facebook

 

1.Σύσταση Oροφοκτησίας με Δικαιοπραξία

2.Έκτακτη Χρησικτησία είναι δυνατή μόνο επί ήδη συνεστημένης Χωριστής Κυριότητας

3.Μεταξύ Συγκληρονόμων δεν αντιτάσσεται Έκτακτη Χρησικτησία εάν δεν προηγηθεί Γνωστοποίηση

   ενός εξ αυτών ότι Νέμεται το κοινό πράγμα στο όνομά του

 4.Δεν απαιτείται γνωστοποίηση επί άτυπης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων ή επί εκούσιας αποξένωσης από το κοινό

 

Ο αποβιώσας πατέρας του εκκαλούντος της από 13-7-2020 εφέσεως, του εκκαλούντος της από 6-11-2020 εφέσεως,  και του ήδη αποβιώσαντος  πατέρα και συζύγου αντιστοίχως των εφεσίβλητων αμφοτέρων των εφέσεων ήταν κύριος ενός οικοπέδου εμβαδού 245,00 τ.μ. εντός του οικισμού της Αρχαίας Επιδαύρου Αργολίδας, εντός του οποίου είχε ανεγείρει διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο και πρώτο (Α’) όροφο καθένας εκ των οποίων έχει επιφάνεια 95,41 τ.μ. Ο ανωτέρω δικαιοπάροχος των διαδίκων απεβίωσε χωρίς να έχει προβεί στη σύνταξη διαθήκης, καταλίποντας ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του την σύζυγό του και τα τρία τέκνα του, οι οποίοι κατέστησαν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος. Το έτος 1980 έλαβε χώρα μεταξύ των συγκληρονόμων και συγκυρίων του ακινήτου άτυπη διανομή, δυνάμει της οποίας ο πρώτος έλαβε την ισόγεια κατοικία, ο  δεύτερος έλαβε την κατοικία του πρώτου όροφου και ο τρίτος θα ελάμβανε την οριζόντια ιδιοκτησία – μεζονέτα που επρόκειτο να ανεγερθεί μελλοντικά. Έτσι μετά το έτος 1980, ο πρώτος ενέμετο αποκλειστικά για τον εαυτό του την κατοικία του ισογείου ορόφου και συγκεκριμένα από το έτος 1983, ο δεύτερος ενέμετο αποκλειστικά για τον εαυτό του την κατοικία πρώτου ορόφου και συγκεκριμένα από το έτος 1986 άνευ, όμως εννόμου επιρροής, ως προς την επικαλούμενη πρωτότυπη κτήση κυριότητος, δεδομένου ότι χρησικτησία είναι δυνατή μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος, η σύσταση της οποίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και της μεταγραφής. Το 1997, προς υλοποίηση της άτυπης διανομής οι ανωτέρω συγκληρονόμοι προέβησαν σε πράξη σύστασης ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών, επί της ανωτέρω οικοδομής, με πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου δυνάμει της οποίας συνέστησαν: 1)Την με στοιχεία Κ-οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, 2)την υπό μελλοντική ανέγερση με στοιχεία Κ-2 οριζόντια ιδιοκτησία, και 3 την οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της υφιστάμενης οικοδομής. Μετά την σύσταση των ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών, οι εκκαλούντες εξακολουθούσαν να νέμονται τα ακίνητα, τα οποία είχαν ήδη λάβει με την άτυπη διανομή του 1980, έκαστος ασκώντας πράξεις νομής διανοία κυρίου αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, η οποία ήταν πλέον δυνατή, εφόσον είχε λάβει χώρα συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας νομίμως μεταγεγραμμένης,  με αποτέλεσμα η πράξη σύστασης να μην ανταποκρίνεται στα πράγματα όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες ένορκες βεβαιώσεις αλλά και από τη συμπεριφορά των εκκαλούντων και την από μέρους τους διαχείριση των ακινήτων (μεταβιβάσεις μεριδίων λόγω δωρεάς, έκδοση οικοδομικών αδειών). Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε ως αόριστες την από 17-9-2018 αγωγή του εκκαλούντος καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά των δι’ αυτής των ήδη εφεσίβλητων και την από 31-10-2018 αγωγή του εκκαλούντος καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά των  ήδη εφεσίβλητων, με τις οποίες ζητούσαν να αναγνωριστούν ως αποκλειστικοί κύριοι των κρίσιμων ιδιοκτησιών, και περαιτέρω δέχθηκε κατ’ ουσίαν την αγωγή των εφεσίβλητων.

 

Έκτακτη χρησικτησία είναι δυνατή μόνο επί ήδη συνεστημένης χωριστής κυριότητας

Μεταξύ συγκληρονόμων δεν αντιτάσσεται έκτακτη χρησικτησία εάν δεν προηγηθεί γνωστοποίηση ενός εξ αυτών ότι νέμεται το κοινό πράγμα στο όνομά του

Δεν απαιτείται γνωστοποίηση επί άτυπης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων ή επί εκούσιας αποξένωσης από το κοινό

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, 2 § 1, 3 § 1, 4 § 1, 5 και 13 ν. 3741/1929 προκύπτει ότι επί της οροφοκτησίας, ιδρύεται, κυρίως μεν χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα κατ’ ανάλογη μερίδα, στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ’ όλους τους οροφοκτήτες χρήση. Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 και 1117 ΑΚ, 1 και 14 του ν. 3741/1929, περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, 1 και 2 του ν.δ. 1024/1971 προκύπτει, ότι χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή, είτε με σύμβαση μεταξύ όλων των συγκυριών του όλου ακινήτου είτε με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, όχι όμως και με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, η οποία, είναι δυνατή μόνο επί συστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος, η σύσταση της οποίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και της μεταγραφής. Εξάλλου από τα άρθρ. 974, 1045, 1051 ΑΚ συνάγεται ότι για την κτήση της κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 980, 981, 984 επ., 994, 1113 και 1884 ΑΚ συνάγεται ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου θεωρείται ότι το κατέχει επ’ ονόματι και των λοιπών συγκυρίων του, κατά των οποίων δεν μπορεί να αντιτάξει αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία), προτού τους γνωστοποιήσει την απόφαση του να το νέμεται εφεξής ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του αποκλειστικώς στο όνομα του ως κύριος και από τη γνωστοποίηση αυτή πρέπει να έχει παρέλθει η απαιτούμενη για τη χρησικτησία εικοσαετία. Τέτοια γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους μπορεί να γίνει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς με πράξεις που εμφαίνουν την ως άνω απόφαση του συγκυρίου που κατέχει το πράγμα. Όμως τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση εκούσιας παραδόσεως της νομής μετά από άτυπη διανομή ή δωρεά μεταξύ των συγκυρίων, εφόσον έκτοτε ο κατέχων το κοινό σαφώς εκδηλώνει τη βούληση του να νέμεται αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό, οι δε λοιποί που μετείχαν στη συμφωνία αυτή αποδέχθηκαν την βούληση του (ΑΠ 485/1982). Τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται, όταν οι λοιποί μη ευρισκόμενοι στην κατοχή του κοινού συννομείς, εξεδήλωσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη βούληση να μην είναι νομείς (συννομείς) πράγμα το οποίο συμβαίνει και επί εκούσιας αποξενώσεώς τους από το κοινό.

Εν προκειμένω, έσφαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε τις αγωγές των εκκαλούντων και τους ισχυρισμούς τους περί χρησικτησίας των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Ειδικότερα, οι εκκαλούντες νέμονται τις ιδιοκτησίες από το 1997, χρόνο κατά τον οποίο συνεστήθη η οριζόντια ιδιοκτησία που κατέστησε δυνατή και την πλήρωση των προϋποθέσεων χρησικτησίας. Συνεπώς, το 2017, έτος συμπλήρωσης της εικοσαετούς νομής, οι εκκαλούντες είναι κύριοι των ιδιοκτησιών λόγω έκτακτης χρησικτησίας, το γεγονός δε αυτό δεν αναιρείται από τα όσα ισχυρίζονται οι εφεσίβλητες περί δηλώσεων των εκκαλούντων στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας στις οποίες εμφανίζονται ως κύριοι ποσοστού των ιδιοκτησιών, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές αποτύπωναν την αληθή νομική κατάσταση των επιδίκων, η οποία άλλαξε το έτος 2017, ότε και κατέστησαν κύριοι των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών με έκτακτη χρησικτησία. Εξάλλου, εν προκειμένω, λόγω της άτυπου συμφωνίας μεταξύ των συγκληρονόμων το έτος 1997 μαζί με την σύσταση των οριζοντίων ιδιοκτησιών δεν απαιτείτο γνωστοποίηση της πρόθεσης των εκκαλούντων να νέμονται τα επίδικα αποκλειστικά στο όνομά τους, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι ήδη από το έτος 1997, ο δικαιοπάροχος των εφεσίβλητων ανεχόταν την κατ’ αποκλειστικότητα κατοχή της ισόγειας κατοικίας από τον έναν εκ των αδελφών του και της κατοικίας του πρώτου ορόφου από τον έτερο, ενώ ταυτόχρονα ούτε οι ίδιες οι εφεσίβλητες ούτε ο δικαιοπάροχος τους προέβησαν σε ουδεμία πράξη νομής επί των επιδίκων. Δεκτές οι αγωγές των εκκαλούντων.

 

 Απόφ…..

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας