του συνδροµητή να καλέσει (πενταψήφιο) αριθµό πρόσθετης χρέωσης, από τις οποίες κλήσεις η Voice Telemedia αποκοµίζει κέρδος. Ως εκ τούτου, για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που συντελείται µέσω των τηλεφωνικών προωθητικών ενεργειών που πραγµατοποιεί η Voice Telemedia Ε.Ε., η εν λόγω εταιρεία αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. Σύµφωνα µε το αρ. 4 παρ. 1 στοιχ. α) του ν. 2472/1997, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει να συλλέγονται µε τρόπο θεµιτό και νόµιµο, για καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών (αρχή του σκοπού). Επίσης, σύµφωνα µε το άρ. 4 παρ. 1 στοιχ. γ) τα δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρ. 5 του ν. 2472/1997, η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνο όταν το υποκείµενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, όπως επιτάσσει το αρ. 5 παρ. 1 του ν. 2472/1997 (εκτός εάν συντρέχει µία από τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου εξαιρέσεις, οπότε είναι νόµιµη η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου).

 1. Το ζήτηµα των τηλεφωνικών κλήσεων, για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς, ρυθµίζεται

στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, όπου ορίζονται τα σχετικά µε τις µη ζητηθείσες επικοινωνίες (βλ. παρ. 1 και 2). Σηµειώνεται ότι, για το εν λόγω ζήτηµα, είχε αρχικά επιλεγεί ο κανόνας της προηγούµενης συγκατάθεσης (βλ. προϊσχύσασα µορφή άρθρου 11 ν. 3471/2006). Όµως, µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και

2 του ν. 3917/2011 τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, ώστε µε το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 ορίζεται πλέον ότι: «Η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης, ιδίως µε χρήση συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,  και γενικότερα η πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών επικοινωνιών µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται µόνο αν ο συνδροµητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς», ενώ µε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι: «∆εν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών επικοινωνιών µε ανθρώπινη παρέµβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδροµητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυµεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδροµητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου». Η ανωτέρω διάταξη είναι σύµφωνη µε όσα ορίζονται στο άρθρο

13 της  Οδηγίας  2002/58/ΕΚ σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, η οποία, στην παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του εθνικού νοµοθέτη να ρυθµίσει τις προϋποθέσεις πραγµατοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων µε ανθρώπινη παρέµβαση είτε µετά από προηγούµενη συγκατάθεση (σύστηµα «opt in») είτε µε δήλωση αντίρρησης (σύστηµα «opt out»).

Κατά συνέπεια, µετά την 01-09-2011 οπότε και τέθηκε σε ισχύ η τροποποιηθείσα – προς το ευνοϊκότερο για τους υπευθύνους επεξεργασίας – διάταξη, οι τηλεφωνικές κλήσεις µε ανθρώπινη παρέµβαση, ενόψει των ανωτέρω σκοπών, επιτρέπονται, εκτός αν ο καλούµενος έχει δηλώσει ότι δεν τις επιθυµεί (σύστηµα «opt-out»). Το σύστηµα «opt-out» έχει ως συνέπεια ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων τους,   είτε   ειδικά,   απευθείας   στον   υπεύθυνο   επεξεργασίας   (δηλαδή   στον διαφηµιζόµενο) ασκώντας το δικαίωµα αντίρρησης ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων βάσει του άρθρου 13 του ν. 2472/1997 είτε γενικά, µέσω της εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο συνδροµητών του παρόχου που προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 2 ν. 3471/2006. Ο νόµος προβλέπει τη δηµιουργία Μητρώων («opt-out») σε κάθε πάροχο και ο συνδροµητής µπορεί να δηλώσει ατελώς, στον δικό του πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ότι δεν επιθυµεί να λαµβάνει τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εµπορική προώθηση. Ο κάθε πάροχος έχει, από την προαναφερόµενη διάταξη, την υποχρέωση να τηρεί, µε αυτές τις δηλώσεις, ∆ηµόσιο Μητρώο που επιτελεί έναν δηµόσιο σκοπό και στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιµοποιήσει για απευθείας εµπορική προώθηση.

Οι διαφηµιζόµενοι οφείλουν να λαµβάνουν από όλους τους παρόχους επικαιροποιηµένα αντίγραφα των Μητρώων του άρ. 11 του ν. 3471/2006 και να εξασφαλίζουν ότι έχουν διαθέσιµες τις δηλώσεις των συνδροµητών που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τριάντα ηµέρες πριν από την πραγµατοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης. Ο χρόνος αυτός των τριάντα ηµερών κρίνεται απαραίτητος ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να επεξεργαστούν τα

µητρώα, λαµβάνοντας υπόψη τις αντικειµενικές δυσκολίες συγκέντρωσης, από όλους τους παρόχους, διαφορετικών αρχείων µητρώων «opt-out» τα οποία πολλές φορές έχουν διαφορετικό µορφότυπο, ως και το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας να προβαίνει σε καθηµερινές ενηµερώσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε υπερβολικό φόρτο τόσο σε αυτόν όσο και στους παρόχους. Από την άλλη πλευρά, υπέρβαση των τριάντα ηµερών οδηγεί σε υπερβολική καθυστέρηση ικανοποίησης του αιτήµατος αντίρρησης. Συνεπώς οι υπεύθυνοι επεξεργασίας θα πρέπει να εφαρµόζουν κατάλληλες διαδικασίες για να εξασφαλίζεται το ανωτέρω 30-ήµερο, συνυπολογίζοντας κάθε είδους καθυστέρηση (βλ. και τις υπ’ αριθµ. 62-67/2016 Αποφάσεις της Αρχής).

 1. Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνεται ότι για τις κλήσεις χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (αυτοµατοποιηµένες κλήσεις) απαιτείται, όπως ρητά επιτάσσει το άρ. 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, η προηγούµενη συγκατάθεση των συνδροµητών – ακόµα και αν οι αριθµοί αυτοί δεν έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο «opt-out» του παρόχου τους. Πρέπει δε να επισηµανθεί ότι η διάταξη για τις αυτοµατοποιηµένες κλήσεις, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, είναι σε ισχύ από την έναρξη εφαρµογής του ν. 3471/2006 αλλά και του προγενέστερου ν. 2774/1999, δεν επηρεάστηκε δηλαδή από τη µετέπειτα τροποποίηση του νόµου ν. 3471/2006.
 1. Περαιτέρω, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιεί και τα λοιπά δικαιώµατα των υποκειµένων, ιδίως τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (άρ. 11-13 του ν. 2472/1997). Τούτο σηµαίνει ότι κατά τη διενέργειαµιας τηλεφωνικής κλήσης και σε συµφωνία µε τα οριζόµενα στο αρ. 11 του ν. 2472/1997, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να ενηµερώνει για την ταυτότητά του και την ταυτότητα του εκπροσώπου του, να µην αποκρύπτει ή παραποιεί τον αριθµό καλούντος και να ενηµερώνει τουλάχιστον για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης, καθώς µπορεί να γίνει δεκτό ότι ο σκοπός της επεξεργασίας (ήτοι προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών) είναι αυταπόδεικτος και οι αποδέκτες των δεδοµένων, εφόσον περιορίζονται στα πρόσωπα του υπεύθυνου και των εκτελούντων την επεξεργασία (συνεργαζόµενων εταιρειών) για το συγκεκριµένο σκοπό είναι εύκολα αντιληπτοί.

