facebook
ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ BANNER ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ NEWSLETTER ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ
1.Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ των Μισθωτών
 
2.Αποδοχές και Επίδομα Αδείας των Εργαζομένων Νομοθετικό Καθεστώς Αδειών 
 
3.Έννοια  Συνήθων Αποδοχών Εργαζομένων 
 
4.Ρυθμίσεις των Όρων Εργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 45058/7/1971
 
5.Νομοθετικό Καθεστώς Ανώνυμης Εταιρίας τελούσας υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
   Εφαρμογή Κανόνων Ιδιωτικής Οικονομίας 
 
6.Αναιρετική δίκη Συνέχιση Δίκης, παρά την Απουσία του Διαδίκου
7.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ των Μισθωτών

Για την εφαρμογή της αρχής της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, κατά την συσχέτιση της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, και γενικότερα, κατά την συσχέτηση διαφόρων πηγών μεταξύ τους, οι αποδοχές συγκρίνονται, ως μια ενότητα, αφού δεν είναι δυνατή, η επιλεκτική αναζήτηση τμήματος αποδοχών από την μια πηγή σε άλλη διότι δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη εφαρμογή όλων των πηγών και ως προς την έννοια των αποδοχών .

Ειδικότερη μορφή της αρχής της προστασίας των μισθωτών , αποτελεί η αρχή της εύνοιας υπέρ του μισθωτού. Η αρχή αυτή προβλέπεται, στις διατάξεις των άρθρων ΑΚ 680 παρ. 3 και 7 παρ. 2 του Ν. 1876/90. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι ευνοικότεροι για τους εργαζόμενους, όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας, υπερισχύουν των δυσαμενέστερων όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 

Αποδοχές και Επίδομα Αδείας των Εργαζομένων

Νομοθετικό Καθεστώς Αδειών

 

Σε σχέση με τις αποδοχές και το επίδομα αδείας των εργαζομένων , ρυθμιστικό καθεστώς του θεσμού των αδειών αποτελεί ο νόμος 539/49. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού, κατά την διάρκεια της άδειας ανάπαυσης ο μισθωτός δικαιούται τις συνήθεις αποδοχές , τις οποίες θα εδικαιούτο, αν απασχολείτο στην επιχείριση , κατά τον αντίστοιχο χρόνο της

Αδείας του . Ο ΑΝ 539/45 διασφαλίζει υπέρ των εγαζομένων τις ελάχιστες εγγυήσεις ως προς τις άδειες αναψυχής. Η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 16 του Ν. 4504/66, θεσπίζει καθεστώς εγγυήσεων , ως προς τις άδειες αναψυχής.

Έννοια Συνήθων Αποδοχών Εργαζομένων

Οι συνήθεις αποδοχές των εργαζομένων , ταυτιζόμενες εννοιολογικά με τις τακτικές αποδοχές , με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές, το επίδομα αδείας , καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, νοούνται ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο , καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

 

Ρυθμίσεις των Όρων Εργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 45058/7/1971

 

Οι διατάξεις της ΚΥΑ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως , Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας 45058/7/1971, θέσπισαν τον κανονισμό Εργασίας των εργατών με τον προσαρτημένων σε αυτόν, πίνακα συνθέσεων εργατικών ομάδων . Ο κανονισμός αυτός ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών αδείας. Ειδικότερα : Αποδοχές αδείας ισούνται με το γινόμενο των ημερών αδείας επί το βασικό ημερομίσθιο απασχόλησης.

 

Νομοθετικό Καθεστώς Ανώνυμης Εταιρίας τελούσας υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Εφαρμογή Κανόνων Ιδιωτικής Οικονομίας

 

Κατά το άρθρο πρώτο παρ.1 του ν. 2688/1999, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “…”, που ιδρύθηκε με το ν. 4748/1930 και αναμορφώθηκε με τον α.ν. 1559/1950, που κυρώθηκε με το ν. 1630/1951, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “… ΑΕ” και με το διακριτικό τίτλο “… ΑΕ”, η οποία είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από το νόμο αυτό και τον κ.ν. 2190/1920 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 2414/1996 καθώς και του α.ν. 1559/1950.

 Αναιρετική δίκη Συνέχιση Δίκης, παρά την Απουσία του Διαδίκου

  Σύμφωνα με το άρθρο 576 παρ.2 ΚΠολΔ, αν ο αντίδικος εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση επιδόθηκε νομότυπα, προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Από την έκθεση επίδοσης προκύπτει, ότι ακριβές αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης, με πράξη ορισμού ως αρμοδίου του Β1 τμήματος και πράξη ορισμού δικασίμου , επιδόθηκε νομότυπα στον αντίκλητο δικηγόρο. Απουσία αναιρεσιβλήτων, η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει παρά τη δικονομική απουσία τους, σύμφωνα με τα άρθρα ΚΠολΔ 568 παρ.4 και 576 παρ.2.

 Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ

Το Εφετείο δεν έλαβε υπόψιν του την νόμιμη προυπόθεση , ότι οι γενόμενες δεκτές συνολικές αγώγιμες αποδοχές που αποτέλεσαν την βάση του απολογισμού των αποδοχών αδείας , ενέπιπταν στο σύνολό τους , στην έννοια των συνήθων αποδοχών , αλλά χρησιμοποιώντας ως βάση υπολογισμού την τελική αμοιβή, που προέκυπτε από την απόδοση και την επικρατέστερη απασχόληση, ευθέως παραβίασε τις εφαρμοστέες διατάξεις , αφού δεν είναι απιτρεπτή η σύγχρονη επιλεκτική εφαρμογή όλων των πηγών, προς εξεύρεση του επιδόματος. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως.

Δεκτή η αναίρεση

         

Απόφ. ΑΠ……Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ BANNER ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑ NEWSLETTER ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας