facebook

Στο τέλος του έτους 2019 και κατά τη διάρκεια του έτους 2020 πολίτες και κάτοικοι του
Νομού Μαγνησίας προσήλθαν στο Συνήγορο του Πολίτη καθώς πρόσφατα είχαν λάβει από
τις Δ.Ο.Υ. Βόλου και Ν. Ιωνίας «Ατομικές Ειδοποιήσεις Χρεών», με την υποχρέωση να
καταβάλλουν ποσά τελών ταξινόμησης (αδείας) ή τελών μεταβίβασης Ε.Ι.Χ. καινούργιων
και μεταχειρισμένων οχημάτων, για οχήματα ιδιοκτησίας τους τα οποία είτε είχαν αγοράσει,
είτε είχαν μεταβιβάσει προ εικοσαετίας, ήτοι τα έτη 2000 ή 2001. Η ανωτέρω υποχρέωση
αφορούσε σε 1.600 ιδιοκτήτες οχημάτων του Ν. Μαγνησίας.


Οι
 προσφεύγοντες ζήτησαν από τον Συνήγορο του Πολίτη την άσκηση των διαμεσολαβητικών του αρμοδιοτήτων προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αρνούμενοι να
αποδεχθούν την ανωτέρω οφειλή, στο βαθμό που επί 19 χρόνια δεν είχαν λάβει ουδεμία
ενημέρωση γι’ αυτή. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών διέθετε άδειες κυκλοφορίας
και πινακίδες των εν λόγω οχημάτων ενώ επίσης βαρυνόταν, σε όλο αυτό το διάστημα, με
το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιοκτησία αυτών,
όπως τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση αυτών, τεκμήριο συντήρησης Ι.Χ. κ.


Με βάση τα πραγματικά περιστατικά τ
ων υποθέσεων των πολιτών που προσέφυγαν στην Αρχή, τις εκθέσεις και τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν σ ́ αυτή, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προέκυψαν τα ακόλουθα:


Α)
 Απεδείχθη τόσο από τη συνταχθείσα Έκθεση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, όσο και από μεταγενέστερες
εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις (307/19052008 Απόφ. Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Λάρισας και 543/28112012 Απόφ. Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας), ότι
τρίτα πρόσωπα ταξινομούσαν και μεταβίβαζαν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα χωρίς να καταβάλλουν τα
προβλεπόμενα τέλη ταξινόμησης και τέλη μεταβίβασης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ενώ
καρπώνονταν οι ίδιοι τα χρήματα των τελών, τα οποία λάμβαναν από τους πελάτες τους.
Τα πρόσωπα αυτά παραποιούσαν δημόσια έγγραφα και πλαστογραφούσαν τις υπογραφές
υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και άλλων Υπηρεσιών.


Β)
 Το εν λόγω ζήτημα ήταν σε γνώση της διοίκησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου
Οικονομικών και των δύο αρμόδιων Δ.Ο.Υ. ήδη από το έτος 2003, σύμφωνα με την Έκθεση
ΣΔΟΕ που προαναφέρθηκε.


Γ
) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου και συγκεκριμένα, η Δ.Ο.Υ. Βόλου (μετά τη
συνένωση της Α ́ και Β ́ Δ.Ο.Υ. Βόλου), καθώς και η Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας παρά την παρέλευση
19 ετών από τις μεταβιβάσεις των οχημάτων και 16 ετών μετά την κοινοποίηση σε αυτές
της έκθεσης ελέγχου του ΣΔΟΕ, δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια εγκαίρως, ώστε οι
πολίτες να μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι είχαν καταβάλει τα ποσά ή
να μπορέσουν να αναχθούν τυχόν κατά των ιδιωτών, εξαιτίας των οποίων οι ίδιοι φαίνονταν
να οφείλουν τα ποσά και καλούντο να τα καταβάλουν εκ νέου.


Δ)
 Επίσης, από την έρευνα του ΣΔΟΕ προέκυψε μεν ότι τα χρήματα ουδέποτε εισπράχθηκαν από το Δημόσιο, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι οι πολίτες, στους οποίους βεβαιώθηκε η οφειλή, δεν τα είχαν ήδη καταβάλει είτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε στα γραφεία που αναλάμβαναν τη διεκπεραίωση ή ότι υπήρξε εμπλοκή τους σε έκνομες ενέργειες, ώστε να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τους.

Ε) Τέλος, δεν προέκυψε ότι αποδόθηκαν τελικά ευθύνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ούτε
ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια είσπραξης των χρημάτων του Δημοσίου από
τους πραγματικά υπαίτιους της ζημίας, αλλά επελέγη η λύση της βεβαίωσης των χρημάτων
στους καλόπιστους ιδιοκτήτες των οχημάτων.


Από την εν λόγ
ω υπόθεση το συνολικό ποσό που απώλεσε το Δημόσιο ανέρχεται σε
149.933,96 ευρώ πλέον νομίμων προσαυξήσεων για 1605 αυτοκίνητα.


Για όλους του ανωτέρω λόγους ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε σχετικό Πόρισμα στον

Υπουργό Οικονομικών και στο Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι: «υπό το πρίσμα
και της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η πενταετής προθεσμία
βεβαίωσης των οφειλών, ακόμη και υπολογιζόμενη μετά το 2003, παρίστατο επαρκής και
εύλογη για την άσκηση της εξουσίας της φορολογικής αρχής να επιβάλει τα οφειλόμενα
τέλη. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η φορολογική διοίκηση απείχε επί 19 συναπτά έτη από
την επιβολή τους, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το Δημόσιο, που εδώ και 16 έτη
γνωρίζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης αυτής (ενώ οι πολίτες τις πληροφορήθηκαν μόλις του
2019), δε νομιμοποιείτο 19 έτη μετά τη γένεση των οφειλών να επιδιώξει την ικανοποίησή
τους από τους πολίτες».


Α
ναμένεται η απάντηση των αρμόδιων φορέων.

 

 

ΠΗΓΗ:LAWNET.GR