facebook

Τροχαία με Αλλοδαπούς στην Ελλάδα Ψυχική Οδύνη Αλλοδαπών – Εφαρμοστέο Δίκαιο – ΑΚ 26, 932

Ψυχική Οδύνη υιοθετημένου τέκνου

για τον θάνατο της αλλοδαπής φυσικής του μητέρας

Εφαρμοστέες οι διατάξεις του  Αλλοδαπού (Ρουμανικού) δικαίου

Επανάληψη Δίκης για  προσκόμιση γνωμοδότησης

Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου (1)

Στέρηση Διατροφής Ανηλίκου Τέκνου (2)

Εκτροπή ΙΧΕ και πρόσκρουση σε δένδρο

 

Σχόλια-Παρατηρήσεις

1. Τροχαία με Αλλοδαπούς – Ψυχική Οδύνη Αλλοδαπών παθόντων – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Βλέπε κατωτέρω Παρατηρήσεις Γεωργίου Αμπατζή  Τεύχος Νοέμβριος 2015 Σελ.551 οι οποίες αποτελούν  οδηγό προς τους ναυτιλωμένους στα δικονομικά πελάγη σχετικά με :

1) Το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου επί του τροχαίου ατυχήματος το οποίο συνέβη στην Ελλάδα και στο οποίο έχει εμπλακεί αλλοδαπός και

2) σύμφωνα με ποιο δίκαιο θα κριθεί αν οι αδελφές της θανούσας αλλοδαπής, επίσης αλλοδαπές, οι οποίες υιοθετήθηκαν από άλλες οικογένειες περιλαμβάνονται στην έννοια των δικαιούχων χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, ένεκεν του θανάτου της αδελφής τους, σύμφωνα με το άρθρο 932 εδ. γ΄ του ελληνικού ΑΚ.

 

2. Στέρηση Διατροφής

 Μετά την έναρξη ισχύος (23-11-1986) του άρθρου 18 του Ν. 1654/1986 το ΙΚΑ για τις παροχές σε ασφαλισμένο σ’ αυτό παθόντα έχει απ’ ευθείας αξίωση από το νόμο κατά του υπόχρεου σε αποζημίωση υποκαθιστάμενο αυτοδικαίως κατά το ποσό των οφειλομένων στον ζημιωθέντα ασφαλιστικών παροχών στην αξίωση του κατά του υπόχρεου, ο δε παθών δεν νομιμοποιείται να ζητήσει από τον τελευταίο και τα κονδύλια που κατέβαλε ή οφείλει σε αυτόν (παθόντα) το ΙΚΑ από τη σχέση κοινωνικής ασφαλίσεως που τους συνδέει, διότι ως προς αυτά δεν είναι πλέον δικαιούχος.  Στην εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 1654/1986 εμπίπτει και η σύνταξη την οποία το ΙΚΑ ως ασφαλιστικός φορέας του ασφαλισμένου και θανατωθέντος χορηγεί στη χήρα. Εφ.Αθ. 7271/2006,  ΕΣυγκΔ 2008/186

Εφόσον το ποσό υπερκαλύπτει την έναντι του συζύγου της αξίωσή της για διατροφή, η αξίωσή της αυτή έχει μεταβιβαστεί αυτοδικαίως σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1654/1986 στο ΙΚΑ, από τότε που γεννήθηκε, γι΄αυτό και το αίτημά της περί επιδικάσεως αποζημιώσεως λόγω στέρησης της διατροφής που δικαιούται από το σύζυγό της πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο.Εφ.Αθ.5874/2001, ΣΕΣυγκΔ 2004/479.

 Η σύζυγος του θανόντος δικαιούται να λάβει μετ΄αφαίρεσιν του καταβαλουμένου σαυτήν ποσού που λαμβάνει ως σύνταξη από το ΙΚΑ . Ένσταση εναγομένων περί ολοκληρωτικού αποκλεισμού της αποζημιώσεως της ενάγουσας λόγω λήψεως συντάξεως από το ΙΚΑ – Απορριπτέα.  Οι εναγόμενοι διάδικοι δικαιούνταν να προτείνουν στη δίκη (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) εκείνη την καταλυτική ένσταση εν όλω ή εν μέρει του ασκουμένου με την αγωγή δικαιώματος της ενάγουσας, δηλαδή της μειώσεως ή του αποκλεισμού της αποζημιώσεως της (και όχι την ένσταση ενεργητικής νομιμοποίησης της καθόσον ελάμβανε ισόποση ή μικρότερη σύνταξη από το ΙΚΑ, στο οποίο μεταβιβάστηκε η απαίτησή της, την οποία και πράγματι  πρότειναν. Όμως με την προταθείσα αυτή ένσταση των εναγομένων δεν ασχολήθηκε κατ  ουσίαν ούτε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ούτε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οπότε η ένσταση αυτή δεν θεωρείται ως προταθείσα και συνεπώς δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο , παρά μόνον αν θα καλύπτονταν από αυτό και σαν μη προταθείσα. Για να καλυφθεί όμως μια μη προταθείσα ένσταση από το δεδικασμένο πρέπει να υπήρχαν κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης όλα τα προς θεμελίωση αυτής πραγματικά περιστατικά, έστω και αν τα αγνοούσε ο διάδικος υπαίτια ή ανυπαίτια. Εφ.Θες. 2998/2004 ΣΕΣυγκΔ 2004/533.

Στέρηση Διατροφής Συζύγου Αλλοδαπού θανόντος. Επιδικάσθηκε το σχετικό κονδύλιο αφαιρουμένου του ποσού της σύνταξης χηρείας που λαμβάνει η σύζυγος του θανόντος από το ΙΚΑ  λόγω της αυτοδίκαιης υποκατάστασης του ποσού αυτού από το ΙΚΑ (άρθρο 18 Ν 1654/1986). Μον.Πρ.Καστ. 47/2007, ΕΣυγκΔ 2008/34

  

Απόφ.Mον.Πρ.

Τροχαία με Αλλοδαπούς

 

 

 

 

 

 

 

 

BANNER-LINKEDIN

Για να διαβάσετε περισσότερα παρακαλώ συνδεθείτε συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας