facebook

Αντίστροφη μέτρηση για τον διαγωνισμό πρόσληψης 73 δικαστικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν “χείρα βοηθείας” για τους δικαστές σήμανε με τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Όπως προβλέπει το σχετικό ΦΕΚ με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη 73 δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου 2023 και θα λήξει στις 3 Μαρτίου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2023 και όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα καθοριστούν με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κατανομή των θέσεων

Σύμφωνα με την απόφαση, ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας 30 θέσεις

β) Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 3 θέσεις.

γ) Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 10 θέσεις.

δ) Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 5 θέσεις.

ε) Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 5 θέσεις.

στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 10 θέσεις.

ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 5 θέσεις.

η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά 5 θέσεις.

 

Διαγωνισμός πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων: Τα απαιτούμενα προσόντα

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

* Έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ή είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές ή δικαστικοί υπάλληλοι και κατέχουν πτυχίο νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, εφόσον έχει λάβει ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση,

* Έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου που αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπεται από το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους και

* Έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και στις παρ. 1 και  2 του άρθρου 26 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 9 του ν. 4798/ 2021 (Α’68) για τον διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων.

Τα απαιτούμενα προσόντα και η έλλειψη των κωλυμάτων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, στη γραμματεία οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου της χώρας από 17/02/2023 έως και 03/03/2023, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν υποχρεωτικά την ή τις ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής.

Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον παθολόγο ή γενικό γιατρό κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των καθηκόντων του ως δικαστικού υπαλλήλου. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Διαγωνισμός πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό να υποβάλλουν και συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

* Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

* Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορέα που πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή από φορέα που αναγνωρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή άλλο τίτλο από τους περιλαμβανόμενους στο άρθρο 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου.

 

* Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος έχει άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Για συμβολαιογράφο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος ασκεί τα καθήκοντά του σε συγκεκριμένη ειρηνοδικειακή περιφέρεια και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Για δικαστικό επιμελητή, απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών ή της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από το οποίο να προκύπτει: α. το πρωτοδικείο που είναι διορισμένος ο υποψήφιος, και β. ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. o υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, πρόσφατη βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

* Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

* Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

* Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

* Ποινικό Μητρώο.

* Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.

* Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

* Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά).

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

 

 

 

ΠΗΓΗ:DIKASTIKO.GR