facebook

Τροχαίο

Το Τροχαίο Ατύχημα

Η αντιμετώπιση των εμπλεκομένων συμφερόντων

Είναι το νέο Βιβλίο του Ονουφρίου Ονουφριάδου, Δικηγόρου παρ’Αρείω Πάγω ε.τ, Συγγραφέα και Καθηγητού του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας των Παραγωγικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, Δ/ντού Συντάξεως της Σ.Ε.Συγκ.Δ. η οποία εκδίδεται σήμερα από τον Μιχάλη Ον.Ονουφριάδη.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από ένδεκα (11) αυτοτελή μέρη, που καλύπτουνόλο τα φάσμα των σχετικών θεμάτων.

Στο 1ον Μέρος προβάλλεται ο Ν.ΓπΝ/1911 (Ερμηνεία-Νομολογία κατ’άρθρον). Δι’ αυτού ορίζονται οι προς αποζημίωση Υπόχρεοι (Οδηγός, Κάτοχος, Ιδιοκτήτης) και θεμελιώνεται η Άνευ πταίσματος Ευθύνη προς


Αποζημίωση.

Το 2ον Μέρος αναφέρεται κυρίως στην Ευθύνη προς Αποζημίωση εκ των περί Αδικοπραξιών δ/ξεων του ΑΚ (914 επ.). Ερευνάται η ύπαρξη Πταίσματος, και η Αιτιώδης Συνάφεια μεταξύ της πράξεως ή Παραλείψεως του υπαιτίου και του επελθόντος αποτελέσματος, εν συνδρομή βεβαίως ικανότητος προς καταλογισμό, η οποία ελλείπει επί ΑΝΗΛΙΚΩΝ κάτω των 10 ετών, όπως και επί φρενοβλαβών. Παρατίθεται πλούσια σχετική Νομολογία (Τροχαία με ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ και αντίστοιχος των περιπτώσεων Ευθύνης ή Ανεύθυνου των κατά νόμο ασκούντων την επ’αυτών ΕΠΟΠΤΕΙΑ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Και ΑΝΤΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ-ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ, τρόπος, χρόνος και έκταση της προβολής των. Τροχαία και Τρίτη Ηλικία,  ΤΡΟΧΑΙΑ ΜΕ ΖΩΑ (που ενδιαφέρουν κυρίως τις υπαίθριες περιοχές), Τροχαία με οχήματα του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΔΗΜΩΝ, Συμβιβασμός παθόντων με Δημόσιο, Τροχαία από Ελαττωματικότητα των Δρόμων, Ζημία εκ ΠΤΩΣΕΩΣ Κτίσματος ή Κλάδων Δένδρων. ΕΥΘΥΝΗ εκ παρανόμων πράξεων Τρίτων, ΠΡΟΣΤΗΣΙΣ και στη σχέση μελών Οικογενείας ή φίλων και εκ Φιλοφροσύνης, Αλυσιδωτή Πρόστηση (υπό Προστηθέντων) Σιδηροδρομικά Ατυχήματα, Δικαστική Δαπάνη υπέρ και Κατά του Δημοσίου, κλπ.

Το 3ο Μέρος Αναφέρεται κυρίως στις Αποζημιώσεις επί ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ προσώπου: Ανιόντων, Κατιόντων κλπ, Συζύγων και διαζευγμένων,  Περιεχόμενο και Έκταση Αποζημιώσεων Δικαιούχοι, Έξοδα Κηδείας, Στέρηση Διατροφής, Στέρηση Υπηρεσιών, Εφ’ άπαξ καταβολή εν συνδρομή σπουδαίου Λόγου, Περιπτώσεις, ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ η Εύλογος, Έννοια, ποσά κατά περίπτωση, Πολιτική Αγωγή – Ζητήματα, κλπ.

Το 4ο Μέρος Αναφέρεται κυρίως στις Αποζημιώσεις επί Σωματικής Βλάβης: Δικαιούχοι – Νοσήλια Εσωτερικού και Εξωτερικού μετά των δαπανών Ξενοδοχείου ύπνου και Φαγητού και του συνοδού Και τα καταβληθέντα από το Ασφαλιστικό Ταμείου, Δημόσιο κ.λ.π, Μισθοί (αθροιστική απόλαυση κατ’ ΑΚ 930.3), Στέρηση Υπηρεσιών, Εφ΄ άπαξ καταβολή εν συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αναπηρία – Δυσμορφία, Πρόσθετη Αποζημίωση εκ του ΑΚ 931 μετά την ισχύ του νόμου περί Ισονομίας των φύλων, ΙΚΑ Υποκατάσταση του στα δικαιώματα του Aσφαλισμένου του – Προϋποθέσεις, Υποκατάσταση Αλλοδαπού Ασφαλιστικού φορέως, ΙΚΑ αξιώσεις – Παραγραφή ,ΙΚΑ Δικαστική Δαπάνη – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, Δικαιούχος και η Σύζυγος η στερούμενη Σεξουαλικής απόλαυσης συνεπεία Μονίμου αναπηρίας του παθόντος Συζύγου της. Συνυπαιτιότης παθόντος εν ΜΗ Αλλαγή επαγγέλματος, προς μείωση της ζημίας, κλπ.