Eιδικότερα, ως προς το δικαίωµα αντίρρησης το οποίο προβλέπεται στο άρ. 13 του ν. 2472/1997, σηµειώνεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, προκειµένου να συµµορφώνεται µε την υποχρέωση που απορρέει από την εν λόγω διάταξη, να φροντίζει, εφόσον ένας καλούµενος συνδροµητής εκφράζει την αντίρρησή του στο να δέχεται κλήσεις από τον συγκεκριµένο υπεύθυνο επεξεργασίας (ή/και εκπρόσωπό του), να ακολουθεί µία σαφώς  ορισµένη διαδικασία  που να διασφαλίζει ότι ο αριθµός αυτός θα εξαιρείται από οποιαδήποτε τηλεφωνική προωθητική/διαφηµιστική ενέργεια του υπευθύνου επεξεργασίας στο µέλλον. Αυτονόητο είναι ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι εις γνώσιν και των εξωτερικών συνεργατών του υπευθύνου επεξεργασίας (ήτοι των εκτελούντων την επεξεργασία), οι οποίοι και θα πρέπει να συµµορφώνονται µε αυτή. Περαιτέρω, όσον αφορά τα αιτήµατα που απευθύνονται στον ίδιον τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ως έκφραση ειδικής αντίρρησης βάσει του άρ. 13 του ν. 2472/1997, καθώς σε  αυτά δεν υπεισέρχονται  καθυστερήσεις λόγω  λήψης στοιχείων από τρίτους, η ικανοποίησή τους θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το ανωτέρω άρθρο, ήτοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις δεκαπέντε (15) ηµέρες, όπως ορίζει η ανωτέρω διάταξη – ιδανικά βέβαια, η ικανοποίησή του θα πρέπει να γίνεται αµέσως (βλ. και τις υπ’ αριθµ. 62-67/2016 Αποφάσεις της Αρχής).

 1. Στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 2472/1997 ορίζεται επίσης ότι «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια  των  δεδοµένων  και  την  προστασία  τους  από  τυχαία  ή  αθέµιτη

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας….» ενώ στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασµό του υπεύθυνου από πρόσωπο µη εξαρτώµενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει µόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.»

 1. Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής: Από τις καταγγελίες αποδεικνύεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε αυτοµατοποιηµένες κλήσεις για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς την προηγούµενη ειδική προς τούτο συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, το γεγονός αυτό αναφέρεται ρητά στις καταγγελίες µε στοιχεία α’, στ’, η’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιζ’, ιη’, ιθ’, κ’, κα’, κγ’, κδ’, κε’, κστ’, κζ’. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ισχυρίζεται ότι δεν πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένες κλήσεις αλλά ο καλούµενος, πάντοτε, συνοµιλεί αρχικά µε άνθρωπο και στη συνέχεια, αν το επιθυµεί, ενηµερώνεται µε ηχογραφηµένο µήνυµα. Ωστόσο, το σύνολο των καταγγελιών – ήτοι δεκαοκτώ (18) καταγγελίες – αναφέρονται σαφώς σε ηχογραφηµένο µήνυµα στην αρχή της κλήσης. Ο αριθµός των καταγγελιών αυτός είναι πολύ µεγάλος προκειµένου να θεωρηθεί ότι οι εν λόγω καταγγελίες υποβάλλονται ανακριβώς λόγω σχετικής παρανόησης των καταγγελλόντων ή για άλλο λόγο. Μάλιστα, οι δώδεκα (12) εξ αυτών, ήτοι οι καταγγελίες α’ στ’, η’, ι’, ια’, ιδ’, ιζ’, κ’, κα’, κβ’, κε’, κζ’ παρέχουν ακόµη αναλυτικότερα στοιχεία επί των πραγµατοποιηθεισών αυτοµατοποιηµένων κλήσεων  και συνεπώς, ο  υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν πραγµατοποίησε κλήσεις µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Εξάλλου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν αµφισβήτησε την πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων κλήσεων, αλλά µόνο το γεγονός ότι αυτές ήταν χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Περαιτέρω, ιδίως από τις στ’, ι’, ια’, ιζ’, κ’, κα’, κε’ καταγγελίες προκύπτει ότι οι καταγγέλλοντες, µόλις απάντησαν στις σχετικές τηλεφωνικές κλήσεις, δεν ενηµερώθηκαν για το ποια είναι η εταιρεία που τις πραγµατοποίησε (ήτοι η Voice Telemedia) ούτε τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία, γεγονός που επίσης συνηγορεί στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω κλήσεις είναι αυτοµατοποιηµένες και οι καλούµενοι δεν συνοµιλούν µε φυσικό πρόσωπο όταν απαντούν σε αυτές.

Ο ισχυρισµός του υπευθύνου ότι δεν πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένες κλήσεις αλλά κλήσεις που εκκινούν πάντα µε ανθρώπινη παρέµβαση, εµφανίζεται στο τελευταίο υπόµνηµά του, µετά την ακρόασή του ενώπιον της Αρχής, Προς απόδειξή του συνυποβλήθηκε εσωτερικό έγγραφο σεναρίου επικοινωνίας. Καθώς όµως το έγγραφο αυτό αφορά µία ειδική περίπτωση προωθητικής ενέργειας (κάρτα υγείας), για την οποία µάλιστα δεν εξετάζεται σχετική καταγγελία, και στερείται ασφαλούς σήµανσης ηµεροµηνίας ή άλλου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει µε βεβαιότητα η ηµεροµηνία κατά την οποία έχει συνταχθεί και τέθηκε σε εφαρµογή στην εταιρεία ως εσωτερική διαδικασία, ο εν λόγω ισχυρισµός δεν τεκµηριώνεται.

Συνεπώς, η Αρχή κάνει δεκτό ότι στις προαναφερθείσες περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την πραγµατοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων για προωθητικούς σκοπούς παραβίασε τις διατάξεις του άρ. 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006, πραγµατοποιώντας  αυτοµατοποιηµένες τηλεφωνικές  κλήσεις  χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση.

 1. ∆ιαπιστώθηκε επίσης, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν λάµβανε απευθείας από τους παρόχους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τα µητρώα «opt-out» που αυτοί τηρούν κατά τα ανωτέρω, αλλά µέσω της εταιρείας Extra Line, η οποία είναι εταίρος του υπεύθυνου επεξεργασίας, δραστηριοποιείται στον ίδιο επαγγελµατικό κλάδο και λάµβανε τα εν λόγω µητρώα για τους δικούς της σκοπούς. Μάλιστα, σύµφωνα µε όσα αναφέρει στα υποµνήµατά του ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η εταιρεία Extra Line λαµβάνει τα µητρώα «opt-out»  είτε απευθείας από τους παρόχους, είτε από εταιρείες για λογαριασµό των  οποίων πραγµατοποιεί προωθητικές κλήσεις και τα χρησιµοποιεί για σκοπούς επεξεργασίας διαφορετικών υπευθύνων επεξεργασίας. Αναλυτικότερα, τα εν λόγω αρχεία (µητρώα) χρησιµοποιήθηκαν από την Extra Line για προωθητικούς σκοπούς της Cyta Hellas και της Forthnet, αλλά ταυτόχρονα διαβιβάστηκαν στη Voice Telemedia, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τους προωθητικούς της σκοπούς. Συνεπώς, προκύπτει ότι, όσον αφορά τη διαδικασία λήψης του µητρώου «opt-out» από τους παρόχους, η οποία αποτελεί µια επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η Extra Line ενεργούσε ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό της Voice Telemedia. Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στη Γνώµη 1/2010 της Ο.Ε. του Άρ. 29 σχετικά µε τις έννοιες  του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, «ο ρόλος του εκτελούντος την επεξεργασία δεν απορρέει από τη φύσηµιας οντότητας που επεξεργάζεται δεδοµένα, αλλά από τις συγκεκριµένες δραστηριότητές της σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Με άλλα λόγια, η ίδια οντότητα µπορεί να ενεργεί ταυτόχρονα ως υπεύθυνος της επεξεργασίας για ορισµένες εργασίες επεξεργασίας και  ως εκτελών την επεξεργασία για άλλες, και  ο χαρακτηρισµός «υπεύθυνος της επεξεργασίας» ή «εκτελών την επεξεργασία» πρέπει να αξιολογείται σε σχέση µε συγκεκριµένα σύνολα δεδοµένων ή εργασιών». Να σηµειωθεί ότι και στην υπ’ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/727/15-04-2014 γνωστοποίηση που έχει υποβάλει η Voice Telemedia στην Αρχή, αναφορικά µε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για το σκοπό της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, αναφέρεται η Extra Line ως εκτελούσα την επεξεργασία. Ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι η συγκεκριµένη ανάθεση εργασιών από τη Voice Telemedia στην Extra Line έχει γίνει εγγράφως, όπως προβλέπεται στο άρ. 10 του ν. 2472/1997, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στη «συγγενεύουσα» – όπως την περιγράφει η Voice Telemedia στο υπόµνηµά της – σχέση των δύο εταιρειών.

Απόρροια αυτών είναι το γεγονός ότι, τελικά, για το διάστηµα Ιανουάριος 2014 – Οκτώβριος 2016 τα αρχεία προσωπικών δεδοµένων που τηρούσαν οι εταιρείες Cyta Hellas και Fοrthnet (ήτοι τα καταρτισµένα από τις ίδιες ενοποιηµένα µητρώα “opt-out” όλων των παρόχων, τα οποία δηµιουργούσαν οι εταιρείες σε µηνιαία βάση ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και τα απέστελλαν στην Extra Line, ως εκτελούσα την επεξεργασία) χρησιµοποιήθηκαν τελικά και από τη Voice Telemedia για το δικό της σκοπό επεξεργασίας. Η έλλειψη σχετικής έγγραφης ανάθεσης από τη Voice Telemedia στην Extra Line δυσχεραίνει τη διαφάνεια της επεξεργασίας ενώ, εξ αυτού, εκλείπει και το στοιχείο τη λογοδοσίας – κατ’ επέκταση, εκτός της µη τήρησης των προβλεπόµενων στο αρ. 10 του ν 2472/1997, δεν διασφαλίζονται οι θεµελιώδεις προϋποθέσεις νοµιµότητας επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στο άρ. 4 του ν. 2472/1997 (βλ. Σκέψη 3 της παρούσας).

 1. Από τις καταγγελίες και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, προκύπτει επίσης, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε πραγµατοποίηση κλήσεων χωρίς να εξετάζει επαρκώς αν οι συνδροµητές των καλούµενων αριθµών έχουν καταχωρήσει τους αριθµούς τους στο µητρώο «opt-out» του παρόχου τους, όπως επεξηγείται στη συνέχεια:

α) Η διαδικασία λήψης του µητρώου από τους παρόχους, όπως περιγράφηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και προκύπτει και από τα σχετικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που υπέβαλε µαζί µε τα σχετικά υποµνήµατά του, δεν παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη συµµόρφωση µε το άρ. 11 του ν. 3471/2006. Και τούτο διότι, όπως προαναφέρθηκε, για το διάστηµα Ιανουάριος 2014 – Οκτώβριος 2016 η λήψη του µητρώου πραγµατοποιούνταν, µέσω της Extra Line, µε µη νόµιµο τρόπο, οπότε τυχόν λάθος στα µητρώα επηρέαζε την επεξεργασία που πραγµατοποιούσε η Voice Telemedia, χωρίς αυτή να εξασφαλίζει ότι χρησιµοποιεί µητρώο απαλλαγµένο σφαλµάτων και χωρίς να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των σφαλµάτων αυτών.

Περαιτέρω, σηµειώνεται επίσης ότι από µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που υποβλήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4640/14-06-2017 υπόµνηµα του υπεύθυνου επεξεργασίας προκύπτει ότι η Extra Line ζήτησε από τη Wind στις 10-11-20164 και από τη Vodafone στις 27-3-20175 να ενηµερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για να λαµβάνει τα µητρώα “opt-out” που αυτές τηρούν. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι µετά και το πέρας του Οκτωβρίου 2016, οπότε έληξε η συνεργασία της Extra Line µε τις Cyta Hellas και Forthnet εκκίνησε µε σηµαντική καθυστέρηση – ιδίως δε για την περίπτωση της Vodafone – η νέα διαδικασία λήψης των µητρώων «opt-out». Τονίζεται µάλιστα ότι κατά το χρόνο αυτό ήδη είχε επισηµανθεί από την Αρχή στη Voice Telemedia το γεγονός της ύπαρξης καταγγελιών και είχε υπάρξει ενηµέρωση σχετικά µε τις εκ του νόµου υποχρεώσεις της σχετικά µε το µητρώο του αρ. 11 ν. 3471/2006.