Το 5ο Μέρος Αντιμετωπίζει τις εκ Τροχαίων Ατυχημάτων Υλικές Ζημίες: Δικαιούχοι – Ιδιοκτήτης, Κάτοχος και ο Οδηγός κατά του Ασφαλιστού, Επί Ολικής καταστροφής – Έννοια επί Ασυμφόρου Επισκευής, Επισκευή στο. Εξωτερικό, Ανταλλακτικά Καινουργή – Επίπτωση επί της Αποζημιώσεως και της Υπαξίας, ΣΙΔΗΡΙΚΑ, (Υπολειμματική αξία) Στέρηση της Χρήσης, Αποθετική Ζημία (Διαφυγόντα Κέρδη) κατά τον χρόνο επισκευής ή μέχρις Αγοράς άλλου οχήματος. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ προς Απόδειξη της εκτάσεως της ζημίας αλλά και της Υπαιτιότητος. Πραγματογνωμοσύνη – δαπάνη της. Τόκοι – Ηθική Βλάβη επί Υλικών Ζημιών. Θέματα Παραγραφής.

Το 6ο Μέρος αναφέρεται στην Ασφάλιση των Αυτοκινήτων: Η Σύμβαση Ασφαλίσεως – Ανανέωση, Λύση, Λήξη, Ακύρωση, Προϋποθέσεις. Τροχαία με Αλλοδαπούς, δράστες ή Παθόντες. Διεθνής Ασφάλιση, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, Απόδειξη Αλλοδαπού Δικαίου, Νομική Πληροφόρηση, Πράσινη Κάρτα, Οφειλές σε ξένο Νόμισμα, Μικτή Ασφάλιση, Επικουρικό Κεφάλαιο – Ευθύνη, Αναγωγή, Επιμερισμός Ασφαλίσματος, Παραγραφή, κλπ

Το 7ο Μέρος Αναφέρεται στη διαδικασία εκδικάσεως Αποζημιώσεων εκ Τροχαίων Ατυχημάτων.: Διαφορές υπαγόμενες στην Ειδική Διαδικασία, Αρμοδιότης, Δωσιδικίες, Διαδικαστικές πράξεις κατά την εκδίκαση, Αγωγή, Ανταγωγή, Ενστάσεις – Αντενστάσεις, Δικαστικό Ένσημο, Πληρεξουσιότης Δικηγόρου, Προσωρινή Επιδίκαση, Αποδεικτικά στοιχεία Αποζημιώσεως, Πραγματογνωμοσύνη, Προσεπίκληση, Πλαγιαστική Αγωγή, Ένδικα μέσα, Έφεση Αντέφεση, Ανακοπές, Αναψηλάφηση, Τόκοι Υπερημερίας, Παραγραφή, Κληρονομία αποζημιώσεων και εμπλεκόμενα Φορολογικά θέματα. κλπ.

Στο 8ο μέρος δημοσιεύονται τα κυριότερα Νομοθετικά κείμενα που ρυθμίζουν τις σχέσεις Ασφαλιστών – Ησφαλισμένων και Παθόντων στο χώρο των Αποζημιώσεων εκ Τροχαίων Ατυχημάτων. Αναφέρονται και τα κατώτατα όρια Ασφαλιστικής κάλυψης από της εφαρμογής του ν. 489/1976 περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των αυτοκινήτων και μέχρι σήμερα.

Στο 9ο Μέρος παρατίθεται Ποικιλία από Υποδείγματα Δικογράφων και των επ’ αυτών εκδοθέντων Δικαστικών αποφάσεων (Αποζημιώσεων εκ Τροχαίων Ατυχημάτων) που αποτρέπουν τον κίνδυνο χαρακτηρισμού των ως Αορίστων.
Στο  10o Μέρος παρατίθεται Αλφαβητικό Ευρετήριο της ύλης του Βιβλίου Και τέλος

Στο 11ο Μέρος  παρατίθεται συνεπτυγμένος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Το ανωτέρω Βιβλίο, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1999 σε πολυτελή έκδοση εκ 1465 σελίδων, Αποστέλλεται και επί Αντικαταβολή.