β) Υπάρχει πλήθος καταγγελιών (περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’, ιζ’, κ’, κβ’, κγ’, κδ’, κζ’) από συνδροµητές που έχουν εγγράψει τον αριθµό τους στο µητρώο «opt-out» του παρόχου τους, στις οποίες παρέχονται πλήρη στοιχεία επί των λόγω κλήσεων – ειδική αναφορά σε ηµεροµηνία και ώρα κλήσης, στην εταιρεία που πραγµατοποίησε την κλήση κτλ. – οπότε και σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν πραγµατοποίησε την κλήση φροντίζοντας να τηρεί πλήρη αρχεία καταγραφής πληροφοριών περί των διαφηµιστικών κλήσεων (log files) που έχει

 • 4 Τούτο επιβεβαιώνεται και από το προαναφερθέν υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/163/11-01-2017 έγγραφο της Wind, σύµφωνα µε το οποίο η ηµεροµηνία κατά την οποία η Extra Line αιτήθηκε το µητρώο «opt- out» της Wind για πρώτη φορά εντός του 2016 είναι η 18-11-2016.
 • 5 Άλλωστε, σύµφωνα  µε  το  προαναφερθέν  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  Γ/ΕΙΣ/1255/16-02-17  έγγραφο  της Vodafone, η Extra Line δεν αιτήθηκε ποτέ εντός του 2016 το µητρώο «opt-out» της Vodafone

πραγµατοποιήσει, τα οποία να είναι σε θέση να ελέγξει και να παραδώσει στην Αρχή προς απόδειξη των ισχυρισµών του (βλ. και Αποφάσεις 62 έως 67/2016 της Αρχής), κάτι που δεν έχει γίνει. Εξάλλου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν αµφισβήτησε την πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων κλήσεων.

Η Αρχή κάνει δεκτούς τους ισχυρισµούς του υπευθύνου επεξεργασίας για συγκεκριµένες καταγγελίες, όσον αφορά την εγγραφή κάποιων τηλεφωνικών αριθµών στο µητρώο, δεδοµένου ότι ορισµένες καταγγελίες δεν τεκµηριώνονται πλήρως. Συγκεκριµένα για την περίπτωση ιδ’ γίνεται δεκτό ότι πράγµατι ο αριθµός δεν ήταν γραµµένος στο µητρώο, για τη ιστ’ γίνεται δεκτός ο ισχυρισµός ότι ο αριθµός δεν ήταν καταχωρισµένος στο µητρώο για την ηµέρα της κλήσης και για τη στ’ καταγγελία που αφορά σε κλήση κατά το έτος 2014, η Αρχή δέχεται τον ισχυρισµό του υπευθύνου λόγω της παρόδου µεγάλου χρόνου από τη διενέργεια της κλήσης και της αδυναµίας ελέγχου σε εκείνο το χρονικό σηµείο. Αντίθετα, δε γίνεται δεκτός ο ισχυρισµός για την κδ’ καταγγελία, καθώς µπορεί µεν ο αριθµός να εµφανίζεται πρώτη φορά στο αρχείο που έστειλε η Vodafone προς την ExtraLine στις 19-5-2017, αλλά καθώς το µητρώο της Vodafone ζητήθηκε πρώτη φορά στις 29-3-2017 και η κλήση συνέβη λίγες µέρες µετά, αποδεικνύεται η παράβαση. Άλλωστε, ο υπεύθυνος επεξεργασίας όφειλε να γνωρίζει ότι ειδικά την πρώτη φορά λήψης αρχείου µητρώου από ένα πάροχο είναι ισχυρό το ενδεχόµενο να υπάρξει καθυστέρηση και να γίνει κλήση σε προστατευόµενο αριθµό.

Συνεπώς, από το σύνολο των όσων εκτίθενται στην παρούσα Σκέψη 9, ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την πραγµατοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων για προωθητικούς σκοπούς παραβίασε τις διατάξεις του άρ. 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006,  πραγµατοποιώντας  κλήσεις  σε  αριθµούς  που  έχουν  ενταχθεί  στο

µητρώο του αρ. 11 του ν. 3471/2006. Καθώς ορισµένες από τις καταγγελίες, αναφέρουν εκτός από την εγγραφή στο µητρώο και το προέχον ζήτηµα των αυτοµατοποιηµένων κλήσεων, ως επιπλέον παραβάσεις της ανωτέρω διάταξης λογίζονται οι οκτώ (8) περιπτώσεις των καταγγελιών β’, γ’, δ’, ε’, ζ’, θ’, ιβ’ και κβ’.

 1. Από τις καταγγελίες προκύπτει επίσης, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ικανοποίησε σε ορισµένες περιπτώσεις το δικαίωµα αντίρρησης βάσει του άρ. 13 του ν. 2472/1997 (βλ. καταγγελία ιβ’, σε συνδυασµό µε τις ζ’, θ’ και ι’). Με βάση τα όσα αναφέρει στα υποµνήµατά του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποστηρίζει ότι ακολουθεί  µία  διαδικασία   ικανοποίησης   του   εν   λόγω   δικαιώµατος,   ενώ επισυνάπτει και σχετικά πειστήρια (αντίγραφα καταχωρήσεων σε ειδική φόρµα, περιπτώσεων άσκησης ειδικού δικαιώµατος αντίρρησης). Από τα στοιχεία αυτά όµως, σε συνδυασµό µε τις ως άνω καταγγελίες, προκύπτει ότι η εν λόγω διαδικασία δεν είναι πλήρως αποτελεσµατική, ενώ δεν αποδεικνύεται ότι είναι σε ισχύ από την έναρξη των δραστηριοτήτων του υπεύθυνου επεξεργασίας. Και τούτο διότι   τα   σχετικά   πειστήρια   της   Voice   Telemedia   φέρουν   ηµεροµηνίες

µεταγενέστερες της ακρόασης του υπευθύνου επεξεργασίας ενώπιον της Αρχής στις 14-06-2017, ενώ επίσης ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόµισε στην Αρχή, βεβαίας ηµεροµηνίας, καταγεγραµµένη σχετική διαδικασία. Ως προς την υποχρέωση ενηµέρωσης των υποκειµένων των δεδοµένων που προβλέπεται στο άρ. 11 του ν. 2472/1997, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναφέρει ότι αυτή πραγµατοποιείται στην αρχή κάθε κλήσης από τον εκπρόσωπο που την πραγµατοποιεί. Ωστόσο, βάσει των όσων αναφέρονται και αναλύονται στην ανωτέρω Σκέψη 10, προκύπτει ότι τέτοια ενηµέρωση δεν παρέχεται πάντοτε.

 1. Από τις καταγγελίες (βλ. α‘ και στ’) προκύπτει ότι η Voice Telemedia χρησιµοποιεί ως βασικό αρχείο για την κατάρτιση των προς κλήση αριθµών, παλαιούς καταλόγους του ΟΤΕ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε προφορικά από τους εκπροσώπους του υπευθύνου επεξεργασίας κατά την ακρόαση και αποτελεί παράβαση των αρ.  4 και 5 του ν. 2472/1997 και ιδίως της υποχρέωσης του υπευθύνου να τηρεί τα αρχεία επικαιροποιηµένα. Και τούτο γιατί, ακόµα κι αν γίνει δεκτό ότι µετά την τροποποίηση του αρ. 11 του ν. 3471/2006 µε το ν. 3917/2011 µπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι, κατ’ αρχήν και υπό προϋποθέσεις, νόµιµη η χρήση των τηλεφωνικών καταλόγων για διαφηµιστικούς σκοπούς (δεδοµένου ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει λάβει τις ειδικές προς τούτο συγκαταθέσεις των υποκειµένων των δεδοµένων), ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να εξασφαλίζει την ακρίβεια των δεδοµένων, λαµβάνοντας επικαιροποιηµένα αντίγραφα των καταλόγων. Να σηµειωθεί ότι, πέραν της ακρίβειας ως προς τα στοιχεία των συνδροµητών, η χρήση παλαιών καταλόγων δηµιουργεί τον κίνδυνο αποκάλυψης στοιχείων συνδροµητή ο οποίος έχει, δηλώσει ότι δεν επιθυµεί ο αριθµός του να περιλαµβάνεται σε καταλόγους (βλ. αρ. 10 ν. 3471/2006) σε χρόνο µετά την αρχική λήψη του καταλόγου. Συνεπώς, η επεξεργασία των στοιχείων παλαιού καταλόγου συνδροµητών για τη εύρεση των προς κλήση τηλεφωνικών αριθµών, δεν είναι νόµιµη.
 2. Λαµβάνοντας υπόψη  ότι  δεν  υποβάλουν  καταγγελία  στην  Αρχή   όλοι

ανεξαιρέτως οι συνδροµητές που δέχονται τηλεφωνική κλήση κατά παράβαση των διατάξεων του αρ. 11 του ν. 3471/2006, ο αριθµός παραβάσεων που προκύπτει από τις καταγγελίες (είκοσι έξι – 26) δεν µπορεί να θεωρηθεί µικρός (βλ. σχετικά τις υπ’ αριθµ. 62 έως 67/2016 Αποφάσεις της Αρχής). Ενόψει, του αριθµού των διαπιστωθεισών παραβάσεων του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3471/2006, που αφορούν συγκεκριµένα σε δεκαοκτώ (18) καταγγελίες σχετικά µε τηλεφωνικές διαφηµιστικές κλήσεις χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση και σε άλλες οκτώ (8) καταγγελίες που αφορούν σε κλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε αριθµούς συνδροµητών που είχαν ήδη ενταχθεί στο µητρώο «opt-out», του άρ. 11 του ν. 2472/1997, του αρ. 10 του ν. 2472/1997 και του άρ. 13 του ν. 2472/1997, του αρ. 4 και 5 του ν. 2472/1997 και συνυπολογίζοντας τη δυσκολία εφαρµογής της διάταξης  του  αρ.  11  του  ν.  3471/2006,  λόγω  της  µη  ύπαρξης  ενοποιηµένου µητρώου, αλλά και το γεγονός ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποσκοπούσε σαφώς µε τις ανωτέρω ενέργειές του να αποκοµίσει κέρδος, ήταν ενήµερος του θεσµικού πλαισίου και καθυστέρησε να ανταποκριθεί στα αιτήµατα της Αρχής, η Αρχή κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας η προβλεπόµενη στο άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997 κύρωση που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, η οποία κρίνεται ανάλογη µε τη βαρύτητα των παραβάσεων και αναλύεται σε τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση αυτοµατοποιηµένης κλήσης και δύο χιλιάδες (2000) ευρώ για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση κλήσης προς αριθµό εγγεγραµµένο στο µητρώο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή:

 1. Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία Voice Telemedia Ε.Ε. πρόστιµο εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) για παράβαση των διατάξεων του άρ. 11 παρ. 1 και 2 του ν. 3471/2006, όπως αναλύεται στις σκέψεις 8 και 10 της παρούσης.
 2. Απευθύνει στην εταιρεία µε την επωνυµία Voice Telemedia Ε.Ε. προειδοποίηση για παράβαση των άρθρων 4 και 5 του ν. 2472/1997 όπως αναλύεται στη σκέψη 12 της παρούσης και την καλεί, εντός διαστήµατος δύο µηνών να διαγράψει κάθε αρχείο µε στοιχεία συνδροµητών που τηρεί κατά παράβαση της νοµοθεσίας και να ενηµερώσει σχετικά την Αρχή.

Η Αρχή απευθύνει επίσης, σύσταση στην εταιρεία µε την επωνυµία Voice Telemedia Ε.Ε. όπως εφαρµόσει κατάλληλες διαδικασίες για την ικανοποίηση των δικαιωµάτων ενηµέρωσης και αντίρρησης, όπως αναλύονται στη σκέψη 11 της παρούσης και να εφαρµόσει κατάλληλη διαδικασία για τη λήψη και ενοποίηση του µητρώου του αρ. 11 του ν. 3471/2006, όπως αναλύεται στη σκέψη 9 της παρούσης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος                                                                        Η γραµµατέας

Γεώργιος Μπατζαλέξης                                                                      Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου        

 

 

 

Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα     

Πηγή :http://www.dpa.gr